Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 Hoofdstuk 2

Kun je echt ’dicht tot God naderen’?

Kun je echt ’dicht tot God naderen’?

1, 2. (a) Wat zou voor velen onwaarschijnlijk kunnen klinken, maar waarvan verzekert de bijbel ons? (b) In welke hechte band mocht Abraham zich verheugen, en waarom?

HOE zou je het vinden als de Schepper van hemel en aarde over jou zou zeggen: „Dit is mijn vriend”? Voor velen klinkt dat misschien onwaarschijnlijk. Immers, hoe kan een gewoon mens nu ooit vriendschap aanknopen met Jehovah God? Toch verzekert de bijbel ons dat we werkelijk een hechte band met God kunnen hebben.

2 Abraham uit de oudheid was iemand die zo’n band met God had. Jehovah noemde die patriarch „mijn vriend” (Jesaja 41:8). Ja, Jehovah beschouwde Abraham als een persoonlijke vriend. Abraham mocht zich in die hechte band verheugen omdat hij ’geloof stelde in Jehovah’ (Jakobus 2:23). Ook in deze tijd ziet Jehovah uit naar gelegenheden om ’gehecht te raken’ aan mensen die hem uit liefde dienen (Deuteronomium 10:15). Zijn Woord geeft de aansporing: „Nadert tot God en hij zal tot u naderen” (Jakobus 4:8). In deze woorden vinden we zowel een uitnodiging als een belofte.

3. Waartoe nodigt Jehovah ons uit, en welke belofte is eraan verbonden?

3 Jehovah nodigt ons uit tot hem te naderen. Hij is van harte bereid ons als vrienden te aanvaarden. Tegelijkertijd belooft hij dat als wij stappen doen om tot hem te naderen, hij hetzelfde zal doen. Hij zal tot ons naderen. Op die manier kunnen we iets heel waardevols ervaren — „vertrouwelijke omgang met Jehovah” * (Psalm 25:14). „Vertrouwelijke omgang”  brengt de gedachte over van een intiem gesprek met een speciale vriend.

4. Hoe zou je een intieme vriend beschrijven, en hoe blijkt Jehovah zo’n vriend te zijn voor degenen die tot hem naderen?

4 Heb je een intieme vriend in wie je vertrouwen kunt stellen? Zo’n vriend is iemand die om je geeft. Je vertrouwt hem, want hij heeft bewezen dat hij loyaal is. Je vreugden worden groter wanneer je ze met hem deelt. De last van je zorgen wordt lichter omdat hij met medegevoel naar je luistert. Zelfs wanneer niemand je schijnt te begrijpen, begrijpt hij je wel. Zo is het ook wanneer je tot God nadert; je krijgt een speciale Vriend die echt waardering voor je heeft, heel veel om je geeft en je volledig begrijpt (Psalm 103:14; 1 Petrus 5:7). Je vertrouwt hem vanuit het diepst van je hart, want je weet dat hij loyaal is jegens degenen die jegens hem loyaal zijn (Psalm 18:25). Maar dit voorrecht van vertrouwelijke omgang met God is alleen binnen ons bereik omdat hij het mogelijk heeft gemaakt.

Jehovah heeft de weg geopend

5. Wat heeft Jehovah gedaan om het mogelijk te maken dat we een hechte band met hem hebben?

5 Uit onszelf zouden we als zondaars nooit een hechte band met God kunnen hebben (Psalm 5:4). „Maar God beveelt zijn eigen liefde jegens ons hierin aan, dat Christus voor ons is gestorven terwijl wij nog zondaars waren”, schreef de apostel Paulus (Romeinen 5:8). Ja, Jehovah trof er regelingen voor dat Jezus ’zijn ziel zou geven als een losprijs in ruil voor velen’ (Mattheüs 20:28). Ons geloof in dat loskoopoffer maakt het mogelijk dat we een hechte band met God hebben. Omdat God „ons eerst heeft liefgehad”, heeft hij er de basis voor gelegd dat wij vrienden van hem kunnen worden. — 1 Johannes 4:19.

6, 7. (a) Hoe weten we dat Jehovah geen verborgen, onkenbare God is? (b) Op welke manieren heeft Jehovah zich geopenbaard?

