Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 4

Waarom gezag respecteren?

Waarom gezag respecteren?

„Eert alle soorten van mensen.” — 1 PETRUS 2:17.

1, 2. (a) Met welk probleem hebben we te maken als het om gezag gaat? (b) Welke vragen gaan we bespreken?

HEB je weleens gezien hoe een klein kind reageert als hem gevraagd wordt iets te doen waar hij eigenlijk geen zin in heeft? Je kunt duidelijk op zijn gezicht lezen dat hij in tweestrijd staat. Hij hoort de stem van zijn vader of moeder, en hij weet dat er van hem verwacht wordt dat hij het gezag van zijn ouders respecteert. Maar in dit geval wil hij gewoon niet gehoorzaam zijn. Zijn probleem illustreert iets waar we allemaal mee te maken hebben.

2 Het is niet altijd makkelijk om gezag te respecteren. Vind jij het weleens moeilijk iemand die een mate van gezag over je heeft, te respecteren? Dan ben je niet de enige met dat probleem. We leven in een tijd waarin respect voor gezag een ongekend dieptepunt schijnt te hebben bereikt. Toch zegt de Bijbel dat we respect moeten tonen voor degenen die een gezagspositie bekleden (Spreuken 24:21). Het is zelfs van essentieel belang als we in Gods liefde willen blijven. Het is dus logisch dat er enkele vragen rijzen. Waarom kan het soms zo moeilijk zijn gezag te respecteren? Waarom vraagt Jehovah dat van ons, en wat zal ons helpen te gehoorzamen? En tot slot: op welke manieren kunnen we respect voor gezag tonen?

WAAROM HET MOEILIJK IS

3, 4. Hoe zijn zonde en onvolmaaktheid ontstaan, en waarom maakt onze zondige aard het ons moeilijk gezag te respecteren?

3 Laten we in het kort twee redenen bekijken waarom het soms zo moeilijk is respect te tonen voor personen die met  gezag bekleed zijn. Ten eerste zijn we onvolmaakt, en ten tweede zijn de mensen die gezag over ons uitoefenen, ook onvolmaakt. Menselijke zonde en onvolmaaktheid zijn heel lang geleden ontstaan, toen Adam en Eva in de Hof van Eden tegen Gods gezag in opstand kwamen. Zonde begon dus met opstand. Tot op de dag van vandaag hebben we een aangeboren neiging tot opstandigheid. — Genesis 2:15-17; 3:1-7; Psalm 51:5; Romeinen 5:12.

4 Door onze zondige aard kunnen de meesten van ons makkelijk trots of hooghartig worden, terwijl nederigheid een zeldzame eigenschap is waarvoor we ons best moeten doen om die te ontwikkelen en te behouden. Zelfs na jaren getrouwe dienst voor God kunnen we nog steeds een probleem hebben met koppigheid en trots. Denk bijvoorbeeld aan Korach, die Jehovah’s volk door heel wat beproevingen heen trouw heeft gesteund. Toch hunkerde hij naar meer macht en voerde schaamteloos een opstand aan tegen Mozes, destijds de zachtmoedigste man op aarde (Numeri 12:3; 16:1-3). Denk ook eens aan koning Uzzia: zijn trots bracht hem ertoe Jehovah’s tempel binnen te gaan en een heilige taak te verrichten die aan de priesters was voorbehouden (2 Kronieken 26:16-21). Die mannen hebben een hoge prijs betaald voor hun opstandigheid. Maar hun slechte voorbeeld is een nuttige waarschuwing voor ons allemaal. We moeten vechten tegen de trots die het ons moeilijk maakt gezag te respecteren.

