Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 Hoofdstuk 4

„Jehovah is . . . groot in kracht”

„Jehovah is . . . groot in kracht”

1, 2. Wat voor verbazingwekkende dingen had Elia in zijn leven gezien, maar van welke spectaculaire gebeurtenissen was hij getuige vanuit de grot in de berg Horeb?

ELIA had al eerder verbazingwekkende dingen gezien. Hij had meegemaakt dat raven hem tweemaal per dag eten brachten toen hij zich schuilhield. Hij had gezien dat twee kruiken tijdens een langdurige hongersnood in meel en olie voorzagen en niet leeg raakten. Hij had zelfs vuur uit de hemel zien neervallen als antwoord op zijn gebed (1 Koningen hoofdstuk 17, 18). Maar zoiets had Elia nog nooit gezien.

2 Terwijl hij neergehurkt zat in de ingang van een grot in de berg Horeb was hij getuige van een reeks spectaculaire gebeurtenissen. Eerst was er een wind. Die moet een gierend, oorverdovend lawaai hebben gemaakt, want hij was zo krachtig dat hij bergen deed splijten en steile rotsen verbrijzelde. Toen was er een aardbeving, waarbij enorme krachten vrijkwamen die in de aardkorst opgesloten lagen. Toen kwam er een vuur. Terwijl dat door het gebied voortraasde, moet Elia de verzengende hitte ervan hebben gevoeld. — 1 Koningen 19:8-12.

„Zie! Jehovah ging voorbij”

3. Van welke goddelijke eigenschap zag Elia bewijzen, en waar nog meer kunnen we bewijzen van deze eigenschap waarnemen?

3 Al deze verschillende gebeurtenissen waarvan Elia getuige was, hadden één ding gemeen — het waren tentoonspreidingen van Jehovah’s enorme kracht. Natuurlijk hoeven we geen getuige te zijn van een wonder om te onderscheiden dat God deze eigenschap bezit. Dat is duidelijk te zien. De bijbel vertelt ons dat de schepping bewijzen geeft van Jehovah’s „eeuwige kracht en Godheid” (Romeinen 1:20). Denk alleen maar eens aan de verblindende bliksemflitsen en de dreunende donder van een onweersbui, het majestueuze omlaagstorten van een machtige waterval, de overweldigende uitgestrektheid van een met sterren bezaaide hemel! Zie je in zulke schouwspelen niet  Gods kracht? Toch zijn er in de wereld van vandaag maar weinig mensen die Gods kracht werkelijk herkennen. Nog minder mensen hebben er een juiste kijk op. Een begrip van deze goddelijke eigenschap geeft ons echter veel redenen om dichter tot Jehovah te naderen. In dit deel zullen we ons bezighouden met een gedetailleerde studie van Jehovah’s weergaloze kracht en macht.

Een essentiële eigenschap van Jehovah

4, 5. (a) Welk verband bestaat er tussen Jehovah’s naam en zijn macht, of kracht? (b) Waarom is het passend dat Jehovah de stier koos als symbool van Zijn kracht?

4 Jehovah is uniek in kracht. Jeremia 10:6 zegt: „In geen enkel opzicht is er iemand als gij, o Jehovah. Gij zijt groot, en uw naam is groot in macht.” Merk op dat macht, of kracht, in verband wordt gebracht met Jehovah’s naam. Bedenk dat deze naam blijkbaar „Hij veroorzaakt te worden” betekent. Wat stelt Jehovah in staat alles te scheppen wat hij wil en te worden wat hij maar verkiest? In de eerste plaats kracht. Ja, Jehovah’s vermogen om te handelen, zijn wil ten uitvoer te brengen, is onbeperkt. Die kracht is een van zijn essentiële eigenschappen.

5 Omdat we nooit de volledige omvang van zijn kracht zouden kunnen vatten, maakt Jehovah gebruik van illustraties om ons te helpen. Zoals we hebben gezien, gebruikt hij de stier om zijn kracht te symboliseren (Ezechiël 1:4-10). Die keuze is passend, want zelfs de tamme stier is een reusachtig en sterk dier. Mensen in het Palestina uit bijbelse tijden kwamen zelden of nooit iets sterkers tegen. Maar ze wisten dat er een nog vreeswekkender soort stier bestond — de wilde stier, of oeros, die inmiddels is uitgestorven (Job 39:9-12). De Romeinse keizer Julius Caesar heeft eens opgemerkt dat deze stier bijna even groot was als een olifant. „Groot is hun kracht”, schreef hij, „en groot is hun snelheid.” Stel je eens voor hoe klein en zwak je je naast zo’n dier zou voelen!

