‘Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft.’ — 1 JOH. 3:1.

LIEDEREN: 91, 13

1. Wat voor aansporing gaf Johannes aan christenen, en waarom?

DE WOORDEN in 1 Johannes 3:1 verdienen echt onze volle aandacht. Met de woorden ‘ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft’, gaf Johannes christenen de aansporing om erover na te denken hoeveel Jehovah van ons houdt en hoe hij die liefde toont. Als we daar een goed begrip van hebben, zal dat onze liefde voor hem versterken en zal onze band met hem hechter worden.

2. Waarom vinden sommigen het moeilijk te vatten dat God van ze houdt?

2 Voor sommigen is het idee dat God van mensen houdt moeilijk te vatten. Voor hen is God iemand die we moeten vrezen en gehoorzamen. Of misschien hebben ze, door bepaalde diepgewortelde onjuiste leerstellingen, het gevoel dat God liefdeloos is en dat het onmogelijk is om van hem te houden. Aan de andere kant zijn er mensen die geloven dat God onvoorwaardelijk van ons houdt, ongeacht wat we doen of laten. Jij hebt uit de Bijbel geleerd dat liefde Jehovah’s overheersende eigenschap is en dat liefde de motivatie was om zijn Zoon als losprijs voor ons te geven (Joh. 3:16; 1 Joh. 4:8). Toch vind je het door je opvoeding en achtergrond misschien moeilijk om echt te bevatten hoeveel Jehovah van je houdt.

3. Welke fundamentele waarheid helpt om Gods liefde voor ons te begrijpen?

 3 Op wat voor manier houdt Jehovah van ons? Om die vraag te beantwoorden, moeten we begrijpen wat de relatie tussen Jehovah en ons is. Jehovah is de Schepper van alle mensen. (Lees Psalm 100:3-5.) Daarom noemt de Bijbel Adam een ‘zoon van God’ en onderwees Jezus zijn volgelingen om God ‘onze Vader in de hemelen’ te noemen (Luk. 3:38; Matth. 6:9). Jehovah is dus onze Vader, omdat hij onze Levengever is. De relatie tussen hem en ons is die van een vader met zijn kinderen; Jehovah houdt van ons net zoals een toegewijde vader van zijn kinderen houdt.

4. (a) Waarin verschilt Jehovah van menselijke vaders? (b) Wat gaan we in dit en het volgende artikel bespreken?

4 Menselijke vaders zijn onvolmaakt. Hoe ze hun best ook doen, ze kunnen hun vaderlijke liefde niet tonen zoals Jehovah dat doet. Sommigen hebben zelfs nare herinneringen aan hun eigen gezinssituatie, waardoor ze emotioneel en psychisch beschadigd zijn. Dat is echt tragisch. Maar Jehovah is een volmaakte Vader (Ps. 27:10). Als we beseffen dat Jehovah van ons houdt en voor ons zorgt, zal dat onze band met hem versterken (Jak. 4:8). In dit artikel gaan we vier manieren bespreken waarop Jehovah zijn liefde voor ons toont. In het volgende artikel zullen we vier manieren bekijken waarop wij kunnen laten zien dat we van hem houden.

JEHOVAH IS ONZE LIEFDEVOLLE VERZORGER

5. Wat zei Paulus in Athene over God?

5 Toen de apostel Paulus in Athene was, viel het hem op dat er heel veel afgodsbeelden waren. De mensen geloofden dat ze het leven aan die afgoden te danken hadden. Paulus zei daarom: ‘De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin is, (...) hij geeft zelf aan allen leven en adem en alle dingen. (...) Door hem hebben wij leven en bewegen wij ons en zijn wij’ (Hand. 17:24, 25, 28). Uit liefde geeft Jehovah ons ‘alle dingen’ die nodig zijn om in leven te blijven. Sta er eens bij stil wat dat allemaal inhoudt.

6. Hoe kunnen we aan de aarde zien dat Jehovah van ons houdt? (Zie beginplaatje.)

6 Neem bijvoorbeeld de aarde, die Jehovah aan ‘de mensenzonen heeft gegeven’ (Ps. 115:15, 16). Wetenschappers geven gigantische geldbedragen uit aan het verkennen van de ruimte om aardachtige planeten te vinden. Hoewel er al honderden planeten zijn ontdekt, heeft niet een van die planeten exact de juiste omstandigheden voor menselijk leven, zoals dat bij de aarde het geval is. De aarde is echt uniek! Van al die ontelbare planeten in het Melkwegstelsel en daarbuiten heeft Jehovah alleen de aarde geschikt gemaakt voor menselijk leven. Maar de aarde is niet alleen bewoonbaar, het is ook nog eens een prachtige, veilige en aangename plek om te wonen (Jes. 45:18). Het is duidelijk dat Jehovah heel veel van ons houdt. (Lees Job 38:4, 7; Psalm 8:3-5.)

