Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Nader dicht tot Jehovah

 Hoofdstuk 19

„Gods wijsheid in een heilig geheim”

„Gods wijsheid in een heilig geheim”

1, 2. Welk „heilige geheim” dient ons te interesseren, en waarom?

GEHEIMEN! Omdat ze intrigeren, fascineren en verbazen, hebben mensen er vaak moeite mee ze vertrouwelijk te houden. Maar de bijbel zegt: „De glorie van God is het, een zaak geheim te houden” (Spreuken 25:2). Ja, als Soevereine Heerser en Schepper houdt Jehovah sommige dingen terecht geheim voor de mensheid totdat zijn bestemde tijd aanbreekt om ze te onthullen.

2 Er is echter een fascinerend, intrigerend geheim dat Jehovah in zijn Woord heeft onthuld. Het wordt „het heilige geheim van [Gods] wil” genoemd (Efeziërs 1:9). Wanneer je op de hoogte raakt van dit geheim, kan dit meer doen dan alleen je nieuwsgierigheid bevredigen. Kennis van dit geheim kan tot redding leiden en je een indruk geven van Jehovah’s onpeilbare wijsheid.

Geleidelijk onthuld

3, 4. Hoe bood de in Genesis 3:15 opgetekende profetie hoop, en welk mysterie of ’heilige geheim’ bevatte deze profetie?

3 Toen Adam en Eva zondigden, kan het erop geleken hebben dat Jehovah’s voornemen van een door volmaakte mensen bewoond aards paradijs verijdeld was. Maar God pakte het probleem onmiddellijk aan. Hij zei: „Ik zal vijandschap stellen tussen u [de slang] en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen.” — Genesis 3:15.

4 Dit waren raadselachtige, cryptische woorden. Wie was deze vrouw? Wie was de slang? Wie was het „zaad” dat de kop van de slang zou vermorzelen? Adam en Eva konden er alleen maar naar gissen. Toch boden Gods woorden hoop voor eventuele getrouwe nakomelingen van dat ontrouwe paar. Rechtvaardigheid  zou zegevieren. Jehovah’s voornemen zou verwezenlijkt worden. Maar hoe? Dat was een mysterie! De bijbel noemt het „Gods wijsheid in een heilig geheim, de verborgen wijsheid”. — 1 Korinthiërs 2:7.

5. Illustreer waarom Jehovah zijn geheim stap voor stap heeft onthuld.

5 Als de „Onthuller van geheimen” zou Jehovah uiteindelijk belangrijke details in verband met de verwezenlijking van dit geheim onthullen (Daniël 2:28). Maar hij zou dat geleidelijk, stap voor stap, doen. Om dit te illustreren, zouden we kunnen denken aan de manier waarop een liefdevolle vader reageert wanneer zijn zoontje vraagt: „Pappa, waar komen de kindjes vandaan?” Een wijze vader geeft slechts zoveel informatie als die kleine jongen kan bevatten. Naarmate de jongen ouder wordt, vertelt de vader hem meer. Evenzo bepaalt Jehovah wanneer zijn dienstknechten toe zijn aan onthullingen van zijn wil en voornemen. — Spreuken 4:18; Daniël 12:4.

6. (a) Welk doel dient een verbond of contract? (b) Waarom is het opmerkelijk dat Jehovah verbonden met mensen sluit?

6 Hoe deed Jehovah deze onthullingen? Dat deed hij voor een groot deel door middel van een reeks verbonden, of contracten. Waarschijnlijk heb je ooit weleens een of ander contract ondertekend — misschien om een huis te kopen of om geld te lenen of uit te lenen. Zo’n contract vormde een wettelijke waarborg dat de overeengekomen voorwaarden nageleefd zouden worden. Maar waarom zou Jehovah formele verbonden, of contracten, met mensen moeten sluiten? Zijn woord is toch zeker al een voldoende waarborg voor zijn beloften? Dat is waar, en toch is Jehovah bij een aantal gelegenheden zo vriendelijk geweest zijn woord met een wettelijk contract te bekrachtigen. Deze bindende overeenkomsten geven ons als onvolmaakte mensen een nog steviger basis voor vertrouwen in de beloften van Jehovah. — Hebreeën 6:16-18.

