Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  februari 2017

De losprijs: Een ‘volmaakt geschenk’ van de Vader

De losprijs: Een ‘volmaakt geschenk’ van de Vader

‘Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van (...) de Vader.’ — JAK. 1:17.

LIEDEREN: 20, 15

1. Welke zegeningen zijn door de losprijs mogelijk gemaakt?

WE KUNNEN veel zegeningen ervaren dankzij het loskoopoffer van Jezus. De losprijs opent de deur voor alle trouwe mensen om uiteindelijk deel te gaan uitmaken van Gods gezin. De losprijs maakt het ook mogelijk om voor eeuwig een gelukkig leven te hebben. Maar Jezus’ losprijs doet meer dan voorzien in een gelukkige toekomst voor de gehoorzame mensheid. Jezus’ bereidheid om te sterven terwijl hij Jehovah’s rechtvaardigheid hooghield, heeft te maken met zaken die van universeel belang zijn (Hebr. 1:8, 9).

2. (a) Welke zaken die van universeel belang zijn, vinden we in Jezus’ gebed? (Zie beginplaatje.) (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

2 Zo’n twee jaar voordat Jezus stierf en in het loskoopoffer voorzag, leerde hij zijn volgelingen te bidden: ‘Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde’ (Matth. 6:9, 10). Om onze waardering voor de losprijs te vergroten,  gaan we bespreken hoe de losprijs te maken heeft met de heiliging van Gods naam, met de komst van Gods Koninkrijk en met de vervulling van Gods voornemen.

‘UW NAAM WORDE GEHEILIGD’

3. Waar staat Gods naam voor, en hoe belasterde Satan die heilige naam?

3 Het eerste waar Jezus in het Onzevader om vroeg, was de heiliging van Gods naam. Gods naam staat voor alles wat Jehovah is: zijn macht, zijn majesteit en zijn heiligheid. In een ander gebed noemde Jezus Jehovah ‘Heilige Vader’ (Joh. 17:11). Omdat Jehovah heilig is, zijn al zijn wetten en principes heilig. Toch trok Satan op een listige manier Gods recht in twijfel om maatstaven voor mensen vast te stellen. Door over Jehovah te liegen, belasterde hij Gods heilige naam (Gen. 3:1-5).

4. Hoe droeg Jezus bij aan de heiliging van Gods naam?

4 Maar Jezus hield wél van de naam van zijn Vader (Joh. 17:25, 26). Hij deed alles wat hij kon om bij te dragen aan de heiliging van die naam. (Lees Psalm 40:8-10.) Jezus bewees aan de hand van zijn eigen leven dat Jehovah’s maatstaven rechtvaardig en redelijk zijn. Zelfs toen Satan ervoor zorgde dat hij gemarteld werd en een pijnlijke dood stierf, bleef Jezus trouw aan zijn hemelse Vader. Zo bewees hij dat een volmaakt mens in staat is zich volledig aan Gods rechtvaardige maatstaven te houden.

5. Hoe kunnen wij bijdragen aan de heiliging van Gods naam?

5 Hoe kunnen wij laten zien dat we van Gods naam houden? Door ons gedrag. Jehovah wil dat we heilig zijn. (Lees 1 Petrus 1:15, 16.) Dat betekent dat we alleen hem aanbidden en hem van harte gehoorzamen. Zelfs als we vervolgd worden, doen we ons best om naar zijn rechtvaardige wetten en principes te leven. Als anderen onze ‘voortreffelijke werken’ zien, eert dat Jehovah’s naam (Matth. 5:14-16). Als we leven zoals Jehovah dat graag wil, bewijzen we dat zijn wetten goed zijn en dat Satans beschuldigingen vals zijn. En als we fouten maken, wat we allemaal doen, hebben we oprecht berouw en stoppen we met gedrag dat smaad brengt op Jehovah’s naam (Ps. 79:9).

6. Waarom kan Jehovah ons ondanks onze onvolmaaktheid als rechtvaardig bezien?

6 Op basis van Jezus’ offer vergeeft Jehovah de zonden van degenen die in dat offer geloven. Jehovah erkent degenen die zich aan hem opdragen, als zijn aanbidders. Gezalfde christenen verklaart hij rechtvaardig als zijn zoons. Degenen die bij de ‘andere schapen’ horen, verklaart hij rechtvaardig als zijn vrienden (Joh. 10:16; Rom. 5:1, 2; Jak. 2:21-25). Dus de losprijs stelt ons nu al in staat om door onze Vader goedgekeurd te worden en een band met hem te hebben, en om bij te dragen aan de heiliging van zijn naam.

