‘Gij hebt deze dingen voor wijzen en intellectuelen zorgvuldig verborgen en ze aan kleine kinderen geopenbaard.’ — LUK. 10:21.

1. Wat maakte Jezus op een bepaald moment intens gelukkig? (Zie beginplaatje.)

JEZUS was intens gelukkig. Zie je zijn stralende ogen voor je, en zijn brede glimlach? Waar was hij zo enthousiast over? Zijn discipelen waren zojuist teruggekomen van een predikingscampagne. Toen Jezus ze had uitgezonden, was hij heel benieuwd hoe het zou gaan. Het goede nieuws had namelijk veel machtige vijanden, zoals de sluwe, hoogopgeleide schriftgeleerden en farizeeën. Door hun invloed keken veel mensen op Jezus neer: hij was maar een eenvoudige timmerman en zijn discipelen ‘ongeletterde en gewone mensen’ (Hand. 4:13; Mark. 6:3). En dan was er ook nog de tegenstand van de demonen. Ondanks al die belemmeringen hadden Jezus’ discipelen het goede nieuws van het Koninkrijk gepredikt en kwamen ze laaiend enthousiast terug. Maar wat maakte dat de discipelen zo moedig en enthousiast konden zijn? (Lees Lukas 10:1, 17-21.)

2. (a) In welk opzicht waren Jezus’ discipelen als kinderen? (b) Waardoor konden Jezus’ volgelingen belangrijke geestelijke waarheden begrijpen?

2 Merk op wat Jezus tegen Jehovah zei: ‘Ik loof u in het  openbaar, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen voor de wijzen en intellectuelen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja, o Vader, want het heeft u goedgedacht zo te handelen’ (Matth. 11:25, 26). Jezus bedoelde natuurlijk niet dat zijn discipelen letterlijk kinderen waren. Hij bedoelde dat ze als kinderen waren in vergelijking met de intellectuelen en hoogopgeleiden in het land. Die waren wijs in hun eigen ogen, maar Jezus’ volgelingen leerden juist om als kinderen te zijn: nederig en leergierig (Matth. 18:1-4). Hoe werden ze voor hun nederigheid beloond? Jehovah gaf ze zijn heilige geest, waardoor ze belangrijke geestelijke waarheden konden begrijpen. Maar de wijzen en intellectuelen, die op hen neerkeken, bleven verblind door Satan en hun eigen trots.

3. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 Geen wonder dat Jezus zo enthousiast was! Het maakte hem heel gelukkig te zien hoe Jehovah diepe geestelijke waarheden openbaarde aan nederige mensen met allerlei achtergronden, ongeacht hun opleiding of intelligentie. Jehovah wilde dat iedereen het onderwijs kon begrijpen. Denkt hij er nog steeds zo over? Hoe laat hij zien dat hij ook in deze tijd wil dat het onderwijs eenvoudig en duidelijk is? Je zult waarschijnlijk, net als Jezus toen, heel blij zijn met het antwoord.

DIEPE WAARHEDEN BESCHIKBAAR VOOR IEDEREEN

4. Waarom is de vereenvoudigde uitgave van De Wachttoren zo’n waardevol geschenk?

4 Jehovah’s organisatie heeft het onderwijs de laatste jaren verbeterd door het eenvoudiger en duidelijker te maken. Bekijk eens drie voorbeelden. Ten eerste is er de vereenvoudigde uitgave van De Wachttoren. * Deze uitgave is echt een waardevol geschenk gebleken voor degenen die moeite hebben met taal en lezen. Gezinshoofden hebben gemerkt dat hun kinderen nu beter meedoen met de studie van dit tijdschrift, dat het belangrijkste kanaal is voor het uitdelen van geestelijk voedsel. Velen hebben ontroerende brieven geschreven om hun diepe waardering te uiten. Een zuster schreef dat ze nooit antwoord durfde te geven op de Wachttoren-studie. ‘Ik was een muurbloempje’, zegt ze. Maar dat is veranderd, want ze schrijft: ‘Nu geef ik vaker dan één keer antwoord, en ik vind het niet eens eng! Ik ben Jehovah en jullie heel dankbaar.’