7. Hoe kunnen we aan de manier waarop we zijn gemaakt, zien dat Jehovah echt van ons houdt?

7 Hoewel Jehovah een prachtige woonplaats voor ons heeft gemaakt, weet hij dat we niet alleen materiële behoeften hebben. Een kind voelt zich geborgen als hij merkt dat zijn ouders aandacht voor hem hebben en van hem houden. Jehovah heeft mensen naar zijn beeld gemaakt; daardoor zijn we in staat om te voelen dat hij van ons houdt en om ook van hem te  houden (Gen. 1:27). Hij weet dat we daar echt gelukkig van worden. Jezus zei dan ook: ‘Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood’ (Matth. 5:3). Als liefdevolle Vader geeft Jehovah ons ‘alle dingen rijkelijk om ervan te genieten’, zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht (1 Tim. 6:17; Ps. 145:16).

JEHOVAH ONDERWIJST ONS LIEFDEVOL DE WAARHEID

8. Waarom laten we ons graag door onze liefdevolle hemelse Vader onderwijzen?

8 Een vader houdt van zijn kinderen en wil ze beschermen tegen misleiding en bedrog. Maar veel ouders zijn niet in staat om hun kinderen goede leiding te geven, omdat ze zelf de maatstaven in Gods Woord hebben afgewezen. Vaak is verwarring en frustratie het gevolg (Spr. 14:12). Maar Jehovah is ‘de God der waarheid’ (Ps. 31:5). Hij houdt van zijn kinderen en onderwijst ze graag de waarheid. Hij geeft ons graag leiding in elk aspect van ons leven, vooral als het gaat om onze aanbidding. (Lees Psalm 43:3.) Wat heeft Jehovah ons geleerd, en hoe laat dat zien dat hij van ons houdt?

Christelijke vaders volgen Jehovah na door hun kinderen de waarheid te onderwijzen en ze te helpen een band met hun hemelse Vader te krijgen (Zie alinea 8-10)

9, 10. Hoe laat Jehovah zien dat hij van ons houdt door de waarheid te onderwijzen (a) over zichzelf? (b) over ons?

9 Ten eerste leert Jehovah ons de waarheid over zichzelf. Hij onthult zijn persoonlijke naam, die vaker in de Bijbel voorkomt dan welke andere naam maar ook. Zo nadert Jehovah tot ons en staat hij ons toe hem te leren kennen (Jak. 4:8). Jehovah vertelt ons ook over zijn eigenschappen, over wat voor God hij is. Terwijl het waarneembare heelal laat zien hoe sterk en wijs hij is, vertelt Jehovah ons via de Bijbel hoe rechtvaardig hij is, en vooral hoeveel hij van ons houdt (Rom. 1:20). Die prachtige eigenschappen helpen ons om veel van Hem te houden.

10 Jehovah leert ons ook de waarheid over ons als mensen: wat onze plaats is in zijn regeling. De Bijbel zegt dat mensen niet gemaakt zijn met het recht om onafhankelijk van God te zijn, om zelf te bepalen wat goed is en wat niet. Het heeft tragische gevolgen als mensen die fundamentele waarheid negeren (Jer. 10:23). We kunnen alleen vrede en harmonie ervaren als we Gods autoriteit erkennen. Wat liefdevol dat Jehovah ervoor heeft gekozen deze belangrijke waarheid te onthullen!

11. Welke belofte van Jehovah laat zien dat hij om ons geeft?

11 Een liefdevolle vader wil graag dat zijn kinderen een mooie toekomst hebben, dat ze echt een doel in het leven hebben. Maar helaas zijn veel mensen onzeker over de toekomst, of ze zijn hun hele leven bezig met dingen die geen blijvende voordelen hebben (Ps. 90:10). Als Gods kinderen voelen we dat Jehovah van ons houdt, want hij belooft ons een prachtige toekomst. En dat geeft ons een zinvol doel in het leven.

JEHOVAH GEEFT ONS RAAD EN STRENG ONDERRICHT

12. Hoe zien we Jehovah’s liefde in de raad die hij aan Kaïn en Baruch gaf?

12 ‘Waarom zijt gij in toorn ontstoken en waarom is uw gelaat betrokken? Indien gij u tot goeddoen keert, zal er dan geen verheffing zijn? (...) Zult gij, van uw zijde, de zonde overmeesteren?’ (Gen. 4:6, 7) Jehovah gaf Kaïn op tijd raad en een positieve aansporing. Hij waarschuwde Kaïn toen het duidelijk was dat hij heel gevaarlijk bezig was. Helaas negeerde Kaïn die waarschuwing, en hij  ondervond daar de consequenties van (Gen. 4:11-13). Toen Jeremia’s secretaris Baruch zich afgemat en moedeloos voelde, gaf Jehovah hem raad om zijn probleem van de juiste kant te bekijken. In tegenstelling tot Kaïn aanvaardde Baruch Jehovah’s raad, waardoor zijn leven gespaard werd (Jer. 45:2-5).

