Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  maart 2016

Jehovah geeft zijn volk leiding op de weg van het leven

Jehovah geeft zijn volk leiding op de weg van het leven

‘Dit is de weg. Wandelt daarop.’ — JES. 30:21.

LIEDEREN: 65, 48

1, 2. (a) Welke waarschuwing heeft veel levens gered? (Zie beginplaatje.) (b) Wat voor levensreddende leiding krijgen Gods aanbidders?

‘STOP, KIJK, LUISTER.’ Die woorden hebben talloze levens gered. Meer dan 100 jaar geleden werden er in Noord-Amerika grote waarschuwingsborden met deze tekst bij spoorwegovergangen geplaatst. Waarom? Om te voorkomen dat voertuigen op het verkeerde moment zouden oversteken en aangereden zouden worden door een trein. Er zijn veel levens gespaard doordat die waarschuwing serieus is genomen.

2 Jehovah doet iets wat beter is dan het plaatsen van waarschuwingsborden. Hij staat als het ware voor zijn aanbidders, wijst ze de weg naar het eeuwige leven en houdt ze uit de buurt van gevaar. Bovendien is hij als een zorgzame herder die zijn schapen betrouwbare aanwijzingen en waarschuwingen toeroept, zodat ze gevaarlijke paden kunnen vermijden. (Lees Jesaja 30:20, 21.)

JEHOVAH HEEFT ZIJN VOLK ALTIJD LEIDING GEGEVEN

3. Hoe kwam de menselijke familie op een weg terecht die naar de dood leidt?

3 Door de hele geschiedenis heen heeft Jehovah steeds specifieke instructies en leiding gegeven. In de Hof van Eden gaf  Jehovah bijvoorbeeld duidelijke instructies die de menselijke familie naar eeuwig leven en geluk konden leiden (Gen. 2:15-17). Als Adam en Eva die leiding hadden gevolgd, zouden hun tragische gevolgen bespaard zijn gebleven — een leven vol pijn dat eindigde in de dood zonder hoop. Maar in plaats van te gehoorzamen, luisterde Eva naar raad die afkomstig leek van een dier! En Adam luisterde naar haar, een sterfelijke mens. Allebei legden ze de liefdevolle instructies van hun Vader naast zich neer. Zo kwam de menselijke familie op een weg terecht die naar de dood leidt.

4. (a) Welke aanvullende richtlijnen waren na de vloed nodig? (b) Wat onthulden de nieuwe omstandigheden over Gods denkwijze?

4 Tijdens Noachs leven gaf God instructies die tot redding leidden. Na de vloed gaf Jehovah een specifiek verbod inzake bloed. Waarom was dat nodig? Omdat er nieuwe omstandigheden waren. Vanaf nu ging Jehovah de mens toestaan dierlijk vlees te eten. Hij gaf daar deze instructie bij: ‘Alleen vlees met zijn ziel — zijn bloed — moogt gij niet eten’ (Gen. 9:1-4). De veranderde omstandigheden onthulden hoe Jehovah denkt over wat hem toebehoort: leven. Als Schepper en Levengever heeft hij het recht om regels over het leven te maken. Hij bepaalde bijvoorbeeld dat mensen niet het leven mogen nemen van andere mensen. God beziet leven en bloed als heilig; hij zal iedereen die geen respect toont voor leven of bloed ter verantwoording roepen (Gen. 9:5, 6).

5. Wat gaan we nu bespreken, en waarom?

5 Laten we nu eens een paar voorbeelden bekijken van hoe God door de eeuwen heen leiding heeft gegeven. Dat zal ons besluit versterken om Jehovah’s leiding te volgen waardoor we straks de nieuwe wereld kunnen binnengaan.

NIEUWE NATIE, NIEUWE RICHTLIJNEN

6. Waarom had Gods volk de Wet van Mozes nodig, en wat voor houding moesten de Israëlieten hebben?

6 In Mozes’ tijd waren er duidelijke richtlijnen nodig over gedrag en aanbidding. Waarom? Omdat ook nu de omstandigheden veranderd waren. Jakobs nakomelingen hadden meer dan twee eeuwen lang onder het bestuur van Egypte geleefd, in een land vol afgoderij, aanbidding van de doden en andere leerstellingen en gebruiken die God onteren. Toen Gods volk bevrijd werd van de Egyptische onderdrukking waren er nieuwe richtlijnen nodig. Gods volk zou niet meer leven als een gevangen groep mensen, maar als een vrije natie die uitsluitend onder Jehovah’s Wet stond. Sommige naslagwerken zeggen dat het Hebreeuwse woord voor ‘wet’ verwant is aan een grondwoord dat ‘leiden, begeleiden, onderrichten’ betekent. De wetten die Jehovah via Mozes had gegeven, waren als een beschermende muur tegen de slechte moraal en religieuze praktijken van andere volken. Wanneer de Israëlieten naar God luisterden, werden ze gezegend. Maar wanneer ze dat niet deden, ondervonden ze daar de bittere gevolgen van. (Lees Deuteronomium 28:1, 2, 15.)

