Doorgaan naar inhoud

Wat is de betekenis van getallen in de Bijbel? Wordt in de Bijbel numerologie gebruikt?

Het antwoord uit de Bijbel

 Getallen in de Bijbel kunnen vaak letterlijk opgevat worden, maar soms worden ze symbolisch gebruikt. Uit de context blijkt vaak of een bepaald getal symbolisch gebruikt wordt. Kijk eens naar de volgende voorbeelden van getallen met een symbolische betekenis:

  •   1 Eenheid. Jezus vroeg God in gebed of zijn volgelingen „allen één mogen zijn, evenals gij, Vader, in eendracht met mij zijt en ik in eendracht met u ben” (Johannes 17:21; Mattheüs 19:6).

  •   2 In een juridische context is het getuigenis van twee personen nodig om te bevestigen dat iets waar is (Deuteronomium 17:6). Dus als visioenen of uitspraken worden herhaald, is dat een bevestiging dat ze vaststaan en betrouwbaar zijn. Toen Jozef bijvoorbeeld een droom van de farao van Egypte uitlegde, zei hij: „Dat u deze droom tweemaal hebt gekregen, betekent dat Gods besluit vaststaat” (Genesis 41:32, De Nieuwe Bijbelvertaling). In profetieën kunnen „twee hoorns” duiden op twee rijken die samen één macht vormen, zoals tegen de profeet Daniël werd gezegd over het rijk Medië-Perzië (Daniël 8:20, 21; Openbaring 13:11).

  •   3 Net zoals het getuigenis van drie personen een krachtige bevestiging van een zaak zou zijn, kan een driemalige vermelding iets krachtig bevestigen of benadrukken (Ezechiël 21:27; Handelingen 10:9-16; Openbaring 4:8; 8:13).

  •   4 Dit getal kan duiden op volledigheid in vorm of functie, zoals in de uitdrukking „de vier hoeken van de aarde” (Openbaring 7:1; 21:16; Jesaja 11:12).

  •   6 Omdat zes één minder is dan zeven — dat vaak voor volledigheid staat — kan dit getal duiden op iets wat onvolledig of onvolmaakt is, of op iets wat met Gods vijanden in verband staat (1 Kronieken 20:6; Daniël 3:1; Openbaring 13:18).

  •   7 Dit getal wordt vaak gebruikt om de gedachte van volledigheid over te brengen. De Israëlieten kregen bijvoorbeeld van God het gebod om op zeven achtereenvolgende dagen om Jericho heen te marcheren en dit op de zevende dag zeven keer te doen (Jozua 6:15). De Bijbel bevat nog veel meer voorbeelden waarbij het getal zeven zo wordt gebruikt (Leviticus 4:6; 25:8; 26:18; Psalm 119:164; Openbaring 1:20; 13:1; 17:10). Toen Jezus tegen Petrus zei dat hij zijn broeder „niet tot zevenmaal toe, maar tot zevenenzeventig maal toe” moest vergeven, bracht de herhaling van „zeven” de gedachte over van ’onbeperkt’ (Mattheüs 18:21, 22).

  •   10 Dit getal kan staan voor de totaliteit of het geheel van iets (Exodus 34:28; Lukas 19:13; Openbaring 2:10).

  •   12 Dit getal schijnt een volledige, door God ingestelde regeling af te beelden. De apostel Johannes zag bijvoorbeeld in een visioen van de hemel een stad met „twaalf fundamentstenen en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen” (Openbaring 21:14; Genesis 49:28). Veelvouden van twaalf kunnen eenzelfde betekenis hebben (Openbaring 4:4; 7:4-8).

  •   40 Verschillende periodes van oordeel of straf werden met het getal veertig in verband gebracht (Genesis 7:4; Ezechiël 29:11, 12).

Numerologie en gematria

 Dat getallen in de Bijbel een symbolische betekenis kunnen hebben, is iets anders dan numerologie, waarbij men zoekt naar een occulte betekenis van getallen, combinaties ervan en de som ervan. Joodse kabbalisten bijvoorbeeld analyseren de Hebreeuwse Geschriften met een techniek die gematria wordt genoemd. Daarbij wordt gezocht naar een verborgen code in het numerieke equivalent van letters. Numerologie is een vorm van waarzeggerij, iets wat door God veroordeeld wordt (Deuteronomium 18:10-12).