Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Leer van de verhalen uit de Bijbel

Dit boek neemt je mee op een reis door de tijd: van de schepping tot de komst van het Koninkrijk.

Een brief van het Besturende Lichaam

Voor wie is dit boek bedoeld?

VERHAAL 1

God maakt de hemel en de aarde

De Bijbel zegt dat God de hemel en de aarde maakte. Maar daarvóór maakte hij eerst een engel. Weet je waarom?

VERHAAL 2

God maakt de eerste man en vrouw

God maakte de eerste man en vrouw en gaf ze de tuin van Eden om in te wonen. Hij wilde dat ze kinderen zouden krijgen en van de hele aarde een paradijs zouden maken.

VERHAAL 3

Adam en Eva zijn ongehoorzaam

Wat was er bijzonder aan één bepaalde boom in de tuin van Eden? Waarom at Eva van de vrucht van deze boom?

VERHAAL 4

Woede kan heel gevaarlijk zijn

God was blij met het offer van Abel, maar niet met dat van Kaïn. Kaïn werd woedend en deed iets verschrikkelijks.

VERHAAL 5

De ark van Noach

Slechte engelen trouwden op aarde met vrouwen. Hun zonen waren groot en gemeen. Overal was geweld. Maar Noach was anders: hij hield van God en was gehoorzaam.

VERHAAL 6

Een nieuw begin voor acht mensen

Tijdens de vloed regende het 40 dagen en 40 nachten. In totaal bleven Noach en zijn gezin ruim een jaar in de ark. Uiteindelijk konden ze weer naar buiten.

VERHAAL 7

De toren van Babel

Een aantal mensen besloot een stad te bouwen met een toren die tot aan de hemel kwam. Waarom zorgde God ervoor dat ze ineens allemaal een andere taal gingen spreken?

VERHAAL 8

Abraham en Sara gehoorzamen God

Waarom verlieten Abraham en Sara hun huis in de stad om vervolgens in tenten te leven in Kanaän?

VERHAAL 9

Eindelijk, een zoon!

Hoe zou Jehovah zijn belofte aan Abraham laten uitkomen? Via Isaäk of via Ismaël?

VERHAAL 10

Denk aan de vrouw van Lot

God liet vuur en zwavel op Sodom en Gomorra regenen. Waarom werden die steden verwoest? Waarom moeten we aan de vrouw van Lot denken?

VERHAAL 11

Abraham vertrouwt echt op Jehovah

God zei tegen Abraham: ‘Neem alsjeblieft je enige zoon en offer hem op een berg in het land Moria.’ Wat zou Abraham doen?

VERHAAL 12

Jakob krijgt de erfenis

Isaäk en Rebekka kregen een tweeling: Esau en Jakob. Omdat Esau als eerste geboren werd, zou hij een speciale erfenis krijgen. Waarom gaf hij die weg in ruil voor een eenvoudige maaltijd?

VERHAAL 13

Jakob en Esau sluiten vrede

Waarom kreeg Jakob een zegen van een engel? Wat deed Jakob om vrede te sluiten met Esau?

VERHAAL 14

Een slaaf die gehoorzaam is aan God

Jozef deed wat goed was, maar toch maakte hij veel ellende mee. Waarom?

VERHAAL 15

Jehovah laat Jozef niet in de steek

Jozef was ver weg van zijn familie. Maar God bewees dat hij hem niet in de steek zou laten.

VERHAAL 16

Wie was Job?

Hij luisterde naar Jehovah, ook als dat heel moeilijk was.

VERHAAL 17

Mozes kiest voor Jehovah

Als baby wordt Mozes gered door zijn moeders slimme plan.

VERHAAL 18

De brandende struik

Waarom verbrandde de struik niet door het vuur?

VERHAAL 19

De eerste drie plagen

De farao maakte het zijn volk heel moeilijk, omdat hij te trots was om iets heel simpels te doen.

VERHAAL 20

De volgende zes plagen

Waarom waren deze plagen anders dan de eerste drie?

VERHAAL 21

De tiende plaag

Deze plaag was zo erg dat zelfs de trotse farao het uiteindelijk opgaf.

VERHAAL 22

Het wonder bij de Rode Zee

De farao overleefde de tien plagen, maar overleefde hij dit wonder van God?

