Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 16

Weersta de Duivel en zijn listen

Weersta de Duivel en zijn listen

„Weerstaat de Duivel en hij zal van u wegvluchten.” — JAKOBUS 4:7.

1, 2. Voor wie zijn doopplechtigheden een reden tot vreugde?

ALS je Jehovah al tientallen jaren dient, heb je waarschijnlijk al heel veel dooplezingen op onze grote vergaderingen gehoord. Maar hoe vaak je ook bij zulke gelegenheden aanwezig bent geweest, je bent waarschijnlijk toch telkens weer ontroerd als degenen die op de voorste rijen in de zaal zitten, opstaan om zich voor de doop aan te bieden. Op zo’n moment gaat er een gegons van opwinding door de zaal, gevolgd door een daverend applaus. Je krijgt misschien wel tranen in je ogen bij het zien van weer een groep dierbare personen die Jehovah’s kant hebben gekozen. Wat een vreugde geven zulke momenten!

2 Wij maken in onze omgeving misschien een paar keer per jaar een doopplechtigheid mee, maar de engelen hebben het voorrecht zoiets veel vaker te zien. Kun je je de ’vreugde in de hemel’ voorstellen als ze elke week wereldwijd duizenden personen aan het zichtbare deel van Jehovah’s organisatie toegevoegd zien worden? (Lukas 15:7, 10) De engelen zijn ongetwijfeld dolblij met die toename! — Haggaï 2:7.

DE DUIVEL „GAAT ROND ALS EEN BRULLENDE LEEUW”

3. Waarom gaat Satan rond „als een brullende leeuw”, en wat wil hij?

3 In scherpe tegenstelling daarmee zijn er echter geestelijke schepselen die woedend zijn bij het zien van die doopplechtigheden. Satan en de demonen vinden het ergerlijk dat duizenden deze verdorven wereld de rug toekeren. Per slot van rekening heeft Satan trots beweerd dat geen enkel mens Jehovah uit oprechte liefde dient en dat niemand onder zware  beproeving trouw zal blijven (Job 2:4, 5). Iedere keer dat er iemand toe bewogen wordt zich aan Jehovah op te dragen, wordt Satans ongelijk bewezen. Het is alsof Satan elke week duizenden keren een klap in zijn gezicht krijgt. Geen wonder dat hij ’rondgaat als een brullende leeuw, op zoek om iemand te verslinden’! (1 Petrus 5:8) Die „leeuw” is eropuit ons in geestelijk opzicht te verslinden door ons ertoe te brengen onze band met God te schaden of zelfs te verbreken. — Psalm 7:1, 2; 2 Timotheüs 3:12.

Iedere keer dat er zich iemand aan Jehovah opdraagt en zich laat dopen, wordt Satans ongelijk bewezen

4, 5. (a) In welke twee belangrijke opzichten heeft Jehovah Satans invloed beperkt? (b) Waarvan kan een ware christen zeker zijn?

4 Hoewel we met een boosaardige vijand te maken hebben, is er geen reden om ons door vrees te laten overmannen. Waarom niet? Omdat Jehovah de invloed van die „brullende leeuw” in twee belangrijke opzichten beperkt heeft. Ten eerste heeft Jehovah voorzegd dat „een grote schare” ware christenen de komende  „grote verdrukking” zal overleven (Openbaring 7:9, 14). Gods profetieën komen altijd uit. Daarom moet zelfs Satan wel weten dat Gods volk als groep buiten zijn bereik ligt.

5 De tweede beperking kan afgeleid worden uit een fundamentele waarheid die door een van Gods getrouwe mannen in het verleden onder woorden werd gebracht. De profeet Azarja zei tegen koning Asa: „Jehovah is met u zolang gij met hem bewijst te zijn” (2 Kronieken 15:2; 1 Korinthiërs 10:13). Uit talloze opgetekende voorbeelden blijkt dat Satan er nog nooit in geslaagd is ook maar één van Gods dienstknechten die dicht bij God bleef, te verslinden (Hebreeën 11:4-40). Een christen in deze tijd die dicht bij God blijft, zal in staat zijn de Duivel te weerstaan en zelfs te overwinnen. Gods Woord verzekert ons: „Weerstaat de Duivel en hij zal van u wegvluchten.” — Jakobus 4:7.

