1-3. (a) Welke angstaanjagende ervaring hadden de discipelen op de Zee van Galilea, en wat deed Jezus? (b) Waarom wordt Jezus terecht „Christus, de kracht Gods” genoemd?

DE DISCIPELEN waren doodsbang. Ze voeren op de Zee van Galilea toen ze door een storm werden overvallen. Ongetwijfeld hadden ze wel vaker stormen op dit meer meegemaakt — sommige van de mannen waren tenslotte ervaren vissers (Mattheüs 4:18, 19). * Maar dit was „een zeer zware storm” en hij veranderde de zee snel in een kolkende watermassa. De mannen deden verwoede pogingen om het vaartuig te besturen, maar de storm was te sterk. Hoog oprijzende golven ’sloegen de boot in’, die zich met water begon te vullen. Ondanks de commotie lag Jezus aan de achtersteven in een diepe slaap, uitgeput na de hele dag de scharen onderwezen te hebben. De discipelen vreesden voor hun leven; daarom maakten ze hem wakker en smeekten: „Heer, red ons, wij vergaan haast!” — Markus 4:35-38; Mattheüs 8:23-25.

2 Jezus was niet bang. Vol vertrouwen bestrafte hij de wind en de zee: „Zwijg! Wees stil!” De wind en de zee gehoorzaamden onmiddellijk — de storm ging liggen, de golven verdwenen en „er ontstond een grote kalmte”. Nu werden de discipelen door een ongewone vrees aangegrepen. „Wie is dat toch?”, mompelden ze tegen elkaar. Ja, wat voor iemand kon de wind en de zee bestraffen alsof hij een lastig kind corrigeerde? — Markus 4:39-41; Mattheüs 8:26, 27.

3 Maar Jezus was geen gewoon mens. Jehovah’s kracht werd op bijzondere manieren jegens hem en via hem tentoongespreid.  De geïnspireerde apostel Paulus kon terecht over hem spreken als „Christus, de kracht Gods” (1 Korinthiërs 1:24). Op welke manieren wordt Gods kracht in Jezus geopenbaard? En welke invloed kan de wijze waarop Jezus gebruik maakt van kracht, op ons leven hebben?

De kracht van Gods eniggeboren Zoon

4, 5. (a) Welke kracht en autoriteit verleende Jehovah zijn eniggeboren Zoon? (b) Hoe werd deze Zoon toegerust om de scheppingsvoornemens van zijn Vader ten uitvoer te brengen?

4 Denk eens aan de kracht die Jezus tijdens zijn voormenselijke bestaan bezat. Jehovah wendde zijn „eeuwige kracht” aan toen hij zijn eniggeboren Zoon schiep, die als Jezus Christus bekend kwam te staan (Romeinen 1:20; Kolossenzen 1:15). Daarna verleende Jehovah deze Zoon enorme kracht en autoriteit door hem de toewijzing te geven Zijn scheppingsvoornemens ten uitvoer te brengen. De bijbel zegt over de Zoon: „Alle dingen zijn door bemiddeling van hem ontstaan, en zonder hem is zelfs niet één ding ontstaan.” — Johannes 1:3.

5 We kunnen de omvang van die toewijzing nauwelijks bevatten. Stel je de kracht eens voor die nodig is om miljoenen machtige engelen tot bestaan te brengen, het stoffelijke heelal met zijn miljarden sterrenstelsels en de aarde met haar rijke verscheidenheid van leven. Om zich van die taken te kwijten had de eniggeboren Zoon de sterkste kracht in het universum tot zijn beschikking — Gods heilige geest. Het gaf deze Zoon veel vreugde de Meesterwerker te zijn, die door Jehovah werd gebruikt om alle andere dingen te scheppen. — Spreuken 8:22-31.