 Het verbond met Abraham

7, 8. (a) Welk verbond sloot Jehovah met Abraham, en welk licht wierp dit op het heilige geheim? (b) Hoe begrensde Jehovah de afstammingslijn naar het beloofde Zaad geleidelijk?

7 Ruim 2000 jaar nadat de mens uit het paradijs was verdreven, zei Jehovah tot zijn getrouwe dienstknecht Abraham: ’Ik zal uw zaad voorzeker vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel. En door bemiddeling van uw zaad zullen alle natiën der aarde zich stellig zegenen, tengevolge van het feit dat gij naar mijn stem hebt geluisterd’ (Genesis 22:17, 18). Dit was meer dan een belofte; Jehovah formuleerde het in de vorm van een wettelijk verbond en bekrachtigde het met zijn onverbrekelijke eed (Genesis 17:1, 2; Hebreeën 6:13-15). Wat opmerkelijk dat de Soevereine Heer zich feitelijk contractueel verplichtte om de mensheid te zegenen!

’Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel

8 Het Abrahamitische verbond onthulde dat het beloofde Zaad als een mens zou komen, want hij zou een nakomeling van Abraham zijn. Maar wie zou het zijn? Mettertijd onthulde Jehovah dat Isaäk degene van Abrahams zonen was die een voorouder van het Zaad zou zijn. Van Isaäks twee zonen werd Jakob uitgekozen (Genesis 21:12; 28:13, 14). Later uitte Jakob met betrekking tot een van zijn twaalf zonen de volgende profetische woorden: „De scepter zal van Juda niet wijken, noch de gebiedersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo [„Hij aan wie het toebehoort”] komt; en aan hem zal de gehoorzaamheid der volken behoren” (Genesis 49:10). Nu was bekend dat het Zaad een koning zou zijn, een nakomeling van Juda!

Het verbond met Israël

9, 10. (a) Welk verbond sloot Jehovah met de natie Israël, en welke bescherming bood dat verbond? (b) Hoe bewees de Wet dat de mensheid een losprijs nodig heeft?

9 In 1513 v.G.T. trof Jehovah een regeling die het toneel gereedmaakte voor verdere onthullingen omtrent het heilige geheim. Hij sloot een verbond met Abrahams nakomelingen, de natie Israël. Hoewel het Mozaïsche wetsverbond nu niet meer  van kracht is, vormde het een essentieel onderdeel van Jehovah’s voornemen om het beloofde Zaad voort te brengen. Hoe dat zo? Laten we eens drie aspecten bekijken. Ten eerste was de Wet als een beschermende muur (Efeziërs 2:14). Haar rechtvaardige inzettingen fungeerden als een afscheiding tussen joden en niet-joden. Aldus droeg de Wet bij tot het in stand houden van de geslachtslijn van het Zaad der belofte. Het was grotendeels aan die bescherming te danken dat de natie nog bestond toen Gods bestemde tijd aanbrak dat de Messias in de stam Juda geboren zou worden.

10 Ten tweede leverde de Wet het afdoende bewijs dat de mensheid een losprijs nodig heeft. Deze volmaakte Wet bracht aan het licht dat zondige mensen zich er onmogelijk volledig aan kunnen houden. Bijgevolg diende ze „om overtredingen openbaar te maken, totdat het zaad gekomen zou zijn aan wie de belofte was gedaan” (Galaten 3:19). Door middel van dierlijke slachtoffers bood de Wet op voorlopige basis verzoening voor zonden. Maar aangezien, zoals Paulus schreef, ’het niet mogelijk is dat het bloed van stieren en van bokken zonden wegneemt’, vormden deze slachtoffers slechts een voorafschaduwing van Christus’ loskoopoffer (Hebreeën 10:1-4). Voor getrouwe joden werd dat verbond dus een „leermeester . . . die tot Christus leidt”. — Galaten 3:24.