„ONZE STRIJD IS . . . TEGEN DE GODDELOZE GEESTENKRACHTEN”

6. Hoe vecht Satan tegen afzonderlijke christenen?

6 Satan kan de strijd niet winnen, maar hij kan ons als afzonderlijke personen wel laten sneuvelen als we niet waakzaam blijven. Satan weet dat hij ons kan verslinden als hij onze band met Jehovah kan verzwakken. Hoe probeert hij dat te bereiken? Door ons op een intensieve, persoonlijke en slinkse manier aan te vallen. Laten we deze drie strategieën van hem eens onder de loep nemen.

7. Waarom doet Satan intensieve aanvallen op Jehovah’s dienstknechten?

7 Intensieve aanvallen. De apostel Johannes zei: „De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze” (1 Johannes 5:19). Die woorden houden een waarschuwing in voor alle ware christenen. Omdat Satan de hele goddeloze mensenwereld al heeft verslonden, kan hij zich nu concentreren op degenen die tot dusver aan hem zijn ontsnapt — Jehovah’s dienstknechten — en zijn aanvallen op hen intensiveren (Micha 4:1; Johannes 15:19; Openbaring 12:12, 17). Hij is heel kwaad  omdat hij weet dat zijn tijd kort is. Daarom heeft hij de druk opgevoerd. We zijn nu getuige van zijn laatste uitzinnige, wrede en destructieve pogingen. Daarom moeten we meer dan ooit ’de tijden onderscheiden, om te weten wat we moeten doen’. — 1 Kronieken 12:32.

8. Wat bedoelde Paulus toen hij over „onze strijd” tegen goddeloze geesten sprak?

8 Een gevecht van man tegen man. De apostel Paulus waarschuwde zijn medechristenen: „Onze strijd is . . . tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten” (Efeziërs 6:12). Het Griekse woord dat Paulus hier voor „strijd” gebruikte, betekent letterlijk „worsteling”. Het brengt de gedachte over van een gevecht van man tegen man, een handgemeen. Door dat woord te gebruiken, beklemtoonde Paulus dus dat ieder van ons persoonlijk strijd moet voeren tegen goddeloze geesten. Of we nu wel of niet in een land wonen waar het geloof in goddeloze geesten heel algemeen is, we moeten nooit vergeten dat toen we ons aan Jehovah opdroegen, we als het ware op de worstelmat stapten. Elke christen is, in ieder geval vanaf zijn opdracht, in een gevecht gewikkeld. Geen wonder dat Paulus het nodig vond de christenen in Efeze drie keer op het hart te drukken om ’pal te staan’! — Efeziërs 6:11, 13, 14.

9. (a) Waarom bedienen Satan en de demonen zich van verschillende „listen”? (b) Waarom probeert Satan ons denken te verderven, en hoe kunnen we zijn pogingen weerstaan? (Zie het kader „ Pas op voor Satans listigheid!”) (c) Welke list gaan we nu bekijken?

9 Slinkse methoden. Paulus spoort christenen aan om pal te staan tegen Satans „listen” (Efeziërs 6:11, vtn.). Merk op dat Paulus het meervoud gebruikt. Goddeloze geesten bedienen zich niet van één tactiek maar van verschillende slinkse methoden, en daar hebben ze een goede reden voor. Sommige gelovigen die tijdens de ene vorm van beproeving pal stonden, zijn later gezwicht toen ze met een andere beproeving werden geconfronteerd. Daarom observeren de Duivel en de demonen het gedrag van ieder van ons heel nauwkeurig om onze zwakste plek te ontdekken. En vervolgens maken ze misbruik van elke  zwakheid die we maar hebben. Maar gelukkig kunnen we veel methoden van de Duivel herkennen, want die worden in de Bijbel onthuld (2 Korinthiërs 2:11). Eerder in dit boek spraken we over methoden zoals de verlokking van het materialisme, schadelijke omgang en seksuele immoraliteit. Laten we nu nog een van Satans listen bekijken: spiritisme.

HET BEOEFENEN VAN SPIRITISME — EEN DAAD VAN VERRAAD

10. (a) Wat is spiritisme? (b) Hoe beziet Jehovah spiritisme, en hoe bezie jij het?

