Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 7

Hecht je evenveel waarde aan het leven als God?

Hecht je evenveel waarde aan het leven als God?

„Bij u is de bron van het leven.” — PSALM 36:9.

1, 2. (a) Welke waardevolle gave hebben we van God gekregen? (b) Waarom is het vermogen om over Bijbelse beginselen te redeneren vooral nu belangrijk?

ONZE hemelse Vader heeft ons iets van onschatbare waarde gegeven: het leven als met verstand begaafde mensen die zijn eigenschappen kunnen navolgen (Genesis 1:27). Dankzij die kostbare gave zijn we in staat over Bijbelse beginselen te redeneren. Door ze toe te passen, kunnen we ons ontwikkelen tot geestelijk rijpe mensen die Jehovah liefhebben en die „hun waarnemingsvermogen hebben geoefend om zowel goed als kwaad te onderscheiden”. — Hebreeën 5:14.

2 Het vermogen om over Bijbelse beginselen te redeneren is vooral nu belangrijk, want de wereld is zo ingewikkeld geworden dat het onmogelijk is voor elke situatie die zich in het leven zou kunnen voordoen, een wet te hebben. De medische wetenschap is daar een goed voorbeeld van, vooral als het gaat om producten en procedures in verband met bloed. Dat is een belangrijk terrein voor iedereen die Jehovah wil gehoorzamen. Maar als we de desbetreffende Bijbelse beginselen begrijpen, zullen we in staat zijn verstandige beslissingen te nemen die in overeenstemming zijn met ons geweten en die ons helpen in Gods liefde te blijven (Spreuken 2:6-11). Laten we eens een paar van die beginselen bekijken.

LEVEN EN BLOED ZIJN HEILIG

3, 4. Wanneer wordt in de Bijbel voor het eerst de heiligheid van bloed ter sprake gebracht, en welke beginselen liggen daaraan ten grondslag?

3 Jehovah sprak voor het eerst over het nauwe verband tussen  leven en bloed, en ook hun heiligheid, kort nadat Kaïn Abel had vermoord. „Luister!”, zei God tegen Kaïn. „Het bloed van uw broer roept luid tot mij van de aardbodem” (Genesis 4:10). In Jehovah’s ogen vertegenwoordigde Abels bloed zijn leven, waaraan op een brute manier voortijdig een eind was gemaakt. Abels bloed riep dus als het ware luid tot God om wraak. — Hebreeën 12:24.

4 Na de vloed in Noachs tijd gaf God de mensen toestemming om het vlees van dieren te eten, maar niet het bloed. God zei: „Alleen vlees met zijn ziel — zijn bloed — moogt gij niet eten. En bovendien zal ik uw bloed van uw zielen terugeisen” (Genesis 9:4, 5). Dat gebod is van toepassing op alle nakomelingen van Noach, helemaal tot in onze tijd. Het bevestigt wat in Gods woorden tot Kaïn lag opgesloten: dat de ziel, oftewel het leven, van alle schepselen wordt vertegenwoordigd door het bloed. Het bewijst ook dat Jehovah, de Bron van het leven, rekenschap zal vragen van alle mensen die geen respect tonen voor leven en bloed. — Psalm 36:9.

5, 6. Hoe bleek uit de mozaïsche wet dat bloed heilig en kostbaar is? (Zie ook het kader „ Heb respect voor het leven van dieren”.)

5 Deze twee fundamentele waarheden zijn ook in de mozaïsche wet terug te vinden. In Leviticus 17:10, 11 lezen we: „Wat enige man betreft . . . die enig soort van bloed eet — tegen de ziel die het bloed eet, zal ik stellig mijn aangezicht keren, en ik zal hem inderdaad uit het midden van zijn volk afsnijden. Want de ziel van het vlees is in het bloed, en ikzelf heb het ten behoeve van u op het altaar gegeven, om verzoening te doen voor uw ziel, want het is het bloed dat verzoening doet door de ziel die erin is.” * — Zie het kader „ De verzoenende kracht van bloed”.

