Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Nader dicht tot Jehovah

 Hoofdstuk 28

’Gij alleen zijt loyaal’

’Gij alleen zijt loyaal’

1, 2. Waarom kan er worden gezegd dat koning David niet onbekend was met deloyaliteit?

KONING DAVID was niet onbekend met deloyaliteit. Op een bepaald moment was zijn tumultueuze regering omringd door intriges, waarbij zijn eigen volksgenoten samenzweringen tegen hem smeedden. Bovendien werd David verraden door enkelen van wie we zouden verwachten dat ze zijn intiemste metgezellen waren. Neem bijvoorbeeld Michal, Davids eerste vrouw. Aanvankelijk „was [ze] verliefd op David” en steunde ze hem ongetwijfeld bij zijn werk als koning. Maar later „ging [ze] hem in haar hart verachten” en beschouwde ze David zelfs als „een der leeghoofden”. — 1 Samuël 18:20; 2 Samuël 6:16, 20.

2 Dan was er Davids persoonlijke raadsman Achitofel. Zijn raad werd als het rechtstreekse woord van Jehovah beschouwd (2 Samuël 16:23). Maar na verloop van tijd veranderde deze vertrouweling in een verrader en sloot hij zich bij een georganiseerde opstand tegen David aan. En wie was de aanstichter van die samenzwering? Absalom, Davids eigen zoon! Die sluwe opportunist „bleef het hart van de mannen van Israël stelen” en wierp zich als tegenkoning op. Absaloms opstand won zoveel terrein dat koning David gedwongen was voor zijn leven te vluchten. — 2 Samuël 15:1-6, 12-17.

3. Welk vertrouwen had David?

3 Was er niemand die loyaal aan David bleef? In al zijn tegenspoed heeft David steeds geweten dat er inderdaad iemand was die hem loyaal bleef. Wie? Niemand minder dan Jehovah God. „Jegens iemand die loyaal is, zult gij loyaal handelen”, zei David over Jehovah (2 Samuël 22:26). Wat is loyaliteit, en hoe geeft Jehovah het meest verheven voorbeeld wat deze eigenschap betreft?

 Wat is loyaliteit?

4, 5. (a) Wat is „loyaliteit”? (b) Hoe verschilt loyaliteit van getrouwheid?

4 „Loyaliteit” zoals het in de Hebreeuwse Geschriften wordt gebruikt, is goedheid die zich liefdevol aan een object hecht en niet loslaat totdat het doel in verband met dat object verwezenlijkt is. Er is meer bij betrokken dan getrouwheid. Immers, iemand zou louter uit plichtsgevoel getrouw kunnen zijn. Loyaliteit is daarentegen geworteld in liefde. * Bovendien kan het woord „getrouw” op onbezielde dingen worden toegepast. De psalmist noemde de maan bijvoorbeeld „een getrouwe getuige in de wolkenhemel” vanwege de regelmaat waarmee ze ’s nachts verschijnt (Psalm 89:37). Maar de maan kan niet als loyaal worden beschreven. Waarom niet? Omdat loyaliteit een uiting van liefde is — iets wat onbezielde dingen niet kunnen tonen.

De maan wordt een getrouwe getuige genoemd, maar alleen met verstand begiftigde schepselen kunnen Jehovah’s loyaliteit echt weerspiegelen

5 In de bijbelse betekenis is loyaliteit een eigenschap waaruit genegenheid spreekt. Alleen al het tonen van loyaliteit geeft te kennen dat er een band bestaat tussen degene die de eigenschap tentoonspreidt en degene jegens wie ze wordt getoond.  Een dergelijke loyaliteit is niet grillig. Ze is niet als de golven van de zee die door veranderende winden heen en weer geslingerd worden. Integendeel, loyaliteit, of loyale liefde, heeft de stabiliteit en de kracht om de grootste hindernissen te overwinnen.

6. (a) Hoe zeldzaam is loyaliteit onder mensen, en hoe wordt dit in de bijbel te kennen gegeven? (b) Wat is de beste manier om te weten te komen wat loyaliteit inhoudt, en waarom?

