‘Weest waakzaam. Uw tegenstander, de Duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek om iemand te verslinden.’ — 1 PETR. 5:8.

1. Leg uit hoe een engel Satan werd.

OOIT had hij een goede band met Jehovah. Maar op een bepaald moment ontstond bij hem de wens om door mensen aanbeden te worden. Hij had dat ongepaste verlangen de kop in moeten drukken, maar in plaats daarvan koesterde hij het en liet het zo sterk worden dat het tot zonde leidde (Jak. 1:14, 15). We kennen deze engel als Satan, die ‘niet vast in de waarheid stond’. Hij kwam in opstand tegen Jehovah en werd ‘de vader van de leugen’ (Joh. 8:44).

2, 3. Wat zeggen de termen Satan, Duivel, slang en draak over Jehovah’s grootste vijand?

2 Sinds zijn opstand is Satan altijd Jehovah’s grootste vijand geweest. En hij is ook beslist geen vriend van de mensheid! De titels die hem zijn gegeven, laten zien hoe diep hij gezonken is. ‘Satan’ betekent ‘Tegenstrever’. Deze slechte engel weigert niet alleen Gods soevereiniteit te ondersteunen, maar haat die zelfs en doet er alles aan om die te bestrijden. Satan zou niets liever zien dan dat er een eind kwam aan Jehovah’s soevereiniteit.

3 In Openbaring 12:9 wordt Satan ook ‘Duivel’ genoemd, wat ‘Lasteraar’ betekent. Dit herinnert ons eraan dat Satan Jehovah’s  goede reputatie heeft geschaad door hem een leugenaar te noemen. De term ‘de oorspronkelijke slang’ verwijst naar die tragische dag in Eden, toen Satan een slang gebruikte om Eva te misleiden. De uitdrukking ‘de grote draak’ herinnert ons eraan wat voor monster Satan is. Hij gaat als een beest tekeer om Jehovah’s voornemen te dwarsbomen en Zijn volk te vernietigen.

4. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

4 Het is duidelijk dat Satan de grootste bedreiging vormt voor onze integriteit. Het is dan ook niet voor niets dat de Bijbel ons waarschuwt: ‘Houdt uw zinnen bij elkaar, weest waakzaam. Uw tegenstander, de Duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek om iemand te verslinden’ (1 Petr. 5:8). Met die waarschuwing in gedachten gaan we nu drie eigenschappen van Satan bespreken. Het zal duidelijk worden waarom het zo belangrijk is dat we ons beschermen tegen die gewetenloze vijand van Jehovah en zijn volk.

SATAN IS MACHTIG

5, 6. (a) Geef voorbeelden waaruit blijkt hoeveel kracht engelen hebben. (b) Waarom kunnen we zeggen dat Satan ‘het middel bezit de dood te veroorzaken’?

5 Engelen zijn ‘geweldig in kracht’ (Ps. 103:20). Ze zijn een hogere levensvorm dan mensen en zijn dan ook intelligenter en sterker dan wij. Trouwe engelen gebruiken hun kracht natuurlijk voor goede dingen. Bij één gelegenheid doodde een engel van Jehovah bijvoorbeeld 185.000 soldaten van het vijandige Assyrische leger — iets wat een mens onmogelijk had kunnen doen en wat zelfs voor een heel leger een behoorlijke opgave zou zijn (2 Kon. 19:35). Bij een andere gelegenheid gebruikte een engel zijn bovenmenselijke kracht en intelligentie om Jezus’ apostelen uit de gevangenis te bevrijden. De engel omzeilde de beveiliging, haalde de deuren van het slot, liet de apostelen naar buiten en deed de deuren weer achter ze op slot. En dat terwijl er bewakers bij stonden! — Hand. 5:18-23.

