„Hij [God] zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” — Openbaring 21:4.

KUNNEN we vertrouwen stellen in deze bemoedigende belofte? Sta eens stil bij een van de eerste waarschuwingen die de mens ooit gekregen heeft. God zei tegen Adam dat hij ’beslist zou sterven’ als hij ongehoorzaam was (Genesis 2:17). En dat gebeurde ook, precies zoals God had gezegd. Dit en het feit dat alle mensen de dood en het lijden van Adam geërfd hebben, is een bewijs dat God betrouwbaar is. Bestaat er dan een reden om eraan te twijfelen dat Gods belofte om de aarde weer in haar volmaakte staat te herstellen, zal uitkomen?

Denk ook aan Gods eigenschappen medegevoel, liefde en rechtvaardigheid, die in het vorige artikel aan bod kwamen. Dat wij graag willen dat er een eind komt aan lijden, komt doordat God die eigenschappen ook in ons heeft gelegd. De wereldgebeurtenissen en de houding van mensen in deze tijd zijn bovendien een bewijs dat het niet lang meer zal duren voordat God gaat ingrijpen. (Zie het kader  „Wanneer zullen deze dingen zijn?”)

Waarom is Jehovah God de enige die echt in staat is om een eind te maken aan lijden? Hij kan en zal de grondoorzaken van lijden wegnemen en heeft daar regelingen voor getroffen via zijn Zoon Jezus.

Persoonlijke keuzes.

Onze voorvader Adam maakte een keus die ernstige gevolgen voor al zijn nakomelingen had. Paulus schreef dat „de gehele schepping tot nu toe voortdurend te zamen zucht en te zamen pijn lijdt” (Romeinen 8:22). Gods oplossing is heel rechtvaardig, barmhartig en eenvoudig. Romeinen 6:23 legt uit: „Het loon dat de zonde betaalt, is de dood, maar de gave die God schenkt, is eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heer.”

De volmaakte mens Jezus leidde een leven zonder zonde. Op basis van zijn dood aan een martelpaal kunnen gehoorzame mensen van zonde en de dood verlost worden. Daardoor hebben we nu het vooruitzicht op eeuwig leven in een wereld waar we geen onverstandige keuzes meer zullen maken als gevolg van onze zondige neigingen. En slechte mensen die anderen opzettelijk laten lijden, zullen van de aarde worden verwijderd (Psalm 37:9).

Toeval en onvolmaaktheid.

De Koning die God heeft aangesteld, Jezus Christus, heeft de macht over de natuurkrachten. In de eerste eeuw waren Jezus en zijn apostelen aan boord van een vissersboot toen er ’een zeer zware storm opstak en de golven voortdurend in de boot sloegen, zodat de boot bijna vol water liep’. Jezus lag op dat moment te slapen. Toen zijn hulp werd ingeroepen, „stond hij op en bestrafte de wind en zei tot de zee: ’Zwijg! Wees stil!’ En de wind ging liggen en er ontstond een grote kalmte.” Zijn apostelen zeiden vol ontzag: „Zelfs de  wind en de zee gehoorzamen hem” (Markus 4:37-41).

Onder Jezus’ regering zullen gehoorzame mensen „in zekerheid verblijven en niet worden verstoord door angst voor rampspoed” (Spreuken 1:33). Ze hoeven dus ook niet bang te zijn voor natuurrampen. Bovendien zal er een eind komen aan onwetendheid over de natuurkrachten, wanbeheer van de aarde, onveilige bouwmethoden en andere menselijke fouten. Niemand zal meer lijden omdat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats is.

Toen Jezus op aarde was, wees hij op nog iets wat hij als Regeerder zal doen om het huidige lijden als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen ongedaan te maken: „Ik ben de opstanding en het leven” (Johannes 11:25). Hij heeft de macht en het verlangen om de miljoenen mensen die bij natuurrampen tragisch aan hun eind zijn gekomen, het leven terug te geven. Is dat een loze belofte? Jezus heeft ons alle reden gegeven om hem te vertrouwen door tijdens zijn verblijf op aarde al mensen tot leven te wekken. In de Bijbel worden drie van die gevallen beschreven (Markus 5:38-43; Lukas 7:11-15; Johannes 11:38-44).

„De heerser van deze wereld”.

Christus Jezus is door God aangesteld om „degene teniet te doen die het middel bezit de dood te veroorzaken, namelijk de Duivel” (Hebreeën 2:14). Jezus zei: ’Er wordt een oordeel aan deze wereld voltrokken; de heerser van deze wereld zal worden buitengeworpen’ (Johannes 12:31). Jezus zal ’de werken van de Duivel verbreken’ door ervoor te zorgen dat hij geen invloed meer heeft op de wereldgebeurtenissen (1 Johannes 3:8). Stel u eens voor hoe anders de samenleving eruit zal zien als de hebzucht, de corruptie en het egoïsme waartoe de Duivel aanzet, verdwenen zullen zijn!