6. Welke kracht en autoriteit ontving Jezus na zijn dood op aarde en zijn opstanding?

6 Kon de eniggeboren Zoon nog meer kracht en autoriteit ontvangen? Na zijn dood op aarde en zijn opstanding zei Jezus: „Alle autoriteit in de hemel en op aarde is mij gegeven” (Mattheüs 28:18). Ja, Jezus heeft het vermogen en het recht ontvangen om universele macht uit te oefenen. Als „Koning der koningen en Heer der heren” is hij gemachtigd „alle regering en alle autoriteit en kracht” — zichtbaar en onzichtbaar — die zich tegen  zijn Vader verzet, teniet te doen (Openbaring 19:16; 1 Korinthiërs 15:24-26). God heeft „niets overgelaten wat niet aan [Jezus] onderworpen is” — dat wil zeggen, met uitzondering van Jehovah zelf. — Hebreeën 2:8; 1 Korinthiërs 15:27.

7. Waarom kunnen we er zeker van zijn dat Jezus de macht die Jehovah hem heeft gegeven, nooit zal misbruiken?

7 Moeten we bang zijn dat Jezus zijn macht misschien zal misbruiken? Absoluut niet! Jezus heeft zijn Vader werkelijk lief en zou nooit iets doen wat hem mishaagt (Johannes 8:29; 14:31). Hij weet heel goed dat Jehovah zijn almacht nooit misbruikt. Hij heeft van dichtbij waargenomen dat Jehovah naar gelegenheden zoekt „om zijn sterkte te tonen ten behoeve van hen wier hart onverdeeld is jegens hem” (2 Kronieken 16:9). Inderdaad, Jezus deelt de liefde van zijn Vader voor de mensheid, zodat we erop kunnen vertrouwen dat Jezus zijn macht altijd ten goede zal gebruiken (Johannes 13:1). Hij heeft in dit opzicht een smetteloos bericht opgebouwd. Laten we eens stilstaan bij de macht die hij bezat toen hij op aarde was en hoe hij ertoe werd bewogen die te gebruiken.

„Krachtig in . . . woord”

8. Waartoe ontving Jezus na zijn zalving de macht, en hoe gebruikte hij die?

8 Kennelijk verrichtte Jezus geen wonderen toen hij als jongen in Nazareth opgroeide. Maar dat veranderde nadat hij in 29 G.T. op de leeftijd van ongeveer dertig jaar was gedoopt (Lukas 3:21-23). De bijbel vertelt ons: „God [heeft] hem met heilige geest en kracht . . . gezalfd, en hij ging het land door, terwijl hij goeddeed en allen gezond maakte die door de Duivel onderdrukt waren” (Handelingen 10:38). „Goeddeed” — geeft dat niet te kennen dat Jezus zijn macht op juiste wijze gebruikte? Nadat hij was gezalfd, werd hij „een profeet . . . krachtig in werk en woord”. — Lukas 24:19.

9-11. (a) Waar gaf Jezus zijn onderwijs meestal, en voor welke uitdaging stond hij? (b) Waarom stonden de scharen versteld van Jezus’ manier van onderwijzen?

9 Hoe was Jezus krachtig in woord? Hij onderwees vaak in de  openlucht — aan de oever van een meer, op een heuvelhelling en ook op straat en op marktplaatsen (Markus 6:53-56; Lukas 5:1-3; 13:26). Zijn toehoorders konden gewoon weglopen als ze zijn woorden niet interessant vonden. Er bestonden nog geen gedrukte boeken, dus mensen die Jezus’ onderwijs op prijs stelden, moesten zijn woorden in hun hart en geest bewaren. Jezus’ onderwijs moest dus heel boeiend, duidelijk te begrijpen en gemakkelijk te onthouden zijn. Maar dit was voor Jezus geen probleem. Denk bijvoorbeeld eens aan zijn Bergrede.

10 Op een ochtend in het begin van 31 G.T. verzamelde zich een menigte op een heuvelhelling bij de Zee van Galilea. Sommigen waren uit Judea en Jeruzalem gekomen, zo’n 100 tot 110 kilometer ver. Anderen kwamen van de kustgebieden van Tyrus en Sidon in het noorden. Veel zieke mensen kwamen naar Jezus toe om hem aan te raken, en hij genas hen allen. Toen er niet één ernstig zieke meer onder hen was, begon hij te onderwijzen (Lukas 6:17-19). Nadat hij enige tijd later was uitgesproken, waren ze verbaasd over wat ze hadden gehoord. Waarom?