6. Waarom wordt alleen Jehovah „de Almachtige” genoemd?

 6 Zo is ook de mens nietig en machteloos in vergelijking met de sterke God Jehovah. Voor hem zijn zelfs machtige naties als louter een stoflaagje op een weegschaal (Jesaja 40:15). In tegenstelling tot enig schepsel heeft Jehovah onbeperkte macht, want hij alleen wordt „de Almachtige” * genoemd (Openbaring 15:3). Jehovah is ’sterk in kracht’ en bezit een „overvloed van dynamische energie” (Jesaja 40:26). Hij is de onuitputtelijke bron van kracht. Hij is voor energie van geen enkele uitwendige bron afhankelijk, want ’sterkte behoort aan God toe’ (Psalm 62:11). Maar door middel waarvan wendt Jehovah zijn kracht aan?

Hoe Jehovah zijn kracht aanwendt

7. Wat is Jehovah’s heilige geest, en waarop duiden de in de bijbel gebruikte woorden in de oorspronkelijke talen?

7 Van Jehovah gaat in een eindeloze stroom heilige geest uit. Het is Gods kracht in actie. In Genesis 1:2 noemt de bijbel die geest Gods „werkzame kracht”. De oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse woorden die met „geest” zijn weergegeven, kunnen in een andere context worden vertaald met „wind”, „adem” en „geblaas”. Volgens lexicografen duiden de woorden in de oorspronkelijke talen op een onzichtbare kracht in actie. Net als wind is Gods geest onzichtbaar voor onze ogen, maar de uitwerking ervan is reëel en waarneembaar.

8. Hoe wordt Gods geest in de bijbel figuurlijk genoemd, en waarom zijn die vergelijkingen passend?

8 Gods heilige geest is eindeloos veelzijdig. Jehovah kan hem voor elk doel dat hij in gedachten heeft gebruiken. Het is daarom passend dat Gods geest in de bijbel figuurlijk zijn „vinger”, zijn „sterke hand” of zijn „uitgestrekte arm” wordt genoemd (Lukas 11:20; Deuteronomium 5:15; Psalm 8:3). Net zoals een man zijn hand kan gebruiken om een grote verscheidenheid van taken te verrichten die uiteenlopende gradaties van kracht of precisie vereisen, zo kan God zijn geest gebruiken om elk  doel te verwezenlijken — zoals het oneindig kleine atoom scheppen of de Rode Zee in tweeën splijten of de eerste-eeuwse christenen in staat stellen in vreemde talen te spreken.

9. Hoe uitgebreid is Jehovah’s macht als regeerder?

9 Jehovah oefent ook macht uit, en wel door middel van zijn autoriteit als Universele Soeverein. Kun je je voorstellen dat je miljoenen en nog eens miljoenen intelligente, bekwame onderdanen hebt die graag je bevelen gehoorzamen? Jehovah oefent zo’n macht als regeerder uit. Hij heeft menselijke dienstknechten, die in de Schrift vaak met een leger worden vergeleken (Psalm 68:11; 110:3). In vergelijking met een engel is een mens echter een zwak schepsel. Toen het Assyrische leger Gods volk aanviel, doodde één enkele engel in één nacht 185.000 van die soldaten! (2 Koningen 19:35) Gods engelen zijn „geweldig in kracht”. — Psalm 103:19, 20.

10. (a) Waarom wordt de Almachtige Jehovah der legerscharen genoemd? (b) Wie is de machtigste van al Jehovah’s scheppingen?

