’De Zoon des mensen is gekomen om zijn ziel [zijn leven] te geven als een losprijs in ruil voor velen.’ — MARKUS 10:45.

JEZUS wist wat hem te wachten stond. Hij begreep dat hij geen makkelijk leven zou hebben. Hij was zich ervan bewust dat hij op een leeftijd van net in de dertig tragisch aan zijn eind zou komen, en hij was daar volledig op voorbereid.

De Bijbel laat zien dat Jezus’ dood heel belangrijk was. Volgens een naslagwerk wordt zijn dood in de christelijke Griekse Geschriften, het Nieuwe Testament, wel 175 keer genoemd. Maar waarom moest Jezus lijden en sterven? Dat is iets wat we moeten weten, want zijn dood kan een diepgaande uitwerking op ons leven hebben.

Wat Jezus verwachtte

Tijdens het laatste jaar van zijn leven waarschuwde Jezus zijn volgelingen meerdere keren voor het lijden en de dood die hem te wachten stonden. Toen hij op weg was naar Jeruzalem om zijn laatste Pascha te vieren, zei hij tegen zijn twaalf apostelen: „De Zoon des mensen * zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden worden overgeleverd, en zij zullen hem ter dood veroordelen en aan mensen uit de natiën overleveren, en zij zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en geselen en doden” (Markus 10:33, 34). Hoe wist hij zo zeker wat er met hem zou gebeuren?

Jezus kende de vele profetieën in de Hebreeuwse Geschriften over het einde van zijn leven (Lukas 18:31-33). Hieronder staan er enkele, met daarachter de Bijbelteksten waarin de vervulling te lezen is.

De Messias zou . . .

Deze en veel andere profetieën werden allemaal door Jezus vervuld. Hij kan daar onmogelijk zelf voor hebben gezorgd. Dat al deze profetieën in Jezus in vervulling gingen, bewijst dat hij inderdaad door God was gezonden. *

Maar waarom was het nodig dat Jezus lijden onderging en stierf?

Hij stierf om belangrijke strijdpunten op te lossen

Jezus was zich bewust van de belangrijke, universele strijdpunten die in de Hof van Eden opgeworpen werden. Onder invloed van een opstandige engel kozen Adam en Eva ervoor ongehoorzaam te zijn aan God. Daarmee trokken ze in twijfel of God terecht de Soeverein is en of zijn manier van regeren juist is. Door hun zonde kwam ook de vraag op of er ooit mensen zouden zijn die God trouw zouden blijven onder beproeving (Genesis 3:1-6; Job 2:1-5).

 Jezus gaf op beide strijdpunten — de soevereiniteit van Jehovah en de integriteit van mensen — het overtuigendste antwoord dat maar mogelijk is. Door zijn volmaakte gehoorzaamheid „tot de dood (...) aan een martelpaal” hield hij Gods soevereiniteit hoog (Filippenzen 2:8). Hij bewees ook dat een volmaakt mens ondanks de zwaarste beproevingen Jehovah volmaakt trouw kon blijven.

Hij stierf om de mensheid los te kopen

De profeet Jesaja voorzei dat het lijden en de dood van de beloofde Messias de zonden van mensen zou verzoenen (Jesaja 53:5, 10). Jezus wist dat heel goed en gaf bereidwillig „zijn ziel (...) als een losprijs in ruil voor velen” (Mattheüs 20:28). Door zijn offerdood werd het voor onvolmaakte mensen mogelijk een goede band met Jehovah te krijgen en gered te worden van zonde en dood. Jezus’ dood geeft ons de kans terug te krijgen wat Adam en Eva verloren: het vooruitzicht eeuwig op aarde te leven onder volmaakte omstandigheden (Openbaring 21:3, 4). *

Wat u kunt doen

In deze serie artikelen hebben we onderzocht wat de Bijbel over Jezus zegt — waar hij vandaan kwam, hoe hij leefde en waarom hij stierf. Kennis van deze feiten kan meer doen dan alleen misvattingen over hem rechtzetten. Als we die kennis toepassen, krijgen we nu een beter leven en kunnen we uitzien naar eeuwig leven. De Bijbel vertelt wat we daarvoor moeten doen:

Jehovah’s Getuigen willen u graag helpen meer te leren over Jezus Christus, Gods „eniggeboren Zoon”. Door hem kunnen we „eeuwig leven” krijgen (Johannes 3:16).

^ ¶5 Jezus noemde zichzelf vaak „de Zoon des mensen” (Mattheüs 8:20). Hieruit blijkt niet alleen dat hij volledig mens was, maar ook dat hij de „mensenzoon” uit de Bijbelse profetieën was (Daniël 7:13, 14).

^ ¶13 Zie voor meer informatie over profetieën die in Jezus vervuld zijn, de appendix onder „Jezus Christus, de beloofde Messias” van het boek Wat leert de bijbel echt?

^ ¶17 Zie voor meer informatie over de waarde van Jezus’ offerdood hfst. 5, „De losprijs, het grootste geschenk van God”, van het boek Wat leert de bijbel echt?