Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Nader dicht tot Jehovah

 Hoofdstuk 8

Herstellende kracht — Jehovah ’maakt alle dingen nieuw’

Herstellende kracht — Jehovah ’maakt alle dingen nieuw’

1, 2. Door wat voor verliezen wordt de menselijke familie in deze tijd getroffen, en hoe zijn die op ons van invloed?

EEN kind verliest of beschadigt een geliefd stuk speelgoed en begint verdrietig te huilen. Het klinkt hartverscheurend! Maar heb je ooit gezien hoe het gezicht van een kind gaat stralen wanneer een ouder het verlorene herstelt? Voor de ouder is het wellicht een simpele zaak om het speelgoed terug te vinden of zelfs te repareren. Maar het kind is dolgelukkig en vol bewondering. Wat voor altijd verloren leek, is hersteld!

2 Jehovah, de allesovertreffende Vader, bezit de kracht om te herstellen wat zijn aardse kinderen wellicht als hopeloos verloren beschouwen. Natuurlijk hebben we het hier niet over speelgoed. In deze „kritieke tijden . . ., die moeilijk zijn door te komen,” hebben we met verliezen te maken die veel ernstiger zijn (2 Timotheüs 3:1-5). Veel van wat mensen dierbaar is, lijkt altijd in gevaar te zijn — hun huis, hun bezittingen, hun baan en zelfs hun gezondheid. We voelen ons misschien ook wanhopig wanneer we stilstaan bij de vernietiging van het milieu en de daaruit voortvloeiende verliezen doordat veel levensvormen uitsterven. Maar niets treft ons zo hard als de dood van iemand die we liefhebben. De gevoelens van verlies en machteloosheid kunnen overweldigend zijn. — 2 Samuël 18:33.

3. Welk vertroostende vooruitzicht wordt in Handelingen 3:21 gegeven, en door middel waarvan zal Jehovah het verwezenlijken?

3 Wat is het dus vertroostend om meer over Jehovah’s herstellende kracht te weten te komen! Zoals we zullen zien, is er verbazingwekkend veel dat Jehovah voor zijn aardse kinderen kan en zal herstellen. Ja, de bijbel laat zien dat „het herstel van alle dingen” in Jehovah’s voornemen besloten ligt (Handelingen 3:21). Om dit tot stand te brengen zal Jehovah gebruik maken van het Messiaanse koninkrijk, geregeerd door zijn Zoon, Jezus Christus.  De bewijzen tonen aan dat dit koninkrijk in 1914 in de hemel begon te regeren (Mattheüs 24:3-14). * Wat zal er worden hersteld? Laten we eens enkele van Jehovah’s grootse herstellingsdaden bekijken. Een daarvan kunnen we al zien en ervaren. Andere zullen op grote schaal in de toekomst plaatsvinden.

Het herstel van de zuivere aanbidding

4, 5. Wat gebeurde er in 607 v.G.T. met Gods volk, en welke hoop gaf Jehovah hun?

4 Eén ding dat Jehovah al heeft hersteld, is de zuivere aanbidding. Laten we, om te begrijpen wat dit betekent, eens kort de geschiedenis van het koninkrijk Juda doornemen. Dat zal ons een opwindend inzicht geven in de wijze waarop Jehovah zijn herstellende kracht gebruikt. — Romeinen 15:4.

5 Stel je eens voor hoe de getrouwe joden zich in 607 v.G.T. voelden toen Jeruzalem werd verwoest. Hun geliefde stad lag in puin en haar muren waren omvergehaald. Erger nog, de prachtige tempel die Salomo had gebouwd, het enige centrum voor zuivere aanbidding van Jehovah op heel de aarde, was tot een puinhoop gemaakt (Psalm 79:1). De overlevenden werden in ballingschap naar Babylon gevoerd en lieten hun land als een troosteloze verblijfplaats van wilde dieren achter (Jeremia 9:11). Van menselijk standpunt uit bezien leek alles verloren (Psalm 137:1). Maar Jehovah, die deze verwoesting lang geleden had voorzegd, gaf hoop dat er een tijd van herstel in het verschiet lag.

6-8. (a) Welk terugkerende thema vinden we in de geschriften van de Hebreeuwse profeten, en hoe kregen die profetieën een eerste vervulling? (b) Hoe maakt Gods volk in deze tijd een vervulling van veel herstellingsprofetieën mee?