6 Het is waar dat zo’n loyaliteit tegenwoordig zeldzaam is. Maar al te vaak zijn intieme metgezellen „geneigd . . . elkaar aan stukken te breken”. Steeds vaker horen we over mensen die hun huwelijkspartner in de steek laten (Spreuken 18:24; Maleachi 2:14-16). Verraderlijk handelen is zo gewoon geworden dat we wellicht onwillekeurig aan de woorden van de profeet Micha moeten denken: „De loyale is van de aarde vergaan” (Micha 7:2). Hoewel mensen vaak in gebreke blijven liefderijke goedheid te tonen, is loyaliteit bij uitstek typerend voor Jehovah. Feitelijk is de beste manier om te weten te komen wat loyaliteit nu precies inhoudt, te onderzoeken hoe Jehovah dit grootse facet van zijn liefde tentoonspreidt.

Jehovah’s ongeëvenaarde loyaliteit

7, 8. Hoe kan er worden gezegd dat alleen Jehovah loyaal is?

7 De bijbel zegt over Jehovah: ’Gij alleen zijt loyaal’ (Openbaring 15:4). Hoe is dat mogelijk? Hebben zowel mensen als engelen niet af en toe een opmerkelijke loyaliteit getoond? (Job 1:1; Openbaring 4:8) En wat valt er over Jezus Christus te zeggen? Is hij niet de voornaamste „die jegens [God] loyaal is”? (Psalm 16:10) Hoe kan er dan worden gezegd dat alleen Jehovah loyaal is?

8 Bedenk allereerst dat loyaliteit een facet is van liefde. „God is liefde” — hij is de personificatie van deze eigenschap — dus wie zou loyaliteit vollediger kunnen tentoonspreiden dan Jehovah? (1 Johannes 4:8) Ja, engelen en mensen kunnen Gods eigenschappen weerspiegelen, maar alleen Jehovah is in de hoogste graad loyaal. Als „de Oude van Dagen” heeft hij langer  dan enig schepsel op aarde of in de hemel liefderijke goedheid tentoongespreid (Daniël 7:9). Daarom is Jehovah de belichaming van loyaliteit. Hij geeft van deze eigenschap blijk op een manier die geen enkel schepsel kan evenaren. Laten we eens een paar voorbeelden bekijken.

9. Hoe is Jehovah „loyaal in al zijn werken”?

9 Jehovah is „loyaal in al zijn werken” (Psalm 145:17). In welk opzicht? Psalm 136 geeft het antwoord. Daar worden enkele van Jehovah’s reddingsdaden genoemd, zoals de indrukwekkende bevrijding van de Israëlieten door de Rode Zee heen. Veelzeggend is dat elk vers van deze psalm geaccentueerd wordt met de zinsnede: „Want zijn liefderijke goedheid [of loyaliteit] duurt tot onbepaalde tijd.” Deze psalm wordt in de Vragen ter meditatie op bladzijde 289 genoemd. Wanneer je die verzen leest, kom je onvermijdelijk onder de indruk van de vele manieren waarop Jehovah liefderijke goedheid jegens zijn volk heeft getoond. Ja, Jehovah toont loyaliteit jegens zijn getrouwe dienstknechten door naar hun hulpgeroep te luisteren en op de bestemde tijd handelend op te treden (Psalm 34:6). Jehovah’s loyale liefde voor zijn dienstknechten wankelt niet zolang ze hem loyaal blijven.

10. Hoe toont Jehovah loyaliteit ten aanzien van zijn maatstaven?

10 Bovendien toont Jehovah loyaliteit jegens zijn dienstknechten door trouw te blijven aan zijn maatstaven. In tegenstelling tot sommige wispelturige mensen, die zich door louter bevliegingen en sentiment laten leiden, weifelt Jehovah niet in zijn kijk op wat goed en wat slecht is. Door alle millennia heen is zijn zienswijze ten aanzien van dingen als spiritisme, afgoderij en moord onveranderd gebleven. „Zelfs tot iemands ouderdom toe ben ik Dezelfde”, verklaarde hij via zijn profeet Jesaja (Jesaja 46:4). We kunnen er daarom op vertrouwen dat we er baat bij zullen hebben als we de duidelijke morele leiding uit Gods Woord volgen. — Jesaja 48:17-19.