10 Door spiritisme of demonisme te beoefenen, legt iemand rechtstreeks contact met goddeloze geesten. Waarzeggerij, toverij, het binden door een banspreuk en het spreken met de doden zijn enkele vormen van spiritisme. Zoals we heel goed weten, vindt Jehovah spiritisme „iets verfoeilijks” (Deuteronomium 18:10-12; Openbaring 21:8). Omdat ook wij „een afschuw [moeten hebben] van wat goddeloos is”, is het ondenkbaar dat we ooit het gezelschap van goddeloze geestenkrachten zouden zoeken (Romeinen 12:9). Wat zou dat een weerzinwekkende daad van verraad zijn tegenover onze hemelse Vader, Jehovah!

11. Waarom zou het een enorme overwinning voor Satan zijn als hij ons ertoe kon brengen ons met demonisme bezig te houden? Illustreer dat.

11 Maar omdat zelfs een beetje experimenteren met spiritisme al een afschuwelijke daad van ontrouw is tegenover Jehovah, is Satan eropuit sommigen van ons toch zover te krijgen. Elke keer dat hij een christen ertoe kan brengen zich met demonisme bezig te houden, behaalt hij een enorme overwinning. Waarom? Dat zouden we als volgt kunnen illustreren: Als een soldaat ertoe overgehaald kon worden te deserteren, zijn leger in de steek te laten en naar de vijandelijke troepen over te lopen, zou de vijandelijke bevelhebber opgetogen zijn. Misschien voert hij de verrader zelfs als een trofee mee, om de vroegere bevelhebber van die soldaat te beledigen.  Zo is het ook als een christen zich met spiritisme zou bezighouden: hij zou Jehovah willens en wetens in de steek laten en zich rechtstreeks onder Satans bevel plaatsen. Stel je eens voor hoe geweldig Satan het zou vinden met die deserteur te pronken alsof het een oorlogstrofee is! Zou iemand van ons de Duivel zo’n overwinning gunnen? Absoluut niet! We zijn geen verraders.

VRAGEN OPWERPEN OM TWIJFEL TE ZAAIEN

12. Welke methode gebruikt Satan om onze kijk op spiritisme te beïnvloeden?

12 Zolang we een afschuw hebben van spiritisme, zal Satan er bij ons geen succes mee hebben. Daarom weet hij dat hij ons denken moet veranderen. Hoe dan? Hij probeert christenen zo in de war te brengen dat sommigen gaan denken dat „goed slecht is en slecht goed” (Jesaja 5:20). Om dat te bereiken, valt Satan vaak terug op een van zijn beproefde methoden: hij werpt vragen op om twijfel te zaaien.

13. Hoe heeft Satan gebruikgemaakt van het opwerpen van vragen om twijfel te zaaien?

13 Let eens op hoe Satan die benadering in het verleden heeft gebruikt. In Eden vroeg hij aan Eva: „Is het werkelijk zo dat God heeft gezegd dat gij niet van elke boom van de tuin moogt eten?” In de tijd van Job stelde Satan op een vergadering van engelen in de hemel de vraag: „Is het om niet, dat Job God heeft gevreesd?” En aan het begin van Jezus’ aardse bediening daagde Satan hem uit door te zeggen: „Indien gij een zoon van God zijt, zeg dan tot deze stenen dat ze broden worden.” Stel je voor: hier waagde Satan het te spotten met wat Jehovah zelf nota bene zo’n zes weken eerder had gezegd: „Dit is mijn Zoon, de geliefde, die ik heb goedgekeurd”! — Genesis 3:1; Job 1:9; Mattheüs 3:17; 4:3.

14. (a) Hoe maakt Satan gebruik van het zaaien van twijfels in verband met de slechtheid van spiritisme? (b) Wat gaan we nu bespreken?

14 In deze tijd gebruikt de Duivel een soortgelijke methode om te proberen twijfels te zaaien in verband met de slechtheid  van spiritisme. Jammer genoeg is hij daar bij sommige gelovigen in geslaagd. Ze zijn zich gaan afvragen of bepaalde vormen van spiritisme echt wel zo slecht zijn. Eigenlijk denken ze: is het werkelijk zo? (2 Korinthiërs 11:3) Kunnen we hen helpen hun denken te corrigeren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Satans methode geen vat op ons heeft? Laten we om die vragen te beantwoorden, twee terreinen van het leven bekijken die Satan heel sluw met spiritistische elementen bezoedeld heeft. Die terreinen zijn amusement en gezondheidskwesties.

HIJ MAAKT MISBRUIK VAN ONZE VERLANGENS EN BEHOEFTEN

15. (a) Hoe bezien velen in de westerse wereld spiritisme? (b) Hoe zijn sommige christenen beïnvloed door de wereldse kijk op spiritisme?