6 Jehovah heeft nog een stap gedaan: hij heeft zich aan ons geopenbaard. Bij elke vriendschap is vertrouwelijkheid gebaseerd op het werkelijk kennen van de persoon, het waarderen  van zijn eigenschappen en manier van handelen. Dus als Jehovah een verborgen, onkenbare God zou zijn, zouden we nooit een hechte band met hem kunnen hebben. Maar in plaats van zich te verbergen, wil hij juist dat we hem kennen (Jesaja 45:19). Bovendien is wat hij over zichzelf openbaart voor iedereen beschikbaar, zelfs voor degenen onder ons die naar wereldse maatstaven als gering worden beschouwd. — Mattheüs 11:25.

Jehovah heeft zich door middel van zijn scheppingswerken en zijn geschreven Woord geopenbaard

7 Hoe heeft Jehovah zich aan ons geopenbaard? Zijn scheppingswerken onthullen bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid — zijn enorme macht, zijn diepe wijsheid en zijn overvloedige liefde (Romeinen 1:20). Maar Jehovah heeft zich niet alleen geopenbaard door de dingen die hij heeft geschapen. Als de Grote Communicator heeft hij in zijn Woord, de bijbel, een geschreven openbaring van zichzelf verschaft.

„De aangenaamheid van Jehovah” aanschouwen

8. Waarom kan er worden gezegd dat de bijbel zelf een blijk van Jehovah’s liefde voor ons is?

8 De bijbel zelf is een blijk van Jehovah’s liefde voor ons. In zijn Woord openbaart hij zich in termen die we kunnen begrijpen — wat niet alleen bewijst dat hij ons liefheeft maar ook dat hij wil dat wij hem kennen en liefhebben. Wat we in dit kostbare boek lezen, stelt ons in staat „de aangenaamheid van Jehovah” te aanschouwen en beweegt ons ertoe een hechte band met hem te willen hebben (Psalm 90:17). Laten we eens enkele hartverwarmende manieren bespreken waarop Jehovah zich in zijn Woord openbaart.

9. Wat zijn enkele rechtstreekse uitspraken in de bijbel waarin Gods eigenschappen worden genoemd?

9 De Schrift bevat veel rechtstreekse uitspraken waarin Gods eigenschappen worden genoemd. Kijk eens naar een paar voorbeelden. „Jehovah heeft gerechtigheid lief” (Psalm 37:28). God is „verheven in kracht” (Job 37:23). „’Ik ben loyaal’, is de uitspraak van Jehovah” (Jeremia 3:12). „Hij is wijs van hart” (Job 9:4). Hij is „een God barmhartig en goedgunstig, langzaam  tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid en waarheid” (Exodus 34:6). „Gij, o Jehovah, zijt goed en vergevensgezind” (Psalm 86:5). En zoals in het voorgaande hoofdstuk ter sprake is gebracht, is één eigenschap allesoverheersend: „God is liefde” (1 Johannes 4:8). Voel je je niet aangetrokken tot deze onvergelijkelijke God wanneer je over deze aangename eigenschappen nadenkt?

De bijbel helpt ons dicht tot Jehovah te naderen

10, 11. (a) Wat heeft Jehovah in zijn Woord laten optekenen om ons te helpen zijn persoonlijkheid duidelijker te zien? (b) Door welk bijbelse voorbeeld worden we geholpen ons een voorstelling te maken van de wijze waarop God zijn macht tentoonspreidt?

10 Behalve dat Jehovah ons vertelt wat zijn eigenschappen zijn, heeft hij in zijn Woord liefdevol concrete voorbeelden laten optekenen van de wijze waarop hij deze eigenschappen heeft tentoongespreid. Deze verslagen schilderen een levendig beeld waardoor we de verschillende facetten van zijn persoonlijkheid duidelijker kunnen zien. En dat helpt ons weer om dicht tot hem te naderen. Laten we eens een voorbeeld bekijken.

11 Lezen dat God „sterk is in kracht” is iets heel anders dan lezen hoe hij Israël veilig door de Rode Zee heen leidde en de natie vervolgens veertig jaar in de wildernis in leven hield (Jesaja 40:26). Je kunt je er een voorstelling van maken hoe de woelige wateren in tweeën spleten. Je kunt je voor de geest halen hoe de natie — bij elkaar misschien wel 3.000.000 mensen — over de droge zeebedding liep terwijl de gestolde wateren aan beide zijden als kolossale muren oprezen (Exodus 14:21; 15:8). Je kunt de bewijzen van Gods beschermende zorg in de wildernis zien. Er vloeide water uit een rots. Er verscheen voedsel op de  grond dat op witte zaden leek (Exodus 16:31; Numeri 20:11). Jehovah onthult hier niet alleen dat hij macht bezit maar ook dat hij die ten behoeve van zijn volk aanwendt. Is het niet geruststellend te weten dat onze gebeden opgaan naar een machtige God die „voor ons een toevlucht en sterkte [is], een hulp die gemakkelijk te vinden is in benauwdheden”? — Psalm 46:1.

