‘Eer alle soorten mensen.’ — 1 PETRUS 2:17.

1, 2. (a) Waar kunnen we moeite mee hebben als het om gezag gaat? (b) Welke vragen gaan we bespreken?

HEB je weleens gezien hoe een kind reageert als zijn vader of moeder hem vraagt iets te doen waar hij eigenlijk geen zin in heeft? Je ziet aan zijn gezicht dat hij twijfelt over wat hij gaat doen. Hij hoort wel wat hem wordt gevraagd en hij weet dat hij naar zijn ouders moet luisteren. Maar eigenlijk wil hij niet luisteren. Dit voorbeeld laat iets zien waar we allemaal mee te maken hebben.

2 Het is niet altijd makkelijk om respect te hebben voor gezag of autoriteit. Vind jij het ook weleens moeilijk om iemand die een mate van gezag over je heeft te respecteren? Dan ben je niet de enige. We leven in een tijd waarin nog maar weinig mensen respect hebben voor gezag. Toch zegt de Bijbel dat wij daar wel respect voor moeten hebben (Spreuken 24:21). Het is zelfs essentieel als we in Gods liefde willen blijven. Maar waarom is het soms moeilijk om gezag te respecteren? Waarom vraagt Jehovah dat van ons, en wat zal je helpen te gehoorzamen? En op welke manieren kun je respect voor gezag tonen?

WAAROM HET MOEILIJK IS

3, 4. (a) Hoe zijn zonde en onvolmaaktheid ontstaan? (b) Waarom maakt onze onvolmaaktheid het moeilijk voor ons om gezag te respecteren?

3 Er zijn twee redenen waarom het soms moeilijk is respect te tonen voor personen die een mate van gezag  hebben. We zijn zelf onvolmaakt en ook de mensen die gezag over ons hebben zijn onvolmaakt. Zonde en onvolmaaktheid zijn heel lang geleden ontstaan, toen Adam en Eva in de Hof van Eden tegen Gods gezag in opstand kwamen. Zonde begon dus met opstand. Tot op de dag van vandaag hebben we de aangeboren neiging opstandig te zijn (Genesis 2:15-17; 3:1-7; Psalm 51:5; Romeinen 5:12).

4 Omdat we zondig zijn, kunnen we makkelijk trots worden, terwijl nederigheid een zeldzame eigenschap is en het echt moeite kost om die te ontwikkelen en te houden. Zelfs na jaren van trouwe dienst voor Jehovah zouden we nog steeds koppig en trots kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan Korach. Hij had Jehovah’s volk door heel wat beproevingen heen trouw gesteund. Toch wilde hij meer macht en leidde hij schaamteloos een opstand tegen Mozes, die in die tijd de zachtmoedigste man op aarde was (Numeri 12:3; 16:1-3). Denk ook eens aan koning Uzzia. Uit trots ging hij Jehovah’s tempel binnen en voerde hij een heilige taak uit die alleen de priesters mochten doen (2 Kronieken 26:16-21). Hun opstandigheid kwam hun duur te staan. Maar hun slechte voorbeeld is een goede waarschuwing voor ons allemaal. We moeten vechten tegen de trots die het ons moeilijk maakt gezag te respecteren.

5. Hoe hebben onvolmaakte mensen hun macht misbruikt?

5 Aan de andere kant misbruiken veel onvolmaakte mensen hun gezag. Ze zijn wreed, gewelddadig of tiranniek. In feite is de menselijke geschiedenis grotendeels een verslag over machtsmisbruik. (Lees Prediker 8:9.) Saul bijvoorbeeld was een goede, nederige man toen Jehovah hem uitkoos om koning te worden. Maar toen hij toegaf aan trots en jaloezie ging hij David, die onschuldig was, vervolgen (1 Samuël 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11). David werd later een van de beste koningen die Israël ooit heeft gehad. Toch maakte hij misbruik van zijn macht toen hij overspel pleegde met de  vrouw van de Hethiet Uria en die onschuldige man naar het front stuurde om in de strijd te sterven (2 Samuël 11:1-17). Onvolmaaktheid maakt het inderdaad moeilijk voor mensen om goed met macht om te gaan. En als mensen die een machtspositie bekleden geen respect voor Jehovah hebben, doen ze het nog slechter. Nadat een Britse staatsman de manier had beschreven waarop bepaalde pausen een grootschalige vervolging op touw hadden gezet, schreef hij: ‘Macht heeft de neiging corrupt te maken en absolute macht maakt absoluut corrupt.’ Je vraagt je daarom misschien af: waarom zou ik gezag moeten respecteren?

WAAROM WE GEZAG MOETEN RESPECTEREN

6, 7. (a) Waartoe motiveert onze liefde voor Jehovah ons, en waarom? (b) Wat houdt onderworpenheid in?