6 Als het bloed van een geslacht dier niet op het altaar werd  gebruikt, moest het op de grond uitgegoten worden. Zo werd het leven symbolisch aan de oorspronkelijke Eigenaar teruggegeven (Deuteronomium 12:16; Ezechiël 18:4). Merk echter op dat de Israëlieten niet tot het uiterste hoefden te gaan om te proberen elk spoortje bloed uit het weefsel van het dier te verwijderen. Als het dier naar behoren geslacht en uitgebloed was, kon een Israëliet het met een zuiver geweten  eten omdat er gepast respect voor de Levengever was getoond.

7. Hoe toonde David respect voor de heiligheid van bloed?

7 David, „een man aangenaam naar [Gods] hart”, begreep de beginselen achter Gods wet inzake bloed (Handelingen 13:22). Toen hij een keer heel erge dorst had, drongen drie van zijn mannen de vijandelijke legerplaats binnen, putten water uit een regenbak en brachten het hem. Hoe reageerde David? „Zal ik het bloed van de mannen drinken, die met gevaar voor hun ziel er op uit zijn gegaan?”, vroeg hij. In Davids ogen was het water eigenlijk het levensbloed van zijn mannen. Dus ondanks zijn dorst „goot [hij] het uit voor Jehovah”. — 2 Samuël 23:15-17.

8, 9. Is Gods kijk op leven en bloed met de oprichting van de christelijke gemeente veranderd? Leg dat uit.

8 Zo’n 2400 jaar na het gebod dat Noach kreeg en ongeveer 1500 jaar nadat het Wetsverbond was gesloten, inspireerde Jehovah het besturende lichaam van de vroege christelijke gemeente ertoe te schrijven: „Het heeft de heilige geest en ons goedgedacht u geen verdere last toe te voegen dan deze noodzakelijke dingen: u te blijven onthouden van dingen die aan afgoden ten slachtoffer zijn gebracht en van bloed en van al wat verstikt is en van hoererij.” — Handelingen 15:28, 29.

9 Het is duidelijk dat het vroege besturende lichaam begreep dat bloed heilig is en dat misbruik ervan moreel even verkeerd is als afgoderij en hoererij. Ware christenen in deze tijd aanvaarden dat standpunt. En omdat ze in termen van Bijbelse beginselen denken, kunnen ze in verband met het gebruik van bloed beslissingen nemen die Jehovah behagen.

HET MEDISCHE GEBRUIK VAN BLOED

Hoe zou ik mijn beslissing in verband met het gebruik van bloedfracties aan een arts uitleggen?

10, 11. (a) Hoe bezien Jehovah’s Getuigen transfusie van vol bloed en hoofdbestanddelen van bloed? (b) Op welke terreinen in verband met bloed kunnen christenen een verschillende mening hebben?

10 Jehovah’s Getuigen erkennen dat ’zich onthouden van bloed’ betekent dat ze geen bloedtransfusie aanvaarden, geen  bloeddonor worden en hun eigen bloed niet voor transfusiedoeleinden laten opslaan. Uit respect voor Gods wet zullen ze evenmin de vier hoofdbestanddelen van bloed aanvaarden: rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma.

11 Tegenwoordig worden deze bestanddelen vaak door verdere bewerking gescheiden in fracties die op verschillende manieren worden gebruikt. Kan een christen die fracties aanvaarden? Beziet hij ze als ’bloed’? Iedereen moet op dit punt zelf een beslissing nemen. Hetzelfde geldt voor medische procedures zoals hemodialyse, hemodilutie en het gebruik van een cell-saver waarbij iemands eigen bloed betrokken is, mits het niet opgeslagen is. — Zie de appendix „Bloedfracties en chirurgische procedures”.

12. Hoe moeten we gewetenskwesties bezien en aanpakken?

12 Zijn kwesties waarin iedereen zelf een beslissing moet nemen, onbelangrijk voor Jehovah? Nee, want hij heeft intense  belangstelling voor onze gedachten en beweegredenen (Spreuken 17:3; 21:2; 24:12). Dus nadat we Jehovah om leiding hebben gevraagd en onderzoek hebben gedaan naar een medisch product of een medische procedure, moeten we ons door de Bijbel gevormde geweten volgen (Romeinen 14:2, 22, 23). Natuurlijk mogen anderen hun mening niet aan ons opdringen, en ook mogen we niet vragen: ’Wat zou jij in mijn situatie doen?’ In kwesties als deze moet elke christen „zijn eigen vracht dragen”. * — Galaten 6:5; Romeinen 14:12; zie het kader „ Bezie ik bloed als heilig?

