Doorgaan naar inhoud

Wat betekent het om ‘je vader en je moeder te eren’?

Het antwoord uit de Bijbel

Het gebod om ‘je vader en je moeder te eren’ komt vaak in de Bijbel voor (Exodus 20:12; Deuteronomium 5:16; Mattheüs 15:4; Efeziërs 6:2, 3). Dat gebod omvat vier belangrijke dingen.

  1. Heb waardering voor ze. Je eert je ouders door ze dankbaar te zijn voor alles wat ze voor je hebben gedaan. Je kunt laten zien dat je ze waardeert door hun leiding naar waarde te schatten (Spreuken 7:1, 2; 23:26). De Bijbel moedigt je aan om ‘trots’ op je ouders te zijn (Spreuken 17:6).

  2. Heb respect voor hun gezag. Je eert je ouders als je, vooral als je jong bent, het gezag erkent dat God ze gegeven heeft. In Kolossenzen 3:20 staat: ‘Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want daar is de Heer blij mee.’ Ook Jezus was op jonge leeftijd gehoorzaam aan zijn ouders (Lukas 2:51).

  3. Behandel ze met respect (Leviticus 19:3; Hebreeën 12:9). Dit geldt voor wat je zegt en hoe je het zegt. Het is waar dat sommige ouders zich soms op zo’n manier gedragen dat ze het hun kinderen moeilijk maken respect voor ze te hebben. Maar zelfs dan kunnen kinderen hun ouders eren door geen respectloze dingen te zeggen of te doen (Spreuken 30:17). De Bijbel leert dat het een ernstige zonde is als iemand zijn vader of moeder vervloekt (Mattheüs 15:4).

  4. Zorg voor ze. Als je ouders op leeftijd komen, hebben ze misschien praktische hulp nodig. Je kunt ze eren door erop te letten dat ze alles hebben wat ze nodig hebben (1 Timotheüs 5:4, 8). Jezus regelde bijvoorbeeld vlak voor zijn dood dat iemand voor zijn moeder zou zorgen (Johannes 19:25-27).

Misvattingen over het eren van je ouders

Misvatting: Je ouders eren houdt ook in dat ze de baas zijn over je huwelijk.

Feit: De Bijbel leert dat de huwelijksband voorrang heeft op andere familiebanden. Genesis 2:24 zegt: ‘Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten’ (Mattheüs 19:4, 5). Natuurlijk kan een echtpaar voordeel hebben van het advies van ouders of schoonouders (Spreuken 23:22). Maar het is niet verkeerd als een echtpaar grenzen stelt aan de invloed die familie op hun huwelijk heeft (Mattheüs 19:6).

Misvatting: Je ouders zijn de hoogste autoriteit.

Feit: Hoewel God ouders gezag heeft gegeven binnen het gezin, is elk gezag van mensen ondergeschikt aan Gods gezag. Toen een hooggerechtshof bijvoorbeeld bepaalde dat Jezus’ discipelen God niet mochten gehoorzamen, antwoordden ze: ‘Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen’ (Handelingen 5:27-29). Zo gehoorzamen kinderen hun ouders ‘in eendracht met de Heer’, dat wil zeggen, in alle dingen die niet botsen met Gods wetten (Efeziërs 6:1).

Misvatting: Je ouders eren houdt ook in dat je hun geloof moet delen.

Feit: De Bijbel moedigt aan om te bestuderen of wat we leren ook echt waar is (Handelingen 17:11; 1 Johannes 4:1). Iemand die dat doet, zou uiteindelijk voor een geloof kunnen kiezen dat anders is dan het geloof van zijn of haar ouders. In de Bijbel wordt over een aantal trouwe aanbidders van God gesproken die niet hetzelfde geloof aanhingen als hun ouders, onder wie Abraham, Ruth en de apostel Paulus (Jozua 24:2, 14, 15; Ruth 1:15, 16; Galaten 1:14-16, 22-24).

Misvatting: Je ouders eren houdt ook in dat je meedoet met tradities zoals voorouderverering.

Feit: De Bijbel zegt: ‘Jehovah, je God, moet je aanbidden en alleen voor hem moet je heilige dienst doen’ (Lukas 4:8). Jehovah keurt voorouderverering af. Bovendien leert de Bijbel dat ‘de doden helemaal niets weten’. Ze zijn zich niet bewust van de eer die aan hen wordt betoond. Ook kunnen ze de levenden niet helpen of kwaad doen (Prediker 9:5, 10; Jesaja 8:19).