• Hoe kunt u een vriend van God worden?

  • Hoe bent u bij Satans beschuldiging betrokken?

  • Wat voor gedrag keurt Jehovah af?

  • Hoe kunt u leven op een manier die God goedkeurt?

1, 2. Geef een paar voorbeelden van mensen die Jehovah als zijn goede vrienden zag.

WAT voor iemand hebt u graag als vriend? Waarschijnlijk gaat u het liefst om met iemand die dezelfde opvattingen, interesses en normen heeft als u. En u voelt u vast aangetrokken tot iemand die vriendelijk en eerlijk is of andere prettige eigenschappen heeft.

2 Door de hele geschiedenis heen heeft God bepaalde mensen als zijn vrienden uitgekozen. Jehovah noemde Abraham bijvoorbeeld zijn vriend (Jesaja 41:8; Jakobus 2:23). God noemde David een man naar zijn hart omdat hij de soort van persoon was van wie Jehovah houdt (Handelingen 13:22). En Jehovah zag de profeet Daniël als „een zeer begeerd man”. — Daniël 9:23.

3. Waarom kiest Jehovah bepaalde mensen uit als zijn vrienden?

3 Waarom beschouwde Jehovah Abraham, David en Daniël als zijn vrienden? Tegen Abraham zei hij: ’Gij hebt naar mijn stem geluisterd’ (Genesis 22:18). Jehovah voelt zich dus aangetrokken tot mensen die nederig doen wat hij van hen vraagt. Tegen de Israëlieten zei hij: „Gehoorzaamt mijn stem en ik wil uw God worden en gíȷ́ zult mijn volk worden” (Jeremia  7:23). Als u Jehovah gehoorzaamt, dan kunt ook u zijn vriend worden!

JEHOVAH GEEFT ZIJN VRIENDEN KRACHT

4, 5. Hoe toont Jehovah zijn sterkte ten behoeve van zijn volk?

4 Denk er eens over na wat het betekent een vriend van God te zijn. De bijbel zegt dat Jehovah naar gelegenheden zoekt „om zijn sterkte te tonen ten behoeve van hen wier hart onverdeeld is jegens hem” (2 Kronieken 16:9). Hoe kan Jehovah zijn sterkte ten behoeve van u tonen? Eén manier vinden we in Psalm 32:8, waar staat: „Ik [Jehovah] zal u inzicht schenken en u onderrichten in de weg die gij dient te gaan. Ik wil raad geven met mijn oog op u.”

5 Wat een ontroerende beschrijving van Jehovah’s zorg! Hij zal u de nodige leiding geven en u beschermen als u zijn raad toepast. God wil u echt helpen om alle beproevingen die u overkomen te doorstaan (Psalm 55:22). Als u Jehovah dus met een onverdeeld hart dient, kunt u hetzelfde vertrouwen hebben als de psalmist, die zei: „Ik heb mij Jehovah voortdurend voor ogen gesteld. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet aan het wankelen worden gebracht” (Psalm 16:8; 63:8). Jehovah kan u echt helpen te leven op een manier die hij goedkeurt. Maar zoals u weet, is er een vijand van God die u daar graag van af wil houden.

SATANS BESCHULDIGING

6. Waarvan beschuldigde Satan de mensen?

6 In hoofdstuk 11 hebben we gezien hoe Satan de Duivel Gods soevereiniteit betwistte. Satan beschuldigde God ervan dat hij loog en ook suggereerde hij dat het onredelijk was dat Jehovah Adam en Eva niet zelf liet beslissen wat goed en wat verkeerd was. Nadat Adam en Eva gezondigd hadden en de aarde zich begon te vullen met hun nakomelingen, trok Satan het motief van alle mensen in twijfel. ’Mensen dienen God niet omdat ze van hem houden’, beweerde Satan. ’Als ik de kans krijg, kan ik iedereen tegen God opzetten.’ Uit het verhaal  van een man die Job heette, blijkt dat Satan dit dacht. Wie was Job, en hoe was hij bij Satans beschuldiging betrokken?