VERHAAL 23

Een belofte aan Jehovah

De Israëlieten deden bij de berg Sinaï een speciale belofte aan God.

VERHAAL 24

Ze houden zich niet aan hun belofte

Terwijl Mozes de tien geboden ging halen, deed het volk iets heel slechts.

VERHAAL 25

Een tabernakel voor de aanbidding

In deze speciale tent stond de ark van het verbond.

VERHAAL 26

De twaalf spionnen

Jozua en Kaleb waren verschillend van de tien andere mannen die het land Kanaän gingen verkennen.

VERHAAL 27

Een opstand tegen Jehovah

Korach, Dathan, Abiram en 250 andere mannen begrepen een heel belangrijk feit over Jehovah niet.

VERHAAL 28

De ezel van Bileam praat

De ezel zag iemand die Bileam niet kon zien.

VERHAAL 29

Jehovah kiest Jozua

God gaf Jozua instructies die ons in deze tijd ook kunnen helpen.

VERHAAL 30

Rachab verstopt de spionnen

De muren van Jericho stortten in. Maar Rachabs huis bleef staan, ook al was dat huis deel van de muur.

VERHAAL 31

Jozua en de Gibeonieten

Jozua bad tot God: “Zon, sta stil!” Wat was Gods antwoord?

VERHAAL 32

Een nieuwe leider en twee moedige vrouwen

Na de dood van Jozua gingen de Israëlieten afgoden aanbidden. Het leven werd zwaar, maar er kwam hulp van de rechter Barak, de profetes Debora en van Jaël met haar tentpin!

VERHAAL 33

Ruth en Naomi

Twee vrouwen van wie hun man was gestorven, keerden terug naar Israël. Een van de vrouwen, Ruth, ging werken in het veld, waar ze werd opgemerkt door Boaz.

VERHAAL 34

Gideon verslaat de Midianieten

Toen de Midianieten het de Israëlieten heel zwaar hadden gemaakt, smeekten de Israëlieten Jehovah om hulp. Hoe kon Gideons kleine leger 135.000 soldaten verslaan?

VERHAAL 35

Hanna bidt om een zoon

Elkana nam Hanna, Peninna en de kinderen mee naar Silo om Jehovah te aanbidden. Daar bad Hanna om een zoon. Een jaar later werd Samuël geboren!

VERHAAL 36

Jefta’s belofte

Wat beloofde Jefta, en waarom? Hoe reageerde Jefta’s dochter op de belofte van haar vader?

VERHAAL 37

Jehovah praat met Samuël

De twee zonen van de hogepriester Eli dienden als priester in de tabernakel, maar ze gehoorzaamden Gods wetten niet. De jonge Samuël was anders en Jehovah sprak met hem.

VERHAAL 38

Jehovah maakt Simson sterk

God maakte Simson sterk om de Filistijnen te verslaan, maar wanneer Simson een verkeerde beslissing neemt, nemen de Filistijnen hem gevangen.

VERHAAL 39

De eerste koning van Israël

God had de Israëlieten rechters gegeven om hen te leiden, maar ze wilden een koning. Samuël zalfde Saul tot koning. Waarom koos Jehovah later iemand anders?

VERHAAL 40

David en Goliath

Jehovah kiest David als de volgende koning van Israël. David laat zien waarom hij een goede keuze is.

VERHAAL 41

David en Saul

Waarom haat de ene man de andere? En hoe reageert de man die gehaat wordt?

VERHAAL 42

Een moedige en trouwe vriend

De zoon van de koning wordt een goede vriend van David.

VERHAAL 43

De zonde van koning David

Een slechte beslissing leidt tot heel wat ellende.

VERHAAL 44

Een tempel voor Jehovah

God is blij met wat koning Salomo vraagt en hij geeft Salomo grote voorrechten.

VERHAAL 45

Het koninkrijk wordt verdeeld

Veel Israëlieten stoppen ermee Jehovah te dienen.

VERHAAL 46

Een test op de berg Karmel

Wie is de ware God: Jehovah of Baäl?

VERHAAL 47

Jehovah helpt Elia

Denk je dat hij jou ook kan helpen?

VERHAAL 48

De zoon van een weduwe leeft weer!

Twee wonderen in hetzelfde huis!

VERHAAL 49

Een gemene koningin wordt gestraft

Izebel bedenkt een plan om Naboth te vermoorden en zo zijn wijngaard te kunnen stelen! Maar Jehovah ziet hoe slecht ze is.