7. (a) Wat was nog een reden waarom Jehovah richtlijnen aan zijn volk gaf? (b) Hoe was de Wet een ‘leermeester’ voor Israël?

7 Er was nog een reden waarom er richtlijnen nodig waren. De Wet moest de Israëlieten voorbereiden op een belangrijke ontwikkeling in verband met Jehovah’s wil: de komst van de Messias, Jezus Christus. De Wet maakte als nooit tevoren duidelijk dat de Israëlieten onvolmaakt waren en doordrong hen er ook van dat er een losprijs nodig was — een volmaakt offer dat zonde volledig zou bedekken (Gal.  3:19; Hebr. 10:1-10). Ook was de Wet een hulp om de geslachtslijn die naar de Messias leidde in stand te houden, en om de Messias te identificeren als die er eenmaal was. Zo was de Wet als een tijdelijke ‘leermeester’ of oppasser die naar de Christus leidde (Gal. 3:23, 24).

8. Waarom moeten we ons laten leiden door de principes achter de Wet van Mozes?

8 Ook wij als christenen kunnen voordeel trekken van de richtlijnen die de natie Israël in de Wet had gekregen. Hoe? Door te stoppen en te kijken naar de principes achter de Wet. Hoewel wij niet onder die wetten staan, kunnen ze ons nog steeds de juiste richting geven in ons dagelijks leven en bij onze aanbidding. Jehovah heeft die wetten in de Bijbel laten optekenen zodat wij ervan kunnen leren en ons door de achterliggende principes kunnen laten leiden. Ook vergroot het onze waardering voor de hogere morele normen die Jezus ons heeft geleerd. Luister bijvoorbeeld naar wat Jezus zei: ‘Gij hebt gehoord dat er werd gezegd: “Gij moogt geen overspel plegen.” Ik zeg u echter dat een ieder die naar een vrouw blijft kijken ten einde hartstocht voor haar te hebben, in zijn hart reeds overspel met haar heeft gepleegd.’ We moeten dus niet alleen overspel vermijden, maar ook elk verlangen naar seksuele immoraliteit afwijzen (Matth. 5:27, 28).

9. Welke nieuwe omstandigheden maakten nieuwe richtlijnen van God nodig?

9 Door de komst van Jezus als de Messias waren er nieuwe richtlijnen van God en verdere onthullingen over Zijn voornemen nodig. Dit had opnieuw te maken met veranderde omstandigheden. In 33 n.Chr. verwierp Jehovah de natie Israël en koos hij de christelijke gemeente als zijn volk.

LEIDING VOOR EEN NIEUWE GEESTELIJKE NATIE

10. Waarom kreeg de christelijke gemeente nieuwe wetten, en hoe verschilden die van de wetten van de Israëlieten?

10 In de eerste eeuw ontvingen Gods aanbidders, die onder de christelijke regeling kwamen te staan, aanvullende en nieuwe instructies voor aanbidding en gedrag. Deze toegewijde aanbidders van God waren opgenomen in een nieuw verbond. De Wet van Mozes was aan één natie gegeven: het letterlijke volk Israël. Maar het geestelijke Israël zou bestaan uit mensen van allerlei achtergronden en uit veel verschillende landen. God is inderdaad ‘niet partijdig, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem’ (Hand. 10:34, 35). De Wet van Mozes bestuurde het letterlijke Israël in het beloofde land met wetten die in steen gegrift waren. Maar ‘de wet van de Christus’, die voor het geestelijke Israël gold, was voornamelijk gebaseerd op principes die in harten waren gegrift. Alle christenen zouden onder ‘de wet van de Christus’ staan en er voordeel van trekken — waar ze ook woonden (Gal. 6:2).

11. Wat zijn twee aspecten van het christelijke leven die door ‘de wet van de Christus’ zouden worden beïnvloed?

11 Het geestelijke Israël zou veel hebben aan de leiding die God via zijn Zoon gaf. Vlak voordat het nieuwe verbond in werking trad, gaf Jezus zijn volgelingen twee belangrijke geboden. Eén had te maken met het predikingswerk; het andere ging over hun gedrag en hoe ze elkaar moesten behandelen. Deze richtlijnen waren bedoeld voor alle christenen — dus ook voor alle ware aanbidders in deze tijd, of ze nu een hemelse of aardse hoop hebben.

12. Wat was er nieuw aan het predikingswerk?

12 Denk eens na over het predikingswerk  dat Jezus’ volgelingen moesten doen. De methode was nieuw en er zouden meer mensen worden bereikt. In de eeuwen ervoor werden mensen uit andere landen verwelkomd als ze naar Israël toekwamen om Jehovah te dienen (1 Kon. 8:41-43). Dat was voordat Jezus het gebod had gegeven dat staat in Mattheüs 28:19, 20. (Lees.) Jezus’ volgelingen moesten nu ‘gaan’ naar alle mensen. Met Pinksteren 33 liet Jehovah al zien dat hij wilde dat het goede nieuws uiteindelijk over de hele wereld gepredikt zou worden. Door heilige geest konden 120 leden van de nieuwe gemeente in verschillende talen spreken tot Joden en proselieten (Hand. 2:4-11). Daarna werd er ook tot Samaritanen gepredikt. Vervolgens, in 36, kwam er nog een groep bij: onbesneden heidenen. Je zou kunnen zeggen dat het predikingsveld uitgroeide van een ‘vijver’ van joden tot een ‘oceaan’ van allerlei soorten mensen.