10 Hoeveel engelen zijn er? De profeet Daniël ontving een visioen van de hemel waarin hij meer dan 100 miljoen geestelijke schepselen voor Jehovah’s troon zag, maar er zijn geen aanwijzingen dat hij alle engelen zag die Jehovah had geschapen (Daniël 7:10). Er zijn dus misschien wel honderden miljoenen engelen. Daarom wordt God Jehovah der legerscharen genoemd. Deze titel beschrijft zijn machtige positie als Bevelhebber van een reusachtig, georganiseerd leger van machtige engelen. Over al deze geestelijke schepselen heeft hij er één als leider aangesteld, zijn eigen geliefde Zoon, „de eerstgeborene van heel de schepping” (Kolossenzen 1:15). Als de aartsengel — het hoofd over alle engelen, serafs en cherubs — is Jezus de machtigste van al Jehovah’s scheppingen.

11, 12. (a) Op welke manieren oefent Gods woord kracht uit? (b) Hoe getuigde Jezus van de omvang van Gods kracht?

11 Jehovah heeft nog een middel om kracht uit te oefenen. Hebreeën 4:12 zegt: „Het woord van God is levend en oefent kracht uit.” Heb je de fenomenale kracht van Gods woord, of door de geest geïnspireerde boodschap die in de bijbel bewaard  is gebleven, waargenomen? Het kan ons sterken, ons geloof opbouwen en ons helpen diepgaande veranderingen in onszelf aan te brengen. De apostel Paulus waarschuwde medegelovigen voor mensen die er een uitgesproken immorele levenswijze op na hielden. Vervolgens zei hij: „Toch zijn sommigen van u dat geweest” (1 Korinthiërs 6:9-11). Ja, „het woord van God” had kracht in hen uitgeoefend en had hen geholpen te veranderen.

12 Jehovah’s kracht is zo immens en zijn middelen om die uit te oefenen zijn zo doeltreffend dat niets hem kan tegenhouden. Jezus zei: „Bij God zijn alle dingen mogelijk” (Mattheüs 19:26). Voor welke doeleinden gebruikt Jehovah zijn kracht?

Kracht geleid door een doel

13, 14. (a) Waarom kunnen we zeggen dat Jehovah geen onpersoonlijke krachtbron is? (b) Op welke manieren gebruikt Jehovah zijn kracht?

13 Jehovah’s geest is iets veel groters dan enige fysieke kracht; en Jehovah is geen onpersoonlijke kracht, niet louter een krachtbron. Hij is een persoonlijke God die volledige zeggenschap heeft over zijn eigen kracht. Maar wat beweegt hem ertoe die kracht te gebruiken?

14 Zoals we zullen zien, gebruikt God zijn kracht om te scheppen, te vernietigen, te beschermen, te herstellen — kortom, om alles te doen wat met zijn volmaakte voornemens strookt (Jesaja 46:10). In sommige gevallen gebruikt Jehovah zijn kracht om belangrijke aspecten van zijn persoonlijkheid en maatstaven te openbaren. Bovenal wendt hij zijn kracht aan om zijn wil te volbrengen — om zijn soevereiniteit te rechtvaardigen en zijn heilige naam te heiligen door middel van het Messiaanse koninkrijk. Niets kan dat voornemen ooit dwarsbomen.

15. Voor welk doel in verband met zijn dienstknechten gebruikt Jehovah zijn kracht, en hoe werd dit in Elia’s geval gedemonstreerd?

15 Jehovah gebruikt zijn kracht ook tot nut van ons als afzonderlijke personen. Merk op wat 2 Kronieken 16:9 zegt: „Wat Jehovah aangaat, zijn ogen gaan de gehele aarde rond om zijn sterkte te tonen ten behoeve van hen wier hart onverdeeld is jegens hem.” Elia’s ervaring, waarover aan het begin van dit  hoofdstuk werd gesproken, is hier een voorbeeld van. Waarom gaf Jehovah hem die ontzag inboezemende demonstratie van goddelijke kracht? Welnu, de goddeloze koningin Izebel had gezworen dat ze Elia zou laten terechtstellen. De profeet was op de vlucht; hij vluchtte voor zijn leven. Hij voelde zich alleen, bang en ontmoedigd — alsof al zijn harde werk tevergeefs was geweest. Om de gekwelde man te vertroosten, herinnerde Jehovah Elia op een levendige manier aan goddelijke kracht. De wind, de aardbeving en het vuur maakten duidelijk dat het machtigste Wezen in het universum daar bij Elia was. Wat had hij van Izebel te vrezen met de Almachtige God aan zijn zijde? — 1 Koningen 19:1-12. *

