Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Wat leert de bijbel echt?

 HOOFDSTUK VIJF

De losprijs, het grootste geschenk van God

De losprijs, het grootste geschenk van God
  • Wat is de losprijs?

  • Hoe werd erin voorzien?

  • Wat kan de losprijs voor u betekenen?

  • Hoe kunt u laten zien dat u er dankbaar voor bent?

1, 2. (a) Wanneer betekent een geschenk veel voor u? (b) Waarom kan er gezegd worden dat de losprijs het kostbaarste geschenk is dat u ooit zou kunnen krijgen?

WAT is het mooiste geschenk dat u ooit gekregen hebt? Een geschenk hoeft niet duur te zijn om waardevol te zijn. Het is immers niet in geld uit te drukken hoeveel een geschenk voor u betekent. Als een geschenk u gelukkig maakt of iets is wat u echt nodig hebt, dan is het voor u persoonlijk heel waardevol.

2 Van alle geschenken die u zich zou kunnen wensen, is er één dat alle andere overtreft. Dat is een geschenk dat God de mensheid gegeven heeft. Jehovah heeft ons veel gegeven, maar zijn grootste geschenk is het loskoopoffer dat gebracht is door zijn Zoon, Jezus Christus (Mattheüs 20:28). Zoals we in dit hoofdstuk zullen zien, is de losprijs het kostbaarste geschenk dat u ooit zou kunnen krijgen, omdat u er heel gelukkig door kunt worden en omdat het u geeft wat u het meest nodig hebt. De losprijs is echt de grootste uiting van Jehovah’s liefde voor u.

WAT IS DE LOSPRIJS?

3. Wat is de losprijs, en wat moeten we eerst begrijpen om te kunnen beseffen hoe waardevol dit geschenk is?

3 Simpel gezegd is de losprijs Jehovah’s manier om de  mensheid van zonde en de dood te bevrijden (Efeziërs 1:7). De betekenis van deze bijbelse leer wordt duidelijk als we terugdenken aan wat er in de hof van Eden gebeurde. Pas als we begrijpen wat Adam eigenlijk verloor toen hij zondigde, kunnen we beseffen waarom de losprijs zo’n waardevol geschenk voor ons is.

4. Wat betekende volmaakt menselijk leven voor Adam?

4 Toen Jehovah Adam schiep, gaf hij hem iets heel kostbaars: volmaakt menselijk leven. Sta er eens bij stil wat dat voor Adam betekende. Omdat hij met een volmaakte geest en een volmaakt lichaam gemaakt was, zou hij nooit ziek of oud worden en sterven. Als volmaakt mens had hij een bijzondere band met Jehovah. De bijbel zegt dat Adam een „zoon van God” was (Lukas 3:38). Adam had dus een nauwe band met Jehovah God, zoals een zoon die heeft met een liefdevolle vader. Jehovah communiceerde met zijn aardse zoon; hij droeg Adam werk op dat hem voldoening gaf en liet hem weten wat er van hem verwacht werd. — Genesis 1:28-30; 2:16, 17.

5. Wat wordt ermee bedoeld als de bijbel zegt dat Adam „naar Gods beeld” gemaakt werd?

5 Adam was „naar Gods beeld” gemaakt (Genesis 1:27). Dit betekende niet dat Adam uiterlijk op God leek. Zoals we in hoofdstuk 1 geleerd hebben, is Jehovah een onzichtbare geest (Johannes 4:24). Jehovah heeft dus geen lichaam van vlees en bloed. Dat Adam naar Gods beeld gemaakt was, betekende dat hij geschapen was met eigenschappen die God ook heeft, zoals liefde, wijsheid, gerechtigheid en macht. Ook op een andere belangrijke manier leek Adam op zijn Vader: hij had een vrije wil. Adam was dus niet een soort robot die maar een beperkt aantal geprogrammeerde taken kon uitvoeren. Nee, hij kon zelf beslissingen nemen en kiezen tussen goed en kwaad. Als hij ervoor had gekozen God te gehoorzamen, had hij voor eeuwig op een paradijselijke aarde kunnen leven.

