Doorgaan naar inhoud

Is het goed om tot heiligen te bidden?

Het antwoord uit de Bijbel

Nee. De Bijbel laat zien dat we alleen tot God mogen bidden, in de naam van Jezus. Jezus zei tegen zijn volgelingen: „Jullie moeten zo bidden: Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd” (Mattheüs 6:9, Willibrordvertaling). Hij heeft nooit tegen zijn volgelingen gezegd dat ze moesten bidden tot heiligen, engelen, of iemand anders dan God.

Jezus zei ook tegen zijn volgelingen: „Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader” (Johannes 14:6, WV). Alleen Jezus heeft van God de autoriteit gekregen om voor ons te bemiddelen of te pleiten (Hebreeën 7:25).

Wat als ik tot God bid maar ook tot heiligen?

God zei in de tien geboden: „Ik, de HEER uw God, Ik ben (...) een jaloerse God” (Exodus 20:5, WV). In welk opzicht is God jaloers? De voetnoot in de katholieke New American Bible zegt dat hij „exclusieve trouw eist”. God eist dat daden van aanbidding, waaronder gebed, exclusief tot hem worden gericht (Jesaja 48:11).

We beledigen God als we tot iemand anders bidden, ook tot heiligen of heilige engelen. Toen de apostel Johannes een engel probeerde te aanbidden, hield de engel hem tegen en zei: „Dat nooit! Ik ben slechts een dienstknecht zoals u en uw broeders, die het getuigenis van Jezus bezitten. Aanbid alleen God” (Openbaring 19:10, WV).