Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  november 2015

Jehovah is de God van liefde

Jehovah is de God van liefde

‘God is liefde.’ — 1 JOH. 4:8, 16.

LIEDEREN: 18, 91

1. Wat is Gods overheersende eigenschap, en wat voor invloed heeft dat op jou?

JEHOVAH’S geïnspireerde Woord zegt dat ‘God liefde is’ (1 Joh. 4:8). Volgens de Bijbel is liefde dus niet gewoon een van de vele mooie eigenschappen die hij heeft. Jehovah is de personificatie van liefde. Het is zijn belangrijkste en overheersende eigenschap. Wat is het geweldig te weten dat de Schepper van het universum en van alle levende dingen een God van liefde is! Alles wat hij doet, doet hij uit liefde.

2. Waarvan verzekert Gods liefde ons? (Zie beginplaatje.)

2 Omdat Jehovah zo veel van ons houdt, weten we zeker dat zijn voornemen voor de mensheid op de best mogelijke manier zal worden gerealiseerd. Jehovah heeft bijvoorbeeld uit liefde ‘een dag vastgesteld waarop hij voornemens is de bewoonde aarde in rechtvaardigheid te oordelen door een man die hij heeft aangesteld’, Jezus Christus (Hand. 17:31). Wat zal het resultaat zijn van dit oordeel? Voor iedereen die zich aan Jehovah’s heerschappij onderwerpt, zal het een prachtige toekomst betekenen die eeuwig duurt.

 WAT DE GESCHIEDENIS HEEFT LATEN ZIEN

3. Hoe zou de toekomst er volgens jou uitzien als God geen liefde voor de mensheid had?

3 Stel je eens voor hoe onze toekomst eruit zou zien als God geen liefde voor de mensheid had. We hoeven alleen maar naar de geschiedenis van deze wereld te kijken om te beseffen hoe vreselijk dat zou zijn. De wereld wordt al lange tijd bestuurd door menselijke regeringen onder een liefdeloze god die vol haat is: Satan de Duivel (2 Kor. 4:4; 1 Joh. 5:19; lees Openbaring 12:9, 12). De verschrikkelijke gevolgen daarvan laten zien hoe triest onze toekomst zou zijn zonder Gods liefde.

4. Waarom liet God de opstand tegen zijn rechtvaardige bestuur toe?

4 Toen de Duivel tegen Jehovah’s bestuur in opstand kwam, zette hij het eerste mensenpaar ertoe aan hetzelfde te doen. Hij vocht de rechtmatigheid en rechtvaardigheid van Gods universele soevereiniteit aan. Satan beweerde eigenlijk dat zijn heerschappij beter zou zijn dan die van de Schepper (Gen. 3:1-5). Jehovah heeft in zijn grote wijsheid Satan de tijd gegeven om zijn gelijk te bewijzen, maar die tijd is niet oneindig. De geschiedenis toont aan dat zowel Satan als mensen niet in staat zijn om voor een goede regering te zorgen.

5. Wat heeft de geschiedenis van de mensheid duidelijk aangetoond?

5 De afgelopen honderd jaar zijn er meer dan 100 miljoen mensen in oorlogen omgekomen. En de omstandigheden in de wereld worden alleen maar slechter. Dat is precies wat Gods Woord heeft voorspeld over ‘de laatste dagen’ van deze wereld, waarin ‘goddeloze mensen en bedriegers van kwaad tot erger zouden voortgaan’ (2 Tim. 3:1, 13). De Bijbel zegt ook ‘dat het niet aan de aardse mens is zijn weg te bepalen. Het staat niet aan een man die wandelt, zelfs maar zijn schrede te richten’ (Jer. 10:23). De geschiedenis heeft overduidelijk aangetoond dat die woorden waar zijn. Jehovah heeft de mens nu eenmaal niet gemaakt met het vermogen of het recht om onafhankelijk van hem te leven.

6. Waarom laat God slechtheid tijdelijk toe?

6 Er is nog een reden waarom Jehovah slechtheid een tijdlang toelaat: het bewijst eens en voor altijd dat alleen Gods bestuur succesvol kan zijn. Straks zal Jehovah alle slechtheid vernietigen, en ook iedereen die slechtheid veroorzaakt. Mocht iemand daarna ooit nog Jehovah’s manier van regeren aanvechten, dan zal Jehovah meteen in actie kunnen komen. Hij zal dat wat er in de geschiedenis is gebeurd, als precedent kunnen gebruiken om opstandelingen meteen te verwijderen. Hij zal slechtheid nooit meer hoeven toelaten.

HOE JEHOVAH ZIJN LIEFDE AL HEEFT GETOOND

7, 8. Wat zijn enkele van de vele manieren waarop Jehovah laat zien hoeveel hij van ons houdt?