6 De beste redenen om gezag te respecteren zijn gebaseerd op liefde — onze liefde voor Jehovah, voor onze naaste en ook voor onszelf. Omdat we meer van Jehovah houden dan van wie maar ook, willen we hem blij maken. (Lees Spreuken 27:11; Markus 12:29, 30.) We weten dat zijn soevereiniteit, zijn recht om over het universum te regeren, sinds de opstand in Eden in twijfel wordt getrokken op aarde. De meeste mensen hebben Satans kant gekozen en hebben Jehovah’s bestuur afgewezen. Maar wij kiezen graag Jehovah’s kant. We worden geraakt door de mooie woorden in Openbaring 4:11. Het is voor ons heel duidelijk dat Jehovah de rechtmatige Regeerder van het universum is! We staan volledig achter Jehovah’s soevereiniteit en aanvaarden zijn leiding in ons dagelijks leven.

7 Zo’n respect houdt meer in dan alleen gehoorzaam zijn. Je gehoorzaamt Jehovah graag omdat je van hem houdt. Maar soms zullen er momenten zijn waarop je het heel moeilijk vindt om gehoorzaam te zijn. Dan zul je net als het kind dat aan het begin werd genoemd, onderworpenheid  moeten leren. Jezus onderwierp zich zelfs aan de wil van zijn Vader als dat heel moeilijk leek. Hij zei tegen zijn Vader: ‘Laat niet mijn wil gebeuren, maar die van u’ (Lukas 22:42).

8. (a) Wat houdt het in om onderworpen te zijn aan Jehovah’s gezag, en hoe weten we hoe Jehovah hierover denkt? (b) Wat kan je helpen naar raad te luisteren en correctie te aanvaarden? (Zie het kader ‘ Luister naar raad en aanvaard correctie’.)

8 Natuurlijk spreekt Jehovah in deze tijd niet rechtstreeks tot ons. Daarvoor gebruikt hij zijn Woord en zijn vertegenwoordigers op aarde. Onderworpen zijn aan Jehovah’s gezag houdt dus meestal in dat je respect toont voor de mensen die hij een gezagspositie heeft gegeven of van wie hij toelaat dat ze die hebben. Als je opstandig tegen hen zou zijn — bijvoorbeeld door hun Bijbelse raad en correctie niet te aanvaarden — zou je Jehovah beledigen. Toen de Israëlieten tegen Mozes klaagden en in opstand kwamen, zag Jehovah dat als iets wat tegen hem persoonlijk was gericht (Numeri 14:26, 27).

9. Waarom zal liefde voor je naaste je motiveren om gezag te respecteren? Leg uit met een voorbeeld.

9 We tonen ook respect voor gezag omdat we van onze naaste houden. Hoe dan? Je kunt het vergelijken met de situatie van een soldaat. Het succes en de overlevingskansen van het leger kunnen afhangen van de vraag of elke soldaat samenwerkt met, gehoorzaam is aan en respect heeft voor de bevelhebbers in het leger. Als een soldaat de hiërarchie zou ondermijnen door in opstand te komen, zou hij alle andere soldaten in gevaar brengen. Het is waar dat menselijke legers ellende veroorzaken. Maar Jehovah heeft legers die alleen het goede doen. De Bijbel verwijst honderden keren naar God als ‘Jehovah van de legermachten’ (1 Samuël 1:3). Hij is de Bevelhebber van een enorm aantal machtige engelen. Ook heeft Jehovah zijn aanbidders op aarde weleens vergeleken met een leger (Psalm 68:11; Ezechiël 37:1-10). Als je in opstand zou komen tegen de  mensen die Jehovah het gezag over ons heeft gegeven, zou je je geestelijke medesoldaten in gevaar kunnen brengen. Als een christen opstandig is tegen de ouderlingen, kunnen anderen in de gemeente daar ook onder lijden (1 Korinthiërs 12:14, 25, 26). Als een kind in opstand komt, kan het hele gezin eronder lijden. Je kunt dus laten zien dat je van je naaste houdt door respect te tonen voor personen die gezag hebben en met hen samen te werken.

10, 11. Wat is nog een reden om gezag te gehoorzamen?

10 We hebben ook respect voor gezag omdat het in ons eigen belang is. Als Jehovah ons vraagt gezag te respecteren, zegt hij vaak welke voordelen dat heeft. Hij zegt bijvoorbeeld dat als kinderen hun ouders gehoorzamen, ze een lang en gelukkig leven zullen hebben (Deuteronomium 5:16; Efeziërs 6:2, 3). Hij zegt dat we respect moeten hebben voor de ouderlingen omdat onze band met hem eronder lijdt als we dat niet hebben (Hebreeën 13:7, 17). En  hij zegt dat we overheidsinstanties moeten gehoorzamen omdat dat een bescherming voor ons is (Romeinen 13:4).