6 Trouwe engelen gebruiken hun kracht dus voor goede dingen. Maar Satan gebruikt zijn kracht om slechte dingen te doen. Hoeveel kracht en invloed heeft hij dan? De Bijbel noemt hem ‘de heerser van deze wereld’ en ‘de god van dit samenstel van dingen’ (Joh. 12:31; 2 Kor. 4:4). Hij bezit zelfs ‘het middel de dood te veroorzaken’ (Hebr. 2:14). Dat betekent niet dat elk sterfgeval door hem persoonlijk wordt veroorzaakt. Wat betekent het dan wel? Ten eerste is zijn moordzuchtige geest overal in deze wereld duidelijk merkbaar. Ten tweede hebben zonde en de dood zich tot alle mensen uitgebreid omdat Eva de leugen van Satan geloofde, en omdat Adam ongehoorzaam was aan God (Rom. 5:12). In die zin bezit de Duivel ‘het middel de dood te veroorzaken’. Terecht noemde Jezus hem ‘een moordenaar’ (Joh. 8:44, De Nieuwe Bijbelvertaling). Satan is echt een machtige vijand!

7. Hoe hebben de demonen hun kracht laten zien?

7 Als we Satan weerstaan, komen we niet alleen lijnrecht tegenover hem te staan, maar ook tegenover iedereen die aan zijn kant staat in de strijdvraag over universele soevereiniteit. Dat zijn onder anderen een aanzienlijk aantal opstandige geesten, of demonen (Openb. 12:3, 4). Telkens weer hebben de demonen bewezen dat ze over bovenmenselijke kracht beschikken, tot grote ellende van degenen die door hen gekweld worden (Matth. 8:28-32; Mark. 5:1-5). Onderschat nooit de kracht van die slechte engelen of van ‘de heerser der demonen’ (Matth. 9:34). Zonder Jehovah’s hulp zouden we ons gevecht tegen Satan nooit kunnen winnen!

SATAN IS MEEDOGENLOOS

8. (a) Wat is Satans doel? (Zie beginplaatje.) (b) Waaraan merk jij dat deze wereld Satans meedogenloze houding weerspiegelt?

8 Petrus vergeleek Satan met ‘een brullende  leeuw’. Volgens één naslagwerk heeft het Griekse woord dat met ‘brullen’ is vertaald, betrekking op ‘het geluid dat een uitgehongerd dier maakt’. Dat is een treffende beschrijving van Satans meedogenloze houding. Hoewel hij de hele wereld al in zijn macht heeft, is Satan hongerig naar meer (1 Joh. 5:19). Voor hem is de wereld alleen maar een ‘voorafje’. Nu gaat zijn aandacht vooral uit naar het ‘hoofdgerecht’: de gezalfden die nog op aarde zijn en de ‘andere schapen’, die hen meehelpen (Joh. 10:16; Openb. 12:17). Satan is vastbesloten om Jehovah’s volk te verslinden. De golven van vervolging die hij vanaf de eerste eeuw tot nu toe op Jezus’ volgelingen heeft losgelaten, bewijzen hoe meedogenloos hij is.

9, 10. (a) Hoe probeerde Satan Gods voornemen met het volk Israël te dwarsbomen? Geef voorbeelden. (b) Waarom had Satan het vooral op het oude Israël voorzien? (c) Hoe voelt de Duivel zich volgens jou wanneer een aanbidder van Jehovah in deze tijd een ernstige zonde begaat?

9 In zijn pogingen om Gods voornemen te dwarsbomen, laat Satan op nog een andere manier zien hoe meedogenloos hij is. Een uitgehongerde leeuw heeft geen genade met zijn prooi. Hij kent geen medelijden voordat hij zijn prooi doodt en ook achteraf voelt hij geen spijt. Zo heeft ook Satan geen medelijden met degenen die hij probeert te verscheuren. Denk er bijvoorbeeld eens aan hoe hij telkens weer tevreden moet hebben toegekeken wanneer de Israëlieten zwichtten voor zonden zoals seksuele immoraliteit en hebzucht. Als je leest over Zimri’s immoraliteit en Gehazi’s hebzucht en over de tragische gevolgen voor henzelf, zie je dan voor je hoe de brullende leeuw van zijn overwinning genoot? — Num. 25:6-8, 14, 15; 2 Kon. 5:20-27.

Satan vindt het geweldig als een van Jehovah’s aanbidders een zonde begaat (Zie alinea 10)

10 Satan had een speciale reden om zich op het oude Israël te concentreren. Uit dat volk moest immers de Messias voortkomen — degene door wie Satan vermorzeld zou worden en die zou gaan bewijzen dat Jehovah het recht heeft om te regeren (Gen. 3:15). Satan wilde dat de Israëlieten onbruikbaar werden voor Jehovah, en daarom deed hij alles wat hij kon om ze te laten zondigen. Denk maar niet dat Satan medelijden had met David toen die overspel pleegde, of dat hij ook maar een beetje  meeleefde met Mozes toen die het Beloofde Land niet meer mocht binnengaan. Integendeel, Satan vindt het juist geweldig als een van Jehovah’s aanbidders een ernstige zonde begaat. Hij kan zulke overwinningen goed gebruiken om Jehovah te bespotten (Spr. 27:11).