7 Jehovah heeft zijn liefde op veel verschillende manieren getoond. Neem bijvoorbeeld het indrukwekkende universum. Er zijn miljarden sterrenstelsels, die elk vele miljarden sterren en planeten bevatten. Een van de sterren in ons Melkwegstelsel is de zon. Zonder de zon zou het leven op aarde niet kunnen bestaan. Al deze scheppingswerken bewijzen dat er een Schepper is en dat hij eigenschappen bezit zoals kracht, wijsheid en liefde. Gods ‘onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid’ (Rom. 1:20).

 8 Jehovah heeft de aarde zo gemaakt dat het voor mens en dier een perfecte plaats is om te leven. Hij maakte voor mensen een prachtig paradijs, en schiep ze met een volmaakt lichaam en een volmaakte geest, ontworpen voor eeuwig leven. (Lees Openbaring 4:11.) Bovendien geeft hij ‘voedsel aan alle vlees: want zijn liefderijke goedheid duurt tot onbepaalde tijd’ (Ps. 136:25).

9. Wat kan Jehovah behalve liefde ook voelen?

9 Jehovah is dan wel de God van liefde, maar hij haat alles wat slecht is. Psalm 5:4-6 zegt over Jehovah: ‘Gij zijt geen God die behagen schept in goddeloosheid (...). Gij haat werkelijk allen die het schadelijke beoefenen (...). Een man van bloedvergieten en bedrog wordt door Jehovah verfoeid.’

BINNENKORT HET EINDE VAN ALLE SLECHTHEID

10, 11. (a) Wat zal Jehovah met slechte mensen doen? (b) Hoe zal Jehovah gehoorzame mensen belonen?

10 Omdat Jehovah een God van liefde is en slechtheid haat, is het zijn voornemen om de aarde en de rest van het universum te reinigen van alle slechtheid. Hij zal dat doen wanneer de strijdvraag naar zijn tevredenheid is opgelost. Gods Woord belooft: ‘De boosdoeners zelf zullen afgesneden worden, maar wie op Jehovah hopen, díé zullen de aarde bezitten. En nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn (...). De vijanden van Jehovah zullen zijn als de kostbaarheid der weidevelden; zij moeten aan hun eind komen. In rook moeten zij aan hun eind komen’ (Ps. 37:9, 10, 20).

11 Maar Gods Woord belooft ook: ‘De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven’ (Ps. 37:29). Zulke mensen zullen ‘hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede’ (Ps. 37:11). Dit zal gebeuren omdat onze liefdevolle God altijd doet wat het beste is voor zijn trouwe aanbidders. De Bijbel zegt: ‘Hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan’ (Openb. 21:4). Wat een prachtige toekomst wacht iedereen die echt waardering heeft voor Jehovah’s liefde en die hem als Regeerder gehoorzaamt!

12. Wie kan als ‘de onberispelijke’ worden bezien?

12 De Bijbel zegt: ‘Let op de onberispelijke en houd de oprechte in het oog, want de toekomst van die man zal vredig zijn. Maar de overtreders, díé zullen stellig te zamen worden verdelgd; de toekomst der goddelozen zal inderdaad worden afgesneden’ (Ps. 37:37, 38). ‘De onberispelijke’ leert Jehovah en zijn Zoon kennen en doet gehoorzaam Gods wil. (Lees Johannes 17:3.) Zo iemand neemt de woorden uit 1 Johannes 2:17 serieus: ‘De wereld gaat bovendien voorbij en ook haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid.’ Terwijl de wereld haar einde nadert, is het belangrijk dat we ‘op Jehovah hopen en zijn weg houden’ (Ps. 37:34).

GODS GROOTSTE UITING VAN LIEFDE

13. Wat was Jehovah’s grootste uiting van liefde?

13 Hoewel we onvolmaakt zijn, kunnen we Jehovah’s ‘weg houden’, of hem gehoorzamen. En dankzij de grootste uiting van Jehovah’s liefde kunnen we ook een hechte band met hem hebben. Hij heeft voorzien in het loskoopoffer van Jezus Christus, waardoor het voor gehoorzame mensen mogelijk werd om bevrijd te worden  van zonde en dood. (Lees Romeinen 5:12; 6:23.) Jehovah had het volste vertrouwen in zijn eniggeboren Zoon, die hem al talloze eeuwen trouw was geweest. Het deed Jehovah als liefdevolle Vader natuurlijk pijn om te zien hoe Jezus op aarde werd behandeld. Maar Jezus hield trouw Gods soevereiniteit hoog en liet daarmee zien dat een volmaakt mens Jehovah zelfs onder de moeilijkste omstandigheden trouw kan blijven.