16. Waarom kunnen we troost putten uit het overdenken van Jehovah’s grote kracht?

16 Hoewel het nu niet Jehovah’s tijd is om wonderen te doen, is hij sinds Elia’s dagen niet veranderd (1 Korinthiërs 13:8). Hij wil nu nog net zo graag zijn kracht gebruiken ten behoeve van degenen die hem liefhebben. Hij woont weliswaar in een verheven geestenrijk, maar hij is niet ver van ons. Zijn kracht is onbeperkt, dus afstand vormt geen belemmering. Integendeel, „Jehovah is nabij allen die hem aanroepen” (Psalm 145:18). Toen de profeet Daniël Jehovah een keer om hulp vroeg, verscheen er een engel voordat hij zijn gebed zelfs maar beëindigd had! (Daniël 9:20-23) Niets kan Jehovah ervan weerhouden degenen die hij liefheeft te helpen en te sterken. — Psalm 118:6.

Maakt Gods kracht hem onbenaderbaar?

17. In welke zin wekt Jehovah’s kracht vrees in ons op, maar welke soort vrees roept ze niet op?

17 Dient Gods kracht ons ertoe te brengen hem te vrezen? We moeten dit met zowel ja als nee beantwoorden. Ja, omdat  deze eigenschap ons alle reden geeft voor godvruchtige vrees, het diepe ontzag en respect waar we in het vorige hoofdstuk al even over hebben gesproken. Een dergelijke vrees, zo vertelt de bijbel ons, is „het begin van wijsheid” (Psalm 111:10). Maar we antwoorden ook met nee, omdat Gods kracht ons geen reden geeft om een ziekelijke vrees voor hem te hebben of ervoor terug te deinzen hem te benaderen.

18. (a) Waarom wantrouwen velen degenen die macht bezitten? (b) Hoe weten we dat Jehovah’s macht hem niet corrupt kan maken?

18 „Macht heeft de neiging corrupt te maken en absolute macht maakt absoluut corrupt.” Dat schreef de Britse Lord Acton in 1887. Zijn woorden zijn vaak herhaald, misschien omdat zoveel mensen ze als onmiskenbaar waar bezien. Onvolmaakte mensen misbruiken vaak hun macht, zoals de geschiedenis steeds weer heeft bevestigd (Prediker 4:1; 8:9). Daarom wantrouwen velen degenen die macht bezitten en gaan hun uit de weg. Welnu, Jehovah heeft absolute macht. Heeft dat hem in enig opzicht corrupt gemaakt? Beslist niet! Zoals we hebben gezien, is hij heilig, absoluut onkreukbaar. Jehovah is niet als de onvolmaakte mannen en vrouwen die in deze corrupte wereld macht bezitten. Hij heeft zijn macht nooit misbruikt en zal dat ook nooit doen.

19, 20. (a) In overeenstemming met welke andere eigenschappen oefent Jehovah altijd zijn macht uit, en waarom is dit geruststellend? (b) Hoe zou je Jehovah’s zelfbeheersing illustreren, en waarom trekt deze eigenschap je aan?

19 Bedenk dat macht niet Jehovah’s enige eigenschap is. We zullen zijn gerechtigheid, zijn wijsheid en zijn liefde nog bestuderen. Maar we moeten niet veronderstellen dat Jehovah’s eigenschappen zich op een starre, mechanische manier uiten, alsof hij maar één eigenschap tegelijk aanwendt. Integendeel, we zullen in de volgende hoofdstukken zien dat Jehovah zijn macht altijd in overeenstemming met zijn gerechtigheid, zijn wijsheid en zijn liefde uitoefent. Denk ook eens aan een andere eigenschap die God bezit en die bij wereldlijke regeerders zelden aanwezig is — zelfbeheersing.