11. Geef voorbeelden waaruit blijkt dat Jehovah zich aan zijn beloften houdt.

11 Jehovah geeft ook blijk van loyaliteit door zich aan zijn  beloften te houden. Wanneer hij iets voorzegt, gebeurt het ook. Daarom verklaarde Jehovah: „Mijn woord dat uit mijn mond uitgaat . . . zal niet zonder resultaten tot mij terugkeren, maar het zal stellig datgene doen waarin ik behagen heb geschept, en het zal stellig succes hebben in dat waarvoor ik het heb gezonden” (Jesaja 55:11). Door zich aan zijn woord te houden, geeft Jehovah blijk van loyaliteit jegens zijn dienstknechten. Hij laat hen niet verlangend uitzien naar iets wat hij niet van plan is te verwezenlijken. Jehovah’s reputatie in dit opzicht is zo smetteloos dat zijn dienstknecht Jozua kon zeggen: „Geen belofte bleef onvervuld van heel de goede belofte die Jehovah het huis van Israël had gedaan; alles kwam uit” (Jozua 21:45). We kunnen dus het vertrouwen hebben dat we nooit teleurgesteld zullen worden doordat Jehovah op de een of andere wijze in gebreke blijft zijn beloften na te komen. — Jesaja 49:23; Romeinen 5:5.

12, 13. In welke opzichten duurt Jehovah’s liefderijke goedheid „tot onbepaalde tijd”?

12 Zoals eerder is opgemerkt, vertelt de bijbel ons dat Jehovah’s liefderijke goedheid ’tot onbepaalde tijd duurt’ (Psalm 136:1). Waarom is dit zo? In de eerste plaats is Jehovah’s vergeving van zonden blijvend. Zoals in hoofdstuk 26 is besproken, brengt Jehovah vroeger begane fouten waarvoor men vergeving heeft ontvangen, niet meer te berde. Aangezien ’allen hebben gezondigd en niet de heerlijkheid Gods bereiken’, dient ieder van ons dankbaar te zijn dat Jehovah’s liefderijke goedheid tot onbepaalde tijd duurt. — Romeinen 3:23.

13 Maar Jehovah’s liefderijke goedheid duurt ook in een andere betekenis tot onbepaalde tijd. Zijn Woord zegt dat de rechtvaardige „stellig [zal] worden als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn eigen vrucht geeft als het de juiste tijd ervoor is en waarvan het gebladerte niet verwelkt, en al wat hij doet, zal gelukken” (Psalm 1:3). Stel je eens een weelderige boom voor waarvan het gebladerte nooit verwelkt! Zo zal ook ons leven, als we oprecht behagen scheppen in Gods Woord, lang, vredig en vruchtbaar zijn. De zegeningen die Jehovah  zijn getrouwe dienstknechten loyaal schenkt, zijn eeuwig. In de rechtvaardige nieuwe wereld die Jehovah tot stand zal brengen, zal de gehoorzame mensheid echt tot onbepaalde tijd zijn liefderijke goedheid ervaren. — Openbaring 21:3, 4.

Jehovah „zal zijn loyalen niet verlaten”

14. Hoe toont Jehovah waardering voor de loyaliteit van zijn dienstknechten?

14 Jehovah heeft steeds opnieuw zijn loyaliteit getoond. Aangezien Jehovah volkomen constant is, neemt de loyaliteit die hij jegens zijn getrouwe dienstknechten toont, nooit af. De psalmist schreef: „Eens was ik een jonge man, ook ben ik oud geworden, en toch heb ik geen rechtvaardige volkomen verlaten gezien, noch zijn nageslacht zoekende brood. Want Jehovah heeft gerechtigheid lief, en hij zal zijn loyalen niet verlaten” (Psalm 37:25, 28). Het is waar dat Jehovah als de Schepper onze aanbidding verdient (Openbaring 4:11). Toch waardeert hij onze getrouwe daden, omdat hij loyaal is. — Maleachi 3:16, 17.