6 Feitelijk was herstel een terugkerend thema in de geschriften  van de Hebreeuwse profeten. * Via hen had Jehovah een land beloofd dat hersteld en opnieuw bewoond zou worden, vruchtbaar zou zijn en beschermd zou worden tegen wilde beesten en vijandelijke aanvallen. Hij beschreef hun herstelde land als een waar paradijs! (Jesaja 65:25; Ezechiël 34:25; 36:35) Bovenal zou de zuivere aanbidding worden hersteld, en de tempel zou worden herbouwd (Micha 4:1-5). Deze profetieën gaven de joodse ballingen hoop en hielpen hen hun zeventigjarige gevangenschap in Babylon te verduren.

7 Eindelijk brak de tijd van herstel aan. Uit Babylon bevrijd keerden de joden naar Jeruzalem terug en herbouwden daar Jehovah’s tempel (Ezra 1:1, 2). Zolang ze aan de zuivere aanbidding vasthielden, zegende Jehovah hen en maakte hij hun land vruchtbaar en voorspoedig. Hij beschermde hen tegen vijanden en tegen de wilde dieren die hun land tientallen jaren in bezit hadden gehad. Wat moeten ze zich over Jehovah’s herstellende kracht hebben verheugd! Maar die gebeurtenissen vormden slechts een eerste, beperkte vervulling van de herstellingsprofetieën. Er zou een grotere vervulling plaatsvinden „in het laatst der dagen”, onze tijd, waarin de langbeloofde Erfgenaam van koning David op de troon geplaatst zou worden. — Jesaja 2:2-4; 9:6, 7.

8 Kort nadat Jezus in 1914 in het hemelse koninkrijk op de troon was geplaatst, richtte hij zijn aandacht op de geestelijke behoeften van Gods getrouwe volk op aarde. Net zoals de Perzische veroveraar Cyrus in 537 v.G.T. een overblijfsel van de joden uit Babylon bevrijdde, zo bevrijdde Jezus een overblijfsel van geestelijke joden — zijn eigen volgelingen — van de invloed van een hedendaags Babylon, het wereldrijk van valse religie (Romeinen 2:29; Openbaring 18:1-5). Vanaf 1919 werd de zuivere aanbidding op haar juiste plaats in het leven van oprechte christenen hersteld (Maleachi 3:1-5). Sindsdien aanbidt Jehovah’s volk hem in zijn gereinigde geestelijke tempel — Gods regeling voor zuivere aanbidding. Waarom is dit belangrijk voor ons in deze tijd?

 Geestelijk herstel — Waarom het belangrijk is

9. Wat hebben de kerken van de christenheid na het apostolische tijdperk met de aanbidding van God gedaan, maar wat heeft Jehovah in onze tijd gedaan?

9 Bekijk het eens in historisch perspectief. De christenen in de eerste eeuw genoten veel geestelijke zegeningen. Maar Jezus en de apostelen voorzeiden dat de zuivere aanbidding verdorven zou worden en verloren zou gaan (Mattheüs 13:24-30; Handelingen 20:29, 30). Na het apostolische tijdperk verscheen de christenheid op het toneel. Haar geestelijken namen heidense leringen en gebruiken over. Ook maakten ze het bijna onmogelijk God te benaderen, want ze schilderden hem af als een onbegrijpelijke Drie-eenheid en leerden de mensen bij priesters te biechten en tot Maria en allerlei „heiligen” te bidden in plaats van tot Jehovah. En wat heeft Jehovah na dat eeuwenlange verderf gedaan? Te midden van de hedendaagse wereld — een wereld vol religieuze leugens en bezoedeld met goddeloze praktijken — is hij tussenbeide gekomen en heeft hij de zuivere aanbidding hersteld! Zonder overdrijven kunnen we zeggen dat dit herstel een van de belangrijkste ontwikkelingen in deze tijd is.

10, 11. (a) Welke twee aspecten zijn er bij het geestelijke paradijs betrokken, en hoe zijn ze op jou van invloed? (b) Wat voor mensen heeft Jehovah in het geestelijke paradijs bijeengebracht, en waarvan zullen ze het voorrecht hebben getuige te zijn?