‘UW KONINKRIJK KOME’

7. Welke zegeningen onder Gods Koninkrijk zijn door de losprijs mogelijk?

7 Het volgende verzoek aan Jehovah in het Onzevader is: ‘Uw koninkrijk kome.’ Wat heeft de losprijs met Gods Koninkrijk te maken? De losprijs maakt het voor de 144.000 mogelijk om bijeengebracht te worden en met Christus als koningen en priesters in de hemel te dienen (Openb. 5:9, 10; 14:1). Jezus en  zijn mederegeerders, die samen Gods Koninkrijk vormen, zullen over een periode van duizend jaar de voordelen van de losprijs aanwenden ten behoeve van de gehoorzame mensheid. De aarde zal veranderd worden in een paradijs en alle mensen op aarde zullen naar volmaaktheid groeien. Jehovah’s aanbidders in de hemel en op aarde zullen uiteindelijk één grote familie zijn (Openb. 5:13; 20:6). Jezus zal de kop van de slang verbrijzelen en alle sporen van Satans opstand voorgoed verwijderen (Gen. 3:15).

8. (a) Hoe hielp Jezus zijn volgelingen te beseffen hoe belangrijk Gods Koninkrijk is? (b) Hoe kunnen wij onze steun geven aan het Koninkrijk?

8 Jezus hielp zijn volgelingen in te zien hoe belangrijk Gods Koninkrijk is. Onmiddellijk na zijn doop maakte hij ‘het goede nieuws van het koninkrijk Gods’ overal bekend (Luk. 4:43). En vlak voor zijn hemelvaart gaf Jezus zijn volgelingen de opdracht om ‘tot de verst verwijderde streek der aarde’ getuigen van hem te zijn (Hand. 1:6-8). Door middel van het predikingswerk zouden mensen over de hele wereld de kans krijgen om over de losprijs te horen en onderdanen van Gods Koninkrijk te worden. Wij kunnen in deze tijd onze steun aan het Koninkrijk geven door de gezalfden op aarde bij dit werk te helpen (Matth. 24:14; 25:40).

‘UW WIL GESCHIEDE’

9. Hoe weten we dat Jehovah zijn voornemen met de mensheid zal realiseren?

9 Wat bedoelde Jezus toen hij zei: ‘Uw wil geschiede’? Jehovah is de Schepper. Als hij zegt dat iets gaat gebeuren, dan gebeurt dat ook (Jes. 55:11). Zijn voornemen met de mensheid zal gerealiseerd worden, en Satan kan niets doen om dat te voorkomen. Vanaf het begin was het Jehovah’s wil dat de aarde gevuld zou worden met volmaakte kinderen van Adam en Eva (Gen. 1:28). Dat voornemen zou niet uitgekomen zijn als Adam en Eva kinderloos waren gestorven. Dus liet Jehovah toe dat ze kinderen kregen. Door middel van de losprijs geeft God iedereen die er geloof in stelt, de gelegenheid om volmaakt te worden en voor altijd te leven. Jehovah houdt van mensen, en het is zijn wil dat gehoorzame mensen leven zoals hij het bedoeld had.

10. Wat is er door de losprijs mogelijk voor mensen die gestorven zijn?

10 En hoe zit het met de miljoenen mensen die gestorven zijn zonder de kans te hebben gekregen Jehovah te kennen en te dienen? De losprijs maakt de opstanding van de doden mogelijk. Onze liefdevolle hemelse Vader zal ze weer tot leven brengen en ze de kans geven hem te leren kennen en eeuwig leven te krijgen (Hand. 24:15). Jehovah wil dat mensen leven, niet sterven. Merk op dat Jezus zei: ‘Onze Vader in de hemelen’ (Matth. 6:9). Als de Bron van het leven wordt Jehovah de Vader van iedereen die een opstanding krijgt (Ps. 36:9). Jehovah heeft Jezus een belangrijke rol gegeven bij het opwekken van de doden. Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven’ (Joh. 6:40, 44; 11:25).

11. Wat is Gods wil met betrekking tot een ‘grote schare’?

11 Jehovah is niet alleen maar vrijgevig tegenover een paar bevoorrechte mensen. Jezus zei: ‘Al wie de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder’ (Mark. 3:35). Het is Gods wil  dat een ‘grote schare, die niemand tellen kon’, uit alle landen, stammen en talen, hem gaat dienen. Degenen die in Christus’ losprijs geloven en de wil van God doen, kunnen bij degenen horen die uitroepen: ‘Redding hebben wij te danken aan onze God, die op de troon is gezeten, en aan het Lam’ (Openb. 7:9, 10).

12. Wat leert het Onzevader ons over Jehovah’s voornemen met de mensheid?

12 Het Onzevader leert ons dus veel over Jehovah’s voornemen met de gehoorzame mensheid. Ten eerste moeten we alles doen wat we kunnen om Jehovah’s naam te heiligen, of als heilig te behandelen (Jes. 8:13). Jezus’ loskoopoffer, dat onze redding mogelijk maakt, eert ook Jehovah’s naam; Jezus’ naam betekent zelfs ‘Jehovah is redding’. Ten tweede zal Jehovah zijn Koninkrijk gebruiken om de losprijs tot voordeel van de gehoorzame mensheid aan te wenden. En ten derde hebben we het vertrouwen dat niets kan voorkomen dat Gods wil gedaan zal worden (Ps. 135:6; Jes. 46:9, 10).