6. Wat verloor Adam toen hij ongehoorzaam werd aan God, en welke gevolgen had dat voor zijn nakomelingen?

 6 Het is dus duidelijk dat Adam een heel hoge prijs betaalde toen hij ongehoorzaam werd aan God en ter dood werd veroordeeld. Zijn zonde kostte hem zijn volmaakte menselijke leven en alle zegeningen die daarmee samengingen (Genesis 3:17-19). Helaas verloor Adam dit kostbare leven niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn toekomstige nakomelingen. In Gods Woord staat dat „door één mens [Adam] de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, en aldus de dood zich tot alle mensen heeft uitgebreid omdat zij allen gezondigd hadden” (Romeinen 5:12). Wij allemaal hebben dus zonde van Adam geërfd. Daarom zegt de bijbel dat hij zichzelf en zijn nakomelingen „verkocht” heeft in slavernij aan zonde en de dood (Romeinen 7:14). Er was geen hoop meer voor Adam en Eva, omdat ze er bewust voor hadden gekozen God niet te gehoorzamen. Maar hoe zit het met hun nakomelingen, zoals wijzelf?

7, 8. Welke twee dingen zijn bij de losprijs betrokken?

7 Jehovah kwam de mensheid te hulp door in de losprijs te voorzien. Wat wordt er met die losprijs bedoeld? Er zijn in principe twee dingen bij betrokken. In de eerste plaats is het de prijs die betaald wordt om iemand vrij te kopen of iets terug te kopen. Dat kan vergeleken worden met het losgeld dat betaald wordt om iemand die ontvoerd is vrij te kopen. In de tweede plaats is het de prijs die de kosten van iets dekt, of vergoedt. Het komt neer op een soort schadevergoeding. Als iemand bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaakt, zou hij een bedrag moeten betalen dat gelijk is aan of volledig overeenkomt met de waarde van wat er beschadigd of verloren gegaan is.

8 Hoe zou de enorme schade die Adam aangericht heeft, ooit ongedaan gemaakt kunnen worden? En hoe zouden wij van slavernij aan zonde en de dood bevrijd kunnen  worden? Laten we eens nader ingaan op de losprijs waarin Jehovah heeft voorzien en wat die voor u kan betekenen.

HOE JEHOVAH IN DE LOSPRIJS HEEFT VOORZIEN

9. Wat voor losprijs was er nodig?

9 Omdat er een volmaakt menselijk leven verloren was gegaan, kon het nooit worden teruggekocht met een onvolmaakt menselijk leven (Psalm 49:7, 8). Er was een losprijs nodig die in waarde gelijk was aan wat er verloren was gegaan. Dat is in overeenstemming met het beginsel van volmaakte gerechtigheid dat we in Gods Woord vinden: „Ziel voor ziel” (Deuteronomium 19:21). Wat zou dezelfde waarde hebben als Adams ziel, het volmaakte menselijke leven dat hij verloor? De „overeenkomstige losprijs” die nodig was, was een ander volmaakt menselijk leven. — 1 Timotheüs 2:6.

10. Hoe voorzag Jehovah in de losprijs?

10 Hoe voorzag Jehovah in de losprijs? Hij stuurde een van zijn volmaakte geestenzonen naar de aarde. Maar Jehovah stuurde niet zomaar iemand. Hij stuurde zijn eniggeboren Zoon, zijn lievelingszoon (1 Johannes 4:9, 10). Deze Zoon verliet bereidwillig de hemel om op aarde te leven (Filippenzen 2:7). Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben geleerd, heeft Jehovah het leven van deze Zoon door een wonder naar Maria’s baarmoeder overgebracht. Door middel van Gods heilige geest werd Jezus geboren als een volmaakt mens, zonder zonde. Hij stond dan ook niet onder de straf die voor zonde geldt. — Lukas 1:35.

Jehovah heeft zijn eniggeboren Zoon als losprijs voor ons gegeven

11. Hoe kon één mens een losprijs voor miljoenen zijn?

11 Hoe kon één mens een losprijs voor vele, zelfs miljoenen mensen zijn? Denk er nog eens aan terug hoe al die miljoenen mensen zondaars zijn geworden. Toen Adam zondigde, verloor hij het kostbare bezit van volmaakt menselijk leven. Hij kon dat dus niet aan zijn nakomelingen doorgeven. Hij kon alleen maar zonde en de dood doorgeven.  Jezus, die in de bijbel „de laatste Adam” wordt genoemd, had een volmaakt menselijk leven, en hij heeft nooit gezondigd (1 Korinthiërs 15:45). Om ons te redden, nam Jezus als het ware de plaats van Adam in. Jezus bleef God in alles gehoorzaam, en door zijn volmaakte leven op te offeren, betaalde Jezus de prijs voor Adams zonde. Op die manier gaf Jezus Adams nakomelingen reden voor hoop. — Romeinen 5:19; 1 Korinthiërs 15:21, 22.

