Doorgaan naar inhoud

Stierf Jezus aan een kruis?

Stierf Jezus aan een kruis?

Het antwoord uit de Bijbel

 Velen zien het kruis als het bekendste symbool van het christendom. Maar de Bijbel geeft geen beschrijving van het werktuig waaraan Jezus terechtgesteld werd, dus niemand kan met absolute zekerheid zeggen hoe het eruit heeft gezien. Toch kunnen we uit aanwijzingen in de Bijbel opmaken dat Jezus niet aan een kruis, maar aan een rechtopstaande paal is gestorven.

 De Bijbel gebruikt over het algemeen het Griekse woord stauros als het gaat om het werktuig waaraan Jezus terechtgesteld werd (Mattheüs 27:40; Johannes 19:17). Hoewel dit woord in vertalingen vaak met ’kruis’ wordt weergegeven, zijn veel Bijbelgeleerden het erover eens dat de grondbetekenis van het woord feitelijk „rechtopstaande paal” is. a Volgens A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament heeft stauros „nooit de betekenis van twee stukken hout die elkaar op een of andere wijze kruisen”.

 De Bijbel gebruikt als synoniem voor stauros ook wel het Griekse woord xulon (Handelingen 5:30; 1 Petrus 2:24). Dit woord betekent „hout”, „boomstam”, „staak” of „boom”. b The Companion Bible zegt daarom: „In het Grieks van het N[ieuwe] T[estament] wordt zelfs geen enkele zinspeling gemaakt op twee stukken hout.”

Is het gebruik van het kruis bij de aanbidding aanvaardbaar voor God?

Een crux simplex, de Latijnse term voor een eenvoudige paal waaraan een misdadiger werd opgehangen

 Welke vorm het werktuig waaraan Jezus stierf ook heeft gehad, de volgende feiten en Bijbelteksten geven aan dat we bij onze aanbidding geen kruis horen te gebruiken.

  1.   God verwerpt aanbidding waarbij beelden of symbolen — zoals het kruis — worden gebruikt. God verbood de Israëlieten bij hun aanbidding „de gedaante van enig symbool” te gebruiken, en ook tegen christenen wordt gezegd: „Ontvliedt de afgoderij” (Deuteronomium 4:15-19; 1 Korinthiërs 10:14).

  2.   Christenen in de eerste eeuw gebruikten bij hun aanbidding geen kruis. c De leringen en het voorbeeld van de apostelen vormden een model dat alle christenen moeten volgen (2 Thessalonicenzen 2:15).

  3.   Het gebruik van het kruis bij de aanbidding heeft een heidense oorsprong. d Honderden jaren na Jezus’ dood, toen de kerken waren afgeweken van zijn leringen, werd het nieuwe kerkleden „toegestaan grotendeels aan hun heidense tekens en symbolen vast te houden”, met inbegrip van het kruis (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words). Maar de Bijbel keurt het overnemen van heidense symbolen om meer bekeerlingen te kunnen maken niet goed (2 Korinthiërs 6:17).

a Zie Murres Lexicon Nieuwe Testament, blz. 719; New Bible Dictionary, derde editie, onder redactie van D.R.W. Wood, blz. 245; Theological Dictionary of the New Testament, Deel VII, blz. 572; The International Standard Bible Encyclopedia, herziene editie, Deel 1, blz. 825; en The Imperial Bible-Dictionary, Deel II, blz. 84.

b Zie The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, blz. 1165; A Greek-English Lexicon van Liddell en Scott, negende editie, blz. 1191, 1192; en Theological Dictionary of the New Testament, Deel V, blz. 37.

c Zie de Encyclopædia Britannica (2003), onder „Cross”; The Cross — Its History and Symbolism, blz. 40; en The Companion Bible, Oxford University Press, appendix 162, blz. 186.

d Zie The Encyclopedia of Religion, Deel 4, blz. 165; The Encyclopedia Americana, Deel 8, blz. 246; en Symbols Around Us, blz. 205-207.