5. Hoe hebben onvolmaakte mensen hun macht misbruikt?

5 Aan de andere kant hebben onvolmaakte mensen met een gezagspositie veel bijgedragen tot de ondermijning van respect voor gezag. Velen van hen waren wreed, gewelddadig of tiranniek. In feite is de menselijke geschiedenis grotendeels een verslag over machtsmisbruik (Prediker 8:9). Saul bijvoorbeeld was een goede, nederige man toen Jehovah hem uitkoos om koning te worden. Maar hij gaf toe aan trots en jaloezie, en hij ging de getrouwe man David vervolgen (1 Samuël 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11). David werd later een van de beste koningen  die Israël ooit heeft gehad. Toch maakte hij misbruik van zijn macht toen hij de vrouw van de Hethiet Uria nam en die onschuldige man naar het front stuurde om in de strijd te sneuvelen (2 Samuël 11:1-17). Onvolmaaktheid maakt het mensen inderdaad moeilijk om goed met macht om te gaan. En als machthebbers geen respect voor Jehovah hebben, brengen ze het er nog slechter af. Nadat een Britse staatsman de manier had beschreven waarop sommige pausen een grootschalige vervolging op touw hadden gezet, schreef hij: „Macht heeft de neiging corrupt te maken en absolute macht maakt absoluut corrupt.” Laten we met die achtergrond in gedachten stilstaan bij de vraag: waarom moeten we gezag respecteren?

WAAROM MOETEN WE GEZAG RESPECTEREN?

6, 7. (a) Waartoe beweegt onze liefde voor Jehovah ons, en waarom? (b) Wat voor houding komt er bij onderdanigheid kijken?

6 De beste redenen om gezag te respecteren vinden hun oorsprong in liefde — onze liefde voor Jehovah, voor onze medemens, en ook voor onszelf. Omdat we in de allereerste plaats Jehovah liefhebben, willen we zijn hart verheugen (Spreuken 27:11; Markus 12:29, 30). We weten dat zijn soevereiniteit, zijn recht om over het universum te heersen, op aarde sinds de opstand in Eden in twijfel wordt getrokken en dat de meeste mensen Satans kant hebben gekozen en Jehovah’s heerschappij hebben verworpen. Wij nemen heel graag het tegenovergestelde standpunt in. Als we de majestueuze woorden in Openbaring 4:11 lezen, wordt ons hart geraakt. Het is ons absoluut duidelijk dat Jehovah de rechtmatige Heerser van het universum is! We staan volledig achter Jehovah’s soevereiniteit en aanvaarden zijn bestuur in ons dagelijks leven.

7 Dat respect betekent meer dan alleen gehoorzaamheid. We gehoorzamen Jehovah graag omdat we hem liefhebben. Maar er zullen zich momenten voordoen dat het heel moeilijk is om gehoorzaam te zijn. Dan zullen we net als het kind dat in het begin werd genoemd, onderdanigheid moeten leren. We herinneren ons dat Jezus zich aan de wil van zijn  Vader onderwierp, ook al leek dat soms heel moeilijk. „Niet mijn wil, maar de uwe geschiede”, zei hij tegen zijn Vader. — Lukas 22:42.

8. (a) Wat houdt onderdanigheid aan Jehovah’s gezag in deze tijd vaak in, en waaruit blijkt hoe Jehovah hierover denkt? (b) Wat kan ons helpen naar raad te luisteren en streng onderricht te aanvaarden? (Zie het kader „ Luister naar raad en aanvaard streng onderricht”.)

8 Natuurlijk spreekt Jehovah in deze tijd niet tegen ieder van ons afzonderlijk; daarvoor gebruikt hij zijn Woord en zijn menselijke vertegenwoordigers op aarde. Onderdanigheid aan Jehovah’s gezag houdt dus meestal in dat we respect tonen voor de mensen die hij in een gezagspositie boven ons heeft geplaatst of van wie hij toelaat dat ze die bekleden. Als we tegen die mensen in opstand zouden komen — bijvoorbeeld door hun Bijbelse raad en correctie niet te aanvaarden — zouden we onze God beledigen. Toen de Israëlieten tegen Mozes murmureerden en in opstand kwamen, bezag Jehovah dat als een actie die tegen hem persoonlijk werd ondernomen. — Numeri 14:26, 27.