12. Hoe helpt Jehovah ons hem te „zien” in termen die we kunnen begrijpen?

12 Jehovah, die een geest is, heeft nog meer gedaan om ons te helpen hem te leren kennen. Als mensen zijn we aan zichtbare werkelijkheden gebonden, en daarom kunnen we niet in het geestenrijk kijken. Als God zichzelf aan ons had beschreven in termen die in het geestenrijk worden gebezigd, zou dat hetzelfde zijn als wanneer je aan iemand die blind geboren is bijzonderheden over je uiterlijk zou proberen uit te leggen, zoals wat de kleur van je ogen is of dat je sproeten hebt. In plaats daarvan helpt Jehovah ons vriendelijk hem te „zien” in termen die we kunnen begrijpen. Soms gebruikt hij figuurlijke taal, door zichzelf te vergelijken met dingen die ons bekend zijn. Hij spreekt zelfs over zichzelf als iemand met bepaalde menselijke kenmerken. *

13. Welk beeld wordt in Jesaja 40:11 geschetst, en welke uitwerking heeft het op jou?

13 Let eens op hoe Jehovah in Jesaja 40:11 wordt beschreven: „Als een herder zal hij zijn eigen kudde weiden. Met zijn arm zal hij de lammeren bijeenbrengen, en aan zijn boezem zal hij ze dragen.” Jehovah wordt hier vergeleken met een herder die lammeren oppakt met „zijn arm”. Dit duidt erop dat God in staat is zijn dienstknechten, zelfs degenen die kwetsbaarder zijn, te beschermen en te steunen. We kunnen ons veilig voelen  in zijn sterke armen, want als we loyaal jegens hem zijn zal hij ons nooit in de steek laten (Romeinen 8:38, 39). De Grote Herder draagt de lammeren „aan zijn boezem” — een uitdrukking die betrekking heeft op de losse plooien van het bovenkleed, waarin een herder een pasgeboren lammetje soms droeg. Op die manier worden we ervan verzekerd dat Jehovah ons koestert en teder verzorgt. Het is alleen maar vanzelfsprekend dat we een hechte band met hem willen hebben.

’De Zoon wil hem openbaren’

14. Waarom kan er worden gezegd dat Jehovah de meest persoonlijke openbaring van zichzelf geeft door bemiddeling van Jezus?

14 In zijn Woord geeft Jehovah de meest persoonlijke openbaring van zichzelf door bemiddeling van zijn geliefde Zoon, Jezus. Niemand zou Gods denkwijze en gevoelens nauwkeuriger kunnen weerspiegelen of een levendiger beeld van Hem kunnen geven dan Jezus. Per slot van rekening bestond die eerstgeboren Zoon al naast zijn Vader voordat andere geestelijke schepselen en het stoffelijke heelal werden geschapen (Kolossenzen 1:15). Jezus kende Jehovah door en door. Daarom kon hij zeggen: „Niemand  weet wie de Zoon is, dan de Vader; en niemand weet wie de Vader is, dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon hem wil openbaren” (Lukas 10:22). Toen Jezus als mens op aarde was, openbaarde hij zijn Vader op twee belangrijke manieren.

15, 16. Op welke twee manieren openbaarde Jezus zijn Vader?

15 Allereerst helpt Jezus’ onderwijs ons zijn Vader te leren kennen. Jezus beschreef Jehovah in bewoordingen die ons hart raken. Om bijvoorbeeld uit te leggen dat Jehovah een barmhartige God is die berouwvolle zondaars graag weer verwelkomt, vergeleek Jezus Jehovah met een vergevensgezinde vader die zo diep geroerd is bij het zien van zijn terugkerende verloren zoon dat hij op hem toesnelt, hem om de hals valt en hem teder kust (Lukas 15:11-24). Jezus beschreef Jehovah ook als een God die oprechte mensen „trekt” omdat hij hen als persoon liefheeft (Johannes 6:44). Hij weet zelfs wanneer er een musje op de grond valt. „Vreest daarom niet”, zei Jezus, „gij zijt meer waard dan vele mussen” (Mattheüs 10:29, 31). Tot zo’n zorgzame God moeten we ons wel aangetrokken voelen.

