Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Ben je ervan overtuigd dat je de waarheid hebt? Waarom?

Ben je ervan overtuigd dat je de waarheid hebt? Waarom?

’Vergewis u ervan wat de goede en welgevallige en volmaakte wil van God is.’ — ROM. 12:2.

1. Wat hebben geestelijken van de christenheid in oorlogstijd gedaan?

IS HET Gods wil dat christenen oorlog voeren en mensen van een andere nationaliteit doden? Dat is de afgelopen honderd jaar vaak gedaan door velen die zichzelf christen noemen. In oorlogstijd hebben katholieken katholieken gedood en protestanten protestanten. En hun geestelijke leiders hebben zelfs de legers en de wapens gezegend. De tragische gevolgen daarvan waren bijvoorbeeld zichtbaar in de Tweede Wereldoorlog.

2, 3. Welk standpunt hebben Jehovah’s Getuigen ingenomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna, en waarom?

2 Wat hebben Jehovah’s Getuigen tijdens die oorlog gedaan? De geschiedenis laat zien dat ze neutraal bleven. Wat was de basis voor hun standpunt? Dat was vooral het voorbeeld en het onderwijs van Jezus. Hij zei: „Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde onder elkaar hebt” (Joh. 13:35). Ze namen ook de principes ter harte uit de brief van Paulus aan de christenen in Korinthe. (Lees 2 Korinthiërs 10:3, 4.)

3 Ware christenen vormen hun geweten aan de hand van de Bijbel. Daarom gaan ze niet in militaire dienst en nemen ze geen deel aan oorlogen. Duizenden Getuigen — jong en oud, man en vrouw — zijn vervolgd omdat ze aan dat standpunt  vasthielden. Velen hebben geleden in werkkampen en gevangenissen. Tijdens de nazitijd in Duitsland zijn sommigen zelfs vermoord. Ondanks de wrede vervolging die de Getuigen in Europa hebben meegemaakt, zijn ze altijd doorgegaan met hun opdracht om het goede nieuws van Gods Koninkrijk te prediken. Dat hebben ze getrouw gedaan, in gevangenissen, concentratiekampen en in ballingschap. * Later, in 1994, namen de Getuigen geen deel aan de gruwelijke etnische zuiveringen in Rwanda. Ze bleven ook neutraal tijdens het bloedvergieten dat plaatsvond op de Balkan tijdens het uiteenvallen van het voormalige Joegoslavië.

4. Welke uitwerking heeft het neutrale standpunt van Jehovah’s Getuigen op anderen gehad?

4 De strikte neutraliteit van Jehovah’s Getuigen heeft duizenden mensen wereldwijd ervan overtuigd dat de Getuigen ware liefde tonen tegenover God en hun naaste. Anders gezegd: ze beoefenen het ware christendom. Maar er zijn nog meer kenmerken van onze aanbidding waardoor velen ervan overtuigd zijn geraakt dat Jehovah’s Getuigen ware christenen zijn.

HET GROOTSTE ONDERWIJZINGSWERK OOIT

5. Met welke verandering kregen de eerste christenen te maken?

5 Vanaf het begin van zijn bediening heeft Jezus het belang benadrukt van de prediking van het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Hij koos twaalf discipelen uit die de basis zouden leggen voor een wereldwijde predikingscampagne; later leidde hij een groep van zeventig discipelen op (Luk. 6:13; 10:1). Ze werden voorbereid om het goede nieuws tot anderen te prediken, in eerste instantie tot de Joden. Maar later bleek dat ze ook naar de onbesnedenen uit de natiën moesten gaan. Wat moet dat een verandering geweest zijn voor de ijverige Joodse discipelen! — Hand. 1:8.

6. Hoe kwam Petrus tot het besef dat Jehovah onpartijdig is?

6 De apostel Petrus werd naar het huis van Cornelius gestuurd, een onbesneden heiden. Toen kwam hij tot het besef dat God onpartijdig is. Cornelius en zijn gezin werden gedoopt. Het christendom groeide uit tot een uitgestrekt nieuw veld; mensen uit alle landen konden de waarheid horen en aanvaarden (Hand. 10:9-48). Nu was het veld de hele wereld.

7, 8. Wat hebben Jehovah’s Getuigen gedaan om mensen met het goede nieuws te bereiken? (Zie beginplaatje.)

7 In de moderne geschiedenis van Jehovah’s Getuigen hebben degenen die de leiding nemen vol enthousiasme het wereldwijde predikings- en onderwijzingswerk gepromoot. Op dit moment zijn er bijna acht miljoen ijverige Getuigen die hun best doen om de boodschap van Christus te verspreiden in ruim zeshonderd talen, en daar komen nog steeds talen bij! Jehovah’s Getuigen zijn duidelijk te herkennen aan hun prediking van huis tot huis en aan hun straatgetuigenis, waarbij ze soms lectuurtafels en mobiele lectuurstands gebruiken.

