Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 HOOFDSTUK ZEVENTIEN

Nader dicht tot God door het gebed

Nader dicht tot God door het gebed
  • Waarom is het goed om tot God te bidden?

  • Wat moeten we doen om door God verhoord te worden?

  • Hoe verhoort God onze gebeden?

„De Maker van hemel en aarde” is bereid naar onze gebeden te luisteren

1, 2. Waarom moeten we het gebed als een groot voorrecht zien, en waarom is het noodzakelijk dat we weten wat de bijbel erover leert?

VERGELEKEN met het enorme heelal is de aarde erg klein. Voor Jehovah, „de Maker van hemel en aarde”, zijn de naties als een druppeltje water uit een emmer (Psalm 115:15; Jesaja 40:15). Toch zegt de bijbel: „Jehovah is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in waarachtigheid. Aan de begeerte van hen die hem vrezen, zal hij voldoen, en hun hulpgeschreeuw zal hij horen” (Psalm 145:18, 19). Sta er eens bij stil wat dat betekent! De almachtige Schepper is dicht bij ons en luistert naar ons als we „hem aanroepen in waarachtigheid”. Wat een voorrecht is het dat we tot God kunnen bidden!

2 Maar als we willen dat Jehovah naar onze gebeden luistert, moeten we tot hem bidden op de manier die hij goedkeurt. Hoe zou dat kunnen zonder begrip van wat de bijbel over het gebed leert? Het is belangrijk dat we weten wat de bijbel over dit onderwerp zegt, want het gebed helpt ons dichter tot Jehovah te naderen.

WAAROM TOT JEHOVAH BIDDEN?

3. Wat is één belangrijke reden om tot Jehovah te bidden?

3 Eén belangrijke reden om tot Jehovah te bidden, is dat  hij ons daartoe uitnodigt. Zijn Woord geeft ons de aanmoediging: „Weest over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking te zamen met dankzegging uw smeekbeden bij God bekend worden; en de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat, zal uw hart en uw geestelijke vermogens behoeden door bemiddeling van Christus Jezus” (Filippenzen 4:6, 7). Zo’n liefdevolle uitnodiging van de hoogste Regeerder van het universum willen we toch zeker niet negeren?

4. Hoe wordt onze band met Jehovah versterkt door geregeld tot hem te bidden?

4 Nog een reden is dat geregeld tot Jehovah bidden onze band met hem versterkt. Echte vrienden communiceren niet alleen als ze iets nodig hebben. Integendeel, goede vrienden hebben belangstelling voor elkaar, en hun vriendschap wordt hechter als ze vrijelijk hun gedachten, zorgen en gevoelens uiten. In sommige opzichten geldt hetzelfde voor onze band met Jehovah God. Met behulp van dit boek hebt u geleerd wat de bijbel zoal zegt over Jehovah, zijn persoonlijkheid en zijn voornemens. U hebt hem als een echte persoon leren kennen. Het gebed geeft u de mogelijkheid  om uw gedachten en diepste gevoelens tegenover uw hemelse Vader te uiten. Als u dat doet, zult u dichter tot Jehovah naderen. — Jakobus 4:8.

WAT ZIJN DE VEREISTEN?

5. Waaruit blijkt dat Jehovah niet naar alle gebeden luistert?

5 Luistert Jehovah naar alle gebeden? Sta er eens bij stil wat hij in de tijd van de profeet Jesaja tegen opstandige Israëlieten zei: „Ook al zendt gij veel gebeden op, ik luister niet; met bloedvergieten zijn uw eigen handen vervuld geworden” (Jesaja 1:15). Bepaalde daden kunnen er dus toe leiden dat God niet naar onze gebeden luistert. Als we daarom willen dat God onze gebeden verhoort, moeten we aan enkele fundamentele vereisten voldoen.

6. Wat is een belangrijk vereiste als we willen dat God naar onze gebeden luistert, en hoe kunnen we daaraan voldoen?

6 Een belangrijk vereiste is dat we geloof hebben (Markus 11:24). De apostel Paulus schreef: „Bovendien is het zonder geloof onmogelijk hem [God] welgevallig te zijn, want wie tot God nadert, moet geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem ernstig zoeken” (Hebreeën 11:6). Echt geloof houdt meer in dan alleen maar weten dat God bestaat en dat hij gebeden hoort en verhoort. Geloof blijkt uit onze daden. We moeten in onze hele manier van leven duidelijk laten zien dat we geloof hebben. — Jakobus 2:26.