11 Jaren later schreef iemand die deze toespraak had gehoord dat „de scharen versteld stonden van zijn manier van onderwijzen; want hij onderwees hen als iemand die autoriteit heeft” (Mattheüs 7:28, 29). Jezus sprak met een kracht die ze konden voelen. Hij sprak namens God en ondersteunde zijn onderwijs met het gezag van Gods Woord (Johannes 7:16). Jezus’ uitspraken waren duidelijk, zijn aansporingen overredend en zijn argumenten onweerlegbaar. Zijn woorden drongen tot de kern van de zaak en tot het hart van zijn toehoorders door. Hij leerde hun hoe ze gelukkig konden worden, hoe ze moesten bidden, hoe ze Gods koninkrijk moesten zoeken en hoe ze aan een zekere toekomst konden bouwen (Mattheüs 5:3–7:27). Zijn woorden schudden degenen wakker die naar waarheid en rechtvaardigheid hongerden. Zulke mensen waren bereid zichzelf te „verloochenen” en alles in de steek te laten om hem te volgen (Mattheüs 16:24; Lukas 5:10, 11). Wat een bewijs van de kracht van Jezus’ woorden!

 „Krachtig in werk”

12, 13. In welk opzicht was Jezus „krachtig in werk”, en hoeveel verscheidenheid vertoonden zijn wonderen?

12 Jezus was ook „krachtig in werk” (Lukas 24:19). De Evangeliën vermelden meer dan dertig specifieke wonderen die door hem zijn verricht — alle in „Jehovah’s kracht” (Lukas 5:17). * Jezus’ wonderen beïnvloedden het leven van duizenden mensen. Bij twee wonderen alleen al — het te eten geven van 5000 en later 4000 mannen, „de vrouwen en jonge kinderen niet meegerekend” — waren menigten van in totaal waarschijnlijk zo’n 20.000 mensen betrokken! — Mattheüs 14:13-21; 15:32-38.

’Zij zagen Jezus op de zee lopen’

13 Jezus heeft veel uiteenlopende wonderen verricht. Hij had autoriteit over demonen en dreef ze met gemak uit (Lukas 9:37-43). Hij had macht over de stoffelijke schepping, want hij veranderde water in wijn (Johannes 2:1-11). Tot verbazing van zijn discipelen liep hij op de door de wind opgezweepte Zee van Galilea (Johannes 6:18, 19). Hij had macht over ziekten — hij genas organische stoornissen, chronische kwalen en levensbedreigende aandoeningen (Markus 3:1-5; Johannes 4:46-54). Hij verrichtte dergelijke genezingen op verschillende manieren. Sommigen werden op afstand genezen, terwijl anderen door Jezus persoonlijk werden aangeraakt (Mattheüs 8:2, 3, 5-13). Sommigen werden onmiddellijk genezen, anderen geleidelijk. — Markus 8:22-25; Lukas 8:43, 44.

14. Onder welke omstandigheden bewees Jezus dat hij de macht bezat om de dood ongedaan te maken?

14 Bovenal bezat Jezus de macht om de dood ongedaan te maken. Bij drie opgetekende gelegenheden wekte hij een dode op: hij gaf een twaalfjarige dochter aan haar ouders terug, een enig kind aan zijn moeder die weduwe was en een geliefde broer aan zijn zussen (Lukas 7:11-15; 8:49-56; Johannes 11:38-44).  Geen enkele omstandigheid bleek te moeilijk. Hij wekte het twaalfjarige meisje kort nadat ze was overleden van haar sterfbed op. Hij gaf de zoon van de weduwe een opstanding toen deze op de lijkbaar lag, ongetwijfeld op de dag dat hij gestorven was. En hij wekte Lazarus op uit het graf toen deze al vier dagen dood was.

Onzelfzuchtig, verantwoord en van consideratie getuigend gebruik van macht

15, 16. Welke bewijzen zijn er dat Jezus zijn macht op een onzelfzuchtige manier gebruikte?

15 Kun je je de mogelijkheden tot misbruik voorstellen als de macht die Jezus bezat aan een onvolmaakte regeerder werd gegeven? Maar Jezus was zondeloos (1 Petrus 2:22). Hij weigerde besmet te worden met de zelfzucht, ambitie en hebzucht waardoor onvolmaakte mensen ertoe worden gebracht hun macht ten nadele van anderen te gebruiken.