 20 Stel je voor dat je een man ontmoet die zo groot en sterk is dat je bang voor hem bent. Maar na een tijdje merk je dat hij zachtmoedig blijkt te zijn. Hij is altijd graag bereid zijn kracht te gebruiken om mensen, vooral de weerloze en kwetsbare, te helpen en te beschermen. Hij misbruikt zijn kracht nooit. Je ziet dat hij zonder reden belasterd wordt, en toch is zijn optreden resoluut maar kalm, waardig, vriendelijk zelfs. Je vraagt je af of jij in staat zou zijn zo’n zelfde zachtmoedigheid en zelfbeheersing te tonen, vooral als je zo sterk was als die man! Als je zo’n man zou leren kennen, zou je je dan niet tot hem aangetrokken gaan voelen? Nog veel meer reden hebben we om ons tot de almachtige Jehovah aangetrokken te voelen. Kijk eens naar de complete zin die de basis vormt voor de titel van dit hoofdstuk: „Jehovah is langzaam tot toorn en groot in kracht” (Nahum 1:3). Jehovah gebruikt zijn kracht niet snel tegen mensen, zelfs niet tegen goddeloze mensen. Hij is zachtaardig en vriendelijk. Hij heeft bewezen „langzaam tot toorn” te zijn ondanks het feit dat hij veelvuldig getart wordt. — Psalm 78:37-41.

21. Waarom dwingt Jehovah mensen niet om zijn wil te doen, en wat leert dit ons over hem?

21 Bezie Jehovah’s zelfbeheersing eens vanuit een andere hoek.  Als jij onbeperkte kracht zou hebben, denk je dan niet dat je af en toe in de verleiding zou komen om mensen dingen op jouw manier te laten doen? Jehovah, met al zijn kracht, dwingt mensen niet hem te dienen. Ook al is het dienen van God de enige weg tot eeuwig leven, Jehovah dwingt ons er niet toe. In plaats daarvan verleent hij ieder mens waardigheid door hem vrijheid van keuze te geven. Hij waarschuwt voor de gevolgen van onverstandige keuzes en spreekt over de beloningen voor goede keuzes. Maar de keuze zelf laat hij aan ons over (Deuteronomium 30:19, 20). Jehovah is eenvoudig niet geïnteresseerd in dienst die onder dwang of uit een ziekelijke vrees voor zijn ontzagwekkende kracht wordt verricht. Hij zoekt mensen die hem bereidwillig, uit liefde, willen dienen. — 2 Korinthiërs 9:7.

22, 23. (a) Waaruit blijkt dat Jehovah er behagen in schept anderen macht en kracht te geven? (b) Wat zullen we in het volgende hoofdstuk bespreken?

22 Laten we naar een laatste reden kijken waarom we niet in vrees voor de Almachtige God moeten leven. Mensen die macht bezitten, zijn vaak bang die macht met anderen te delen. Maar Jehovah schept er behagen in zijn loyale aanbidders macht te geven. Hij delegeert aanzienlijke autoriteit aan anderen, bijvoorbeeld aan zijn Zoon (Mattheüs 28:18). Jehovah geeft zijn dienstknechten ook kracht. De bijbel legt uit: „Van u, o Jehovah, is de grootheid en de macht en de luister en de voortreffelijkheid en de waardigheid; want alles in de hemel en op de aarde is van u. . . . In uw hand is kracht en macht, en in uw hand is het vermogen om groot te maken en sterkte te verlenen aan allen.” — 1 Kronieken 29:11, 12.

23 Ja, Jehovah zal je graag kracht geven. Hij schenkt degenen die hem willen dienen zelfs „kracht die datgene wat normaal is te boven gaat” (2 Korinthiërs 4:7). Voel je je niet aangetrokken tot deze dynamische God, die zijn macht en kracht op zulke vriendelijke en beginselvaste manieren gebruikt? In het volgende hoofdstuk zullen we ons concentreren op de wijze waarop Jehovah zijn kracht gebruikt om te scheppen.

^ ¶6 Het Griekse woord dat met „Almachtige” is weergegeven, betekent letterlijk „Heerser over alles; Iemand die alle macht bezit”.

^ ¶15 De bijbel zegt dat Jehovah „niet in de wind . . ., de aardbeving . . ., het vuur” was. In tegenstelling tot aanbidders van mythische natuurgoden zoeken Jehovah’s dienstknechten hem niet in de natuurkrachten. Hij is veel te groot om zich in iets te bevinden wat hij geschapen heeft. — 1 Koningen 8:27.