11. Welk schitterende vooruitzicht bood het Wetsverbond Israël, maar waarom verspeelden ze dat vooruitzicht als natie?

11 Ten derde bood dat verbond de natie Israël een schitterend vooruitzicht. Jehovah zei hun dat als ze trouw waren aan het verbond, ze „een koninkrijk van priesters en een heilige natie” zouden worden (Exodus 19:5, 6). Het vleselijke Israël verschafte uiteindelijk de eerste leden van een hemels koninkrijk van priesters. Maar als natie kwam Israël in opstand tegen het Wetsverbond, verwierp het Messiaanse Zaad en verspeelde dat vooruitzicht. Wie zouden het koninkrijk van priesters dan compleet maken? En hoe zou die gezegende natie met het beloofde Zaad in verband staan? Die aspecten van het heilige geheim zouden op Gods bestemde tijd onthuld worden.

 Het Davidische Koninkrijksverbond

12. Welk verbond sloot Jehovah met David, en welk licht wierp het op Gods heilige geheim?

12 In de elfde eeuw v.G.T. wierp Jehovah meer licht op het heilige geheim toen hij nog een verbond sloot. Hij beloofde de getrouwe koning David: „Ik [zal] stellig uw zaad na u verwekken, . . . en ik zal zijn koninkrijk waarlijk stevig bevestigen. . . . Ik zal de troon van zijn koninkrijk stellig tot onbepaalde tijd stevig bevestigen” (2 Samuël 7:12, 13; Psalm 89:3). Nu werd de geslachtslijn van het beloofde Zaad tot het huis van David beperkt. Maar zou een gewoon mens „tot onbepaalde tijd” kunnen regeren? (Psalm 89:20, 29, 34-36) En zou zo’n menselijke koning de mensheid van zonde en dood kunnen bevrijden?

13, 14. (a) Welke belofte doet Jehovah zijn gezalfde Koning volgens Psalm 110? (b) Welke verdere onthullingen betreffende het komende Zaad werden via Jehovah’s profeten gedaan?

13 David schreef onder inspiratie: „De uitspraak van Jehovah tot mijn Heer luidt: ’Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel.’ Jehovah heeft gezworen (en hij zal geen spijt gevoelen): ’Gij zijt priester tot onbepaalde tijd naar de wijze van Melchizedek!’” (Psalm 110:1, 4) Davids woorden waren rechtstreeks van toepassing op het beloofde Zaad, of de Messias (Handelingen 2:35, 36). Deze Koning zou niet vanuit Jeruzalem regeren maar vanuit de hemel, aan Jehovah’s „rechterhand”. Dat zou hem niet alleen autoriteit geven over het land Israël maar over de hele aarde (Psalm 2:6-8). Er werd hier nog iets onthuld. Merk op dat Jehovah een plechtige eed uitsprak dat de Messias „priester . . . naar de wijze van Melchizedek” zou zijn. Net als Melchizedek, die in de tijd van Abraham als koning-priester diende, zou het komende Zaad een rechtstreekse aanstelling van God hebben om als Koning en Priester te dienen! — Genesis 14:17-20.

14 In de loop der jaren heeft Jehovah zich van zijn profeten bediend om verdere onthullingen omtrent zijn heilige geheim te doen. Jesaja bijvoorbeeld onthulde dat het Zaad een offerandelijke dood zou sterven (Jesaja 53:3-12). Micha voorzei de plaats  waar de Messias geboren zou worden (Micha 5:2). Daniël profeteerde zelfs het precieze tijdstip van het verschijnen en de dood van het Zaad. — Daniël 9:24-27.

Het heilige geheim geopenbaard!

15, 16. (a) Hoe kwam het dat Jehovah’s Zoon „uit een vrouw” werd geboren? (b) Wat erfde Jezus van zijn menselijke ouders, en wanneer verscheen hij als het Zaad der belofte?

15 Hoe deze profetieën in vervulling zouden gaan, bleef een mysterie totdat het Zaad werkelijk op het toneel verscheen. Galaten 4:4 zegt: „Toen de volledige tijdgrens was gekomen, zond God zijn Zoon uit, die uit een vrouw werd geboren.” In het jaar 2 v.G.T. zei een engel tot een joodse maagd, Maria genaamd: „Zie! gij zult in uw schoot ontvangen en een zoon baren, en gij moet hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste worden genoemd; en Jehovah God zal hem de troon van zijn vader David geven . . . Heilige geest zal over u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal hetgeen wordt geboren, heilig, Gods Zoon, worden genoemd.” — Lukas 1:31, 32, 35.