16 Jezus gebruikte zijn macht op een onzelfzuchtige manier en maakte er nooit voor eigen gewin gebruik van. Toen hij honger had, weigerde hij voor zichzelf stenen in brood te veranderen (Mattheüs 4:1-4). Zijn schamele bezittingen vormden er het bewijs van dat hij geen munt probeerde te slaan uit het gebruik van zijn macht (Mattheüs 8:20). Er zijn nog meer bewijzen dat zijn krachtige werken uit onzelfzuchtige motieven voortsproten. Wanneer hij wonderen verrichtte, vergde dit iets van hem. Als hij zieken genas, ging er kracht van hem uit. Hij voelde dat er kracht uit zijn lichaam stroomde, zelfs wanneer het maar om één genezing ging (Markus 5:25-34). Toch liet hij zich door menigten mensen aanraken, en ze werden genezen (Lukas 6:19). Wat een onzelfzuchtige geest!

17. Hoe toonde Jezus dat hij zijn macht op een verantwoorde manier gebruikte?

17 Jezus gebruikte zijn macht ook op een verantwoorde manier. Nooit verrichtte hij krachtige werken louter om indruk te maken of voor de show (Mattheüs 4:5-7). Hij was niet bereid wonderen te verrichten alleen om de door verkeerde motieven  ingegeven nieuwsgierigheid van Herodes te bevredigen (Lukas 23:8, 9). In plaats van met zijn macht te koop te lopen, gaf Jezus degenen die hij had genezen vaak instructies om het aan niemand te vertellen (Markus 5:43; 7:36). Hij wilde niet dat mensen op grond van sensationele berichten tot conclusies over hem kwamen. — Mattheüs 12:15-19.

18-20. (a) Wat was van invloed op de wijze waarop Jezus zijn macht gebruikte? (b) Hoe denk jij over de manier waarop Jezus een zekere dove man genas?

18 Deze machtige man, Jezus, leek in niets op de regeerders die zonder enig gevoel voor de behoeften en het leed van anderen hun macht uitoefenden. Jezus gaf om mensen. Alleen al de aanblik van mensen die in ellende verkeerden, raakte hem zo diep dat hij ertoe werd bewogen hun lijden te verlichten (Mattheüs 14:14). Hij hield rekening met hun gevoelens en behoeften, en deze tedere bezorgdheid was van invloed op de manier waarop hij zijn macht gebruikte. Een ontroerend voorbeeld daarvan staat in Markus 7:31-37.

19 Bij deze gelegenheid kwamen er grote scharen naar Jezus toe en brachten velen bij hem die ziek waren, en hij genas hen allen (Mattheüs 15:29, 30). Maar Jezus betoonde één man speciale consideratie. De man was doof en kon nauwelijks praten. Misschien heeft Jezus gemerkt dat deze man zich heel nerveus of opgelaten voelde. Vol medegevoel nam Jezus de man apart — weg van de schare — en ging met hem naar een rustig plekje. Toen bediende Jezus zich van enkele gebaren om de man duidelijk te maken wat hij ging doen. Hij „stak zijn vingers in de oren van de man, en na gespuwd te hebben, raakte hij zijn tong aan” (Markus 7:33). * Vervolgens keek Jezus omhoog naar de hemel en uitte een gebedsvolle zucht. Deze handelingen moesten  de man zeggen: ’Wat ik voor je ga doen, is toe te schrijven aan kracht van God.’ Ten slotte zei Jezus: „Word geopend” (Markus 7:34). Daarop werd het gehoor van de man hersteld en kon hij normaal praten.

20 Wat is het ontroerend te bedenken dat Jezus zelfs wanneer hij zijn door God geschonken macht gebruikte om in ellende verkerende mensen te genezen, vol medegevoel rekening hield met hun gevoelens! Is het niet geruststellend te weten dat Jehovah het Messiaanse koninkrijk in handen van zo’n meedogende, zorgzame Regeerder heeft gegeven?

Een teken van toekomstige dingen

21, 22. (a) Waarop duidden de wonderen van Jezus? (b) Wat kunnen we onder Jezus’ Koninkrijksheerschappij verwachten, daar hij de natuurkrachten beheerst?