11. Waarom had Satan het waarschijnlijk op Sara gemunt?

11 Satan had het vooral gemunt op de afstammingslijn van de Messias. Denk bijvoorbeeld eens aan wat er gebeurde vlak nadat Abraham had gehoord dat hij ‘tot een grote natie’ gemaakt zou worden (Gen. 12:1-3). Toen Abraham en Sara in Egypte waren, werd Sara naar het huis van Farao gebracht, die haar tot zijn vrouw wilde maken. Gelukkig kwam Jehovah tussenbeide en redde hij Sara van dit morele gevaar. (Lees Genesis 12:14-20.) Kort voor de geboorte van Isaäk vond er in Gerar een soortgelijk incident plaats (Gen. 20:1-7). Zat Satan achter beide gebeurtenissen? Hoopte hij dat Sara, die het welvarende Ur had verlaten om in tenten te gaan wonen, verleid zou worden door de aanblik van de luxe paleizen van Farao en Abimelech? Dacht Satan dat Sara haar man — en Jehovah — ontrouw zou worden en een overspelig huwelijk zou aangaan? De Bijbel zegt daar niets over, maar we hebben goede redenen om te geloven dat Satan graag zou zien dat Sara ongeschikt werd om het beloofde nageslacht voort te brengen. Het had hem niets kunnen schelen als een goede vrouw alles zou verliezen wat haar lief was: haar huwelijk, haar goede reputatie en haar band met God. Satan is echt meedogenloos!

12, 13. (a) Hoe liet Satan na de geboorte van Jezus zien dat hij meedogenloos is? (b) Hoe denkt Satan volgens jou over jongeren die in deze tijd van Jehovah houden en Hem willen dienen?

12 Eeuwen later werd Jezus geboren. Denk maar niet dat Satan dit kindje mooi, schattig of lief vond. Hij wist dat deze pasgeboren baby uiteindelijk de beloofde Messias zou worden. Jezus was het belangrijkste deel van Abrahams nageslacht, degene die later ‘de werken van de Duivel zou verbreken’ (1 Joh. 3:8). Zou het in Satan opgekomen zijn dat het vermoorden van een baby echt te ver ging? Nee, hij laat zich niet tegenhouden door een besef van goed en kwaad. Hij aarzelde niet om actie te ondernemen tegen het kind. Wat gebeurde er?

13 Koning Herodes was geschokt toen astrologen hem vertelden over ‘degene die als koning der joden geboren was’ en hij was vastbesloten om het kind te doden (Matth. 2:1-3, 13). Om er zeker van te zijn dat de klus geklaard werd, gaf hij bevel tot de executie van alle jongetjes van twee jaar en jonger die in Bethlehem en omstreken woonden. (Lees Mattheüs 2:13-18.) Jezus ontsnapte aan dat vreselijke bloedbad. Maar wat zegt deze gebeurtenis over onze vijand Satan? Het is duidelijk dat voor de Duivel een mensenleven helemaal niets waard is. Zelfs met kinderen heeft hij geen greintje medegevoel. Satan is echt ‘een brullende leeuw’. Onderschat nooit hoe meedogenloos hij is!

SATAN IS SLUW

14, 15. Hoe heeft Satan ‘de geest van de ongelovigen verblind’?

14 Satan kan mensen alleen tegen onze liefdevolle God opzetten door ze te misleiden (1 Joh. 4:8). Sluw zorgt hij ervoor dat mensen zich niet ‘bewust zijn van hun geestelijke nood’ (Matth. 5:3). Zo heeft hij ‘de geest van de ongelovigen verblind opdat het verlichtende licht van het glorierijke goede nieuws over de Christus, die het beeld van God is, niet zou doorschijnen’ (2 Kor. 4:4).