JEHOVAH’S WETTEN GETUIGEN VAN ZIJN VADERLIJKE LIEFDE

13. Wat onthullen Jehovah’s wetten en beginselen over hem? Illustreer dat.

13 De wetten en beginselen in de Bijbel onthullen dat Jehovah een wijze Wetgever is, maar ook een liefdevolle Vader die heel veel om het welzijn van zijn kinderen geeft (Psalm 19:7-11). Hoewel het gebod om ’ons te onthouden van bloed’ niet als gezondheidsvoorschrift is gegeven, beschermt het ons wel tegen complicaties die verband houden met bloedtransfusie (Handelingen 15:20). Velen in de medische wereld bezien bloedvrije chirurgie zelfs als de ’gouden standaard’ van de moderne medische zorg. Voor ware christenen zijn zulke ontwikkelingen alleen maar een bevestiging van Jehovah’s onpeilbare wijsheid en vaderlijke liefde. — Jesaja 55:9; Johannes 14:21, 23.

14, 15. (a) Uit welke wetten bleek Gods liefde voor zijn volk? (b) Hoe kun je de beginselen achter deze veiligheidsvoorschriften toepassen?

14 Gods zorg voor het welzijn van zijn dienstknechten in het oude Israël kwam in veel van zijn wetten tot uiting. Hij eiste bijvoorbeeld dat de huizen in Israël een borstwering rond het dak hadden om ongelukken te voorkomen, want het dak was een plek waar van alles werd gedaan (Deuteronomium 22:8; 1 Samuël 9:25, 26; Nehemia 8:16; Handelingen  10:9). God gebood ook dat een gevaarlijke stier niet los mocht lopen (Exodus 21:28, 29). Het negeren van deze vereisten was een flagrant gebrek aan respect voor het welzijn van anderen en kon tot bloedschuld leiden.

15 Hoe kun je de beginselen waarop deze wetten gebaseerd zijn, toepassen? Je zou kunnen denken aan je auto, je rijgewoonten, je huisdieren, je huis, je werkplek en je keuze van ontspanning. In sommige landen zijn ongelukken de voornaamste doodsoorzaak onder jongeren, vaak doordat ze onnodige risico’s nemen. Maar jongeren die in Gods liefde willen blijven, hechten veel waarde aan het leven en zijn niet op zoek naar opwinding door gevaarlijke activiteiten. Ze zijn niet zo dwaas te denken dat jong zijn betekent dat je onkwetsbaar bent. Nee, ze genieten van hun jeugd door onnodige rampspoed te weren. — Prediker 11:9, 10.

16. Welk Bijbelse beginsel is op abortus van toepassing? (Zie ook de voetnoot.)

16 Zelfs het ongeboren leven is kostbaar in Gods ogen. Als in het oude Israël iemand een zwangere vrouw letsel toebracht en of zij of haar baby daardoor stierf, beschouwde God hem als een doodslager en moest hij „ziel voor ziel” geven (Exodus 21:22, 23). * Stel je dus eens voor hoe Jehovah zich moet voelen als hij ziet dat er elk jaar talloze baby’s worden geaborteerd, in veel gevallen uit eigenbelang en vanwege een losse moraal.

17. Hoe zou je iemand geruststellen die abortus heeft gepleegd voordat ze Gods maatstaven leerde kennen?

17 Maar als een vrouw nu abortus heeft gepleegd voordat ze de Bijbelse waarheid leerde kennen? Wil dat zeggen dat ze niet voor Gods barmhartigheid in aanmerking komt? Beslist niet! Als ze echt berouw heeft, kan ze erop vertrouwen  dat Jehovah haar op grond van Jezus’ vergoten bloed vergeeft (Psalm 103:8-14; Efeziërs 1:7). Christus zelf zei: „Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen maar zondaars tot berouw te roepen.” — Lukas 5:32.

 VERMIJD HAATDRAGENDE GEDACHTEN!