13. Waarom liet Jehovah toe dat zijn trouwe aanbidders te maken kregen met moeilijkheden?

13 ‘Die Jehovah liefheeft, wordt door hem streng onderricht, ja, hij geselt een ieder die hij als zoon aanneemt’, schreef Paulus (Hebr. 12:6). Maar streng onderricht is niet beperkt tot straf. Het omvat meer. Er staan veel voorbeelden in de Bijbel van trouwe aanbidders van Jehovah die te maken kregen met zware beproevingen. Ze leerden veel uit die beproevingen, en daardoor werden ze klaargestoomd voor grotere verantwoordelijkheden. Denk maar aan Jozef, Mozes of David. Hun verslagen zijn heel gedetailleerd en levendig opgetekend. Lees hoe Jehovah met ze was tijdens hun beproevingen en hoe ze later op een indrukwekkende manier door Jehovah werden gebruikt. Dat zal je er nog meer van overtuigen dat Jehovah voor zijn aanbidders zorgt en van ze houdt. (Lees Spreuken 3:11, 12.)

14. Hoe kunnen we Jehovah’s liefde ervaren als we van hem streng onderricht ontvangen?

14 Streng onderricht van Jehovah helpt ons om nog een aspect van zijn liefde te leren kennen. Als iemand die een zonde heeft begaan streng onderricht van Jehovah ontvangt en berouw toont, dan ‘zal God rijkelijk vergeven’  (Jes. 55:7). Wat betekent het dat Jehovah rijkelijk vergeeft? David gaf een ontroerende beschrijving: ‘Hij vergeeft al uw dwaling, geneest al uw kwalen, eist uw leven op uit de kuil, kroont u met liefderijke goedheid en barmhartigheden. Zover als de zonsopgang verwijderd is van de zonsondergang, zover heeft hij onze overtredingen van ons verwijderd’ (Ps. 103:3, 4, 12). Sta daarom altijd open voor Jehovah’s raad, ook voor zijn strenge onderricht. Reageer er onmiddellijk op en erken dat het een uiting is van zijn grenzeloze liefde voor ons (Ps. 30:5).

JEHOVAH BESCHERMT ONS

15. Hoe weten we dat Jehovah zijn volk kostbaar vindt?

15 Een goede vader vindt het belangrijk om zijn gezin tegen mogelijke schade en ernstig gevaar te beschermen. Jehovah, onze hemelse Vader, doet dat ook. Een psalmdichter zei over Jehovah: ‘Hij behoedt de ziel van zijn loyalen; uit de hand van de goddelozen bevrijdt hij hen’ (Ps. 97:10). Neem bijvoorbeeld je ogen. Net zoals je je ogen zou beschermen omdat je ze kostbaar vindt, beschermt Jehovah zijn volk omdat hij ons kostbaar vindt. (Lees Zacharia 2:8.)

16, 17. Beschrijf manieren waarop Jehovah zijn volk vroeger en in deze tijd heeft beschermd.

16 Eén manier waarop Jehovah zijn volk beschermt, is via zijn engelen (Ps. 91:11). Zo bevrijdde een engel Jeruzalem van de Assyriërs door in één nacht een leger van 185.000 man te vernietigen (2 Kon. 19:35). Petrus, Paulus en anderen werden door engelen uit de gevangenis bevrijd (Hand. 5:18-20; 12:6-11). Ook in onze tijd helpt Jehovah zijn volk. Een hoofdkantoorvertegenwoordiger die een bijkantoor in Afrika bezocht, vertelt dat politieke en religieuze conflicten het land hadden verwoest. Gevechten, plunderingen, verkrachtingen en moorden veroorzaakten chaos en anarchie. Hoewel veel broeders en zusters in die chaos al hun bezittingen verloren, verloor niet één van hen het leven. Toen hun werd gevraagd hoe het met ze ging, antwoordden ze met een brede glimlach: ‘Het gaat goed, dankzij Jehovah!’ Ze voelden persoonlijk Jehovah’s liefde.

17 Jehovah heeft soms toegelaten dat trouwe aanbidders van hem door vijanden werden gedood, zoals Stefanus. Maar als groep beschermt hij zijn volk door ze steeds op tijd te waarschuwen voor Satans listen (Ef. 6:10-12). Via zijn Woord en de publicaties van zijn organisatie worden we gewaarschuwd voor bijvoorbeeld immoreel en gewelddadig amusement, liefde voor geld en de gevaren van internet. Het is duidelijk dat Jehovah, als een liefdevolle Vader, voor het welzijn en de veiligheid van zijn volk zorgt.

EEN GROOT VOORRECHT

18. Hoe ervaar jij Jehovah’s liefde voor jou?

18 Nu we een paar manieren hebben besproken waarop Jehovah zijn liefde voor ons toont, voelen we ons ongetwijfeld net zoals Mozes zich voelde. Terwijl hij terugkeek op zijn lange staat van dienst voor Jehovah, zei hij: ‘Laat ons elke ochtend uw liefde zien! Dan zullen we voor u juichen en zingen, elke dag weer’ (Ps. 90:14, Bijbel in Gewone Taal). Het is echt een zegen om Jehovah’s liefde te begrijpen en te ervaren. En wat voelen we ons vereerd dat Jehovah van ons houdt! We kunnen ons helemaal verplaatsen in het gevoel van de apostel Johannes, die zei: ‘Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft’ (1 Joh. 3:1).