7, 8. (a) Wat maakte Job zo anders dan zijn tijdgenoten? (b) Hoe trok Satan Jobs motief in twijfel?

7 Job leefde ongeveer 3600 jaar geleden. Hij was een goede man, want Jehovah zei over hem dat er niemand op aarde was als hij, „een onberispelijk en oprecht man, godvrezend en wijkend van het kwaad” (Job 1:8). Job had Gods goedkeuring.

8 Satan de Duivel trok Jobs motief om God te dienen in twijfel. Hij zei tegen Jehovah: „Hebt gij niet zelf om hem [Job] en om zijn huis en om al wat hij heeft, rondom een omheining geplaatst? Het werk van zijn handen hebt gij gezegend, en zijn veestapel zelf heeft zich uitgebreid op de aarde. Maar steek voor de verandering alstublieft uw hand eens uit en tast alles aan wat hij heeft en zie eens of hij u niet recht in uw gezicht zal vervloeken.” — Job 1:10, 11.

9. Hoe reageerde Jehovah op Satans beschuldiging, en waarom?

9 Satan beweerde dus dat Job God alleen maar diende omdat hij er iets voor terugkreeg. De Duivel uitte ook de beschuldiging dat Job zich tegen God zou keren als hij beproefd werd. Hoe reageerde Jehovah op Satans beschuldiging? Aangezien het om Jobs motief ging, liet Jehovah toe dat Satan Job op de proef stelde. Op die manier zou duidelijk blijken of Job echt van God hield.

JOB WORDT BEPROEFD

10. Welke beproevingen overkwamen Job, en wat was zijn reactie?

10 Satan stelde Job al gauw op allerlei manieren op de proef. Een deel van Jobs veestapel werd gestolen en de rest werd gedood. De meesten van zijn knechten werden om het leven gebracht. Door deze gebeurtenissen werd hij financieel geruïneerd. Er vond nog een tragedie plaats toen Jobs tien kinderen in een storm omkwamen. Maar ondanks deze verschrikkelijke gebeurtenissen „zondigde Job niet en schreef hij God niets onbetamelijks toe”. — Job 1:22.

11. (a) Welke tweede beschuldiging uitte Satan in verband met Job, en hoe reageerde Jehovah daarop? (b) Hoe reageerde Job op zijn pijnlijke ziekte?

 11 Satan gaf het niet op. Hij heeft waarschijnlijk gedacht dat Job het verlies van zijn bezittingen, knechten en kinderen misschien nog wel kon verdragen, maar dat hij zich tegen God zou keren als hij ziek werd. Jehovah liet toe dat Satan Job met een afschuwelijke, pijnlijke ziekte sloeg. Maar zelfs toen verloor Job zijn geloof in God niet. In plaats daarvan zei hij vastberaden: „Totdat ik de laatste adem uitblaas, zal ik mijn rechtschapenheid niet van mij laten wijken!” — Job 27:5.

Job werd voor zijn getrouwheid beloond

12. Welk antwoord gaf Job op de beschuldiging van de Duivel?

12 Job besefte niet dat Satan de oorzaak van zijn problemen was. Hij wist niets van de beschuldiging die de Duivel ten aanzien van Jehovah’s soevereiniteit geuit had, en daarom dacht hij dat God deze problemen over hem bracht (Job 6:4; 16:11-14). Toch bewaarde hij zijn rechtschapenheid door Jehovah trouw te blijven. Daardoor bewees Job dat Satan geen gelijk had toen hij beweerde dat Job God om zelfzuchtige redenen diende!

13. Waartoe leidde Jobs trouw aan God?

13 Dankzij Jobs getrouwheid kon Jehovah een krachtig antwoord geven op Satans kwetsende beschuldiging. Job was echt Jehovah’s vriend, en God beloonde hem voor zijn getrouwheid. — Job 42:12-17.

HOE U ERBIJ BETROKKEN BENT

14, 15. Waarom kunnen we zeggen dat niet alleen Job maar alle mensen betrokken zijn bij Satans beschuldiging?