9. Waarom zal liefde voor onze medemens ons ertoe aanzetten gezag te respecteren? Illustreer dat.

9 We tonen ook respect voor gezag uit liefde voor onze medemens. Waarom is dat zo? Stel je voor dat je soldaat in een leger bent. Het succes en zelfs het voortbestaan van het leger kan afhangen van de vraag of elke soldaat samenwerkt met, gehoorzaam is aan en respect heeft voor de hiërarchie in het leger. Als je die organisatie zou ondermijnen door in opstand te komen, zou je waarschijnlijk al je medesoldaten in gevaar brengen. Menselijke legers richten uiteraard heel wat ellende aan in de wereld van vandaag. Maar Jehovah heeft legers die alleen maar goeddoen. De Bijbel spreekt honderden keren over hem als „Jehovah der legerscharen” (1 Samuël 1:3). Hij is de Bevelhebber van een reusachtig aantal machtige geestelijke schepselen. Soms vergelijkt Jehovah ook zijn aardse dienstknechten met een leger (Psalm 68:11; Ezechiël 37:1-10). Als we in opstand zouden komen tegen de mensen die Jehovah over ons heeft aangesteld, zouden we dan onze geestelijke  medesoldaten niet in gevaar brengen? Als een christen tegen de aangestelde ouderlingen in opstand komt, kunnen anderen in de gemeente daar ook onder lijden (1 Korinthiërs 12:14, 25, 26). Als een kind in opstand komt, kan het hele gezin daaronder lijden. We tonen dus liefde voor onze medemens door een respectvolle houding en een geest van samenwerking te ontwikkelen.

10, 11. Hoe zet een juiste belangstelling voor ons eigen welzijn ons aan tot het gehoorzamen van gezag?

10 We hebben ook respect voor gezag omdat het in ons eigen belang is. Als Jehovah ons vraagt gezag te respecteren, noemt hij vaak de voordelen die we daarvan zullen ondervinden. Hij zegt kinderen bijvoorbeeld dat ze hun ouders moeten gehoorzamen om een lang en gelukkig leven te hebben (Deuteronomium 5:16; Efeziërs 6:2, 3). Hij zegt ons dat we respect moeten hebben voor de gemeenteouderlingen, omdat we anders in geestelijk opzicht schade zullen lijden (Hebreeën 13:7, 17). En hij zegt dat we wereldlijk gezag moeten  gehoorzamen omdat dat een bescherming voor ons is. — Romeinen 13:4.

11 Vind je niet dat als we weten waarom Jehovah wil dat we gehoorzaam zijn, het makkelijker is gezag te respecteren? Laten we dan nu drie belangrijke terreinen van ons leven bekijken waarop we respect voor gezag kunnen tonen.

RESPECT IN HET GEZIN

12. Welke rol wijst Jehovah de echtgenoot en vader in het gezin toe, en hoe kan een man die rol vervullen?

12 Jehovah zelf heeft de gezinsregeling in het leven geroepen. Hij is een God van orde, en dus heeft hij het gezin georganiseerd zodat het goed kan functioneren (1 Korinthiërs 14:33). Hij geeft de echtgenoot en vader de autoriteit om als gezinshoofd op te treden. De echtgenoot toont respect voor zijn Hoofd, Christus Jezus, door de manier waarop Jezus zijn gezag als Hoofd over de gemeente uitoefent, na te volgen (Efeziërs 5:23). Hij moet zijn verantwoordelijkheid dus niet van zich afschuiven maar die als een man dragen. Ook moet hij niet tiranniek of hardvochtig zijn, maar liefdevol, redelijk en vriendelijk. Hij houdt in gedachte dat zijn gezag relatief is, altijd ondergeschikt aan Jehovah’s gezag.