15. Leg uit hoe Jehovah’s bemoeienissen met Israël zijn loyaliteit doen uitkomen.

15 In zijn liefderijke goedheid komt Jehovah zijn dienstknechten herhaaldelijk te hulp als ze het moeilijk hebben. De psalmist vertelt ons: „Hij behoedt de ziel van zijn loyalen; uit de hand van de goddelozen bevrijdt hij hen” (Psalm 97:10). Neem bijvoorbeeld zijn bemoeienissen met de natie Israël. Na hun wonderbaarlijke bevrijding door de Rode Zee heen verklaarden de Israëlieten in een lied aan Jehovah: „In uw liefderijke goedheid [of „loyale liefde”, voetnoot] hebt gij het volk geleid dat gij hebt teruggehaald” (Exodus 15:13). De bevrijding bij de Rode Zee was beslist een daad van loyale liefde van Jehovah’s zijde. Daarom zei Mozes tegen de Israëlieten: „Niet omdat gij het volkrijkste waart van alle volken heeft Jehovah genegenheid voor u getoond, zodat hij u heeft uitgekozen, want gij waart het geringste van alle volken. Maar omdat Jehovah u liefhad, en omdat hij zich hield aan de beëdigde verklaring die hij uw voorvaders gezworen had, daarom heeft  Jehovah u met sterke hand uitgeleid, om u los te kopen uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte.” — Deuteronomium 7:7, 8.

16, 17. (a) Van welk schokkende gebrek aan dankbaarheid gaven de Israëlieten blijk, maar hoe toonde Jehovah mededogen jegens hen? (b) Hoe toonden de meeste Israëlieten dat er „geen genezing” voor hen was, en welk waarschuwende voorbeeld ligt hier voor ons in opgesloten?

16 Het is waar dat de Israëlieten als natie in gebreke bleven dankbaarheid te tonen voor Jehovah’s liefderijke goedheid, want na hun bevrijding „bleven [zij] nog meer tegen [Jehovah] zondigen door weerspannig tegen de Allerhoogste te zijn” (Psalm 78:17). In de loop der eeuwen kwamen ze steeds weer in opstand door Jehovah te verlaten en zich tot valse goden en heidense praktijken te keren die niets dan verontreiniging brachten. Toch verbrak Jehovah zijn verbond niet. In plaats daarvan deed Jehovah zijn volk via de profeet Jeremia het dringende verzoek: „Keer toch terug, o afvallig Israël . . . Ik zal mijn aangezicht niet toornig op ulieden laten neerzien, want ik ben loyaal” (Jeremia 3:12). Maar zoals in hoofdstuk 25 werd opgemerkt, voelden de meeste Israëlieten zich niet aangesproken. Ja, „zij staken voortdurend de draak met de boden van de ware God en verachtten zijn woorden en dreven de spot met zijn profeten”. Met welk gevolg? Uiteindelijk ’verhief de woede van Jehovah zich tegen zijn volk, totdat er geen genezing meer was’. — 2 Kronieken 36:15, 16.

17 Wat leren we hieruit? Dat Jehovah’s loyaliteit noch blind, noch lichtgelovig is. Zeker, Jehovah is „overvloedig in liefderijke goedheid” en hij toont heel graag barmhartigheid wanneer daar een basis voor bestaat. Maar wat gebeurt er wanneer een kwaaddoener onverbeterlijk goddeloos blijkt te zijn? In zo’n geval houdt Jehovah zich aan zijn eigen rechtvaardige maatstaven en spreekt het oordeel uit. Zoals Mozes te horen kreeg, „zal [Jehovah] geenszins vrijstelling van straf geven”. — Exodus 34:6, 7.

18, 19. (a) Hoe is het feit dat Jehovah de goddelozen straft, op zich een daad van loyaliteit? (b) Op welke wijze zal Jehovah zijn loyaliteit tonen jegens zijn dienstknechten die tot de dood toe vervolgd zijn?

18 Dat God de goddelozen straft, is op zich een daad van loyaliteit.  Hoe? Eén aanwijzing is te vinden in het boek Openbaring, in het gebod dat Jehovah aan zeven engelen geeft: „Gaat en giet de zeven schalen van de toorn van God uit naar de aarde.” Wanneer de derde engel zijn schaal „in de rivieren en de waterbronnen” uitgiet, worden ze bloed. Dan zegt de engel tot Jehovah: „Gij, Degene die is en die was, de Loyale, zijt rechtvaardig, omdat gij deze vonnissen hebt geveld, want zij hebben het bloed van heiligen en van profeten vergoten, en bloed hebt gij hun te drinken gegeven. Zij verdienen het.” — Openbaring 16:1-6.