18. Hoe pakt de Bijbel de grondoorzaak van veel bloedvergieten aan?

18 Behalve dat we anderen gewoon geen kwaad mogen doen, wil Jehovah ook dat we de oorzaak van veel bloedvergieten, namelijk haat, uit ons hart verwijderen. „Een ieder die zijn broeder haat, is een doodslager [een moordenaar]”, schreef de apostel Johannes (1 Johannes 3:15). Zo iemand heeft niet alleen een hekel aan zijn broeder maar zou zelfs willen dat hij dood was. Zijn vijandigheid kan zich uiten in de vorm van kwaadaardige laster of valse beschuldigingen van iets wat, als het waar zou zijn, Gods oordeel zou verdienen (Leviticus 19:16; Deuteronomium 19:18-21; Mattheüs 5:22). Het is dus heel belangrijk dat we ons hart ontdoen van elk spoortje vijandigheid dat daar misschien huist! — Jakobus 1:14, 15; 4:1-3.

19. Hoe beziet iemand die zich door Bijbelse beginselen laat leiden, teksten zoals Psalm 11:5 en Filippenzen 4:8, 9?

19 Zij die evenveel waarde aan het leven hechten als Jehovah en die in zijn liefde willen blijven, vermijden ook alle vormen van geweld. Psalm 11:5 zegt: „Al wie geweld liefheeft, haat Zijn ziel stellig.” Die tekst is meer dan een uitspraak over Gods persoonlijkheid; het is een richtlijn voor het leven. Het zet mensen die God liefhebben ertoe aan elke vorm van amusement die liefde voor geweld stimuleert, te mijden. Ook de uitspraak dat Jehovah „de God van vrede” is, moedigt zijn dienstknechten aan om hun geest en hart te vullen met lieflijke, deugdzame en lofwaardige dingen, die de vrede bevorderen. — Filippenzen 4:8, 9.

MIJD MET BLOEDSCHULD BELADEN ORGANISATIES

20-22. Welk standpunt nemen christenen tegenover de wereld in, en waarom?

20 In Gods ogen is heel Satans wereld met bloedschuld beladen. De politieke stelsels, die in de Bijbel als kwaadaardige beesten worden afgebeeld, hebben talloze miljoenen mensen afgeslacht, onder wie veel dienstknechten van Jehovah (Daniël  8:3, 4, 20-22; Openbaring 13:1, 2, 7, 8). Samen met deze beestachtige machten hebben de zakenwereld en de wetenschap de meest gruwelijke wapens gemaakt, en dat heeft hun ook nog enorme winsten opgeleverd. Het is beslist waar dat ’de gehele wereld in de macht van de goddeloze ligt’! — 1 Johannes 5:19.

21 Omdat Jezus’ volgelingen „geen deel van de wereld” zijn maar strikt neutraal blijven in de politiek en de oorlogen van deze wereld, vermijden ze individuele en collectieve bloedschuld (Johannes 15:19; 17:16). * En in navolging van Christus reageren ze niet met geweld als anderen hen vervolgen. In plaats daarvan tonen ze liefde voor hun vijanden en bidden ze zelfs voor hen. — Mattheüs 5:44; Romeinen 12:17-21.

22 Bovenal vermijden ware christenen het zich in te laten met „Babylon de Grote”, het wereldrijk van valse religie, dat de grootste bloedschuld heeft. Gods Woord zegt: „In haar werd het bloed gevonden van profeten en van heiligen en van  allen die op de aarde geslacht zijn.” We krijgen dus de waarschuwing: „Gaat uit van haar, mijn volk.” — Openbaring 17:6; 18:2, 4, 24.

23. Wat betekent het uit Babylon de Grote weg te gaan?

23 Babylon de Grote verlaten houdt meer in dan zich uit een ledenregister te laten uitschrijven. Het betekent ook een afschuw te hebben van de slechte praktijken die de valse religie vergoelijkt of openlijk voorstaat — zoals immoraliteit, inmenging in de politiek en het hebzuchtig uit zijn op rijkdom (Psalm 97:10; Openbaring 18:7, 9, 11-17). Wat hebben die activiteiten vaak tot bloedvergieten geleid!

24, 25. Op grond waarvan kan God een berouwvol persoon op wie bloedschuld rust barmhartigheid tonen, en hoe werd dat in Bijbelse tijden afgeschaduwd?

