Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

De Wachttoren — studie-uitgave  |  december 2014

Begrijp je de betekenis?

Begrijp je de betekenis?

„Toen opende hij hun verstand volledig zodat zij de betekenis van de Schriften begrepen.” — LUK. 24:45.

1, 2. Hoe sterkte Jezus zijn discipelen op de dag van zijn opstanding?

HET was de dag waarop Jezus een opstanding had gekregen. Twee van zijn discipelen waren op weg naar een dorp ongeveer 11 kilometer van Jeruzalem. Ze wisten niet dat Jezus was opgewekt, en ze waren diepbedroefd door wat er allemaal was gebeurd. Plotseling verscheen Jezus en hij liep met ze mee. Hoe troostte hij ze? „Beginnend bij Mozes en al de Profeten legde hij hun uit wat in al de Schriften op hem betrekking had” (Luk. 24:13-15, 27). Wat deed dat met ze? Ze zeiden: „Brandde ons hart niet toen hij onderweg tot ons sprak, toen hij de Schriften volledig voor ons opende [of: duidelijk uitlegde]?” — Luk. 24:32.

2 Diezelfde avond keerden de twee discipelen terug naar Jeruzalem en gingen naar de apostelen. Terwijl ze hun vertelden wat ze hadden meegemaakt, verscheen Jezus in hun midden. De apostelen schrokken enorm. Was dit echt Jezus? We lezen hoe Jezus ze vervolgens sterkt: „Toen opende hij hun verstand volledig zodat zij de betekenis van de Schriften begrepen” (Luk. 24:45).

3. Met welke uitdagingen hebben we soms te maken, maar wat kan ons helpen een evenwichtige kijk op onze dienst te hebben?

3 Ook wij voelen ons misschien weleens down. Het kan zijn dat we druk bezig zijn in Jehovah’s dienst maar  ontmoedigd raken omdat we weinig resultaten zien (1 Kor. 15:58). Of misschien lijkt het erop dat iemand met wie we de Bijbel bestuderen weinig vorderingen maakt. Sommigen die we proberen te helpen, keren Jehovah misschien zelfs de rug toe. Hoe kunnen we een evenwichtige kijk op onze dienst houden? Onder andere door volledig de betekenis te begrijpen van Jezus’ illustraties die in de Bijbel staan. Laten we er eens drie bespreken en kijken wat we ervan kunnen leren.

DE ZAAIER DIE SLAAPT

4. Wat betekent Jezus’ illustratie van de zaaier die slaapt?

4 Lees Markus 4:26-29. Wat betekent Jezus’ illustratie van de zaaier die slaapt? De man in de illustratie beeldt individuele Koninkrijksverkondigers af. Het zaad is de Koninkrijksboodschap die tot oprechte mensen wordt gepredikt. De zaaier „slaapt ’s nachts en staat overdag op” — de normale dagelijkse routine. Het groeiproces kost tijd, vanaf het moment dat er wordt gezaaid tot aan de oogst. Tijdens die periode ontkiemt het zaad en komt het op. Die groei gebeurt „vanzelf” en vindt geleidelijk en in fasen plaats. Ook geestelijke groei gaat geleidelijk en in fasen. Als iemand geestelijk is gegroeid en God wil gaan dienen, brengt hij vrucht voort in de zin dat hij zijn leven aan Jehovah opdraagt en zich laat dopen.

5. Waarom gebruikte Jezus de illustratie van de zaaier die slaapt?

5 Waarom gebruikte Jezus deze illustratie? Jezus maakte duidelijk dat het Jehovah is die ervoor zorgt dat de waarheid groeit in het hart van mensen met „de juiste gezindheid” (Hand. 13:48; 1 Kor. 3:7). Wij planten en begieten, maar de groei hebben we niet in de hand. Die kunnen we bij niemand forceren of versnellen. Net als de man in de illustratie weten we niet hoe de groei plaatsvindt. Dat gebeurt vaak onopgemerkt, terwijl we bezig zijn met onze dagelijkse activiteiten. Maar na verloop van tijd brengt het Koninkrijkszaad misschien vrucht voort. De nieuwe discipel sluit zich bij ons aan en gaat meehelpen in het oogstwerk (Joh. 4:36-38).

6. Wat moeten we erkennen als het gaat om geestelijke groei?

6 Wat kunnen we van deze illustratie leren? Ten eerste moeten we erkennen dat we de geestelijke groei van een Bijbelstudent niet in de hand hebben. Als we bescheiden zijn, zullen we iemand niet onder druk zetten om zich te laten dopen. We doen alles wat we kunnen om hem te helpen en te ondersteunen, maar we erkennen nederig dat de beslissing om zich aan Jehovah op te dragen uiteindelijk bij de persoon zelf ligt. Zo’n beslissing moet echt uit het hart komen en gemotiveerd worden door liefde voor God. Iets anders zou niet aanvaardbaar zijn voor Jehovah (Ps. 51:12; 54:6; 110:3).

7, 8. (a) Wat kunnen we nog meer leren van Jezus’ illustratie van de zaaier die slaapt? (b) Wat leert dit je over Jehovah en Jezus?