11 Vind je niet dat het makkelijker is gezag te respecteren als je weet waarom Jehovah wil dat we gehoorzaam zijn? We gaan nu drie belangrijke terreinen van het leven bekijken waarop we respect voor gezag kunnen tonen.

RESPECT IN HET GEZIN

12. (a) Welke rol heeft Jehovah echtgenoten en vaders gegeven? (b) Hoe moet een man zijn taak vervullen?

12 Jehovah heeft de gezinsregeling ingesteld. Omdat hij een God van orde is, heeft hij het gezin zo georganiseerd dat het goed kan functioneren (1 Korinthiërs 14:33). Echtgenoten en vaders hebben van Jehovah het gezag als gezinshoofd gekregen. De echtgenoot toont respect voor zijn Hoofd, Jezus, door Jezus’ voorbeeld als Hoofd van de gemeente te volgen (Efeziërs 5:23). Hij mag zijn verantwoordelijkheid dus niet afschuiven maar moet die dragen als een man. Hij mag zich niet als een tiran opstellen of hard zijn voor zijn gezin. Hij moet juist liefdevol, redelijk en vriendelijk zijn. Hij houdt in gedachte dat zijn gezag relatief is, altijd ondergeschikt aan Jehovah’s gezag.

Een vader volgt Jezus’ voorbeeld in de manier waarop hij zijn gezag gebruikt

13. Hoe kan een vrouw haar rol in het gezin vervullen op een manier die Jehovah goedkeurt?

13 Vrouwen en moeders moeten een hulp zijn voor hun man en hem  aanvullen. Ook de vrouw heeft gezag in het gezin, want de Bijbel spreekt over ‘het onderwijs van je moeder’ (Spreuken 1:8). Natuurlijk is haar gezag ondergeschikt aan dat van haar man. Een vrouw toont respect voor het gezag van haar man door hem te helpen bij zijn rol als gezinshoofd. Ze zal hem niet kleineren of manipuleren en ze zal niet proberen zijn rol over te nemen. Ze zal hem juist steunen en met hem samenwerken. Wanneer ze het niet eens is met zijn beslissingen, kan ze respectvol haar mening geven, maar ze blijft onderworpen. Als haar man geen Getuige is, kan ze voor moeilijke situaties komen te staan, maar haar onderworpenheid kan ertoe leiden dat haar man Jehovah ook gaat aanbidden. (Lees 1 Petrus 3:1.)

14. Hoe kunnen kinderen hun ouders en Jehovah blij maken?

14 Als kinderen hun vader en moeder gehoorzamen, maken ze Jehovah blij. Ze maken ook hun ouders blij en tonen respect voor ze (Spreuken 10:1). In eenoudergezinnen volgen kinderen hetzelfde principe van gehoorzaamheid.  Ze beseffen namelijk dat hun vader of moeder misschien extra behoefte heeft aan steun en medewerking. Als alle leden van het gezin de rol vervullen die Jehovah hun heeft gegeven, zullen ze gelukkig zijn en vrede ervaren. Zo eren ze de Insteller van het gezin, Jehovah (Efeziërs 3:14, 15).

RESPECT IN DE GEMEENTE

15. (a) Hoe kun je in de gemeente laten zien dat je Jehovah’s gezag respecteert? (b) Welke principes kunnen je helpen gehoorzaam te zijn aan degenen die de leiding nemen? (Zie het kader ‘ Gehoorzaam degenen die bij jullie de leiding nemen’.)

15 Jehovah heeft zijn Zoon aangesteld als Hoofd van de christelijke gemeente (Kolossenzen 1:13). Jezus heeft op zijn beurt zijn ‘getrouwe en beleidvolle slaaf’ de taak gegeven om in de geestelijke behoeften van Gods volk op aarde te voorzien (Mattheüs 24:45-47). De ‘getrouwe en beleidvolle slaaf’ is het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen. Net als in de eerste eeuw krijgen ouderlingen in deze tijd instructies en raad van het Besturende Lichaam — rechtstreeks of via de vertegenwoordigers ervan, zoals reizende opzieners. Als we het gezag van de ouderlingen erkennen, gehoorzamen we Jehovah. (Lees 1 Thessalonicenzen 5:12; Hebreeën 13:17.)