24 Voordat we de ware aanbidding gingen beoefenen, hebben we allemaal op de een of andere manier Satans stelsel ondersteund en dus een mate van bloedschuld op ons geladen. Maar omdat we ons gedrag veranderden, geloof ontwikkelden in Christus’ loskoopoffer en ons leven aan God opdroegen, ontvingen we Gods barmhartigheid en geestelijke bescherming (Handelingen 3:19). Die bescherming werd in Bijbelse tijden afgeschaduwd door de toevluchtssteden. — Numeri 35:11-15; Deuteronomium 21:1-9.

25 Hoe werkte die regeling? Als een Israëliet per ongeluk iemand doodde, moest hij naar een van de toevluchtssteden vluchten. Nadat bevoegde rechters een uitspraak in de zaak hadden gedaan, moest de onopzettelijke doodslager tot de dood van de hogepriester in de toevluchtsstad blijven. Daarna zou hij vrij zijn om ergens anders te gaan wonen. Wat een schitterend voorbeeld van Gods barmhartigheid en van de grote waarde die hij aan menselijk leven hecht! Die vroegere toevluchtssteden komen in deze tijd overeen met de voorziening die God op grond van Christus’ loskoopoffer heeft getroffen om ons te beschermen tegen de dood als gevolg van het onopzettelijk overtreden van zijn gebod inzake de heiligheid  van leven en bloed. Waardeer je die voorziening? Hoe kun je dat tonen? Eén manier is door anderen uit te nodigen om ook in de tegenbeeldige toevluchtsstad te komen, vooral met het oog op de snel naderende „grote verdrukking”. — Mattheüs 24:21; 2 Korinthiërs 6:1, 2.

TOON WAARDERING VOOR HET LEVEN DOOR DE KONINKRIJKSBOODSCHAP TE PREDIKEN

26-28. In welk opzicht is onze situatie vergelijkbaar met die van de profeet Ezechiël, en hoe kunnen we in Gods liefde blijven?

26 De situatie van Gods volk in deze tijd doet denken aan die van de profeet Ezechiël uit de oudheid, die door Jehovah werd aangesteld als een geestelijke wachter voor het huis van Israël. ’Gij moet mijn woord horen en hen namens mij waarschuwen’, zei God. Als Ezechiël zijn opdracht verwaarloosde, zou hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het bloed van degenen die terechtgesteld zouden worden wanneer Jeruzalem ter verantwoording werd geroepen (Ezechiël 33:7-9). Maar Ezechiël was gehoorzaam en laadde geen bloedschuld op zich.

27 Nu staan we voor het einde van heel Satans wereld. Jehovah’s Getuigen bezien het daarom als een plicht en een voorrecht om in samenhang met de Koninkrijksboodschap Gods ’dag van wraak’ te verkondigen (Jesaja 61:2; Mattheüs 24:14). Heb jij een volledig aandeel aan dat belangrijke werk? De apostel Paulus vatte zijn predikingsopdracht ernstig op. Daarom kon hij zeggen: ’Ik ben rein van het bloed van alle mensen, want ik heb mij er niet van weerhouden u al de raad Gods te vertellen’ (Handelingen 20:26, 27). Wat een schitterend voorbeeld voor ons!

28 Om in de warmte van Jehovah’s vaderlijke liefde te blijven, is er natuurlijk meer nodig dan dezelfde kijk op leven en bloed te hebben als hij. We moeten ook rein, of heilig, in zijn ogen blijven, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien.

^ ¶5 Het tijdschrift Scientific American zegt over Gods uitspraak „de ziel van het vlees is in het bloed”: „Afgezien van de metaforische betekenis is deze uitspraak ook letterlijk waar: elk type bloedcel is nodig voor leven.”

^ ¶12 Zie de Ontwaakt! van augustus 2006, blz. 3-12, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶16 Bijbelse lexicografen zeggen dat de woordkeus van de Hebreeuwse tekst „het duidelijk onmogelijk [maakt] de woorden alleen op letsel dat de vrouw wordt toegebracht te laten slaan”. Merk ook op dat de Bijbel nergens zegt dat de leeftijd van het embryo of de foetus een rol speelde in Jehovah’s oordeel.

^ ¶70 Zie de appendix „Bloedfracties en chirurgische procedures” voor gedetailleerde informatie.

Meer info

DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE

Waarom we heilig moeten zijn

Vind je het Bijbelboek Leviticus weleens moeilijk of saai? Geestelijke juweeltjes uit dit boek kunnen je helpen heilig te zijn in je aanbidding.