VERHAAL 50

Jehovah beschermt Josafat

De goede koning Josafat bidt tot God om hulp wanneer Juda bedreigt wordt door vijandige volken.

VERHAAL 51

Een machtige strijder en een klein meisje

Een klein Israëlitisch meisje vertelt aan de vrouw van Naäman over Jehovah’s grote kracht. Het resultaat is een wonder.

VERHAAL 52

Jehovah’s leger van vuur

De bediende van Elisa ontdekt dat ‘er meer zijn met ons dan met hen’.

VERHAAL 53

Jojada is moedig

Een trouwe priester neemt het op tegen een slechte koningin.

VERHAAL 54

Jehovah heeft geduld met Jona

Hoe kwam het dat een profeet van God door een grote vis werd opgeslokt? Hoe werd hij gered? Welke les leerde Jehovah hem?

VERHAAL 55

Jehovah’s engel beschermt Hizkia

Vijanden van Juda zeggen dat Jehovah zijn volk niet zal beschermen, maar ze hebben het fout!

VERHAAL 56

Josia houdt van Jehovah’s wet

Josia wordt koning wanneer hij acht jaar is en hij helpt zijn volk om Jehovah te aanbidden.

VERHAAL 57

Jeremia gaat prediken

Wat deze jonge profeet zei, maakte de oudsten van Juda heel kwaad.

VERHAAL 58

Jeruzalem wordt verwoest

Het volk van Juda blijft valse goden aanbidden. Daarom helpt Jehovah ze niet meer.

VERHAAL 59

Vier jongens gehoorzamen Jehovah

Vier jongens uit Juda zijn vastbesloten om trouw te blijven aan Jehovah, zelfs aan het koninklijk hof van Babylon.

VERHAAL 60

Een koninkrijk dat altijd zal blijven bestaan

Daniël legt uit wat de vreemde droom van Nebukadnezar betekent.

VERHAAL 61

Ze weigeren te buigen

Sadrach, Mesach en Abednego weigeren het gouden beeld van koning Nebukadnezar te aanbidden.

VERHAAL 62

Een koninkrijk als een grote boom

Nebukadnezars toekomst wordt voorspeld in een droom.

VERHAAL 63

Geheimzinnige woorden op een muur

Wanneer verschijnen die geheimzinnige woorden en wat betekenen ze?

VERHAAL 64

Daniël in de leeuwenkuil

Bid, net als Daniël, elke dag tot Jehovah!

VERHAAL 65

Esther redt haar volk

Een weeskind uit het buitenland wordt koningin.

VERHAAL 66

Ezra geeft onderwijs over Gods wet

De Israëlieten hebben geluisterd naar Ezra. Nu doen ze een speciale belofte aan Jehovah.

VERHAAL 67

De muren van Jeruzalem

Nehemia ontdekt dat zijn vijanden Jeruzalem willen aanvallen. Waarom is hij niet bang?

VERHAAL 68

Elisabeth krijgt een kind

Waarom kreeg de man van Elisabeth te horen dat hij niet meer zou kunnen spreken totdat de baby geboren was?

VERHAAL 69

Gabriël bezoekt Maria

Hij vertelde haar iets wat haar leven veranderde.

VERHAAL 70

Engelen maken bekend dat Jezus is geboren

De herders die hoorden dat Jezus geboren was, gingen meteen naar Jezus toe.

VERHAAL 71

Jehovah beschermt Jezus

Een slechte koning wilde Jezus doden.

VERHAAL 72

Jezus als tiener

Waarom waren de leraren in de tempel verbaasd over Jezus?

VERHAAL 73

Johannes heeft een belangrijke taak

Johannes wordt een profeet. Hij maakt bekend dat de Messias zal komen. Hoe reageren de mensen op zijn boodschap?

VERHAAL 74

Jezus wordt de Messias

Wat bedoelt Johannes als hij zegt dat Jezus het Lam van God is?

VERHAAL 75

De Duivel probeert Jezus in de val te lokken

De Duivel probeert Jezus drie keer in de val te lokken. Hoe doet hij dit? En hoe reageert Jezus?

VERHAAL 76

Jezus reinigt de tempel

Waarom jaagt Jezus dieren uit de tempel en gooit hij tafels van geldwisselaars omver?