8 Meer dan 2900 vertalers zijn speciaal opgeleid om de Bijbel en Bijbelse lectuur te vertalen. Hun werk is niet beperkt tot de zogenaamd grote talen. Ze vertalen ook in honderden talen die niet algemeen bekend zijn maar toch door miljoenen mensen gesproken worden. In Spanje bijvoorbeeld spreken miljoenen Catalanen elke dag hun moedertaal, Catalaans. Vooral de laatste tijd is er een heropleving  van het Catalaans en variëteiten ervan in Andorra, Alicante, Valencia en op de Balearen. Dankzij het vertaalwerk van Jehovah’s Getuigen hebben Catalanen nu lectuur en vergaderingen in de taal die tot hun hart spreekt.

9, 10. Waaruit blijkt dat Gods organisatie zich voor de geestelijke behoeften van alle mensen interesseert?

9 Hetzelfde vertaal- en onderwijzingswerk wordt in heel wat andere culturen gedaan. In Mexico is de officiële taal Spaans. Maar er wonen grote inheemse groepen die andere talen spreken, zoals de Maya. Het bijkantoor in Mexico heeft het Maya-vertaalteam toegewezen aan een deel van het land waar ze die taal elke dag kunnen horen en spreken. Een ander voorbeeld is Nepal, een land met meer dan 29 miljoen inwoners. Er worden daar zo’n 120 talen gesproken, maar ruim 10 miljoen mensen spreken Nepali en voor veel anderen is het hun tweede taal. Onze Bijbelse lectuur wordt ook in die taal uitgegeven.

10 Jehovah’s organisatie neemt de opdracht om het goede nieuws van het Koninkrijk wereldwijd te prediken heel serieus. Dat blijkt uit de ondersteuning die aan de vele vertaalteams overal op aarde gegeven wordt. Miljoenen en nog eens miljoenen traktaten, brochures en tijdschriften zijn over de hele wereld gratis aan de mensen verspreid. De kosten worden gedekt door vrijwillige bijdragen van Jehovah’s Getuigen, die Jezus’ instructie hebben opgevolgd: „Gij hebt om niet ontvangen, geeft om niet” (Matth. 10:8).

Een vertaalteam vertaalt publicaties in het Plautdietsch (Zie alinea 10)

Publicaties in het Plautdietsch zijn erg nuttig in Paraguay (Zie ook het beginplaatje)

11, 12. Welk effect heeft het wereldwijde predikingswerk van Jehovah’s Getuigen op anderen gehad?

11 Als toegewijde predikers en onderwijzers zijn Jehovah’s Getuigen er zo van overtuigd dat ze de waarheid gevonden hebben dat ze grote offers brengen om de boodschap aan mensen met andere nationaliteiten en etnische achtergronden te vertellen. Velen hebben hun leven vereenvoudigd, een andere taal geleerd en zich aangepast aan een andere cultuur om deel te kunnen nemen aan dit belangrijke werk. Dit internationale predikings- en onderwijzingswerk is nog een reden waarom veel mensen ervan overtuigd zijn dat Jehovah’s Getuigen de ware volgelingen van Christus Jezus zijn.

12 Getuigen doen dit allemaal omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze de waarheid  hebben gevonden. Maar welke specifieke redenen geven broeders en zusters voor hun overtuiging? — Lees Romeinen 14:17, 18.

WAT HEN HEEFT OVERTUIGD

13. Hoe houden Getuigen de organisatie rein?

13 We kunnen ons voordeel doen met wat andere toegewijde broeders en zusters zeggen die ervan overtuigd zijn dat ze de waarheid hebben. Een broeder die Jehovah al lang dient, zei: „Er wordt alles aan gedaan om Jehovah’s organisatie in moreel opzicht rein en onbesmet te houden, ongeacht wie er raad of streng onderricht moet krijgen.” Hoe wordt die hoge morele norm bereikt? Door de maatstaven uit Gods Woord en het voorbeeld van Jezus en zijn discipelen te volgen. In de moderne geschiedenis van Jehovah’s Getuigen zijn er relatief weinig personen geweest die buiten de gemeente gesloten moesten worden omdat ze zich niet aan Gods maatstaven hielden. De overgrote meerderheid — inclusief degenen die voorheen een leven leidden dat God niet goedkeurt maar die zijn veranderd — leidt een rein en voorbeeldig leven. (Lees 1 Korinthiërs 6:9-11.)

14. Wat hebben veel uitgesloten personen gedaan, en met welk resultaat?

14 Hoe zit het met degenen die op Bijbelse gronden buiten de gemeente gesloten moesten worden? Duizenden hebben berouw getoond van hun onchristelijke daden en zijn weer in de gemeente verwelkomd. (Lees 2 Korinthiërs 2:6-8.) Doordat we de hoge gedragsnormen uit de Bijbel hanteren, is de gemeente een plaats die reinheid en vertrouwen uitstraalt. Dit staat in schril contrast met de toegeeflijkheid die in veel kerken gebruikelijk is. Het feit dat we ons aan Gods normen houden, is iets dat veel mensen ervan overtuigd heeft dat Jehovah’s Getuigen de waarheid beoefenen.