16 Ten tweede toont Jezus’ voorbeeld ons hoe Jehovah is. Jezus was zo’n volmaakt evenbeeld van zijn Vader dat hij kon zeggen: „Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien” (Johannes 14:9). Wanneer we dus in de Evangeliën over Jezus lezen — over de gevoelens die hij toonde en de manier waarop hij met anderen omging — zien we in zekere zin een levend portret van zijn Vader. Jehovah had ons beslist geen duidelijker openbaring van zijn eigenschappen kunnen geven. Hoe dat zo?

17. Illustreer wat Jehovah heeft gedaan om ons te helpen begrijpen hoe hij is.

17 Ter illustratie: Stel je voor dat je probeert uit te leggen wat goedheid is. Je zou er een definitie van kunnen geven. Maar als je op iemand kunt wijzen die werkelijk een goede daad verricht en kunt zeggen: „Dat is een voorbeeld van goedheid”, dan krijgt het woord „goedheid” meer betekenis en wordt het gemakkelijker te begrijpen. Jehovah heeft iets soortgelijks gedaan om ons te helpen begrijpen hoe hij is. Behalve dat hij een  beschrijving van zichzelf heeft gegeven, heeft hij ons ook het levende voorbeeld van zijn Zoon verschaft. In Jezus zien we Gods eigenschappen in actie. Door middel van de evangelieverslagen over Jezus zegt Jehovah feitelijk: „Zo ben ik.” Hoe beschrijft het geïnspireerde verslag Jezus toen hij op aarde was?

18. Hoe gaf Jezus uitdrukking aan de eigenschappen macht, gerechtigheid en wijsheid?

18 De vier voornaamste eigenschappen van God kwamen in Jezus op een schitterende manier tot uitdrukking. Hij had macht over ziekte, honger en zelfs de dood. Maar in tegenstelling tot zelfzuchtige mensen die hun macht misbruiken, gebruikte hij zijn wonderbare macht nooit ten behoeve van zichzelf of ten nadele van anderen (Mattheüs 4:2-4). Hij had gerechtigheid lief. Zijn hart was vol gerechtvaardigde verontwaardiging toen hij zag hoe het volk door oneerlijke kooplieden werd uitgebuit (Mattheüs 21:12, 13). Hij behandelde de armen en verdrukten onpartijdig en hielp hen ’verkwikking te vinden’ voor hun ziel (Mattheüs 11:4, 5, 28-30). Er schuilde een weergaloze wijsheid in het onderwijs van Jezus, die „méér dan Salomo” was (Mattheüs 12:42). Maar Jezus liep nooit te koop met zijn wijsheid. Zijn woorden bereikten het hart van gewone mensen, want zijn onderwijs was duidelijk, eenvoudig en praktisch.

19, 20. (a) Hoe was Jezus een opmerkelijk voorbeeld van liefde? (b) Wat moeten we in gedachte houden wanneer we over Jezus’ voorbeeld lezen en nadenken?

19 Jezus was een opmerkelijk voorbeeld van liefde. Tijdens heel zijn bediening toonde hij liefde in haar vele facetten, zoals empathie en medeleven. Hij kon anderen niet zien lijden zonder medelijden te voelen. Steeds weer zette die fijngevoeligheid hem tot handelen aan (Mattheüs 14:14). Jezus genas de zieken en voedde de hongerigen, maar hij bracht op een nog veel belangrijker manier medeleven tot uiting. Hij hielp anderen de waarheid omtrent Gods koninkrijk te leren kennen, te aanvaarden en lief te hebben, en dat koninkrijk zal de mensheid blijvende zegeningen brengen (Markus 6:34; Lukas 4:43).  Bovenal toonde Jezus zelfopofferende liefde door bereidwillig afstand te doen van zijn ziel ten behoeve van anderen. — Johannes 15:13.

20 Is het een wonder dat mensen van alle leeftijden en achtergronden zich aangetrokken voelden tot deze man die zo’n tedere genegenheid en zulke diepe gevoelens had? (Markus 10:13-16) Maar laten we, wanneer we over Jezus’ levende voorbeeld lezen en nadenken, altijd in gedachte houden dat we in deze Zoon een duidelijke weerspiegeling van zijn Vader zien. — Hebreeën 1:3.