5. Wat zijn enkele voordelen van de herziene uitgave van de Nieuwe-Wereldvertaling?

5 Een tweede voorbeeld is de herziene uitgave van de Engelse Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift, die tijdens de jaarvergadering op 5 oktober 2013 is vrijgegeven. * Veel teksten hebben nu minder woorden, terwijl de betekenis hetzelfde is gebleven of zelfs duidelijker is geworden. Job 10:1 heeft nu bijvoorbeeld nog maar 19 woorden in plaats van 27, en Spreuken 8:6 ging van 20 naar 13 woorden. Beide teksten zijn in de herziene uitgave duidelijker geworden. Een gezalfde broeder die Jehovah al jarenlang trouw dient, zei zelfs: ‘Ik heb net het boek Job in de nieuwe uitgave gelezen, en ik heb het gevoel alsof ik het nu pas begrijp!’ Velen hadden soortgelijke reacties.

6. Wat vind je van het verbeterde begrip van Mattheüs 24:45-47?

6 Een derde voorbeeld zijn recente aanpassingen  in ons begrip. Neem bijvoorbeeld ons verbeterde begrip over ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’, dat werd gepubliceerd in De Wachttoren van 15 juli 2013 (Matth. 24:45-47). Er werd uitgelegd dat de ‘getrouwe slaaf’ een afbeelding is van het Besturende Lichaam en de ‘huisknechten’ een afbeelding van iedereen die geestelijk gevoed wordt, zowel gezalfden als ‘andere schapen’ (Joh. 10:16). Is het niet geweldig zulke waarheden te leren en ze aan anderen te onderwijzen? Hoe heeft Jehovah nog meer laten zien dat hij graag wil dat het onderwijs eenvoudig en duidelijk is?

EEN ANDERE BENADERING VAN BIJBELSE VERSLAGEN

7, 8. Noem enkele voorbeelden van geïnspireerde profetische beelden in de Bijbel.

7 Als je Jehovah al jaren dient, dan heb je misschien gemerkt dat de manier waarop onze lectuur veel Bijbelverhalen uitlegt, geleidelijk is veranderd. Hoe dan? In het verleden was het in onze lectuur vrij gebruikelijk om in Bijbelse verslagen te zoeken naar profetische beelden. Een Bijbelverhaal werd dan het ‘beeld’ genoemd en een profetische vervulling het ‘tegenbeeld’. Is er een Bijbelse basis voor zo’n benadering? Ja. Jezus had het bijvoorbeeld over ‘het teken van Jona, de profeet’. (Lees Mattheüs 12:39, 40.) Hij legde uit dat de periode dat Jona zich in de buik van de vis bevond — wat zijn dood was geweest als Jehovah hem niet in leven had gehouden — profetisch vooruitwees naar de periode dat Jezus in het graf lag.

8 De Bijbel bevat nog meer geïnspireerde profetische beelden. Paulus besprak er een paar. Abrahams relatie tot Hagar en Sara was bijvoorbeeld een profetische afschaduwing van Jehovah’s relatie tot de natie Israël en het hemelse deel van Gods organisatie (Gal. 4:22-26). Ook de tabernakel en de tempel, de Verzoendag, de hogepriester en andere aspecten van de Wet van Mozes waren ‘een schaduw van de toekomstige goede dingen’ (Hebr. 9:23-25; 10:1). Een studie van zulke profetische beelden is fascinerend en geloofversterkend. Maar moeten we de conclusie trekken dat alle personen, gebeurtenissen en voorwerpen in de Bijbel iets of iemand afbeelden?