12. Wat werd door Jezus’ lijden bewezen?

12 Het lijden dat aan Jezus’ dood voorafging, wordt in de bijbel uitvoerig beschreven. Hij werd met een zweep verschrikkelijk geslagen, werd wreed aan een paal genageld en stierf een langzame marteldood (Johannes 19:1, 16-18, 30; Appendix blz. 204-206). Waarom moest Jezus zo veel lijden ondergaan? In een later hoofdstuk zullen we zien dat Satan in twijfel heeft getrokken of ook maar iemand op aarde Jehovah onder beproevingen trouw zou blijven dienen. Door ondanks zwaar lijden trouw te volharden, gaf Jezus het best mogelijke antwoord op Satans beschuldiging. Jezus bewees dat een volmaakt mens die een vrije wil had volkomen rechtschapen en trouw aan God kon blijven, ongeacht wat de Duivel deed. Wat moet Jehovah blij zijn geweest dat zijn geliefde Zoon hem trouw bleef! — Spreuken 27:11.

13. Hoe werd de losprijs betaald?

13 Hoe werd de losprijs betaald? Op de veertiende dag van de joodse maand Nisan in 33 G.T. liet God toe dat zijn volmaakte, zondeloze Zoon ter dood werd gebracht. Op die manier offerde Jezus „eens voor altijd” zijn volmaakte menselijke leven (Hebreeën 10:10). Op de derde dag na Jezus’ dood wekte Jehovah hem weer tot geestelijk leven op. In de hemel bood Jezus aan God de waarde aan van zijn volmaakte menselijke leven, dat hij als losprijs had geofferd in ruil voor Adams nakomelingen (Hebreeën 9:24). Jehovah aanvaardde de waarde van Jezus’ offer als de losprijs die nodig  was om de mensheid te bevrijden van slavernij aan zonde en de dood. — Romeinen 3:23, 24.

WAT DE LOSPRIJS VOOR U KAN BETEKENEN

14, 15. Wat moeten we doen om „vergeving van onze zonden” te ontvangen?

14 Door de losprijs, het grootste geschenk van God, kunnen we ondanks onze zondige toestand prachtige zegeningen ontvangen, zowel nu als in de toekomst. Laten we daar eens enkele van bekijken.

15 Vergeving van zonden. Omdat we onvolmaaktheid geërfd hebben, moeten we ervoor vechten het goede te doen. We zondigen allemaal in woord en in daad. Maar door Jezus’ loskoopoffer kunnen we „vergeving van onze zonden” ontvangen (Kolossenzen 1:13, 14). Om die vergeving te krijgen, moeten we wel echt berouw hebben. Bovendien moeten we Jehovah er nederig om vragen, op basis van ons geloof in het loskoopoffer van zijn Zoon. — 1 Johannes 1:8, 9.

16. Waardoor kunnen we God met een goed geweten aanbidden, en welke uitwerking heeft zo’n geweten?

16 Een goed geweten tegenover God. Door een schuldig geweten kan iemand makkelijk alle hoop verliezen en zelfs zijn gevoel van eigenwaarde kwijtraken. Maar in zijn goedheid heeft Jehovah in de losprijs voorzien, waardoor we vergeving kunnen krijgen en hem ondanks onze onvolmaaktheid met een goed geweten kunnen aanbidden (Hebreeën 9:13, 14). Hierdoor kunnen we vrijuit tot Jehovah spreken. We kunnen hem dus vrijelijk in gebed benaderen (Hebreeën 4:14-16). Een goed geweten geeft innerlijke vrede, vergroot ons zelfrespect en maakt ons gelukkiger.

17. Welke zegeningen zijn mogelijk geworden doordat Jezus voor ons gestorven is?

17 De hoop op eeuwig leven in een paradijs op aarde. „Het  loon dat de zonde betaalt, is de dood”, zegt Romeinen 6:23. Vervolgens staat er: „Maar de gave die God schenkt, is eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heer.” In hoofdstuk 3 hebben we de zegeningen van het toekomstige paradijs op aarde besproken (Openbaring 21:3, 4). Al die zegeningen, met inbegrip van eeuwig leven in volmaakte gezondheid, zijn mogelijk geworden doordat Jezus voor ons gestorven is. Om die zegeningen te ontvangen, moeten we laten zien dat we dankbaar zijn voor de gave van de losprijs.