14 In deze kwestie van rechtschapenheid trok Satan niet alleen in twijfel of Job God trouw zou blijven. Ook u bent erbij betrokken. Dat blijkt duidelijk uit Spreuken 27:11, waar Jehovah zegt: „Wees wijs, mijn zoon, en verheug mijn hart, opdat ik een antwoord kan geven aan hem die mij hoont.” Uit deze woorden, die honderden jaren na Jobs dood werden  opgeschreven, blijkt dat Satan er niet mee opgehouden was God te bespotten en Zijn aanbidders te beschuldigen. Door te leven op een manier die Jehovah’s goedkeuring heeft, helpen we eraan mee een antwoord te geven op Satans valse beschuldigingen en verheugen we Gods hart. Wat vindt u daarvan? Zou u het ook niet geweldig vinden een antwoord te kunnen geven op Satans valse beschuldigingen, zelfs als dat zou betekenen dat u bepaalde dingen in uw leven moet veranderen?

15 Let eens op wat Satan zei: „Al wat een mens heeft, zal hij geven voor zijn ziel” (Job 2:4). Door te zeggen „een mens” maakte Satan duidelijk dat zijn beschuldiging niet alleen voor Job gold, maar voor alle mensen. Dat is een heel belangrijk punt. Satan heeft in twijfel getrokken of u God trouw bent. De Duivel zou graag zien dat u God ongehoorzaam wordt en van de rechte weg afwijkt als er moeilijkheden ontstaan. Hoe zou Satan dit proberen te bereiken?

16. (a) Op welke manieren probeert Satan mensen van God af te keren? (b) Hoe zou de Duivel dat ook bij u kunnen proberen?

16 Zoals we in hoofdstuk 10 hebben besproken, probeert Satan mensen op allerlei manieren van God af te keren. Aan de ene kant valt hij aan „als een brullende leeuw, op zoek om iemand te verslinden” (1 Petrus 5:8). Die invloed van Satan kan te merken zijn als vrienden, familieleden of anderen u ervan af proberen te houden de bijbel te bestuderen en toe te passen wat u leert (Johannes 15:19, 20). * Aan de andere kant ’blijft Satan zich veranderen in een engel des lichts’ (2 Korinthiërs 11:14). De Duivel kan u op subtiele manieren proberen te misleiden en over te halen tot een leefstijl die God afkeurt. Hij kan ook gebruik maken van ontmoediging, misschien door u het gevoel te geven dat u niet goed genoeg bent om Gods  goedkeuring te hebben (Spreuken 24:10). Of Satan zich nu als een „brullende leeuw” of als een „engel des lichts” gedraagt, zijn beschuldiging blijft hetzelfde: dat u ermee zult ophouden God te dienen als u met beproevingen of verleidingen te maken krijgt. Hoe kunt u zijn beschuldiging weerleggen en net als Job bewijzen dat u God trouw blijft?

JEHOVAH’S GEBODEN GEHOORZAMEN

17. Wat is de belangrijkste motivatie om Jehovah’s geboden te gehoorzamen?

17 U kunt Satans beschuldiging weerleggen door een leven te leiden dat Gods goedkeuring heeft. Wat is daarbij betrokken? De bijbel antwoordt: „Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw levenskracht” (Deuteronomium 6:5). Als uw liefde voor God groeit, zult u het verlangen krijgen te doen wat hij van u vraagt. „Dit betekent de liefde tot God,” schreef de apostel Johannes, „dat wij zijn geboden onderhouden.” Als u Jehovah met uw hele hart liefhebt, zult u „zijn geboden geen drukkende last” vinden. — 1 Johannes 5:3.

18, 19. (a) Wat zijn enkele geboden van Jehovah? (Zie het  kader op blz. 122.) (b) Hoe weten we dat God niet te veel van ons vraagt?