13, 14. (a) Wat houdt Jezus’ nieuwe gebod in? (b) Wat leren we van het voorbeeld van Jezus?

13 Laten we nu eens kijken naar de manier waarop we medegelovigen behandelen. Jezus gaf ‘een nieuw gebod’. (Lees Johannes 13:34, 35.) Dat gebod houdt niet alleen in dat we in ons dagelijks leven liefde voor elkaar moeten hebben, maar ook dat we bereid moeten zijn om ons leven voor elkaar te geven. De Wet van Mozes vereiste dat niet (Matth. 22:39; 1 Joh. 3:16).

14 Jezus was het grootste voorbeeld van iemand met zelfopofferende liefde. Hij hield zo veel van zijn discipelen dat hij bereid was voor ze te sterven. Hetzelfde verwachtte hij van zijn volgelingen, dus ook van ons. We moeten bereid zijn voor onze broeders en zusters moeilijkheden te ondergaan en zelfs voor ze te sterven (1 Thess. 2:8).

INSTRUCTIES VOOR NU EN VOOR DE TOEKOMST

15, 16. Met welke nieuwe omstandigheden hebben wij in deze tijd te maken, en hoe leidt Jehovah ons?

15 Jezus geeft zijn volgelingen geestelijk voedsel op de juiste tijd, vooral sinds de aanstelling van ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ (Matth. 24:45-47). Dit voedsel omvat belangrijke instructies die nodig zijn vanwege nieuwe omstandigheden.

16 We leven in wat de Bijbel ‘de laatste dagen’ noemt, en we staan vlak voor een verdrukking zoals er nog nooit een is geweest (2 Tim. 3:1; Mark. 13:19). Verder zijn Satan en zijn demonen uit de hemel geworpen en tot de omgeving van de aarde beperkt, wat de mensheid veel ellende heeft gebracht (Openb. 12:9, 12). Ook hebben we de opdracht gekregen om een uniek, historisch predikingswerk te doen waarmee meer volken en talen worden bereikt dan ooit!

17, 18. Hoe moeten we reageren op de leiding die we krijgen?

17 We moeten goed gebruikmaken van de hulpmiddelen die Gods organisatie voor de prediking geeft. Probeer jij dat ook? Als we op de vergaderingen leren hoe we deze hulpmiddelen zo doeltreffend mogelijk kunnen gebruiken, volg je die instructies dan op? Bezie je die instructies als leiding van God?

18 Om door Jehovah gezegend te worden, moeten we dus aandacht schenken aan alle instructies die we via de christelijke gemeente ontvangen. Als we nu gewend zijn te gehoorzamen, zal dat ons helpen om aanwijzingen op te volgen tijdens de ‘grote verdrukking’, waarin heel Satans slechte wereld vernietigd gaat worden (Matth. 24:21). Daarna zullen we nieuwe richtlijnen nodig hebben voor het leven in een nieuwe wereld waar Satan geen enkele invloed meer zal hebben.

In het paradijs op aarde zullen nieuwe boekrollen worden geopend met richtlijnen voor het leven in de nieuwe wereld (Zie alinea 19, 20)

19, 20. Welke boekrollen zullen geopend worden, en met welk resultaat?

 19 De natie Israël had nieuwe richtlijnen nodig; daarom gaf Jehovah de Wet van Mozes. Later kreeg de christelijke gemeente ‘de wet van de Christus’. En de Bijbel vertelt ons dat er straks boekrollen geopend zullen worden met richtlijnen voor het leven in de nieuwe wereld. (Lees Openbaring 20:12.) In die boekrollen zal waarschijnlijk staan wat Jehovah verwacht van mensen die dan zullen leven. Door die te bestuderen zal iedereen, ook degenen die een opstanding zullen hebben gekregen, te weten komen wat Gods wil voor hem of haar is. Deze boekrollen zullen ons meer inzicht geven in hoe Jehovah denkt. Door wat we uit die boekrollen gaan leren en door een steeds beter begrip van de Bijbel, zal in het paradijs iedereen zijn medemens met liefde, respect en waardigheid behandelen (Jes. 26:9). Stel je eens voor hoeveel onderwijs we zullen krijgen onder leiding van de Koning, Jezus Christus!

20 Eeuwig leven wacht degenen die goed zullen reageren op wat er ‘in de boekrollen’ zal staan. Jehovah zal de namen van degenen die hem tijdens de laatste beproeving trouw blijven, definitief in ‘de boekrol des levens’ schrijven. Ook wij kunnen die beloning krijgen! Dus als we nu STOPPEN en Gods Woord aandachtig lezen, KIJKEN om te begrijpen wat het voor ons betekent en LUISTEREN door Gods instructies te gehoorzamen, dan zullen we straks de grote verdrukking overleven en voor altijd blijven leren over onze wijze en liefdevolle God, Jehovah (Pred. 3:11; Rom. 11:33).