15 Een van Satans belangrijkste middelen om mensen te misleiden, is valse religie.  Wat moet hij het geweldig vinden te zien dat mensen hun voorouders, de natuur of dieren aanbidden — alles en iedereen behalve Jehovah, ‘die exclusieve toewijding eist’ (Ex. 20:5). Zelfs veel mensen die denken dat ze God op de goede manier aanbidden, zitten eigenlijk gevangen in onjuiste leerstellingen en nutteloze rituelen. Hun trieste toestand lijkt op de situatie van de Israëlieten, tegen wie Jehovah zei: ‘Waarom blijft gij geld betalen voor wat geen brood is, en waarom besteedt gij uw moeizame arbeid aan wat niet tot verzadiging leidt? Luistert aandachtig naar mij en eet wat goed is en laat uw ziel haar heerlijke verrukking vinden in vettigheid zelf’ (Jes. 55:2).

16, 17. (a) Waarom zei Jezus tegen Petrus: ‘Ga achter mij, Satan’? (b) Hoe zou Satan ons kunnen misleiden?

16 Satan kan zelfs personen misleiden die Jehovah ijverig dienen. Denk bijvoorbeeld eens aan wat er gebeurde toen Jezus zijn discipelen vertelde dat hij op het punt stond gedood te worden. Petrus nam hem apart, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, en zei: ‘Wees goed voor uzelf, Heer; gij zult deze bestemming geenszins hebben.’ Maar Jezus gaf hem een krachtig antwoord: ‘Ga achter mij, Satan!’ (Matth. 16:22, 23) Waarom noemde Jezus hem ‘Satan’? Omdat hij begreep wat er op het spel stond. Het moment naderde waarop hij zou sterven als losprijs en zou bewijzen dat de Duivel een leugenaar is. Dat keerpunt in de menselijke geschiedenis was voor hem niet het juiste moment om ‘goed voor zichzelf’ te zijn. Als Jezus op dat moment minder alert was geweest, zou dat precies zijn wat Satan wilde.

17 Ook wij leven in een beslissende fase van de geschiedenis: de laatste dagen van deze slechte wereld. Satan wil graag dat we ‘goed voor onszelf zijn’ door in deze wereld een plekje voor onszelf te veroveren. Hij weet namelijk dat we dan minder alert worden en ons gevoel van dringendheid verliezen. Laat jou dat niet overkomen. Zorg dat je altijd waakzaam blijft (Matth. 24:42). Satan probeert je te laten geloven dat het einde er nog lang niet is, of dat het zelfs nooit gaat komen. Trap daar niet in!

18, 19. (a) Wat wil Satan ons wijsmaken, maar waarom hoeven we zijn leugens niet te geloven? (b) Hoe helpt Jehovah ons om waakzaam te blijven?

18 Satan probeert ons op nog een manier te misleiden. Hij wil ons graag laten geloven dat we Jehovah’s liefde niet waard zijn en dat Jehovah onze fouten nooit zal vergeven. Dat hoort allemaal bij Satans misleidende propaganda. Maar wie is Jehovah’s liefde echt niet waard? Satan natuurlijk. En wiens zonden zijn echt onvergeeflijk? Die van Satan. Wij krijgen de verzekering: ‘God is niet onrechtvaardig, zodat hij uw werk en de liefde die gij voor zijn naam hebt getoond (...) zou vergeten’ (Hebr. 6:10). Jehovah waardeert de moeite die we voor hem doen, en onze dienst is niet tevergeefs. (Lees 1 Korinthiërs 15:58.) Laat je dus niet voor de gek houden door Satans sluwe propaganda.

19 Zoals we hebben gezien, is Satan machtig, meedogenloos en sluw. Hoe kunnen we van zo’n angstaanjagende vijand winnen? Met Jehovah’s hulp. Zijn Woord leert ons over Satans methoden, zodat we ‘niet onwetend zijn van zijn bedoelingen’ (2 Kor. 2:11). Als we Satans tactieken doorzien, zijn we beter in staat om verstandige beslissingen te nemen en waakzaam te blijven. Maar het is niet genoeg om alleen maar te weten wat Satans bedoelingen zijn. De Bijbel zegt: ‘Weerstaat de Duivel en hij zal van u wegvluchten’ (Jak. 4:7). Het volgende artikel zal drie terreinen bespreken waarop we Satan kunnen overwinnen.