16 Later bracht Jehovah het leven van zijn Zoon vanuit de hemel over naar Maria’s schoot, zodat hij uit een vrouw werd geboren. Maria was een onvolmaakte vrouw. Toch erfde Jezus geen onvolmaaktheid van haar, want hij was „Gods Zoon”. Tegelijkertijd ontving Jezus van zijn menselijke ouders, die nakomelingen van David waren, zowel het natuurlijke als het wettelijke recht van een erfgenaam van David (Handelingen 13:22, 23). Toen Jezus in 29 G.T. werd gedoopt, zalfde Jehovah hem met heilige geest en zei: „Dit is mijn Zoon, de geliefde” (Mattheüs 3:16, 17). Eindelijk was het Zaad gekomen! (Galaten 3:16) Het was tijd om meer omtrent het heilige geheim te onthullen. — 2 Timotheüs 1:10.

17. Hoe werd er licht geworpen op de betekenis van Genesis 3:15?

17 Tijdens zijn bediening identificeerde Jezus de slang uit Genesis 3:15 als Satan en het zaad van de slang als Satans volgelingen (Mattheüs 23:33; Johannes 8:44). Later werd onthuld hoe  al dezen voor altijd verbrijzeld zouden worden (Openbaring 20:1-3, 10, 15). En de vrouw werd geïdentificeerd als „het Jeruzalem dat boven is”, Jehovah’s hemelse, met een vrouw te vergelijken organisatie van geestelijke schepselen. * — Galaten 4:26; Openbaring 12:1-6.

Het nieuwe verbond

18. Wat is het doel van „het nieuwe verbond”?

18 Misschien wel de meest spectaculaire van alle onthullingen vond plaats op de avond voor Jezus’ dood, toen hij zijn getrouwe discipelen over „het nieuwe verbond” vertelde (Lukas 22:20). Dit nieuwe verbond moest net als zijn voorganger, het Mozaïsche wetsverbond, „een koninkrijk van priesters” voortbrengen (Exodus 19:6; 1 Petrus 2:9). Dit verbond zou echter geen vleselijke maar een geestelijke natie tot stand brengen, „het Israël Gods”, uitsluitend samengesteld uit Christus’ getrouwe gezalfde volgelingen (Galaten 6:16). Deze deelhebbers aan het nieuwe verbond zouden samen met Jezus een aandeel hebben aan het zegenen van de mensheid!

19. (a) Hoe komt het dat het nieuwe verbond erin slaagt „een koninkrijk van priesters” voort te brengen? (b) Waarom worden gezalfde christenen „een nieuwe schepping” genoemd, en hoevelen zullen samen met Christus in de hemel dienen?

19 Maar hoe komt het dat het nieuwe verbond erin slaagt „een koninkrijk van priesters” voort te brengen om de mensheid te zegenen? Omdat het Christus’ discipelen niet als zondaars veroordeelt maar door Zijn slachtoffer juist vergeving van hun zonden mogelijk maakt (Jeremia 31:31-34). Wanneer ze eenmaal een reine positie voor Jehovah’s aangezicht hebben ontvangen, neemt hij hen in zijn hemelse gezin op en zalft hen met heilige geest (Romeinen 8:15-17; 2 Korinthiërs 1:21). Aldus ervaren ze  „een nieuwe geboorte . . . tot een levende hoop . . . [die] in de hemelen [is] weggelegd” (1 Petrus 1:3, 4). Aangezien zo’n verheven status volkomen nieuw is voor mensen, worden door de geest verwekte gezalfde christenen „een nieuwe schepping” genoemd (2 Korinthiërs 5:17). De bijbel onthult dat er uiteindelijk 144.000 zullen zijn die vanuit de hemel over de losgekochte mensheid zullen regeren. — Openbaring 5:9, 10; 14:1-4.

20. (a) Welke onthulling omtrent het heilige geheim werd in 36 G.T. gedaan? (b) Wie zullen de aan Abraham beloofde zegeningen genieten?