In zijn loyaliteit zal Jehovah degenen die zich zelfs tot de dood loyaal hebben betoond, gedenken en opwekken

19 Merk op dat de engel midden in de verkondiging van die oordeelsboodschap Jehovah „de Loyale” noemt. Waarom? Omdat Jehovah door de goddelozen te vernietigen loyaliteit tentoonspreidt jegens zijn dienstknechten, van wie velen tot de dood toe vervolgd zijn. Loyaal houdt Jehovah hen springlevend in zijn herinnering. Hij verlangt ernaar deze gestorven getrouwen weer te zien, en de bijbel bevestigt dat het zijn voornemen is hen met een opstanding te belonen (Job 14:14, 15). Jehovah vergeet zijn loyale dienstknechten niet omdat ze eenvoudig niet meer leven. Integendeel, „voor hem leven zij allen” (Lukas 20:37, 38). Jehovah’s voornemen om  degenen die in zijn herinnering zijn weer tot leven te brengen, is een krachtig bewijs van zijn loyaliteit.

Bernard Luimes (links) en Wolfgang Kusserow (midden) werden door de nazi’s terechtgesteld

Moses Nyamussua (rechts) werd door een politieke groepering met speren ter dood gebracht

Jehovah’s loyale liefde opent de weg tot redding

20. Wie zijn de „vaten van barmhartigheid”, en hoe toont Jehovah loyaliteit jegens hen?

20 Door de hele geschiedenis heen heeft Jehovah een opmerkelijke loyaliteit jegens getrouwe mensen getoond. Ja, duizenden jaren lang heeft Jehovah „met veel lankmoedigheid de vaten der gramschap . . . verdragen, die voor de vernietiging geschikt zijn gemaakt”. Waarom? „Opdat hij de rijkdom van zijn heerlijkheid zou kunnen bekendmaken over de vaten van barmhartigheid, die hij tevoren heeft bereid tot heerlijkheid” (Romeinen 9:22, 23). Deze „vaten van barmhartigheid” zijn mensen met de juiste gezindheid die met heilige geest zijn gezalfd om mede-erfgenamen met Christus in zijn  koninkrijk te zijn (Mattheüs 19:28). Door voor deze vaten van barmhartigheid de weg tot redding te openen, bleef Jehovah loyaal aan Abraham, aan wie hij deze verbondsbelofte had gedaan: „Door bemiddeling van uw zaad zullen alle natiën der aarde zich stellig zegenen, ten gevolge van het feit dat gij naar mijn stem hebt geluisterd.” — Genesis 22:18.

Wegens Jehovah’s loyaliteit hebben al zijn getrouwe dienstknechten een betrouwbare hoop voor de toekomst

21. (a) Hoe toont Jehovah loyaliteit jegens „een grote schare” die het vooruitzicht heeft uit „de grote verdrukking” te komen? (b) Waartoe beweegt Jehovah’s loyaliteit je?

21 Jehovah toont eenzelfde loyaliteit jegens „een grote schare” die het vooruitzicht heeft uit „de grote verdrukking” te komen en voor eeuwig op een paradijsaarde te leven (Openbaring 7:9, 10, 14). Hoewel zijn dienstknechten onvolmaakt zijn, biedt Jehovah hun loyaal de gelegenheid om voor eeuwig op een paradijsaarde te leven. Hoe doet hij dat? Door middel van de losprijs — de grootste uiting van Jehovah’s loyaliteit (Johannes 3:16; Romeinen 5:8). Jehovah’s loyaliteit trekt degenen aan die in hun hart naar rechtvaardigheid hongeren (Jeremia 31:3). Voel je niet een hechtere band met God wegens de intense loyaliteit die hij heeft getoond en nog zal tonen? Laten we, omdat we de wens koesteren dicht tot God te naderen, zijn liefde beantwoorden door ons nog vaster voor te nemen hem loyaal te dienen.

^ ¶4 Interessant is dat het woord dat in 2 Samuël 22:26 met „loyaal” is weergegeven, elders wordt vertaald met „liefderijke goedheid” of „loyale liefde”.

Meer info

DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE

Vergroot je waardering voor Jehovah’s eigenschappen

Wat maakt iemand benaderbaar en onpartijdig? Jehovah’s voorbeeld zal ons helpen die eigenschappen te laten zien.