16. Leg uit hoe ouderlingen door de heilige geest worden aangesteld.

16 Ouderlingen en dienaren zijn niet volmaakt. Ze maken fouten, net als wij. Toch zijn de ouderlingen ‘gaven in mensen’ waarin Jehovah heeft voorzien om de gemeente te helpen geestelijk sterk te blijven (Efeziërs 4:8). Ouderlingen worden door de heilige geest aangesteld (Handelingen 20:28). Ze moeten namelijk eerst voldoen aan de vereisten in de Bijbel, die door Gods geest geïnspireerd is (1 Timotheüs 3:1-7, 12; Titus 1:5-9). Ook bidden de ouderlingen die beoordelen of een broeder aan die vereisten voldoet, oprecht om de leiding van Jehovah’s heilige geest.

17. Waarom dragen zusters soms een hoofdbedekking als ze een taak in de gemeente doen?

17 Het kan gebeuren dat er in een gemeente geen  ouderlingen of dienaren beschikbaar zijn om een taak te doen die gewoonlijk aan hen wordt toegewezen, zoals het leiden van een velddienstbijeenkomst. In zo’n geval mogen andere gedoopte broeders die taak doen. Als er geen broeders beschikbaar zijn, mogen bekwame zusters ingezet worden. Maar wanneer een zuster een rol vervult die normaal aan een gedoopte broeder wordt toegewezen, draagt ze een hoofdbedekking (1 Korinthiërs 11:3-10). * Dit vereiste is niet vernederend voor vrouwen. Het geeft hun juist de gelegenheid om respect te tonen voor Jehovah’s gezagsregeling, zowel in het gezin als in de gemeente.

RESPECT VOOR DE AUTORITEITEN

18, 19. (a) Hoe zou je de principes in Romeinen 13:1-7 uitleggen? (b) Hoe toon je respect voor de autoriteiten?

18 Ware christenen houden zich aan de principes in Romeinen 13:1-7. (Lees.) ‘De superieure autoriteiten’ die daar worden genoemd, zijn menselijke regeringen. Zolang Jehovah die regeringen laat bestaan, voeren ze belangrijke taken uit. Ze zorgen bijvoorbeeld voor noodzakelijke voorzieningen en voor een mate van orde. We tonen respect voor die autoriteiten door ons aan de wet te houden. We betalen belasting, vullen formulieren voor de overheid correct in en houden ons aan alle wetten die van toepassing zijn op onszelf, ons gezin, ons bedrijf en onze bezittingen. Maar we onderwerpen ons niet aan de autoriteiten als ze ons vragen God ongehoorzaam te zijn. Dan antwoorden we net als de apostelen: ‘Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen’ (Handelingen 5:28, 29; zie het kader ‘ Wiens gezag moet ik gehoorzamen?’)

19 We tonen ook respect voor de autoriteiten door ons  gedrag. Soms krijgen we rechtstreeks te maken met de overheid. Paulus sprak met regeerders zoals koning Herodes Agrippa en gouverneur Festus. Hoewel deze mannen ernstige tekortkomingen hadden, sprak Paulus ze op een respectvolle manier aan (Handelingen 26:2, 25). Wij volgen Paulus’ voorbeeld, of het nu gaat om een machtige regeerder of een plaatselijke politieagent. Op school proberen jongeren hetzelfde respect te tonen voor hun leerkrachten, voor het schoolbestuur en voor andere medewerkers. Natuurlijk respecteren we niet alleen mensen die positief tegenover ons geloof staan. We tonen ook respect als we te maken krijgen met tegenstanders. Niet-Getuigen moeten onze respectvolle houding kunnen opmerken (lees Romeinen 12:17, 18; 1 Petrus 3:15).

20, 21. Wat zijn enkele positieve resultaten van gepast respect voor gezag?

20 Petrus schreef: ‘Eer alle soorten mensen’ (1 Petrus 2:17). Toon dus altijd oprecht respect voor anderen. Als mensen dat opmerken, kan het een diepe indruk op ze maken. Deze eigenschap wordt steeds zeldzamer. Respect tonen is dus een van de manieren waarop je gehoorzaam kunt zijn aan Jezus’ gebod: ‘Jullie moeten je licht voor de mensen laten schijnen. Dan zullen ze jullie goede daden zien en eer geven aan jullie Vader in de hemel’ (Mattheüs 5:16).

21 In deze wereld van geestelijke duisternis voelen oprechte mensen zich aangetrokken tot geestelijk licht. Dus wanneer je in je gezin, in de gemeente en tegenover de autoriteiten respect toont, zal dat sommige mensen misschien motiveren om Jehovah ook te gaan aanbidden. Wat een prachtig vooruitzicht! Maar ook als dat niet gebeurt, is één ding zeker: Jehovah is blij als je respect toont voor andere mensen en het helpt je om in zijn liefde te blijven. Er is geen grotere beloning.

^ ¶17 In de appendix ‘Wanneer en waarom is een hoofdbedekking nodig?’ staan een paar praktische manieren waarop dit principe kan worden toegepast.