Doorgaan naar inhoud

VIDEOLESSEN

Inleidingen tot Bijbelboeken

Deze korte filmpjes geven waardevolle informatie over de achtergrond en de inhoud van de boeken van de Bijbel. Gebruik deze filmpjes om het lezen en bestuderen van de Bijbel interessanter te maken.

Inleiding tot Ezra

Jehovah houdt zijn belofte en bevrijdt zijn volk uit gevangenschap in Babylon. Ook herstelt hij de ware aanbidding in Jeruzalem.

Inleiding tot Nehemia

Het Bijbelboek Nehemia bevat waardevolle lessen voor ware aanbidders.

Inleiding tot Esther

De dramatische gebeurtenissen in de tijd van Esther zullen je ervan verzekeren dat God zijn aanbidders uit moeilijke situaties kan redden.

Inleiding tot Job

Iedereen die van Jehovah houdt, zal getest worden. Het verslag van Job geeft ons het vertrouwen dat we rechtschapen kunnen blijven en Jehovah’s soevereiniteit kunnen ondersteunen.

Inleiding tot Psalmen

Psalmen ondersteunt Jehovah’s soevereiniteit, helpt en troost degenen die van Hem houden, en laat zien hoe de wereld door middel van Zijn Koninkrijk veranderd zal worden.

Inleiding tot Spreuken

Krijg raad van God voor vrijwel elk aspect van het dagelijks leven — van zakendoen tot familieaangelegenheden.

Inleiding tot Prediker

Koning Salomo bespreekt wat echt belangrijk is in het leven en stelt dat tegenover dingen die in strijd zijn met de wijsheid van God.

Inleiding tot Hooglied

De ware liefde van het Sulammitische meisje voor een herdersjongen wordt de ‘vlam van Jah’ genoemd. Waarom?

Inleiding tot Jesaja

Jesaja is een boek vol onfeilbare voorspellingen die je overtuiging kunnen vergroten dat Jehovah de Vervuller van beloften is en de God van onze redding.

Inleiding tot Jeremia

Jeremia bleef trouw volhouden in zijn toewijzing als profeet. Sta eens stil bij wat zijn voorbeeld voor christenen in deze tijd kan betekenen.

Inleiding tot Klaagliederen

Het boek werd geschreven door Jeremia en beschrijft het verdriet over de vernietiging van Jeruzalem en laat zien hoe berouw tot Gods vergeving leidt.

Inleiding tot Ezechiël

Ezechiël voerde nederig en moedig elke opdracht uit die God hem gaf, hoe moeilijk dat ook was. We kunnen veel van zijn voorbeeld leren.

Inleiding tot Daniël

Daniël en zijn vrienden bleven onder moeilijke omstandigheden trouw aan Jehovah. Wij kunnen nu, in de tijd van het einde, veel hebben aan hun voorbeeld en de vervulling van profetieën.

Inleiding tot Hosea

Hosea’s profetie leert ons dat Jehovah barmhartig is voor zondaars die berouw hebben en laat zien hoe hij aanbeden wil worden.

Inleiding tot Joël

Joël profeteerde over de komende ‘dag van Jehovah’ en liet zien hoe je die kunt overleven. Zijn profetie is in deze tijd nog dringender.

Inleiding tot Amos

Jehovah gebruikte deze man van eenvoudige afkomst voor een belangrijk werk. Welke goede lessen kunnen we leren van het voorbeeld van Amos?

Inleiding tot Obadja

Dit is het kortste boek in de Hebreeuwse Geschriften. De profetie geeft hoop en belooft dat Jehovah’s koningschap gerechtvaardigd zal worden.

Inleiding tot Jona

De profeet aanvaardde correctie, voerde zijn opdracht uit en leerde een belangrijke les over Gods loyale liefde en barmhartigheid. Zijn ervaringen zijn aangrijpend om te lezen.

Inleiding tot Micha

Deze profetie die onder leiding van God werd geschreven, kan ons vertrouwen versterken dat Jehovah ons alleen vraagt te doen wat redelijk en goed voor ons is.

Inleiding tot Nahum

De profetie geeft ons het vertrouwen dat Jehovah zijn woord altijd vervult en dat hij troost geeft aan iedereen die redding en vrede zoekt onder zijn Koninkrijk.

Inleiding tot Habakuk

We kunnen het vertrouwen hebben dat Jehovah altijd weet wat het beste moment en de beste manier is om zijn volk te redden.

Inleiding tot Zefanja

Waarom moeten we niet denken dat Jehovah’s oordeelsdag niet zal komen?

Inleiding tot Haggaï

De profetie benadrukt hoe belangrijk het is om de aanbidding van God boven je eigen belangen te stellen.

Inleiding tot Zacharia

Veel geïnspireerde visioenen en profetieën hebben Gods volk in het verleden gesterkt. Dezelfde profetieën verzekeren ook ons ervan dat Jehovah ons steunt.