18 Wat zijn Jehovah’s geboden? Sommige ervan hebben te maken met gedrag dat we moeten vermijden. Voorbeelden vindt u in het kader  „Dingen die Jehovah haat” op de volgende bladzijde. Daar worden dingen genoemd die de bijbel duidelijk veroordeelt. Sommige daarvan lijken op het eerste gezicht misschien niet zo erg. Maar nadat u over de vermelde schriftplaatsen gemediteerd hebt, zult u waarschijnlijk de wijsheid van Jehovah’s wetten inzien. Uw gedrag veranderen zal misschien het moeilijkste zijn dat u ooit hebt moeten doen. Maar leven op een manier die God goedkeurt, geeft veel voldoening en maakt gelukkig (Jesaja 48:17, 18). En het ligt ook binnen uw bereik. Hoe weten we dat?

19 Jehovah vraagt nooit meer van ons dan we kunnen (Deuteronomium 30:11-14). Hij kent onze mogelijkheden  en beperkingen beter dan wijzelf (Psalm 103:14). Bovendien kan Jehovah ons de kracht geven om hem te gehoorzamen. De apostel Paulus schreef: „God is getrouw, en hij zal niet toelaten dat gij wordt verzocht boven hetgeen gij kunt dragen, maar met de verzoeking zal hij ook voor de uitweg zorgen, opdat gij ze kunt doorstaan” (1 Korinthiërs 10:13). Om u te helpen volharden, kan Jehovah u zelfs kracht geven „die datgene wat normaal is te boven gaat” (2 Korinthiërs 4:7). Nadat Paulus veel beproevingen had doorstaan, kon hij zeggen: „Voor alle dingen bezit ik de sterkte door hem die mij kracht verleent.” — Filippenzen 4:13.

 ONTWIKKEL EIGENSCHAPPEN DIE GOD WAARDEERT

20. Welke goede eigenschappen zou u moeten ontwikkelen, en waarom is dat zo belangrijk?

20 Om Jehovah’s goedkeuring te krijgen, moeten we natuurlijk meer doen dan dingen laten die hij haat. We moeten ook liefhebben wat hij liefheeft (Romeinen 12:9). Vindt u het fijn vrienden te hebben die dezelfde opvattingen, interesses en normen hebben als u? Jehovah ook. Leer dus te houden van dingen die Jehovah op prijs stelt. Een paar van die dingen vinden we in Psalm 15:1-5, waar mensen worden  beschreven die God als zijn vrienden beziet. Jehovah’s vrienden hebben eigenschappen die in de bijbel „de vrucht van de geest” worden genoemd. Dat zijn eigenschappen als „liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtaardigheid, zelfbeheersing”. — Galaten 5:22, 23.

21. Wat zal u helpen eigenschappen te ontwikkelen die God waardeert?

21 Door de bijbel geregeld te lezen en te bestuderen zult u geholpen worden eigenschappen te ontwikkelen die God waardeert. En als u te weten komt wat God van ons vraagt, kunt u leren net zo te denken als God denkt (Jesaja 30:20, 21). Hoe sterker uw liefde voor Jehovah wordt, hoe groter uw verlangen zal zijn om op een manier te leven die hij goedkeurt.

22. Wat zal het resultaat zijn als u een leven leidt dat God goedkeurt?

22 Het kost inspanning om op zo’n manier te leven. De bijbel zegt dat iemand die zijn leven verandert, zijn oude persoonlijkheid als het ware uittrekt en zich met een nieuwe bekleedt (Kolossenzen 3:9, 10). Maar de psalmist schreef over Jehovah’s geboden: „In het houden ervan ligt een rijke beloning” (Psalm 19:11). Ook u zult erachter komen dat het heel lonend is te leven op een manier die God goedkeurt. Door dat te doen, zult u Satans beschuldiging weerleggen en Jehovah’s hart verheugen!

^ ¶16 Dit betekent niet dat mensen die u tegenwerken echt persoonlijk door Satan beïnvloed worden. Maar Satan is de god van dit stelsel, en de hele wereld ligt in zijn macht (2 Korinthiërs 4:4; 1 Johannes 5:19). Leven op een manier die God goedkeurt, is dan ook niet populair en u kunt dus verwachten dat sommigen u zullen tegenwerken.