WEES DANKBAAR VOOR DE LOSPRIJS

13. Wat laten we met onze doop zien?

13 Hoe laat je zien dat je dankbaar bent voor de losprijs? Door je aan Jehovah op te dragen op basis van je geloof in de losprijs en door je te laten dopen. Met je doop laat je zien dat je van Jehovah bent en doe je ‘het verzoek aan God om een goed geweten’ (1 Petr. 3:21; Rom. 14:8). Jehovah beantwoordt dat verzoek door het reinigende bloed van Jezus’ offer ten behoeve van jou aan te wenden. Je kunt er volledig van overtuigd zijn dat hij ons alles zal geven wat hij ons heeft beloofd (Rom. 8:32).

Hoe kun je laten zien dat je dankbaar bent voor de losprijs? (Zie alinea 13, 14)

14. Waarom moeten we van onze naaste houden?

 14 Hoe kun je je dankbaarheid voor de losprijs nog meer tonen? Alles wat Jehovah doet, doet hij uit liefde, en hij wil dat al zijn aanbidders hem daarin navolgen (1 Joh. 4:8-11). Je kunt laten zien dat je een kind van je hemelse Vader wilt zijn door je naaste lief te hebben (Matth. 5:43-48). Het gebod om je naaste lief te hebben, is zelfs het op één na belangrijkste gebod — na het gebod om Jehovah lief te hebben (Matth. 22:37-40). Een belangrijke manier om te laten zien dat je je naaste liefhebt, is door het goede nieuws van het Koninkrijk te prediken. Als je liefde toont voor je medemens, vooral voor je broeders en zusters, dan wordt je liefde voor God ‘tot volmaaktheid gebracht’ (1 Joh. 4:12, 20).

‘TIJDEN VAN VERKWIKKING’ DANKZIJ DE LOSPRIJS

15. (a) Hoe zegent Jehovah ons nu? (b) Hoe zal Jehovah ons in de toekomst zegenen?

15 Als we geloof stellen in de losprijs, wordt de deur geopend naar volledige vergeving. Gods Woord verzekert ons dat onze zonden ‘uitgewist’ kunnen worden. (Lees Handelingen 3:19-21.) Zoals we eerder hebben besproken, adopteert Jehovah zijn gezalfde aanbidders op basis van de losprijs, waardoor ze zijn kinderen worden (Rom. 8:15-17). Hoe zit het met de ‘andere schapen’? Het is alsof Jehovah adoptiepapieren heeft opgesteld waarop onze naam staat. Als we eenmaal volmaakt zijn en hem tijdens de laatste beproeving trouw zijn gebleven, zal Jehovah als het ware de adoptiepapieren tekenen. Dan worden ook wij zijn geliefde kinderen (Rom. 8:20, 21; Openb. 20:7-9). Zijn liefde voor zijn kostbare kinderen zal altijd blijven. De voordelen van de losprijs zijn eeuwig (Hebr. 9:12). Dat geschenk zal nooit zijn waarde verliezen. Niets of niemand kan het ons afnemen.

16. Hoe maakt de losprijs ons vrij?

16 Iedereen die oprecht berouw heeft van zijn zonden kan uiteindelijk deel gaan uitmaken van Jehovah’s gezin — en er is niets wat de Duivel kan doen om dat tegen te houden. Jezus kwam naar de aarde en stierf ‘eens voor altijd’. De losprijs is dus helemaal betaald (Hebr. 9:24-26). Dat offer zal alle gevolgen van Adams zonde ongedaan maken. Dankzij Jezus’ offer zijn we vrij van slavernij aan Satans wereld en hoeven we niet langer in angst voor de dood te leven (Hebr. 2:14, 15).

17. Wat betekent Jehovah’s liefde voor jou?

17 Gods beloften zijn absoluut betrouwbaar. Net zoals we honderd procent op zijn natuurwetten kunnen vertrouwen, kunnen we honderd procent op Jehovah zelf vertrouwen. Hij verandert niet (Mal. 3:6). Jehovah geeft ons veel meer dan alleen het leven. Hij geeft ons zijn liefde. ‘Wij hebben de liefde die God in ons geval heeft, leren kennen en erin geloofd. God is liefde’ (1 Joh. 4:16). De hele aarde zal een ongelofelijk mooi paradijs worden en iedereen op aarde zal Jehovah’s liefde navolgen. Dan zal iedereen in de hemel en op aarde zeggen: ‘De zegen en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheid. Amen’ (Openb. 7:12).