God stuurde uit liefde zijn bereidwillige Zoon naar de aarde (Zie alinea 13)

14, 15. Wat werd er met Jezus’ dood bereikt?

14 Jezus hield onder de zwaarste beproevingen Jehovah’s soevereiniteit hoog. Hij bleef hem trouw tot in de dood. Met zijn dood betaalde hij ook de losprijs die nodig was om de mensheid los te kopen, en opende daarmee de weg tot eeuwig leven in Gods nieuwe wereld. Wat kunnen we dankbaar zijn voor die grote uiting van liefde van zowel Jehovah als Jezus! Paulus schreef: ‘Inderdaad, terwijl wij nog zwak waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want ternauwernood zal iemand voor een rechtvaardige sterven; ja, voor de goede heeft iemand misschien nog wel de moed te sterven. Maar God beveelt zijn eigen liefde jegens ons hierin aan, dat Christus voor ons is gestorven terwijl wij nog zondaars waren’ (Rom. 5:6-8). De apostel Johannes schreef: ‘Hierdoor werd de liefde Gods in ons geval openbaar gemaakt, dat  God zijn eniggeboren Zoon naar de wereld heeft uitgezonden, opdat wij door bemiddeling van hem leven zouden verwerven. De liefde bestaat in dit opzicht niet hierin dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft uitgezonden als zoenoffer voor onze zonden’ (1 Joh. 4:9, 10).

15 Jezus zei over Gods liefde voor mensen: ‘God heeft de wereld [de loskoopbare mensheid] zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben’ (Joh. 3:16). Jehovah houdt zo veel van mensen dat hij ze het goede niet onthoudt, ongeacht wat het hemzelf kost. Zijn liefde is eeuwig. We kunnen altijd op zijn liefde rekenen. ‘Ik ben ervan overtuigd’, schreef Paulus, ‘dat noch dood noch leven, noch engelen noch regeringen, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enige andere schepping ons zal kunnen scheiden van Gods liefde, die in Christus Jezus, onze Heer, is’ (Rom. 8:38, 39).

GODS KONINKRIJK REGEERT

16. Wat is het Messiaanse Koninkrijk, en wie heeft Jehovah als regeerder aangesteld?

16 Nog een bewijs van Gods liefde voor de mensheid zijn de regelingen die hij heeft getroffen om het Messiaanse Koninkrijk op te richten. Jehovah heeft al een Koning over deze regering aangesteld: zijn Zoon Jezus, die van de mensheid houdt en precies de juiste persoon is voor deze taak (Spr. 8:31). Daarnaast heeft God 144.000 mederegeerders uitgekozen, die weten wat het is om mens te zijn. Bij hun opstanding tot hemels leven nemen ze die ervaring mee (Openb. 14:1). Het Koninkrijk was het hoofdthema van Jezus’ onderwijs, en hij leerde zijn discipelen bidden: ‘Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde’ (Matth. 6:9, 10). We kijken echt uit naar de zegeningen die Gods Koninkrijk voor de gehoorzame mensheid zal brengen als verhoring van zulke gebeden!

17. Vergelijk de manier waarop Jezus regeert met de manier waarop mensen regeren.

17 Er is een enorm contrast tussen Jezus’ manier van regeren en die van mensen. Menselijke regeringen hebben in oorlogen miljoenen mensen de dood ingejaagd. Maar Jezus geeft echt om zijn onderdanen en weerspiegelt Jehovah’s prachtige eigenschappen, vooral liefde (Openb. 7:10, 16, 17). Hij gaf de liefdevolle verzekering: ‘Komt tot mij, allen die zwoegt en zwaar beladen zijt, en ik zal u verkwikken. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtaardig en ootmoedig van hart, en gij zult verkwikking vinden voor uw ziel. Want mijn juk is weldadig en mijn vracht is licht’ (Matth. 11:28-30).

18. (a) Wat heeft Gods Koninkrijk sinds de oprichting gedaan? (b) Wat gaan we in het volgende artikel bespreken?

18 Bijbelse profetieën laten zien dat Gods hemelse Koninkrijk werd opgericht in 1914. Tijdens Christus’ tegenwoordigheid worden de laatste leden bijeengebracht van degenen die met Jezus in de hemel zullen regeren. Ook wordt er ‘een grote schare’ verzameld van mensen die het einde van deze wereld zullen overleven en de nieuwe wereld zullen worden binnengeleid (Openb. 7:9, 13, 14). Hoe groot is die grote schare nu? Wat verwacht Jehovah van degenen die bij die groep horen? Het volgende artikel gaat daar verder op in.