10 De ware christenen in deze tijd verheugen zich dus in een geestelijk paradijs. Wat houdt dit paradijs in? In hoofdzaak twee aspecten. Het eerste is de zuivere aanbidding van de ware God, Jehovah. Hij heeft ons gezegend met een wijze van aanbidden die vrij is van leugens en verdraaiingen. Hij heeft ons gezegend met geestelijk voedsel. Dit stelt ons in staat over onze hemelse Vader te leren, hem te behagen en dicht tot hem te naderen (Johannes 4:24). Het tweede aspect van het geestelijke paradijs heeft met mensen te maken. Zoals Jesaja voorzei, heeft Jehovah „in het laatst der dagen” zijn aanbidders de wegen van vrede geleerd. Hij heeft oorlogen afgeschaft onder ons. Ondanks onze onvolmaaktheden helpt hij ons „de nieuwe persoonlijkheid” aan te doen. Hij zegent onze inspanningen met zijn heilige  geest, die schitterende vruchten in ons voortbrengt (Efeziërs 4:22-24; Galaten 5:22, 23). Als jij in overeenstemming met Gods geest handelt, maak je werkelijk deel uit van het geestelijke paradijs.

11 Jehovah heeft in dit geestelijke paradijs het soort mensen bijeengebracht dat hij liefheeft — mensen die hem liefhebben, die vrede liefhebben en die „zich bewust zijn van hun geestelijke nood” (Mattheüs 5:3). Dat zijn de mensen die het voorrecht zullen hebben getuige te zijn van een nog opzienbarender herstel — dat van de mensheid en van de hele aarde.

„Zie! Ik maak alle dingen nieuw”

12, 13. (a) Waarom moeten de herstellingsprofetieën nog een andere vervulling krijgen? (b) Wat is Jehovah’s voornemen met de aarde zoals hij dat in Eden heeft verklaard, en waarom geeft dit ons hoop voor de toekomst?

12 Veel van de herstellingsprofetieën schijnen op meer dan een geestelijk herstel te duiden. Jesaja bijvoorbeeld schreef over een tijd waarin de zieken, de kreupelen, de blinden en de doven genezen zouden worden en zelfs de dood voor eeuwig verzwolgen zou worden (Jesaja 25:8; 35:1-7). Deze beloften zijn in het oude Israël niet letterlijk vervuld. En hoewel we in onze tijd een geestelijke vervulling van deze beloften zien, is er alle reden om te geloven dat er in de toekomst een letterlijke, volledige vervulling zal plaatsvinden. Hoe weten we dat?

13 Destijds in Eden maakte Jehovah zijn voornemen met de aarde duidelijk: Ze moest bewoond worden door een gelukkige, gezonde, verenigde mensenfamilie. Man en vrouw moesten voor de aarde en alle schepselen erop zorgen en zo de hele planeet in een paradijs veranderen (Genesis 1:28). Dat lijkt in de verste verte niet op de huidige situatie. Maar we kunnen erop vertrouwen dat Jehovah’s voornemens nooit verijdeld worden (Jesaja 55:10, 11). Jezus, de door Jehovah aangestelde Messiaanse Koning, zal dit wereldomvattende paradijs tot stand brengen. — Lukas 23:43.

14, 15. (a) Hoe zal Jehovah ’alle dingen nieuw maken’? (b) Hoe zal het leven in het Paradijs zijn, en welk aspect spreekt je het meest aan?

14 Denk je eens in dat je de hele aarde in een paradijs ziet  veranderen! Jehovah zegt over die tijd: „Zie! Ik maak alle dingen nieuw” (Openbaring 21:5). Sta er eens bij stil wat dat zal betekenen. Wanneer Jehovah het aanwenden van zijn vernietigingskracht tegen dit goddeloze oude samenstel beëindigd heeft, zullen er „nieuwe hemelen en een nieuwe aarde” overblijven. Dit betekent dat een nieuwe regering vanuit de hemel bestuur zal uitoefenen over een nieuwe aardse maatschappij, bestaande uit mensen die Jehovah liefhebben en zijn wil doen (2 Petrus 3:13). Satan zal samen met zijn demonen op non-actief gesteld zijn (Openbaring 20:3). Voor het eerst in duizenden jaren zal de mensheid vrij zijn van die verdorven, verfoeilijke, negatieve invloed. Het gevoel van opluchting zal ongetwijfeld overweldigend zijn.