Een christelijke vader volgt Christus na in de manier waarop hij gezag uitoefent

13. Hoe kan een echtgenote en moeder haar rol in het gezin vervullen op een manier die Jehovah behaagt?

13 De echtgenote en moeder moet een hulp of tegenhanger van haar man zijn. Ook zij is met autoriteit in  het gezin bekleed, want de Bijbel spreekt over „de wet van uw moeder” (Spreuken 1:8). Natuurlijk is haar gezag ondergeschikt aan dat van haar man. Een christelijke vrouw toont respect voor het gezag van haar man door hem te helpen zijn rol als gezinshoofd te vervullen. Ze zal hem niet kleineren of manipuleren en zich niet zijn positie toe-eigenen. Ze zal hem juist steunen en met hem samenwerken. Wanneer ze het niet eens is met zijn beslissingen, kan ze respectvol haar mening uiten, maar ze blijft onderdanig. Als haar man geen gelovige is kan ze voor moeilijke situaties komen te staan, maar haar onderdanigheid zou haar man ertoe kunnen bewegen Jehovah te zoeken. — 1 Petrus 3:1.

14. Hoe kunnen kinderen hun ouders en Jehovah verheugen?

14 Kinderen verheugen Jehovah’s hart als ze hun vader en moeder gehoorzamen. Ook eren en verheugen ze hun ouders daarmee (Spreuken 10:1). In eenoudergezinnen volgen kinderen hetzelfde beginsel van gehoorzaamheid op, omdat ze beseffen dat die ene ouder misschien nog meer behoefte aan  steun en medewerking heeft. In gezinnen waarin alle leden de rol vervullen die God hun heeft toebedeeld, leidt dit tot veel vrede en vreugde. Dat werpt een gunstig licht op Jehovah God, bij wie het gezin zijn oorsprong heeft gevonden. — Efeziërs 3:14, 15.

RESPECT IN DE GEMEENTE

15. (a) Hoe kunnen we in de gemeente tonen dat we Jehovah’s gezag respecteren? (b) Welke beginselen kunnen ons helpen gehoorzaam te zijn aan hen die de leiding nemen? (Zie het kader „ Wees gehoorzaam aan hen die de leiding nemen”.)

15 Jehovah heeft zijn Zoon als Regeerder over de christelijke gemeente aangesteld (Kolossenzen 1:13). Jezus heeft op zijn beurt zijn „getrouwe en beleidvolle slaaf” de taak gegeven om in de geestelijke behoeften van Gods volk op aarde te voorzien (Mattheüs 24:45-47). Het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen vertegenwoordigt de slaafklasse. Net zoals dat in de eerste-eeuwse gemeenten het geval was, krijgen de ouderlingen in deze tijd instructies en raad van het Besturende Lichaam, hetzij rechtstreeks of via vertegenwoordigers ervan, zoals reizende opzieners. Wanneer wij als afzonderlijke personen het gezag van de ouderlingen erkennen, gehoorzamen we Jehovah. — Hebreeën 13:17.

16. In welke zin worden ouderlingen door de heilige geest aangesteld?

16 Ouderlingen en dienaren in de bediening zijn niet volmaakt. Ze hebben tekortkomingen, net als wij. Toch zijn de ouderlingen „gaven in mensen”, die gegeven zijn om de gemeente te helpen geestelijk sterk te blijven (Efeziërs 4:8). Ouderlingen worden door de heilige geest aangesteld (Handelingen 20:28). Waarom is dat zo? Omdat zulke mannen eerst aan de vereisten moeten voldoen die in Gods door de geest geïnspireerde Woord staan (1 Timotheüs 3:1-7, 12; Titus 1:5-9). Ook bidden de ouderlingen die beoordelen of een broeder aan die vereisten voldoet, vurig om de leiding van Jehovah’s heilige geest.

17. Waarom dragen vrouwen soms een hoofdbedekking bij hun activiteiten in de gemeente?

17 Het kan gebeuren dat er in de gemeente geen ouderlingen  of dienaren in de bediening beschikbaar zijn om een taak te behartigen die gewoonlijk aan hen wordt toegewezen, zoals het leiden van een velddienstbijeenkomst. In zo’n geval mogen andere gedoopte broeders dat doen. Als die niet beschikbaar zijn, mogen bekwame zusters in die behoefte voorzien. Maar wanneer een vrouw een rol vervult die gewoonlijk aan een gedoopte man wordt toegewezen, draagt ze een hoofdbedekking (1 Korinthiërs 11:3-10). * Dit vereiste is niet vernederend voor vrouwen. Het geeft hun juist de gelegenheid om respect te tonen voor Jehovah’s gezagsregeling, zowel in het gezin als in de gemeente.

