Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 APPENDIX

Vlaggengroet, stemmen en burgerdienst

Vlaggengroet, stemmen en burgerdienst

Vlaggengroet. Jehovah’s Getuigen geloven dat het buigen voor een vlag of het groeten ervan, vaak in samenhang met een volkslied, een religieuze daad is die redding toeschrijft aan de staat of de leiders van de staat, niet aan God (Jesaja 43:11; 1 Korinthiërs 10:14; 1 Johannes 5:21). Eén zo’n leider was koning Nebukadnezar van het oude Babylon. Om met zijn grootsheid en religieuze ijver indruk te maken op het volk, richtte deze machtige monarch een enorm beeld op en dwong hij zijn onderdanen ervoor te buigen terwijl hij daar muziek bij liet spelen — iets wat we nu misschien een volkslied zouden noemen. Maar de drie Hebreeën Sadrach, Mesach en Abednego weigerden voor het beeld te buigen, ook al stond daar de doodstraf op. — Daniël hfst. 3.

„Het voornaamste geloofssymbool en centrale voorwerp van aanbidding van het nationalisme is de vlag”, schreef de historicus Carlton Hayes over onze tijd. „Mannen ontbloten hun hoofd als de vlag voorbijgaat, en ter ere van de vlag schrijven dichters odes en zingen kinderen hymnen.” Het nationalisme, zo voegde hij eraan toe, heeft ook zijn „heilige dagen”, zoals de vierde juli in de Verenigde Staten, zijn „heiligen en helden” en zijn „tempels” of heiligdommen. Tijdens een openbare ceremonie in Brazilië erkende de minister van oorlog: ’De vlag wordt  vereerd en aanbeden, evenals het vaderland wordt aanbeden.’ Ja, „de vlag is, net als het kruis, heilig”, zoals The Encyclopedia Americana eens zei.

Bovengenoemde encyclopedie merkte in een recentere uitgave op: „Volksliederen zijn uitingen van patriottische gevoelens en omvatten vaak een verzoek om goddelijke leiding en bescherming van het volk of hun regeerders.” Jehovah’s dienstknechten zijn dus niet onredelijk als ze patriottische ceremonies waarbij de vlaggengroet en het volkslied betrokken zijn, als religieus bezien. In een commentaar op de weigering van kinderen van Jehovah’s Getuigen in de Verenigde Staten om op school eer te bewijzen aan de vlag of de eed van trouw af te leggen, zei het boek The American Character: „Dat dit dagelijks weerkerend ritueel een religieus karakter heeft, is ten slotte in een reeks rechtszaken door het Hooggerechtshof bevestigd.”

Jehovah’s dienstknechten doen niet mee aan ceremonies die zij als on-Bijbels bezien, maar ze respecteren beslist het recht van anderen om dat wel te doen. Ook respecteren ze de nationale vlag als symbool en erkennen ze de rechtmatig aangestelde regering als „superieure autoriteiten” die als „Gods dienares” fungeren (Romeinen 13:1-4). Daarom nemen Jehovah’s Getuigen de vermaning in acht om te bidden „betreffende koningen en allen die een hoge positie bekleden”. Ons motief is echter „opdat wij een kalm en rustig leven mogen blijven leiden met volledige godvruchtige toewijding en ernst”. — 1 Timotheüs 2:2.

Stemmen in politieke verkiezingen. Ware christenen respecteren het recht van anderen om te stemmen. Ze voeren geen campagne tegen verkiezingen, en ze gehoorzamen de gekozen autoriteiten. Maar ze blijven volstrekt neutraal in politieke kwesties (Mattheüs 22:21; 1 Petrus 3:16). Wat moet een christen doen in een land waar stemmen verplicht is of in een situatie waarin men vijandig staat tegenover mensen die niet naar het stemlokaal gaan? In het besef dat Sadrach, Mesach en Abednego naar de vlakte van Dura gingen, zou een christen onder vergelijkbare omstandigheden kunnen besluiten naar het stemlokaal te gaan als zijn geweten dat toestaat. Maar hij zal ervoor zorgen  dat hij zijn neutraliteit niet schendt. Hij moet de volgende zes beginselen in aanmerking nemen:

  1. Jezus’ volgelingen zijn „geen deel van de wereld”. — Johannes 15:19.

  2. Christenen vertegenwoordigen Christus en zijn koninkrijk. — Johannes 18:36; 2 Korinthiërs 5:20.

  3. De christelijke gemeente is verenigd in geloof, en de gemeenteleden zijn door christelijke liefde verbonden. — 1 Korinthiërs 1:10; Kolossenzen 3:14.

  4. Zij die een bepaalde gezagdrager kiezen, zijn medeverantwoordelijk voor wat hij doet. — Let op de beginselen die ten grondslag liggen aan de woorden in 1 Samuël 8:5, 10-18 en 1 Timotheüs 5:22.

  5. Jehovah bezag Israëls verlangen naar een zichtbare regeerder als een teken dat ze Hem verworpen hadden. — 1 Samuël 8:7.

  6. Christenen moeten vrijmoedigheid van spreken hebben als ze met mensen van alle politieke overtuigingen over Gods Koninkrijksregering praten. — Mattheüs 24:14; 28:19, 20; Hebreeën 10:35.

Burgerdienst. In sommige landen eist de staat dat degenen die militaire dienst weigeren, een tijdlang de een of andere vorm van burgerdienst vervullen. Als we voor een beslissing in deze kwestie staan, moeten we die tot een onderwerp van gebed maken, er misschien met een ervaren medechristen over praten en dan op grond van een door kennis gevormd geweten een beslissing nemen. — Spreuken 2:1-5; Filippenzen 4:5.

Gods Woord zegt ons „gehoorzaam te zijn aan regeringen en autoriteiten als regeerders, bereid te zijn tot ieder goed werk, . . . redelijk te zijn” (Titus 3:1, 2). Met dat in gedachten zouden we ons het volgende kunnen afvragen: Als ik de voorgestelde burgerdienst aanvaard, schend ik dan mijn christelijke neutraliteit of raak ik bij valse religie betrokken? (Micha 4:3, 5; 2 Korinthiërs 6:16, 17) Zou het doen van dit werk het me moeilijk of zelfs onmogelijk maken me van mijn christelijke verantwoordelijkheden te kwijten? (Mattheüs 28:19, 20;  Efeziërs 6:4; Hebreeën 10:24, 25) Of zouden de werktijden het juist mogelijk maken dat ik mijn geestelijke activiteiten uitbreid, zodat ik misschien in de volletijddienst kan gaan? — Hebreeën 6:11, 12.

Als een christen op grond van zijn geweten tot de conclusie komt dat hij beter burgerdienst kan verrichten dan naar de gevangenis te gaan, moeten medechristenen zijn beslissing respecteren (Romeinen 14:10). Maar als hij vindt dat hij die dienst niet kan verrichten, moeten anderen dat standpunt ook respecteren. — 1 Korinthiërs 10:29; 2 Korinthiërs 1:24.

 

Meer info

GODS KONINKRIJK REGEERT!

Alleen trouw aan Gods regering

Er kwam een „rivier” van vervolging over Jehovah’s Getuigen vanwege hun politieke neutraliteit, maar vanuit onverwachte hoek werd die verzwolgen.