15 Eindelijk zullen we in staat zijn voor deze schitterende planeet te zorgen zoals oorspronkelijk de bedoeling was. De aarde heeft van nature herstellende vermogens. Vervuilde meren en rivieren kunnen zichzelf reinigen wanneer de oorzaak van de vervuiling wordt weggenomen; door oorlogshandelingen gehavende landschappen kunnen herstellen als de oorlogen ophouden. Wat een genoegen zal het zijn in harmonie met de aarde te werken, mee te helpen er een op een tuin gelijkend park van te maken, een wereldomvattend Eden met een eindeloze verscheidenheid van planten- en dierenleven! In plaats van lichtzinnig dieren- en plantensoorten uit te roeien, zal de mens in vrede leven met de hele schepping op aarde. Zelfs kinderen zullen niets van wilde dieren te vrezen hebben. — Jesaja 9:6, 7; 11:1-9.

16. Welk herstel in het Paradijs zal individueel op elke getrouwe persoon van invloed zijn?

16 We zullen ook individueel een herstel meemaken. Na Armageddon zullen de overlevenden op wereldomvattende schaal wonderbaarlijke genezingen ervaren. Net zoals Jezus dat deed toen hij zich op aarde bevond, zal hij zijn door God geschonken kracht gebruiken om de blinden hun gezicht terug te geven, de doven hun gehoor, de kreupelen en zieken een gezond lichaam (Mattheüs 15:30). De ouderen zullen zich verheugen in hernieuwde jeugdige kracht, gezondheid en vitaliteit (Job 33:25).  Rimpels zullen verdwijnen, ledematen worden weer recht en spieren zullen zich met hernieuwde kracht samentrekken. Heel de getrouwe mensheid zal voelen dat de gevolgen van zonde en onvolmaaktheid geleidelijk afnemen en verdwijnen. Wat zullen we Jehovah God dankbaar zijn voor zijn wonderbare herstellende kracht! Laten we nu onze aandacht richten op één speciaal hartverwarmend aspect van deze opwindende tijd van herstel.

De doden krijgen het leven terug

17, 18. (a) Waarom berispte Jezus de Sadduceeën? (b) Welke omstandigheden leidden ertoe dat Elia Jehovah vroeg een opstanding te verrichten?

17 In de eerste eeuw G.T. geloofden sommige religieuze leiders, Sadduceeën genaamd, niet in de opstanding. Jezus berispte hen met de woorden: „Gij vergist u, omdat gij noch de Schriften noch de kracht Gods kent” (Mattheüs 22:29). Ja, de Schriften onthullen dat Jehovah die herstellende kracht bezit. Hoe dat zo?

18 Haal je eens voor de geest wat er in Elia’s tijd gebeurde. Een weduwe hield het slappe lichaam van haar enige kind in de armen. De jongen was dood. De profeet Elia, die al enige tijd bij de weduwe te gast was, moet geschokt geweest zijn. Eerder had hij ertoe bijgedragen dat dit kind van de hongerdood werd gered. Elia kan heel goed aan het kereltje gehecht zijn geraakt. De moeder was ontroostbaar. Deze jongen was haar enige levende herinnering aan haar overleden man geweest. Misschien had ze gehoopt dat haar zoon wanneer ze oud geworden was voor haar zou zorgen. De weduwe was verontrust en vreesde dat ze voor de een of andere in het verleden begane dwaling werd gestraft. Elia kon niet aanzien dat de tragedie op deze manier nog werd verergerd. Hij nam het lichaam voorzichtig van haar boezem, droeg het naar zijn kamer en vroeg Jehovah God de ziel, of het leven, van het kind te laten terugkeren. — 1 Koningen 17:8-21.

19, 20. (a) Hoe toonde Abraham dat hij geloof had in Jehovah’s herstellende kracht, en wat was de basis voor dit geloof? (b) Hoe beloonde Jehovah Elia’s geloof?

19 Elia was niet de eerste die in de opstanding geloofde. Eeuwen daarvoor geloofde Abraham dat Jehovah die herstellende kracht  bezat — en met reden. Toen Abraham honderd jaar was en Sara negentig, herstelde Jehovah hun dode voortplantingsvermogen en stelde hij Sara op wonderbare wijze in staat een zoon te baren (Genesis 17:17; 21:2, 3). Later, toen de jongen volwassen was, vroeg Jehovah Abraham zijn zoon te offeren. Abraham toonde geloof, want hij was van oordeel dat Jehovah zijn geliefde zoon Isaäk het leven kon teruggeven (Hebreeën 11:17-19). Dat krachtige geloof verklaart wellicht waarom Abraham, voordat hij de berg besteeg om zijn zoon te offeren, zijn dienstknechten verzekerde dat hij en Isaäk samen zouden terugkeren. — Genesis 22:5.