Inleiding tot Maleachi

Het boek Maleachi is een profetie over Jehovah’s onveranderlijke principes, barmhartigheid en liefde. Er staan ook belangrijke lessen in voor ons in deze tijd.

Inleiding tot Mattheüs

Interessante feiten over het Bijbelboek Mattheüs, de eerste van de vier evangeliën.

Inleiding tot Markus

Het verslag van Markus biedt een voorproefje van Jezus’ bestuur als Koning van Gods Koninkrijk.

Inleiding tot Lukas

Welke informatie in het evangelie van Lukas is uniek?

Inleiding tot Johannes

Johannes’ verslag benadrukt Jezus’ liefde voor mensen, zijn voorbeeld in nederigheid en de bewijzen dat hij de Messias is, de toekomstige Koning van Gods Koninkrijk.

Inleiding tot Handelingen van apostelen

De christenen in de eerste eeuw deden veel moeite om discipelen te maken van mensen uit alle volken. Het Bijbelboek Handelingen kan je ijver en enthousiasme voor de prediking vergroten.

Inleiding tot Romeinen

Geïnspireerde uitspraken over Jehovah’s onpartijdigheid en het belang van geloof in Jezus Christus.

Inleiding tot 1 Korinthiërs

Paulus’ brief bevat geïnspireerde raad over eenheid, morele reinheid, liefde en geloof in de opstanding.

Inleiding tot 2 Korinthiërs

Jehovah, ‘de God van alle troost’, sterkt en steunt zijn aanbidders.

Inleiding tot Galaten

Paulus’ brief aan de Galaten is in deze tijd nog net zo actueel als toen. De brief kan alle ware christenen helpen om trouw te blijven.

Inleiding tot Efeziërs

Deze geïnspireerde brief legt de nadruk op Gods voornemen om via Jezus Christus vrede en eenheid te brengen.

Inleiding tot Filippenzen

Als we volharden ondanks beproevingen, kunnen we voor anderen een aanmoediging zijn om trouw te blijven.

Inleiding tot Kolossenzen

We kunnen Jehovah blij maken door toe te passen wat we leren, anderen van harte te vergeven en Jezus’ positie en autoriteit te erkennen.

Inleiding tot 1 Thessalonicenzen

We moeten geestelijk wakker blijven, ‘alles onderzoeken’, ‘zonder ophouden bidden’ en elkaar aanmoedigen.

Inleiding tot 2 Thessalonicenzen

Paulus corrigeert een verkeerd begrip over de komst van Jehovah’s dag, en hij moedigt de broeders en zusters aan om trouw te blijven aan Jehovah.

Inleiding tot 1 Timotheüs

Paulus schreef 1 Timotheüs om organisatorische procedures in de gemeente uiteen te zetten en om te waarschuwen tegen valse leringen en de liefde voor geld.

Inleiding tot 2 Timotheüs

Paulus moedigt Timotheüs aan om zijn dienst grondig uit te voeren.

Inleiding tot Titus

In Paulus’ brief aan Titus noemt hij problemen die in de gemeenten op Kreta voorkwamen en zet hij de vereisten voor ouderlingen uiteen.

Inleiding tot Filemon

Deze korte maar krachtige brief bevat praktische lessen over nederigheid, vriendelijkheid en vergevingsgezindheid.

Inleiding tot Hebreeën

De christelijke aanbidding is gebaseerd op veel grotere dingen dan de fysieke tempel en de dierenoffers.

Inleiding tot Jakobus

Jakobus gebruikt levendige beeldspraak om belangrijke christelijke principes te benadrukken.

Inleiding tot 1 Petrus

Petrus’ eerste brief spoort ons aan actief te zijn en al onze zorgen bij God neer te leggen.

Inleiding tot 2 Petrus

Petrus’ tweede brief moedigt ons aan trouw te blijven terwijl we wachten op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Inleiding tot 1 Johannes

Johannes’ brief waarschuwt ons tegen antichristen en helpt ons te beseffen waar we wel en niet van moeten houden.

Inleiding tot 2 Johannes

Johannes’ tweede brief herinnert ons eraan dat we de weg van de waarheid moeten blijven volgen en moeten oppassen voor bedriegers.

Inleiding tot 3 Johannes

Johannes’ derde brief laat uitkomen hoe belangrijk gastvrijheid is.

Inleiding tot Judas

Judas beschrijft hoe sommige personen de christelijke gemeente proberen te verontreinigen.

Inleiding tot Openbaring

De indrukwekkende visioenen in het boek Openbaring laten zien hoe het Koninkrijk van God Zijn doel met de mens en de aarde zal realiseren.

Meer info

BOEKEN & BROCHURES

Wat is de boodschap van de Bijbel?

Wat is de boodschap van de Bijbel?

BIJBEL

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Deze uitgave bevat afbeeldingen, aantekeningen, kruisverwijzingen en andere hulpmiddelen om een diepgaande studie van de Bijbel te maken.