9. Hoe werd het verslag over Naboth vroeger uitgelegd?

9 Zo’n benadering werd in het verleden vaak gekozen. Neem bijvoorbeeld het verslag over Naboth. De slechte koningin Izebel zorgde voor een schijnproces dat leidde tot zijn executie. Op die manier kon haar man, Achab, de wijngaard van Naboth in bezit nemen (1 Kon. 21:1-16). In 1932 werd dit verhaal uitgelegd als een profetisch drama. Achab en Izebel zouden Satan en zijn organisatie afbeelden. Naboth zou een afbeelding zijn van Jezus. Naboths dood zou dan profetisch zijn voor de executie van Jezus. Maar jaren later, in 1961, werd in het boek „Uw naam worde geheiligd” gezegd dat Naboth de gezalfden afbeeldde en Izebel de christenheid. Dat Izebel Naboth vervolgde, zou vooruitwijzen naar de vervolging van de gezalfden in de laatste dagen. Zo’n manier om Bijbelverhalen uit te leggen, hebben Gods aanbidders jarenlang geloofversterkend gevonden. Waarom kiezen we tegenwoordig dan voor een andere benadering?

10. (a) In welk opzicht is ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ voorzichtiger geworden bij het uitleggen van bepaalde Bijbelse verslagen? (b) Waar legt onze lectuur tegenwoordig meer de nadruk op?

10 Het verbaast ons niet dat Jehovah ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ in de loop  van de jaren heeft geholpen steeds beleidvoller te worden. Daardoor is de getrouwe slaaf terughoudend geworden om aan Bijbelverslagen een profetische betekenis te verbinden als daar geen duidelijke Bijbelse basis voor is. Ook is gebleken dat de manier waarop sommige Bijbelverhalen vroeger werden uitgelegd, met beelden en tegenbeelden, voor velen onnodig ingewikkeld was. De details van zo’n uitleg — wie is wie en waarom — zijn soms moeilijk te begrijpen, te onthouden en toe te passen. Belangrijker nog: door zo’n gedetailleerde zoektocht naar mogelijke tegenbeeldige vervullingen kunnen de morele en praktische lessen uit de Bijbelverslagen ondergesneeuwd raken. Daarom concentreert onze lectuur zich tegenwoordig meer op de eenvoudige, praktische lessen over geloof, volharding, toewijding aan Jehovah en andere belangrijke eigenschappen. *

Naboths voorbeeld leert ons een krachtige les (Zie alinea 11)

11. (a) Hoe begrijpen we het verslag over Naboth nu, en wat hebben we allemaal aan zijn voorbeeld? (b) Waarom heeft onze lectuur het de laatste jaren zelden over beelden en tegenbeelden? (Zie ‘Vragen van lezers’ verderop in dit tijdschrift.)

11 Hoe benaderen we het verslag over Naboth nu? Veel eenvoudiger en duidelijker. Die rechtvaardige man stierf niet omdat hij een profetische afbeelding was van Jezus of de gezalfden, maar omdat hij zijn integriteit bewaarde. Hij bleef zich aan Jehovah’s wet houden ook al werd hij geconfronteerd met verschrikkelijk machtsmisbruik (Num. 36:7; 1 Kon. 21:3). We hebben nog steeds veel aan zijn voorbeeld, omdat wij allemaal met soortgelijke vervolging te maken kunnen krijgen. (Lees 2 Timotheüs 3:12.) Mensen van alle achtergronden kunnen zo’n geloofversterkende les meteen begrijpen, onthouden en toepassen.

12. (a) Welke conclusie moeten we niet trekken? (b) Waarom zijn we in staat om zelfs diepere dingen duidelijk te begrijpen? (Zie de voetnoot.)

12 Wil dat zeggen dat Bijbelse verhalen alleen maar een praktische toepassing hebben en niets meer dan dat? Nee. Hoewel we Bijbelverslagen niet meer zo gauw  strikt in termen van beeld en tegenbeeld presenteren, wijst onze lectuur er soms wel op dat het één overeenkomt met het ander, of dat het één het ander kan illustreren. Naboths integriteit doet ons bijvoorbeeld denken aan de integriteit van Christus en zijn gezalfden, maar kan ons net zo goed doen denken aan het trouwe standpunt van veel ‘andere schapen’. Zulke duidelijke en eenvoudige vergelijkingen kun je herkennen als goddelijk onderwijs. *