15. Wat heeft één broeder ervan overtuigd dat hij de waarheid heeft?

15 Waarom geloven andere ervaren Getuigen dat ze de waarheid hebben gevonden? Een broeder van in de vijftig legde uit: „Sinds mijn tienerjaren is mijn geloof op drie pijlers of uitgangspunten gebaseerd: (1) God bestaat; (2) hij heeft de Bijbel geïnspireerd; en (3) hij gebruikt en zegent de gemeente van Jehovah’s Getuigen in deze tijd. Door de jaren heen heb ik tijdens mijn persoonlijke studie altijd geprobeerd die uitgangspunten te onderzoeken, waarbij ik me steeds afvroeg of ze echt goed onderbouwd waren. Met de jaren kwamen er voor elk van die punten steeds meer bewijzen bij, waardoor mijn geloof sterker werd en ik er nog meer van overtuigd raakte dat we inderdaad de waarheid hebben.”

16. Waarom is één zuster ervan overtuigd dat ze de waarheid heeft?

16 Een getrouwde zuster die op het internationale hoofdkantoor in New York  dient, vertelde over Jehovah’s organisatie: „Het is de enige organisatie die vastberaden Jehovah’s naam bekendmaakt. Dat is ook logisch als je bedenkt dat die naam zo’n zevenduizend keer in de Bijbel voorkomt! Ik vind de gedachte in 2 Kronieken 16:9 aanmoedigend: ’Wat Jehovah aangaat, zijn ogen gaan de gehele aarde rond om zijn sterkte te tonen ten behoeve van hen wier hart onverdeeld is jegens hem.’” Ze zegt verder: „De waarheid heeft me laten zien hoe ik een onverdeeld hart kan hebben zodat Jehovah vrijelijk zijn sterkte tegenover mij kan tonen. Mijn band met Jehovah is heel kostbaar voor me. En ik heb waardering voor Jezus’ rol omdat ik door hem nauwkeurige kennis over God krijg, en dat geeft me kracht.”

17. Waar is één voormalig atheïst van overtuigd, en waarom?

17 Een voormalig atheïst zei: „De schepping overtuigt me ervan dat God wil dat mensen van het leven genieten en daarom zal hij niet toelaten dat lijden altijd blijft bestaan. En terwijl de mensen in de wereld steeds goddelozer worden, neemt Jehovah’s volk toe in geloof, ijver en liefde. Dit hedendaagse wonder kan alleen plaatsvinden dankzij Jehovah’s geest.” (Lees 1 Petrus 4:1-4.)

18. Waarom geloven twee andere Getuigen dat ze de waarheid hebben? Wat vind jij daarvan?

18 Een andere Getuige die al lang in de waarheid is, vertelde waarom hij gelooft dat we de waarheid prediken: „Door mijn studie in de loop der jaren ben ik ervan overtuigd geraakt dat de Getuigen hun best hebben gedaan om terug te keren naar het model van de christenen in de eerste eeuw. Omdat ik veel heb gereisd, heb ik de wereldwijde eenheid onder Jehovah’s volk met eigen ogen gezien. De waarheid uit de Bijbel geeft me voldoening en geluk.” Toen een broeder van in de zestig gevraagd werd wat hem ervan had overtuigd dat hij de waarheid had gevonden, vestigde hij de aandacht op Jezus Christus. Hij zei: „We hebben Jezus’ leven en bediening zorgvuldig bestudeerd en hebben waardering gekregen voor zijn voorbeeld. We hebben onze manier van leven aangepast om via Christus Jezus dichter tot God te naderen. We hebben de losprijs aanvaard als de basis voor redding. En we weten dat Jezus een opstanding heeft gekregen uit de dood. We hebben het getuigenis van betrouwbare ooggetuigen die dat bevestigen.” (Lees 1 Korinthiërs 15:3-8.)

WAT MOETEN WE MET DE WAARHEID DOEN?

19, 20. (a) Welke verantwoordelijkheid benadrukte Paulus in zijn brief aan de Romeinen? (b) Wat is ons voorrecht als opgedragen christenen?

19 Omdat wij als christenen onze naaste liefhebben, kunnen we onze kostbare kennis over de waarheid niet voor onszelf houden. Paulus redeneerde met zijn broeders in de gemeente in Rome: „Indien gij dat ’woord in uw eigen mond’, dat Jezus Heer is, in het openbaar bekendmaakt en in uw hart geloof oefent dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Want met het hart oefent men geloof tot rechtvaardigheid, maar met de mond doet men een openbare bekendmaking tot redding” (Rom. 10:9, 10).

20 Als opgedragen Getuigen van Jehovah zijn we ervan overtuigd dat we de waarheid hebben en zijn we ons bewust van het voorrecht om anderen het goede nieuws over Gods Koninkrijk te vertellen. Stel je dus ten doel anderen uit de Bijbel te onderwijzen en door je manier van leven te laten zien dat je ervan overtuigd bent dat je de waarheid hebt.

^ ¶3 Zie Jehovah’s Getuigen — Verkondigers van Gods koninkrijk, blz. 191-198, 448-454.