7. (a) Waarom moeten we respect tonen als we tot Jehovah bidden? (b) Als we tot God bidden, hoe kunnen we dan laten zien dat we nederig en oprecht zijn?

7 Jehovah wil ook dat degenen die tot hem bidden, dat nederig en oprecht doen. Hebben we geen reden om nederig te zijn als we tot Jehovah spreken? Als mensen de gelegenheid hebben om tot een koning of een president te spreken, zijn ze gewoonlijk respectvol omdat ze zijn hoge positie erkennen. Hoeveel te meer moeten we dan respect tonen als we tot Jehovah bidden! (Psalm 138:6) Hij is immers „God de Almachtige” (Genesis 17:1). Als we tot God  bidden, moet aan de manier waarop we hem benaderen te merken zijn dat we nederig onze positie ten opzichte van hem erkennen. Zo’n nederigheid zal ons er ook toe bewegen oprecht vanuit ons hart te bidden en niet routinematig steeds weer hetzelfde te bidden. — Mattheüs 6:7, 8.

8. Hoe kunnen we onze daden in overeenstemming brengen met onze gebeden?

8 Nog een vereiste om door God verhoord te worden, is dat onze daden in overeenstemming zijn met onze gebeden. Als we ergens om bidden, verwacht Jehovah dat we er zelf aan doen wat we kunnen. Als we bijvoorbeeld bidden „Geef ons heden ons brood voor vandaag”, dan moeten we bereid zijn hard te werken, ongeacht om wat voor werk het gaat (Mattheüs 6:11; 2 Thessalonicenzen 3:10). Als we God vragen ons te helpen een zwakheid te overwinnen, dan moeten we omstandigheden en situaties vermijden die ons in verleiding kunnen brengen (Kolossenzen 3:5). Behalve deze fundamentele vereisten zijn er nog enkele vragen over het gebed die beantwoord moeten worden.

ANTWOORDEN OP ENKELE VRAGEN OVER HET GEBED

9. Tot wie moeten we bidden, en door bemiddeling van wie?

9 Tot wie moeten we bidden? Jezus leerde zijn volgelingen te bidden tot „onze Vader in de hemelen” (Mattheüs 6:9). We moeten onze gebeden dus alleen tot Jehovah God richten. Maar Jehovah wil ook dat we de positie erkennen van zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Zoals we in hoofdstuk 5 hebben geleerd, werd Jezus naar de aarde gezonden om als losprijs te dienen en ons van zonde en de dood te bevrijden (Johannes 3:16; Romeinen 5:12). Hij is als Hogepriester en Rechter aangesteld (Johannes 5:22; Hebreeën 6:20). Daarom wordt in de bijbel gezegd dat we door tussenkomst van Jezus moeten bidden. Jezus zelf zei: „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot  de Vader dan door bemiddeling van mij” (Johannes 14:6). Willen onze gebeden verhoord worden, dan moeten we alleen tot Jehovah bidden door bemiddeling van zijn Zoon.

10. Waarom is het niet nodig een bepaalde lichaamshouding aan te nemen als we bidden?

10 Moeten we een bepaalde lichaamshouding aannemen als we bidden? Nee, Jehovah heeft geen specifieke houding van het lichaam of de handen voorgeschreven. De bijbel leert dat we in allerlei houdingen mogen bidden, terwijl we bijvoorbeeld zitten, buigen, knielen of staan (1 Kronieken 17:16; Nehemia 8:6; Daniël 6:10; Markus 11:25). Waar het om gaat is niet of we een bepaalde lichaamshouding aannemen die voor anderen zichtbaar is, maar of de toestand van ons hart goed is. Tijdens onze dagelijkse bezigheden of als we in nood zitten, kunnen we zelfs in stilte bidden, waar we ook zijn. Jehovah hoort zulke gebeden, ook als niemand in onze omgeving ze opmerkt. — Nehemia 2:1-6.