„Zie, uw zoon leeft”!

20 Jehovah spaarde Isaäk, dus er was op dat moment geen behoefte aan een opstanding. In Elia’s geval was de zoon van de weduwe echter al dood — maar dat zou niet lang duren. Jehovah beloonde het geloof van de profeet door het kind op te wekken! Daarop gaf Elia de jongen aan zijn moeder met de onvergetelijke woorden: „Zie, uw zoon leeft”! — 1 Koningen 17:22-24.

21, 22. (a) Wat was het doel van de opstandingen die in de bijbel staan opgetekend? (b) Hoe omvangrijk zal de opstanding in het Paradijs zijn, en wie zal deze ten uitvoer brengen?

21 Zo zien we voor het eerst in het bijbelse verslag dat Jehovah zijn kracht aanwendt om een menselijk leven te herstellen. Later heeft Jehovah ook Elisa, Jezus, Paulus en Petrus de kracht gegeven om doden weer tot leven te brengen. Natuurlijk zijn degenen die werden opgewekt ten slotte weer gestorven. Niettemin geven deze bijbelse verslagen een schitterend voorproefje van toekomstige dingen.

22 In het Paradijs zal Jezus zijn rol als „de opstanding en het leven” vervullen (Johannes 11:25). Hij zal talloze miljoenen mensen opwekken en hun de gelegenheid geven om voor eeuwig in een paradijs op aarde te leven (Johannes 5:28, 29). Denk eens aan de herenigingen die er zullen zijn wanneer geliefde vrienden en verwanten, lange tijd gescheiden door de dood, elkaar helemaal buiten zichzelf van vreugde omhelzen! Heel de mensheid zal Jehovah loven wegens zijn herstellende kracht.

23. Wat was de grootste van alle tentoonspreidingen van Jehovah’s kracht, en hoe waarborgt dit onze hoop voor de toekomst?

 23 Jehovah heeft een rotsvaste waarborg verschaft dat die hoop betrouwbaar is. In de grootste van alle tentoonspreidingen van zijn kracht wekte hij zijn Zoon, Jezus, op als een machtig geestelijk schepsel en gaf hem een positie direct onder zichzelf. De opgestane Jezus verscheen aan honderden ooggetuigen (1 Korinthiërs 15:5, 6). Zelfs voor sceptici moet een dergelijk bewijs ruim voldoende zijn. Jehovah bezit de kracht om leven te herstellen.

24. Waarom kunnen we ervan overtuigd zijn dat Jehovah de doden zal opwekken, en welke hoop mag ieder van ons koesteren?

24 Jehovah bezit niet alleen de kracht om de doden weer tot leven te brengen, maar hij heeft ook de wens dat te doen. De getrouwe man Job werd ertoe geïnspireerd te zeggen dat Jehovah werkelijk het vurige verlangen heeft de doden terug te brengen (Job 14:15). Voel je je niet aangetrokken tot onze God, die zijn herstellende kracht heel graag op zo’n liefdevolle manier aanwendt? Maar bedenk dat de opstanding slechts één aspect is van Jehovah’s grootse herstellingswerk dat in het verschiet ligt. Terwijl je steeds dichter tot hem nadert, is het goed altijd de kostbare hoop te koesteren dat je met eigen ogen zult kunnen zien dat Jehovah ’alle dingen nieuw maakt’. — Openbaring 21:5.

^ ¶3 „De tijden van het herstel van alle dingen” begonnen toen het Messiaanse koninkrijk werd opgericht met een erfgenaam van de getrouwe koning David op de troon. Jehovah had David beloofd dat een van zijn erfgenamen voor eeuwig zou regeren (Psalm 89:35-37). Maar nadat Jeruzalem in 607 v.G.T. door Babylon was verwoest, heeft er geen menselijke nakomeling van David meer op Gods troon gezeten. Jezus, die op aarde als een erfgenaam van David was geboren, werd de langbeloofde Koning toen hij in de hemel op de troon werd geplaatst.

^ ¶6 Mozes, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Micha en Zefanja hebben bijvoorbeeld allemaal over dit thema gesproken.