HOE KUNT U LATEN ZIEN DAT U DANKBAAR BENT?

18. Waarom moeten we Jehovah dankbaar zijn voor de gave van de losprijs?

18 Waarom moeten we Jehovah heel dankbaar zijn voor de losprijs? Een geschenk is vooral kostbaar als het de gever veel tijd, moeite of geld heeft gekost. We zijn ontroerd als we zien dat een geschenk echt uit liefde voor ons wordt gegeven. De losprijs is het kostbaarste geschenk dat er bestaat, want om erin te voorzien bracht God het grootste offer dat ooit is gebracht. „God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven”, zegt Johannes  3:16. De losprijs is het allersterkste bewijs dat Jehovah van ons houdt. Bovendien wordt erdoor bewezen dat ook Jezus van ons houdt, want hij heeft bereidwillig zijn leven voor ons gegeven (Johannes 15:13). De gave van de losprijs moet ons er daarom van overtuigen dat Jehovah en zijn Zoon van ieder van ons afzonderlijk houden. — Galaten 2:20.

Jehovah beter leren kennen, is één manier om te laten zien dat u dankbaar bent voor zijn gave van de losprijs

19, 20. Op welke manieren kunt u laten zien dat u dankbaar bent voor Gods gave van de losprijs?

19 Hoe kunt u er blijk van geven dat u dankbaar bent voor Gods gave van de losprijs? Om te beginnen: leer Jehovah beter kennen, aan wie we de losprijs te danken hebben (Johannes 17:3). Dat kunt u doen door de bijbel te bestuderen, en dit boek zal u daarbij helpen. Naarmate u Jehovah beter leert kennen, zult u meer van hem gaan houden. Daardoor zult u graag willen doen wat hij van u vraagt. — 1 Johannes 5:3.

20 Laat zien dat u geloof hebt in Jezus’ loskoopoffer. Over Jezus wordt gezegd: „Hij die geloof oefent in de Zoon, heeft eeuwig leven” (Johannes 3:36). Hoe kunnen we laten zien dat we geloof hebben in Jezus? Niet alleen door onze woorden. Zoals Jakobus 2:26 zegt, is „geloof zonder werken dood”. Echt geloof wordt bewezen door „werken”, dus door wat we doen. Eén manier om te laten zien dat we geloof stellen in Jezus, is door ons best te doen om hem na te volgen, niet alleen in wat we zeggen maar ook in wat we doen. — Johannes 13:15.

21, 22. (a) Waarom moeten we de jaarlijkse Avondmaalsviering bijwonen? (b) Wat wordt in hoofdstuk 6 en 7 uitgelegd?

21 Woon de jaarlijkse Avondmaalsviering bij. Op de avond van 14 Nisan 33 G.T. stelde Jezus een speciale herdenking in die de bijbel „het avondmaal des Heren” noemt (1 Korinthiërs 11:20; Mattheüs 26:26-28). Deze herdenking wordt ook wel de Gedachtenisviering van Christus’ dood genoemd. Jezus stelde die in zodat zijn apostelen, en alle ware christenen na hen, niet zouden vergeten dat hij door  middel van zijn dood als volmaakt mens, zijn leven als losprijs heeft gegeven. Jezus gaf in verband met deze herdenking de opdracht: „Blijft dit tot een gedachtenis aan mij doen” (Lukas 22:19). Door de Gedachtenisviering bij te wonen worden we herinnerd aan de grote liefde die zowel Jehovah als Jezus in verband met de losprijs voor ons heeft getoond. We kunnen laten zien dat we dankbaar zijn voor de losprijs door bij de jaarlijkse Gedachtenisviering van Jezus’ dood aanwezig te zijn. *

22 De losprijs waarin Jehovah heeft voorzien, is echt een heel kostbaar geschenk (2 Korinthiërs 9:14, 15). Zelfs mensen die gestorven zijn, kunnen er profijt van hebben. Dat wordt in hoofdstuk 6 en 7 uitgelegd.

^ ¶21 Meer informatie over de betekenis van het Avondmaal des Heren is te vinden op blz. 206-208 van de Appendix.