11. Wat zijn enkele persoonlijke problemen die we in gebed kunnen voorleggen?

11 Waar kunnen we om bidden? De bijbel zegt dat „ongeacht wat wij vragen overeenkomstig zijn wil, hij [Jehovah] ons hoort” (1 Johannes 5:14). We kunnen dus bidden om alles wat in overeenstemming is met Gods wil. Is het zijn wil dat we persoonlijke problemen in gebed voorleggen? Absoluut! Tot Jehovah bidden is net zoiets als praten met een goede vriend. We kunnen zeggen wat ons op het hart ligt, ’ons hart uitstorten’ voor God (Psalm 62:8). Het is goed als we om heilige geest vragen, want die zal ons helpen te doen wat juist is (Lukas 11:13). We kunnen ook vragen of God ons wil helpen verstandige beslissingen te nemen en ons de kracht wil geven om problemen aan te kunnen (Jakobus 1:5). Als we zondigen, moeten we om vergeving vragen op basis van Christus’ offer (Efeziërs 1:3, 7). Natuurlijk moeten onze gebeden niet alleen over onszelf gaan. Het is goed ook  voor anderen te bidden, bijvoorbeeld voor familieleden en geloofsgenoten. — Handelingen 12:5; Kolossenzen 4:12.

12. Hoe kunnen we dingen die met onze hemelse Vader te maken hebben, in onze gebeden prioriteit geven?

12 Dingen die met Jehovah God te maken hebben, horen in onze gebeden prioriteit te krijgen. We hebben beslist reden om hem vanuit ons hart te loven en hem voor al zijn goedheid te danken (1 Kronieken 29:10-13). In Mattheüs 6:9-13 staat het modelgebed dat Jezus gaf. Daarin leerde hij ons te bidden of Gods naam geheiligd mag worden, of Gods koninkrijk mag komen en of zijn wil net als in de hemel ook op aarde gedaan mag worden. Pas nadat Jezus deze belangrijke dingen in verband met Jehovah genoemd had, besteedde hij aandacht aan persoonlijke aangelegenheden. Als God ook in onze gebeden de eerste plaats krijgt, laten we daarmee zien dat we niet alleen maar aan onszelf denken.

13. Wat leert de bijbel over de lengte van gebeden?

13 Hoe lang moeten onze gebeden zijn? De bijbel zegt niet hoe lang persoonlijke of openbare gebeden moeten zijn. Een gebed voor een maaltijd zal misschien vrij kort zijn, terwijl een persoonlijk gebed waarin we ons hart voor Jehovah uitstorten, vaak langer zal zijn (1 Samuël 1:12, 15). Maar Jezus veroordeelde zelfingenomen personen die in het openbaar lange gebeden uitspraken om door de mensen gezien te worden (Lukas 20:46, 47). Jehovah is niet onder de indruk van zulke gebeden. Het is belangrijk dat we vanuit ons hart bidden. Gebeden die voor God aanvaardbaar zijn kunnen daarom in lengte verschillen, afhankelijk van onze behoeften en omstandigheden.

Uw gebed kan in elke situatie gehoord worden

14. Wat wordt er bedoeld als de bijbel ons aanmoedigt ’voortdurend te bidden’, en waarom is dat vertroostend?

14 Hoe vaak moeten we bidden? De bijbel moedigt ons aan ’voortdurend te bidden’, ’aan te houden in het gebed’ en ’zonder ophouden te bidden’ (Mattheüs 26:41; Romeinen 12:12; 1 Thessalonicenzen 5:17). Dat wil natuurlijk niet  zeggen dat we elk moment van de dag tot Jehovah moeten bidden. Maar de bijbel spoort ons wel aan geregeld te bidden, Jehovah voortdurend te danken voor de goedheid die hij ons betoont en naar hem op te zien voor leiding, troost en kracht. Is het niet vertroostend te weten dat Jehovah geen beperking heeft gesteld aan hoe lang en hoe vaak we in gebed tot hem mogen spreken? Als we echt waardering hebben voor het voorrecht van het gebed, zullen we veel gelegenheden weten te vinden om tot onze hemelse Vader te bidden.