7 Ten tweede helpt deze illustratie ons om niet ontmoedigd te raken als we niet meteen resultaat zien van ons werk. We moeten geduldig zijn (Jak. 5:7, 8). En ook al kiest een Bijbelstudent ondanks al onze inspanningen niet voor Jehovah, dan wil dat niet zeggen dat we geen goede onderwijzers zijn. Jehovah laat het waarheidszaad alleen groeien in het hart van nederige mensen die bereid zijn zich aan te passen (Matth. 13:23). We moeten onze doeltreffendheid in de dienst dus niet afmeten aan hoe mensen op ons onderwijs reageren. In Jehovah’s ogen hangt ons succes daar niet van af. Hij  hecht juist waarde aan onze getrouwheid en de moeite die we doen, ongeacht de resultaten. (Lees Lukas 10:17-20; 1 Korinthiërs 3:8.)

8 Ten derde hebben we niet altijd in de gaten hoe iemand vanbinnen verandert. Dat blijkt uit de ervaring van een zendeling. Een echtpaar met wie hij studeerde, vertelde hem dat ze ongedoopte verkondigers wilden worden. Hij herinnerde ze eraan dat ze eerst moesten stoppen met roken. Tot zijn grote verbazing zeiden ze dat ze al een paar maanden geleden waren gestopt. Waarom hadden ze die beslissing genomen? Ze waren gaan beseffen dat Jehovah ze zag als ze rookten en dat hij niet van schijnheilige mensen houdt. Dat motiveerde ze om een keus te maken: óf roken waar de zendeling bij was, óf helemaal stoppen. Hun pas ontwikkelde liefde voor Jehovah had ze geholpen de juiste beslissing te nemen. Ze waren geestelijk gegroeid zonder dat de zendeling de verandering had opgemerkt.

HET SLEEPNET

9. Wat betekent de illustratie van het sleepnet?

9 Lees Mattheüs 13:47-50. Wat betekent Jezus’ illustratie van het sleepnet? Jezus vergeleek de prediking van de Koninkrijksboodschap met het neerlaten van een groot sleepnet in zee. Net zoals een sleepnet heel veel „vissen van allerlei soort” vangt, trekt onze prediking miljoenen mensen met allerlei achtergronden aan (Jes. 60:5). Dat blijkt uit het grote aantal mensen dat elk jaar onze congressen en het Avondmaal bezoekt. Sommige van deze figuurlijke vissen zijn voortreffelijk, en die worden verzameld in de christelijke gemeente. Andere vissen zijn ongeschikt; niet iedereen blijkt aanvaardbaar te zijn voor Jehovah.

Als je Mattheüs 13:47-50 leest, denk dan na over een praktische toepassing

Sommigen die interesse voor de waarheid hebben, zullen voor Jehovah kiezen (Zie alinea 9-12)

10. Waarom gebruikte Jezus de illustratie van het sleepnet?

10 Waarom gebruikte Jezus deze illustratie? Het scheiden van de figuurlijke vissen slaat niet op het uiteindelijke oordeel tijdens de grote verdrukking; er wordt door afgebeeld wat er zou gebeuren tijdens de laatste dagen van deze slechte wereld. Jezus wilde laten zien dat niet iedereen die interesse heeft voor de waarheid, uiteindelijk voor Jehovah zal kiezen. Veel mensen bezoeken onze vergaderingen of willen best de Bijbel bestuderen, maar ze willen zich nergens toe verplichten (1 Kon. 18:21). Weer anderen zijn gestopt met het bezoeken van de vergaderingen. Sommige jongeren zijn in de waarheid opgevoed maar hebben nog geen liefde voor Jehovah’s normen ontwikkeld. Wat de situatie ook is, Jezus beklemtoonde dat iedereen een persoonlijke beslissing moet nemen. Degenen die het juiste kiezen, zijn voor hem heel kostbaar: hij beziet ze als „de begeerlijke dingen van alle natiën” (Hag. 2:7).

11, 12. (a) Hoe kunnen we ons voordeel doen met de illustratie van het sleepnet? (b) Wat leert dit je over Jehovah en Jezus?

11 Hoe kunnen we ons voordeel doen met de illustratie van het sleepnet? Als we de les uit deze illustratie begrijpen, zal dat ons helpen niet overmand te worden door teleurstelling en verdriet als een Bijbelstudent of een van onze kinderen zich de waarheid niet eigen maakt. Dat kan gebeuren, al doen we nog zo ons best. Het feit dat iemand de Bijbel wil bestuderen of in zijn jeugd de waarheid heeft leren kennen, betekent niet automatisch dat zo iemand een sterke band met Jehovah ontwikkelt. Als iemand niet bereid is Jehovah’s autoriteit te aanvaarden, kan hij uiteindelijk geen deel zijn van Gods volk.