Een studieboek om ons te helpen

21, 22. Wat betekent het Jehovah te zoeken en wat bevat dit studieboek om ons hierbij te helpen?

21 Doordat Jehovah zich in zijn Woord zo duidelijk openbaart, laat hij er geen twijfel over bestaan dat hij wil dat we een hechte band met hem hebben. Toch dwingt hij ons niet naar een goedgekeurde verhouding met hem te streven. Het is aan ons Jehovah te zoeken „terwijl hij te vinden is” (Jesaja 55:6). Jehovah zoeken betekent dat we zijn eigenschappen en manier van handelen zoals die in de bijbel worden onthuld, leren kennen. Het studieboek dat je nu leest, is bedoeld om je hierbij te helpen.

22 Je zult merken dat dit boek in delen is verdeeld die corresponderen  met Jehovah’s vier voornaamste eigenschappen: macht, gerechtigheid, wijsheid en liefde. Elk deel begint met een overzicht van de eigenschap. De daaropvolgende hoofdstukken bespreken hoe Jehovah die eigenschap in haar verschillende aspecten tentoonspreidt. Elk deel bevat ook een hoofdstuk dat laat zien hoe Jezus een voorbeeld was van die eigenschap, en een hoofdstuk waarin wordt nagegaan hoe wij die in ons leven kunnen weerspiegelen.

23, 24. (a) Verklaar het speciale onderdeel „Vragen ter meditatie”. (b) Hoe helpt meditatie ons steeds dichter tot God te naderen?

23 Te beginnen met dit hoofdstuk heeft dit boek een speciaal onderdeel, getiteld „Vragen ter meditatie”. Kijk bijvoorbeeld eens naar het  kader op bladzijde 24. De schriftplaatsen en vragen zijn niet als samenvatting van het hoofdstuk bedoeld. Nee, ze zijn bedoeld om je te helpen over andere belangrijke aspecten van het onderwerp na te denken. Hoe kun je een doeltreffend gebruik maken van dit onderdeel? Zoek alle vermelde schriftplaatsen op en lees de verzen zorgvuldig. Beschouw dan de vraag die bij elke schriftplaats hoort. Denk over de antwoorden na. Je zou ook wat nazoekwerk kunnen doen. Stel jezelf aanvullende vragen: ’Wat zegt dit me over Jehovah? Hoe is het van invloed op mijn leven? Hoe kan ik het gebruiken om anderen te helpen?’

24 Een dergelijke meditatie kan ons helpen steeds dichter tot Jehovah te naderen. Waarom? De bijbel brengt meditatie in verband met het hart (Psalm 19:14). Wanneer we met waardering nadenken over wat we omtrent God leren, sijpelt dit door tot in ons figuurlijke hart, waar het ons denken beïnvloedt, onze gevoelens beroert en ons uiteindelijk tot actie aanzet. Onze liefde voor God verdiept zich en die liefde op haar beurt beweegt ons ertoe hem te willen behagen als onze dierbaarste Vriend (1 Johannes 5:3). Om zo’n band met Jehovah te krijgen, moeten we zijn eigenschappen en manier van handelen leren kennen. Maar laten we eerst een aspect van Gods persoonlijkheid bespreken dat een dwingende reden verschaft om dicht tot hem te naderen — zijn heiligheid.

^ ¶3 Interessant is dat het Hebreeuwse woord voor „vertrouwelijke omgang” in Amos 3:7 wordt gebruikt, waar staat dat de Soevereine Heer Jehovah zijn „vertrouwelijke aangelegenheid” aan zijn knechten openbaart; hij maakt hun van tevoren bekend wat hij zich heeft voorgenomen.

^ ¶12 De bijbel spreekt bijvoorbeeld over Gods aangezicht, ogen, oren, neusgaten, mond, armen en voeten (Psalm 18:15; 27:8; 44:3; Jesaja 60:13; Mattheüs 4:4; 1 Petrus 3:12). Zulke figuurlijke uitdrukkingen moeten niet letterlijk worden opgevat, net zomin als we dat met beschrijvingen van Jehovah zoals „de Rots” of „een schild” zouden doen. — Deuteronomium 32:4; Psalm 84:11.