15 Vooral in de westerse wereld wordt er steeds makkelijker gedacht over occultisme, hekserij en andere vormen van spiritisme. Films, boeken, tv-programma’s en computerspellen stellen demonische praktijken steeds vaker voor als grappig, slim en onschuldig. Sommige films en boeken over het occulte zijn zo waanzinnig populair geworden dat er zelfs fanclubs voor zijn opgericht. De demonen zijn er beslist in geslaagd de gevaren van het occulte te bagatelliseren. Heeft deze tendens om spiritisme licht op te vatten ook christenen beïnvloed? Sommigen hebben inderdaad hun denken laten beïnvloeden. In welk opzicht? Een typisch voorbeeld hiervan is dat een christen, nadat hij naar een film over het occulte had gekeken, zei: „Ik heb de film gezien, maar ik heb geen spiritisme beoefend.” Waarom is zo’n redenatie gevaarlijk?

16. Waarom is het gevaarlijk amusement te kiezen waarin occulte praktijken een voorname plaats innemen?

16 Hoewel er verschil is tussen het daadwerkelijk beoefenen van spiritisme en ernaar kijken, wil dat beslist niet zeggen dat het niet gevaarlijk is naar het occulte te kijken. Waarom niet? Sta hier eens bij stil: Gods Woord maakt duidelijk dat noch Satan noch zijn demonen in staat zijn onze gedachten te  lezen. * Om erachter te komen wat we denken en welke zwakheden we hebben, moeten goddeloze geesten dus, zoals eerder gezegd, goed observeren wat we doen — onder andere wat voor amusement we kiezen. Als uit het gedrag van een christen blijkt dat hij van films of boeken houdt die over mediums, bezweringen, bezetenheid of soortgelijke demonische onderwerpen gaan, geeft hij een signaal af aan de demonen. Eigenlijk maakt hij ze attent op zijn zwakke plek! Als reactie daarop zouden de demonen hun ’worsteling’ met die christen kunnen intensiveren om misbruik te maken van de zwakheid die hij heeft onthuld, totdat ze hem als het ware tegen de grond hebben gewerkt. Sommigen die belangstelling voor spiritisme kregen door amusement waarin het occulte een voorname plaats innam, zijn later zelfs daadwerkelijk spiritisme gaan beoefenen. — Galaten 6:7.

Trek voordeel van Jehovah’s steun tijdens ziekte

17. Door middel van welke list zou Satan misbruik kunnen maken van zieken?

17 Satan probeert niet alleen misbruik te maken van ons verlangen naar amusement maar ook van onze behoeften aan geneeskundige zorg. Hoe dan? Een christen wiens gezondheid hem in de steek laat ondanks vele pogingen om een remedie te vinden, zou wanhopig kunnen worden (Markus 5:25, 26). Dat kan Satan en de demonen een kans geven om misbruik van hem te maken. Ze weten heel goed dat Gods Woord ons waarschuwt geen hulp te zoeken bij „hen die beoefenen wat schadelijk is” (Jesaja 31:2). Om een zieke christen zover te krijgen dat hij die waarschuwing in de wind slaat, zouden de demonen hem in de verleiding kunnen brengen om in zijn wanhoop zijn toevlucht te nemen tot een behandeling of een procedure waarbij „magische kracht”, spiritisme, betrokken is. Dat is heel gevaarlijk,  want als die list van de demonen succes heeft, zou dat zijn band met God kunnen verzwakken. In welk opzicht?

18. Welke procedures zal een christen verwerpen, en waarom?

18 Jehovah waarschuwde de Israëlieten die hun toevlucht hadden genomen tot „magische kracht”: „Wanneer gij uw handpalmen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook al zendt gij veel gebeden op, ik luister niet” (Jesaja 1:13, 15). Natuurlijk willen we altijd alles vermijden wat onze gebeden zou kunnen verhinderen en waardoor we minder steun van Jehovah zouden krijgen — zeker als we ziek zijn (Psalm 41:3). Dus als er aanwijzingen zijn dat een bepaalde diagnostische procedure of een therapie spiritistische elementen kan bevatten, dient een ware christen die te verwerpen (Mattheüs 6:13). * Dan zal hij verzekerd blijven van Jehovah’s steun. — Zie het kader „ Is het spiritisme?

ALS ER VEEL VERHALEN OVER DEMONEN RONDGAAN

19. (a) Wat heeft de Duivel veel mensen wijsgemaakt in verband met zijn macht? (b) Wat voor verhalen moeten ware christenen vermijden?