RESPECT VOOR WERELDLIJK GEZAG

18, 19. (a) Hoe zou je de beginselen in Romeinen 13:1-7 uitleggen? (b) Hoe tonen we respect voor wereldlijk gezag?

18 Ware christenen houden zich nauwgezet aan de beginselen in Romeinen 13:1-7. Als je die passage leest, kun je zien dat „de superieure autoriteiten” die daar worden genoemd, de wereldlijke regeringen zijn. Zolang Jehovah die menselijke machten laat bestaan, verrichten ze belangrijke taken door een mate van orde te handhaven en voor noodzakelijke voorzieningen te zorgen. We tonen respect voor die autoriteiten door de wet te gehoorzamen. We betalen zorgvuldig alle belasting die we verschuldigd zijn, vullen formulieren of documenten waar de overheid om vraagt, goed in en houden ons aan alle wetten die van toepassing zijn op onszelf, ons gezin, ons bedrijf of onze bezittingen. Maar we onderwerpen ons niet aan de wereldlijke autoriteiten als ze ons vragen God ongehoorzaam te zijn. Dan antwoorden we net als de apostelen in het verleden: „Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen.” — Handelingen 5:28, 29; zie het kader „ Wiens gezag moet ik gehoorzamen?

19 Ook door onze houding tonen we respect voor wereldlijk  gezag. Soms hebben we misschien rechtstreeks met regeringsfunctionarissen te maken. De apostel Paulus sprak met regeerders zoals koning Herodes Agrippa en stadhouder Festus. Deze mannen hadden ernstige tekortkomingen, maar Paulus sprak hen met respect toe (Handelingen 26:2, 25). Wij volgen Paulus’ voorbeeld na, of de betreffende functionaris nu een machtige regeerder of een plaatselijke politieagent is. Op school proberen jonge christenen eenzelfde respect te tonen voor hun leerkrachten, voor het schoolbestuur en voor andere medewerkers. Natuurlijk respecteren we niet alleen mensen die welwillend tegenover onze overtuiging staan; we tonen ook respect als we met mensen te maken krijgen die Jehovah’s Getuigen vijandig gezind zijn. Ongelovigen in het algemeen moeten dus kunnen merken dat we respect tonen. — Romeinen 12:17, 18; 1 Petrus 3:15.

20, 21. Wat zijn enkele zegeningen die het gevolg zijn van het tonen van gepast respect voor gezag?

20 Laten we niet zuinig zijn in het tonen van respect. De apostel Petrus schreef: „Eert alle soorten van mensen” (1 Petrus 2:17). Als mensen merken dat we hen met oprecht respect bezien, kan dat een diepe indruk op hen maken. Vergeet niet dat deze eigenschap steeds zeldzamer wordt. Respect tonen is dus een van de manieren waarop we gehoor geven aan Jezus’ gebod: „Laat evenzo uw licht voor de mensen schijnen, opdat zij uw voortreffelijke werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is, heerlijkheid geven.” — Mattheüs 5:16.

21 In deze duistere wereld worden mensen met een goed hart tot het geestelijke licht getrokken. Dus wanneer we in het gezin, in de gemeente en in wereldlijke situaties respect tonen, beweegt dat sommigen er misschien toe om samen met ons in het licht te gaan wandelen. Wat een schitterend vooruitzicht! Maar ook als dat niet gebeurt, is één ding zeker: Jehovah God is ingenomen met ons respect voor mensen en het helpt ons in zijn liefde te blijven. Een grotere beloning is er niet.

^ ¶17 In de appendix „Het hoofd bedekken — Wanneer en waarom?” staan enkele praktische manieren om dit beginsel toe te passen.

Meer info

DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE

Gehoorzaam Jehovah’s herders

Ouderlingen zijn door heilige geest aangesteld als herders in Gods gemeente. Waarom moeten de schapen naar ze luisteren?