VERHAAL 77

De vrouw bij de waterput

Waarom was de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsput verbaasd dat Jezus tegen haar sprak? Wat vertelde Jezus haar dat hij nog aan niemand anders had verteld?

VERHAAL 78

Jezus predikt over het Koninkrijk

Jezus nodigt een aantal van zijn discipelen uit om ‘vissers van mensen’ te worden. Later leidt hij 70 volgelingen op om goed nieuws te prediken.

VERHAAL 79

Jezus doet veel wonderen

Overal waar Jezus naartoe gaat, komen zieke mensen naar hem toe voor hulp. Hij geneest ze allemaal. Hij wekt zelfs een klein meisje uit de dood op.

VERHAAL 80

Jezus kiest twaalf apostelen

Waarom kiest Jezus hen? Ken je hun namen?

VERHAAL 81

Een beroemde toespraak

Jezus leert een grote groep mensen belangrijke lessen.

VERHAAL 82

Jezus leert zijn discipelen bidden

Welke dingen konden Jezus’ volgelingen ‘blijven vragen’?

VERHAAL 83

Jezus geeft duizenden mensen te eten

Wat laat dit wonder ons zien over Jezus en Jehovah?

VERHAAL 84

Jezus loopt over het water

Kun je je voorstellen hoe de apostelen zich voelen wanneer ze dit wonder zien?

VERHAAL 85

Jezus geneest op de sabbat

Waarom is niet iedereen blij met wat hij doet?

VERHAAL 86

Jezus wekt Lazarus op

Wanneer Jezus Maria ziet huilen, begint hij ook te huilen. Maar hun tranen worden al snel tranen van geluk.

VERHAAL 87

Jezus’ laatste avondmaaltijd

Jezus geeft belangrijke instructies aan zijn apostelen tijdens hun laatste maaltijd samen.

VERHAAL 88

Jezus wordt gearresteerd

Judas Iskariot leidt een grote groep mensen, gewapend met zwaarden en knuppels, naar Jezus toe zodat ze hem kunnen arresteren.

VERHAAL 89

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent

Wat gebeurt er op de binnenplaats van het huis van Kajafas? En wat gebeurt er met Jezus binnen in het huis?

VERHAAL 90

Jezus sterft op Golgotha

Waarom geeft Pilatus de opdracht om Jezus te vermoorden?

VERHAAL 91

Jezus wordt uit de dood opgewekt

Welke bijzondere dingen gebeuren in de dagen na Jezus’ dood?

VERHAAL 92

Jezus verschijnt opnieuw aan de discipelen

Wat doet hij om de aandacht van de discipelen te trekken?

VERHAAL 93

Jezus gaat terug naar de hemel

Voordat hij dat doet, geeft hij zijn discipelen nog een paar belangrijke opdrachten.

VERHAAL 94

De discipelen krijgen heilige geest

Wat kunnen de discipelen doen door de heilige geest?

VERHAAL 95

Niets kan ze tegenhouden

De religieuze leiders die Jezus hadden vermoord, proberen nu de discipelen de mond te snoeren. Maar dat lukt ze niet.

VERHAAL 96

Jezus kiest Saulus

Saulus is een gewelddadige vijand van de christenen, maar dat staat op het punt te veranderen.

VERHAAL 97

Cornelius krijgt heilige geest

Waarom stuurt God Petrus naar het huis van deze man, die geen Jood is?

VERHAAL 98

Het christendom verspreidt zich

De apostel Paulus en andere zendelingen prediken het goede nieuws in verre landen.

VERHAAL 99

Een bewaker leert de waarheid kennen

Waarom werden Paulus en Silas in de gevangenis gegooid? Hoe leerde hun bewaker de waarheid kennen?

VERHAAL 100

Paulus en Timotheüs

Ze waren goede vrienden, en samen dienden ze Jehovah jarenlang.

VERHAAL 101

Paulus gaat naar Rome

Het is een reis vol gevaren, maar deze apostel laat zich door niets tegenhouden.

VERHAAL 102

De openbaring aan Johannes

Jezus geeft hem een aantal visioenen over de toekomst.

VERHAAL 103

‘Laat uw Koninkrijk komen’

De Openbaring aan Johannes laat zien hoe Gods Koninkrijk het leven op aarde zal veranderen.