15. Waarom is het goed om ’amen’ te zeggen aan het eind van persoonlijke en openbare gebeden?

15 Waarom is het goed om ’amen’ te zeggen aan het eind van een gebed? Het woord amen betekent „zeker” of „zo zij het”. Uit bijbelse voorbeelden blijkt dat het passend is ’amen’ te zeggen aan het eind van een persoonlijk of openbaar gebed (1 Kronieken 16:36; Psalm 41:13). Door aan het eind van ons eigen gebed ’amen’ te zeggen, tonen we dat we het menen. Als we aan het eind van een openbaar gebed hardop of in onszelf ’amen’ zeggen, geven we daarmee aan dat we het eens zijn met wat er in het gebed gezegd is. — 1 Korinthiërs 14:16.

HOE GOD ONZE GEBEDEN VERHOORT

16. Welk vertrouwen kunnen we hebben in verband met het gebed?

16 Verhoort Jehovah echt gebeden? Ja! We hebben goede reden om erop te vertrouwen dat de „Hoorder van het gebed” de oprechte gebeden van miljoenen mensen verhoort (Psalm 65:2). Jehovah kan onze gebeden op verschillende manieren verhoren.

17. Waarom kan er gezegd worden dat God zijn engelen en zijn aanbidders op aarde gebruikt om onze gebeden te verhoren?

17 Jehovah gebruikt zijn engelen en zijn dienstknechten op aarde om gebeden te verhoren (Hebreeën 1:13, 14). Het is vaak voorgekomen dat personen God vroegen hen te helpen  de bijbel te begrijpen en dat ze kort daarna door een dienstknecht van Jehovah werden bezocht. Zulke ervaringen tonen aan dat de Koninkrijksprediking door engelen wordt geleid (Openbaring 14:6). Als antwoord op gebeden die we in tijden van echte nood opzenden, kan Jehovah een christen ertoe bewegen ons te hulp te komen. — Spreuken 12:25; Jakobus 2:16.

Jehovah kan onze gebeden verhoren door een christen ertoe te bewegen ons te hulp te komen

18. Hoe gebruikt Jehovah zijn heilige geest en zijn Woord om de gebeden van zijn aanbidders te verhoren?

18 Jehovah God gebruikt ook zijn heilige geest en zijn  Woord, de bijbel, om de gebeden van zijn aanbidders te verhoren. Als we hem vragen ons bij problemen te helpen, kan hij ons leiding en kracht geven via zijn heilige geest (2 Korinthiërs 4:7). Vaak treffen we het antwoord op onze gebeden om leiding in de bijbel aan, waarin Jehovah ons hulp biedt om verstandige beslissingen te nemen. We kunnen nuttige teksten vinden tijdens onze persoonlijke studie van de bijbel of als we christelijke publicaties lezen, zoals dit boek. Bijbelse punten waar we bij stil moeten staan, kunnen onder onze aandacht gebracht worden op een christelijke vergadering of doordat een bezorgde ouderling in de gemeente iets tegen ons zegt. — Galaten 6:1.

19. Wat moeten we in gedachte houden als onze gebeden soms niet verhoord lijken te worden?

19 Als het erop lijkt dat Jehovah onze gebeden niet direct verhoort, is dat nooit omdat hij ze niet kan verhoren. We moeten bedenken dat Jehovah gebeden verhoort overeenkomstig zijn wil en op zijn tijd. Hij kent onze behoeften en kan daar veel beter in voorzien dan wijzelf. Vaak krijgen we de gelegenheid om te ’blijven vragen, zoeken en kloppen’ (Lukas 11:5-10). Door ergens over te blijven bidden, laten we God zien dat we het heel graag willen en dat we echt geloof hebben. Bovendien kan Jehovah onze gebeden op een andere manier verhoren dan wij verwachten. Als we  bijvoorbeeld een bepaald probleem in gebed hebben voorgelegd, kan het zijn dat hij het probleem niet wegneemt maar ons de kracht geeft om het te verduren. — Filippenzen 4:13.

20. Waarom moeten we het kostbare voorrecht van het gebed zo volledig mogelijk benutten?

20 Wat kunnen we dankbaar zijn dat de Schepper van het enorme universum dicht bij allen is die hem op de juiste manier aanroepen in gebed! (Psalm 145:18) Laten we het kostbare voorrecht van het gebed ten volle benutten. Als we dat doen, zullen we het vreugdevolle vooruitzicht hebben steeds dichter te naderen tot Jehovah, de Hoorder van het gebed.