 12 Betekent dit dat personen die de waarheid hebben verlaten, nooit meer terug mogen komen? En dat iemand die zich niet aan Jehovah opdraagt, voor altijd bestempeld wordt als „ongeschikt”? Nee. Zolang de grote verdrukking niet is begonnen, staat de deur nog steeds voor ze open. Het is alsof Jehovah ze dringend verzoekt: „Keert tot mij terug, en ik wil tot u terugkeren” (Mal. 3:7). Dat wordt benadrukt in een andere illustratie van Jezus, namelijk die van de verloren zoon. (Lees Lukas 15:11-32.)

DE VERLOREN ZOON

13. Wat betekent de illustratie van de verloren zoon?

13 Wat betekent Jezus’ illustratie van de verloren zoon? De meelevende vader in deze illustratie beeldt onze liefdevolle hemelse Vader af. De zoon die zijn kostbare erfenis verspilt, is een afbeelding van degenen die van de gemeente zijn afgedwaald. Het is alsof ze vertrekken „naar het buitenland”: Satans wereld, die van Jehovah vervreemd is (Ef. 4:18; Kol. 1:21). Maar sommigen komen later tot inkeer en doen veel moeite om weer tot Jehovah’s organisatie terug te keren. Onze vergevingsgezinde Vader ontvangt zulke nederige, berouwvolle personen met open armen (Jes. 44:22; 1 Petr. 2:25).

14. Waarom gebruikte Jezus de illustratie van de verloren zoon?

14 Waarom gebruikte Jezus deze illustratie? Deze ontroerende illustratie laat zien dat Jehovah graag wil dat personen die afgedwaald zijn, tot hem terugkeren. De vader in de illustratie had nooit de hoop opgegeven dat zijn zoon terug zou komen. Toen hij hem in het oog kreeg, „terwijl hij nog ver weg was”, rende hij meteen op zijn zoon af om hem te verwelkomen. Dit beeld moet personen die de waarheid hebben verlaten, beslist motiveren om zonder uitstel tot Jehovah terug te keren! Ze kunnen geestelijk uitgeput zijn; misschien schamen ze zich en lijkt de weg terug heel moeilijk. Maar het is de moeite waard, en als iemand terugkeert, is er vreugde in de hemel (Luk. 15:7).

15, 16. (a) Welke lessen leren we van Jezus’ illustratie van de verloren zoon? Geef voorbeelden. (b) Wat leert dit je over Jehovah en Jezus?

15 Hoe kunnen we de illustratie van de verloren zoon toepassen? We moeten Jehovah’s voorbeeld volgen. We willen nooit „al te rechtvaardig” zijn door te  weigeren berouwvolle zondaars weer te verwelkomen. Dat zou onze band met Jehovah schaden (Pred. 7:16). Nog een les uit deze illustratie: bezie iemand die de gemeente verlaten heeft, als „een verloren schaap”, niet als een hopeloos geval (Ps. 119:176). Als we iemand ontmoeten die van de gemeente is afgedwaald, helpen we hem dan vriendelijk om terug te keren? Brengen we meteen de ouderlingen op de hoogte, zodat zij de nodige hulp kunnen bieden? Als we Jezus’ illustratie van de verloren zoon hebben begrepen, zullen we dat zeker doen.

16 Kijk eens hoe enkele ’verloren zonen’ in deze tijd Jehovah’s barmhartigheid hebben ervaren, en ook de liefde en steun van de gemeente. Een broeder die 25 jaar uitgesloten is geweest, vertelt: „Sinds mijn herstel is mijn vreugde blijven toenemen en heb ik echt ’tijden van verkwikking’ ervaren (Hand. 3:19). Ik ben heel goed opgevangen en iedereen is zo hartelijk! Ik heb nu een prachtige geestelijke familie.” Een jonge zuster die vijf jaar inactief was geweest en daarna terugkwam in de gemeente, zegt: „Ik kan haast niet beschrijven hoe het voelde om de liefde waar Jezus het over had, zo duidelijk te ervaren. Het is zo geweldig om bij Jehovah’s organisatie te horen. Daar kan niks tegenop!”

17, 18. (a) Welke praktische lessen hebben we geleerd van de drie illustraties die we hebben besproken? (b) Wat moet ons vaste besluit zijn?

17 Welke praktische lessen hebben we van deze drie illustraties geleerd? Ten eerste moeten we erkennen dat het Jehovah is die iemand geestelijk laat groeien; wij hebben die groei niet in de hand. Ten tweede is het niet realistisch om te verwachten dat iedereen die onze vergaderingen bezoekt en de Bijbel bestudeert, voor de waarheid zal kiezen. Ten derde moeten we nooit de hoop opgeven als iemand de waarheid verlaat en Jehovah de rug toekeert. En als zo iemand terugkomt, laten we dan Jehovah’s liefde navolgen en hem hartelijk verwelkomen.

18 Laten we er allemaal mee doorgaan kennis, begrip en wijsheid te zoeken. Als je Jezus’ illustraties leest, vraag je dan af wat ze betekenen, waarom ze in de Bijbel staan, hoe je de lessen kunt toepassen en wat je ervan kunt leren over Jehovah en Jezus. Laat zien dat je de betekenis van Jezus’ woorden echt begrijpt.