20 Samen met Jezus worden deze gezalfden „Abrahams zaad” (Galaten 3:29). * De eersten die werden gekozen, waren vleselijke joden. Maar in 36 G.T. werd nog een aspect van het heilige geheim onthuld: heidenen, of niet-joden, zouden ook in de hemelse hoop delen (Romeinen 9:6-8; 11:25, 26; Efeziërs 3:5, 6). Zouden gezalfde christenen de enigen zijn die de aan Abraham beloofde zegeningen zouden genieten? Nee, want Jezus’ slachtoffer is tot welzijn van de hele wereld (1 Johannes 2:2). Mettertijd onthulde Jehovah dat een ontelbare „grote schare” het einde van Satans samenstel van dingen zou overleven (Openbaring 7:9, 14). Nog velen meer zouden een opstanding ontvangen met het vooruitzicht op eeuwig leven in het Paradijs! — Lukas 23:43; Johannes 5:28, 29; Openbaring 20:11-15; 21:3, 4.

Gods wijsheid en het heilige geheim

21, 22. In welke opzichten is Jehovah’s heilige geheim een tentoonspreiding van zijn wijsheid?

21 Het heilige geheim is een verbazingwekkende tentoonspreiding van „de rijkgevarieerde wijsheid van God” (Efeziërs 3:8-10). Wat een wijsheid spreidde Jehovah tentoon toen hij dit geheim formuleerde en het vervolgens zo geleidelijk onthulde! In zijn wijsheid nam hij de beperkingen van mensen in aanmerking en liet ze hun ware hartentoestand tonen. — Psalm 103:14.

22 Jehovah gaf ook blijk van een weergaloze wijsheid in zijn  keuze van Jezus als Koning. Jehovah’s Zoon is betrouwbaarder dan enig ander schepsel in het universum. Tijdens zijn leven als mens van vlees en bloed heeft Jezus vele vormen van tegenspoed ondervonden. Hij begrijpt menselijke problemen volkomen (Hebreeën 5:7-9). En wat valt er over Jezus’ mederegeerders te zeggen? Door de eeuwen heen zijn zowel mannen als vrouwen — van alle rassen, talen en achtergronden — gezalfd. Er is eenvoudig geen probleem dat sommigen onder hen niet hebben ondervonden en overwonnen (Efeziërs 4:22-24). Het zal heerlijk zijn onder de heerschappij van deze barmhartige koning-priesters te leven!

23. Welk voorrecht hebben christenen in verband met Jehovah’s heilige geheim?

23 De apostel Paulus schreef: „Het heilige geheim, dat voor de voorbijgegane samenstelsels van dingen en voor de voorbijgegane geslachten verborgen was . . . [is] openbaar gemaakt aan zijn heiligen” (Kolossenzen 1:26). Ja, Jehovah’s gezalfde heiligen zijn veel omtrent het heilige geheim gaan begrijpen, en ze hebben die kennis met miljoenen mensen gedeeld. Wat zijn wij allemaal bevoorrecht! Jehovah heeft „ons het heilige geheim van zijn wil . . . bekendgemaakt” (Efeziërs 1:9). Laten we dit schitterende geheim met anderen delen door ook hen te helpen zich in de onpeilbare wijsheid van Jehovah God te verdiepen!

^ ¶17 „Het heilige geheim van . . . godvruchtige toewijding” werd eveneens in Jezus geopenbaard (1 Timotheüs 3:16). Het was lange tijd een geheim, een mysterie, geweest of ook maar iemand volmaakte rechtschapenheid jegens Jehovah zou kunnen bewaren. Jezus verschafte het antwoord. Hij bewaarde zijn rechtschapenheid onder elke beproeving die Satan over hem bracht. — Mattheüs 4:1-11; 27:26-50.

^ ¶20 Jezus sloot met deze groep ook „een verbond . . . voor een koninkrijk” (Lukas 22:29, 30). Feitelijk sloot Jezus een contract met de leden van deze „kleine kudde” opdat ze als het secundaire deel van het zaad van Abraham met hem in de hemel zouden regeren. — Lukas 12:32.