EEN EENVOUDIGER BENADERING VAN JEZUS’ ILLUSTRATIES

13. Uit welke voorbeelden blijkt dat onze lectuur sommige van Jezus’ illustraties nu eenvoudiger en duidelijker uitlegt?

13 Jezus Christus was de grootste Onderwijzer die ooit op aarde heeft geleefd. Een van zijn favoriete onderwijsmethoden was het gebruik van illustraties (Matth. 13:34). Illustraties maken dingen visueel, activeren het denken en raken het hart. Is onze lectuur de illustraties van Jezus ook eenvoudiger en duidelijker gaan uitleggen? Absoluut! Vond je het niet geweldig toen we in De Wachttoren van 15 juli 2008 een beter begrip kregen van Jezus’ illustraties van het zuurdeeg, het mosterdzaadje en het sleepnet? Het is ons nu duidelijk dat deze illustraties gaan over Gods Koninkrijk en de indrukwekkende manier waarop Christus’ ware volgelingen worden verzameld uit deze slechte wereld.

14. (a) Hoe legden we de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in het verleden uit? (b) Hoe begrijpen we Jezus’ gelijkenis in deze tijd?

14 Maar hoe zit het met de meer gedetailleerde gelijkenissen die Jezus vertelde? Sommige zijn overduidelijk symbolisch en profetisch; in andere verhalen draait het om de praktische lessen. Maar hoe maak je dat onderscheid? Dat is in de loop van de jaren steeds duidelijker geworden. Kijk bijvoorbeeld eens hoe we vroeger Jezus’ gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uitlegden (Luk. 10:30-37). In 1924 stond in The Watch Tower dat de Samaritaan Jezus afbeeldt. De weg van Jeruzalem naar Jericho, die naar beneden liep, zou dan symboliseren dat het sinds de opstand in Eden bergafwaarts gaat met de mensheid. De dieven langs de weg zouden een afbeelding zijn van grote bedrijven en woekeraars, terwijl de priester en de leviet een afbeelding waren van de religieuze stelsels van deze wereld. Tegenwoordig haalt onze lectuur deze illustratie aan om alle christenen eraan te herinneren dat we mensen onpartijdig moeten helpen, vooral op geestelijk gebied. Zijn we niet blij dat Jehovah ons heeft geholpen zijn onderwijs duidelijk te begrijpen?

15. Wat gaan we in het volgende artikel bespreken?

15 In het volgende artikel gaan we een andere gelijkenis van Jezus bespreken, namelijk die van de tien maagden (Matth. 25:1-13). Hoe wilde Jezus dat zijn volgelingen in de laatste dagen die krachtige illustratie zouden begrijpen? Moeten we achter alle personages, voorwerpen en gebeurtenissen een symbolische betekenis zoeken? Of wilde Jezus dat we een praktische les uit de gelijkenis zouden leren die ons in deze laatste dagen kan helpen? We zullen zien.

^ ¶4 De vereenvoudigde uitgave is voor het eerst verschenen in juli 2011, in het Engels. Inmiddels verschijnt er ook een vereenvoudigde uitgave in een paar andere talen.

^ ¶5 Aan een herziene uitgave in andere talen wordt op dit moment gewerkt.

^ ¶10 Het boek Volg hun geloof na bespreekt bijvoorbeeld uitgebreid het leven van veertien verschillende personen uit de Bijbel. Het boek focust op de praktische toepassing van het materiaal, niet op symbolische of profetische betekenissen.

^ ¶12 Het is waar dat er in Gods Woord ook dingen staan die ‘moeilijk te begrijpen’ zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde gedeelten uit de brieven van Paulus. Maar alle Bijbelschrijvers werden geïnspireerd door heilige geest, en diezelfde kracht helpt ware christenen in deze tijd om goddelijke waarheden te begrijpen. De heilige geest maakt ‘zelfs de diepe dingen Gods’ duidelijk toegankelijk voor ons beperkte verstand (2 Petr. 3:16, 17; 1 Kor. 2:10).