19 Terwijl veel mensen in westerse landen het gevaar van Satans macht bagatelliseren, gebeurt in andere delen van de wereld het tegenovergestelde. Daar heeft de Duivel velen  wijsgemaakt dat hij meer macht heeft dan eigenlijk het geval is. Sommige mensen zijn dag en nacht, bij alles wat ze doen, bang voor goddeloze geesten. Er gaan veel verhalen rond over machtige daden van demonen. Zulke verhalen worden vaak met genoegen verteld; mensen worden erdoor gefascineerd. Moeten wij meedoen aan het verbreiden van die verhalen? Nee, dienstknechten van de ware God vermijden dat om twee belangrijke redenen.

20. Hoe zou iemand, misschien ongewild, Satans propaganda kunnen verbreiden?

20 Ten eerste bevordert iemand de belangen van Satan als hij verhalen over de activiteiten van demonen rondvertelt. Hoezo? Gods Woord bevestigt dat Satan tot krachtige werken in staat is, maar het waarschuwt ook dat hij gebruikmaakt van „leugenachtige tekenen” en „bedrog” (2 Thessalonicenzen  2:9, 10). Omdat Satan de aartsbedrieger is, weet hij hoe hij de geest van mensen die een zwak hebben voor spiritisme kan beïnvloeden en hoe hij hen dingen kan laten geloven die niet waar zijn. Die mensen geloven misschien oprecht dat ze bepaalde dingen gezien en gehoord hebben, en ze vertellen hun ervaringen voor waar. In de loop van de tijd worden hun verhalen aangedikt doordat ze steeds opnieuw verteld worden. Als een christen zulke verhalen zou verbreiden, zou hij eigenlijk de wil doen van de Duivel, „de vader van de leugen”. Hij zou Satans propaganda verbreiden. — Johannes 8:44; 2 Timotheüs 2:16.

21. Waar willen we onze gesprekken vooral over laten gaan?

21 Ten tweede zal een christen, ook al heeft hij in het verleden een paar keer echt met goddeloze geesten te maken gehad, medegelovigen niet steeds weer amuseren met verhalen daarover. Waarom niet? We krijgen de aansporing om „oplettend het oog gericht [te] houden op de Voornaamste Bewerker en Volmaker van ons geloof, Jezus” (Hebreeën 12:2). We moeten onze aandacht dus op hem richten, niet op Satan. Het is opvallend dat Jezus, toen hij op aarde was, zijn discipelen niet amuseerde met verhalen over goddeloze geesten, hoewel hij veel had kunnen vertellen over wat Satan al dan niet kon. Maar Jezus concentreerde zich op de Koninkrijksboodschap. Daarom willen we, in navolging van Jezus en de apostelen, onze gesprekken vooral laten gaan over „de grote daden van God”. — Handelingen 2:11; Lukas 8:1; Romeinen 1:11, 12.

22. Hoe kunnen we blijven bijdragen tot ’vreugde in de hemel’?

22 Het is waar dat Satan allerlei listen gebruikt, waaronder spiritisme, om te proberen onze band met Jehovah te verbreken. Maar als we een afschuw hebben van wat goddeloos is en het goede aanhangen, geven we de Duivel geen kans ons af te brengen van ons vaste besluit om alle vormen van spiritisme te verwerpen (Efeziërs 4:27). Stel je voor hoe groot de ’vreugde in de hemel’ zal zijn als we ’pal blijven staan tegen de listen van de Duivel’ totdat hij er niet meer is! — Efeziërs 6:11, vtn.

^ ¶16 De beschrijvende namen die aan Satan zijn gegeven (Tegenstrever, Lasteraar, Bedrieger, Verzoeker, Leugenaar) impliceren niet dat hij ons hart en onze geest kan onderzoeken. In tegenstelling daarmee wordt Jehovah beschreven als „de onderzoeker van harten”, en Jezus als degene die ’de nieren en harten doorzoekt’. — Spreuken 17:3; Openbaring 2:23.

^ ¶18 Zie voor verdere informatie het artikel „Een gezondheidstest voor u?” in De Wachttoren van 15 december 1994, blz. 19-22, en het artikel „De zienswijze van de bijbel: Doet uw keuze van medische behandeling er iets toe?” in de Ontwaakt! van 8 januari 2001, blz. 26, 27.