KONING David was iemand die met veel verdriet te maken kreeg en vaak last had van „verontrustende gedachten”. Toch twijfelde hij er nooit aan dat de Schepper ons volledig begrijpt. Hij schreef: „O Jehovah, gij hebt mij doorvorst, en gij kent mij. Gijzelf zijt mijn neerzitten en mijn opstaan te weten gekomen. Gij hebt mijn gedachte van verre beschouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of zie! o Jehovah, gij weet het reeds allemaal” (Psalm 139:1, 2, 4, 23).

Ook wij kunnen erop vertrouwen dat de Schepper ons begrijpt en weet welke verschrikkelijke uitwerking een depressie op onze onvolmaakte geest en ons onvolmaakte lichaam kan hebben. Hij weet wat de oorzaak van een depressie is en hoe we er in de huidige situatie het beste mee om kunnen gaan. Bovendien heeft hij onthuld hoe hij depressies voorgoed zal genezen. Niemand is beter in staat ons te helpen dan onze „God, die mensen troost als ze het moeilijk hebben” (2 Korinthiërs 7:6, Groot Nieuws Bijbel).

Maar personen die depressief zijn, vragen zich misschien af hoe God hen kan helpen wanneer ze overmand worden door emoties.

Is God bereikbaar voor mensen die depressief zijn?

God is zo dicht bij depressieve aanbidders van hem dat het is alsof hij ’verblijf houdt bij de verbrijzelde van geest’ met het doel „het hart der verbrijzelden te doen opleven” (Jesaja 57:15). Wat een troost is het te weten dat ’Jehovah nabij de gebrokenen van hart is; en de verbrijzelden van geest redt’! — Psalm 34:18.

Hoe kan iemand die depressief is door God getroost worden?

Gods aanbidders kunnen op elk moment van de dag bidden tot de „Hoorder van het gebed”, die ons kan helpen met pijnlijke gevoelens en situaties om te gaan (Psalm 65:2). De Bijbel geeft ons de aansporing ons hart bij hem uit te storten: „Weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden; en de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat, zal uw hart en uw geestelijke vermogens behoeden door bemiddeling van Christus Jezus” (Filippenzen 4:6, 7).

Wat moet iemand doen als hij zich zo minderwaardig voelt dat hij denkt dat er niet naar zijn gebed geluisterd zal worden?

Door een depressie kan iemand de conclusie trekken dat zijn pogingen om Gods goedkeuring te krijgen niet voldoende zijn. Maar onze hemelse Vader heeft begrip voor onze emotionele kwetsbaarheid, want hij weet „dat wij stof zijn” (Psalm 103:14). Zelfs als „ons hart ons veroordeelt”, kunnen we „ons hart overtuigen” dat ’God groter is dan ons hart en alle dingen weet’ (1 Johannes 3:19, 20, vtn). We kunnen daarom in onze gebeden uitdrukkingen aanhalen uit Bijbelgedeelten als Psalm 9:9, 10; 10:12, 14, 17 en 25:17.

 Wat moeten we doen als we ons te ellendig voelen om onze gevoelens te verwoorden?

Als de negatieve gevoelens zo overweldigend zijn dat het moeilijk is ze goed te verwoorden, geef het dan niet op! Blijf bidden tot „de Vader der tedere barmhartigheden en de God van alle vertroosting” en besef dat hij weet hoe u zich voelt en wat u nodig hebt (2 Korinthiërs 1:3). Maria zegt: „Als ik me erg verward voel, weet ik soms niet waarover ik moet bidden. Maar ik weet dat God me begrijpt en helpt.”

Hoe verhoort God onze gebeden?

De Bijbel zegt niet dat God op dit moment een eind zal maken aan al onze problemen.  Maar God geeft wel de kracht die we nodig hebben om „alle dingen” aan te kunnen — ook een depressie (Filippenzen 4:13). Martina vertelt: „Toen ik voor het eerst depressief werd, vroeg ik Jehovah of hij me meteen wilde genezen omdat ik dacht dat ik het niet langer kon verdragen. Nu bid ik gewoon elke dag om kracht.”

De Bijbel kan personen die aan een depressie lijden veel geestelijke kracht geven. Sarah, die al 35 jaar tegen depressies vecht, heeft ervaren hoe nuttig het is elke dag de Bijbel te lezen. Ze vertelt: „Ik ben erg blij met de medische hulp die ik heb gekregen. Maar ik besef vooral hoeveel geestelijk en praktisch nut het heeft Gods Woord te lezen. Ik heb daar een gewoonte van gemaakt.”

Voorgoed een eind aan depressies!

Toen Jezus Christus op aarde leefde, gebruikte hij de kracht die God hem had gegeven om pijnlijke ziekten te genezen. Jezus wilde mensen die aan een ernstige ziekte leden, graag helpen. Bovendien weet hij wat het is om overmand te zijn door emoties. Op de avond voordat hij een pijnlijke dood zou sterven „heeft Christus, met sterk geroep en tranen, smekingen en ook smeekbeden opgedragen aan Degene die hem uit de dood kon redden” (Hebreeën 5:7). Hoewel dat voor Jezus een bijzonder moeilijke tijd was, hebben wij er nu voordeel van omdat hij ’degenen die op de proef worden gesteld, te hulp kan komen’ (Hebreeën 2:18; 1 Johannes 2:1, 2).

De Bijbel onthult dat het Gods voornemen is een eind te maken aan alle ellendige omstandigheden die tot depressies bijdragen. Hij belooft: „Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vroegere dingen zullen niet in de geest worden teruggeroepen, noch zullen ze in het hart opkomen. Maar verheugt u uitbundig en weest blij voor eeuwig over wat ik schep” (Jesaja 65:17, 18). De „nieuwe hemelen”, Gods koninkrijk, zullen een „nieuwe aarde” tot stand brengen, een maatschappij van rechtvaardige mensen op aarde, die een volmaakte lichamelijke, emotionele en geestelijke gezondheid zullen genieten. Alle ziekten zullen voorgoed worden uitgebannen.

„Ik heb uw naam uitgeroepen, o Jehovah, vanuit de onderste kuil. Mijn stem moet gij horen. Verberg uw oor niet voor mijn verlichting, voor mijn hulpgeschreeuw. Gij zijt genaderd op de dag dat ik u bleef roepen. Gij hebt gezegd: ’Wees niet bevreesd.’” — Klaagliederen 3:55-57