21 De krachtige werken die Jezus op aarde verrichtte, waren slechts voorproefjes van nog grotere zegeningen die onder zijn koninklijke heerschappij zouden komen. In Gods nieuwe wereld zal Jezus opnieuw wonderen doen — maar dan op wereldomvattende schaal! Sta eens stil bij enkele van de opwindende vooruitzichten.

22 Jezus zal de ecologie van de aarde in een volmaakt evenwicht herstellen. Bedenk dat hij heeft bewezen de natuurkrachten te beheersen door een storm tot bedaren te brengen. Onder Christus’ Koninkrijksregering zal de mensheid dus beslist niet bang hoeven te zijn om schade te lijden van tyfoons, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen of andere natuurrampen. Aangezien Jezus de Meesterwerker is, die door Jehovah werd gebruikt om de aarde en alle leven erop te scheppen, weet hij precies hoe de aarde in elkaar zit. Hij weet hoe haar hulpbronnen gebruikt moeten worden. Onder zijn heerschappij zal de hele aarde in een paradijs veranderd worden. — Lukas 23:43.

23. Hoe zal Jezus als Koning de behoeften van de mensheid bevredigen?

23 Hoe staat het met de behoeften van de mensheid? Dat Jezus duizenden mensen volop te eten kon geven met slechts weinig middelen, verzekert ons ervan dat onder zijn heerschappij  niemand honger zal hebben. Ja, een overvloed van eerlijk verdeeld voedsel zal voor altijd een eind maken aan honger (Psalm 72:16). Dat hij de macht had over ziekten en kwalen vertelt ons dat zieke, blinde, dove, verminkte en kreupele mensen genezen zullen worden — volledig en blijvend (Jesaja 33:24; 35:5, 6). Zijn vermogen om de doden op te wekken waarborgt dat zijn macht als hemelse Koning ook inhoudt dat hij de talloze miljoenen doden die het zijn Vader behaagt te gedenken, kan opwekken. — Johannes 5:28, 29.

24. Wat moeten we in gedachte houden wanneer we over Jezus’ macht nadenken, en waarom?

24 Wanneer we over Jezus’ macht nadenken, laten we dan in gedachte houden dat deze Zoon zijn Vader volmaakt navolgt (Johannes 14:9). De manier waarop Jezus zijn macht gebruikt, geeft ons dus een duidelijk beeld van de wijze waarop Jehovah zijn macht gebruikt. Denk bijvoorbeeld eens aan de vriendelijke manier waarop Jezus een bepaalde melaatse genas. Door medelijden bewogen raakte Jezus de man aan en zei: „Ik wil het” (Markus 1:40-42). Door middel van dit soort verslagen zegt Jehovah als het ware: ’Zo gebruik ik mijn macht!’ Word je er niet toe bewogen onze almachtige God te loven en dank te zeggen omdat hij zijn macht op zo’n liefdevolle manier gebruikt?

^ ¶1 Plotseling opstekende stormen zijn een normaal verschijnsel op de Zee van Galilea. Wegens de lage ligging van de zee (zo’n 200 meter onder de zeespiegel) is de lucht daar veel warmer dan in het omliggende gebied, en dit veroorzaakt atmosferische storingen. Vanaf de berg Hermon in het noorden waaien er sterke winden door het Jordaandal. Van het ene moment op het andere kan de rust plaats maken voor een razende storm.

^ ¶12 Bovendien worden veel wonderen in de Evangeliën soms onder één algemene beschrijving samengebracht. Bij een bepaalde gelegenheid kwam bijvoorbeeld een „hele stad” naar hem toe en genas hij ’vele’ zieken. — Markus 1:32-34.

^ ¶19 Spuwen was een middel of gebaar dat door zowel joden als heidenen als genezend werd beschouwd, en in rabbijnse geschriften wordt gesproken over het gebruik van speeksel bij medische behandelingen. Wellicht heeft Jezus alleen maar gespuwd om de man duidelijk te maken dat hij genezen zou worden. Hoe het ook zij, Jezus gebruikte zijn speeksel niet als een natuurlijk geneesmiddel.