Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 6

Hoe je gezond amusement kunt kiezen

Hoe je gezond amusement kunt kiezen

„Doet alle dingen tot Gods heerlijkheid.” — 1 KORINTHIËRS 10:31.

1, 2. Voor welke keuze staan we wat amusement betreft?

STEL je voor dat je op het punt staat een heerlijk stuk fruit te eten maar dan ziet dat er een rotte plek aan zit. Wat doe je dan? Je zou de hele vrucht, ook de rotte plek, kunnen opeten; je zou de hele vrucht, met de rotte plek, kunnen weggooien; of je zou de rotte plek eruit kunnen snijden en de rest opeten. Wat kies je?

2 Amusement is in zekere zin met dat stuk fruit te vergelijken. Soms wil je je wat ontspannen, maar je beseft dat veel van het amusement in deze tijd moreel slecht is, rot zelfs. Dus wat ga je doen? Sommigen nemen het slechte misschien op de koop toe en accepteren alles wat de wereld aan amusement te bieden heeft. Anderen vermijden alle amusement om er zeker van te zijn dat ze niet met iets schadelijks in aanraking komen. Weer anderen gaan schadelijk amusement zorgvuldig uit de weg maar genieten af en toe van relatief gezond amusement. Welke keuze moet je maken om in Gods liefde te blijven?

3. Wat gaan we nu bespreken?

3 De meesten van ons kiezen de derde optie. We beseffen dat we af en toe ontspanning nodig hebben maar willen ons amusement beperken tot wat moreel rein is. Daarom moeten we bekijken hoe we kunnen bepalen wat gezond is en wat niet. Maar laten we eerst bespreken welke uitwerking  onze keuze van amusement kan hebben op de aanbidding die we aan Jehovah schenken.

„DOET ALLE DINGEN TOT GODS HEERLIJKHEID”

4. Hoe moet onze opdracht van invloed zijn op onze keuze van amusement?

4 Een tijdje geleden zei een oudere Getuige die in 1946 gedoopt is: „Ik zorg ervoor bij elke dooplezing te zijn en aandachtig te luisteren, alsof het om mijn eigen doop gaat.” Waarom doet hij dat? Hij legde uit: „Dat ik me steeds scherp bewust ben gebleven van mijn opdracht is een grote hulp geweest om getrouw te blijven.” Daar zul je het ongetwijfeld mee eens zijn. Als je jezelf eraan herinnert dat je Jehovah hebt beloofd je hele leven te gebruiken om hem te dienen, word je gemotiveerd om te volharden (Prediker 5:4; Hebreeën 10:7). Mediteren over je opdracht zal niet alleen je kijk op de bediening beïnvloeden maar ook je kijk op alle andere terreinen van het leven, met inbegrip van amusement. De apostel Paulus onderstreepte die waarheid toen hij aan christenen in zijn tijd schreef: „Hetzij gij daarom eet of drinkt of iets anders doet, doet alle dingen tot Gods heerlijkheid.” — 1 Korinthiërs 10:31.

5. Hoe helpt Leviticus 22:18-20 ons te begrijpen welke waarschuwing in Romeinen 12:1 ligt opgesloten?

5 Alles wat je in je leven doet, houdt verband met je aanbidding  van Jehovah. Paulus gebruikte in zijn brief aan de Romeinen een krachtige uitdrukking om zijn geloofsgenoten deze waarheid in te prenten. Hij drukte hun op het hart: ’Bied uw lichaam aan als een slachtoffer dat levend, heilig en God welgevallig is, een heilige dienst met uw denkvermogen’ (Romeinen 12:1). Je lichaam omvat je geest, je hart en je fysieke kracht. Die gebruik je allemaal in je dienst voor God (Markus 12:30). Paulus spreekt over deze met hart en ziel verrichte dienst als een slachtoffer. In die uitdrukking ligt een indirecte waarschuwing opgesloten. Onder de mozaïsche wet werd een slachtoffer waaraan een gebrek was, door God verworpen (Leviticus 22:18-20). Zo zal ook het geestelijke slachtoffer van een christen door God verworpen worden als het in een of ander opzicht verontreinigd is. Maar hoe zou dat kunnen gebeuren?

6, 7. Hoe zou een christen zijn lichaam kunnen verontreinigen, en wat zouden de consequenties kunnen zijn?

6 Paulus vermaande de christenen in Rome: ’Bied uw leden [„uw lichaamsdelen”, New International Version] niet langer aan de zonde aan.’ Hij zei ook dat ze ’de praktijken van het lichaam ter dood moesten brengen’ (Romeinen 6:12-14; 8:13). Eerder in zijn brief had hij een paar voorbeelden gegeven van die „praktijken van het lichaam”. Over de zondige mensheid lezen we: „Hun mond is vol van vervloeking.” „Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.” „Geen vrees voor God staat hun voor ogen” (Romeinen 3:13-18). Een christen zou zijn lichaam verontreinigen als hij zijn „leden”, zijn lichaamsdelen, voor zondige praktijken zou gebruiken. Als een christen in deze tijd bijvoorbeeld willens en wetens naar ontaarde dingen zoals pornografie of sadistisch geweld kijkt, ’biedt hij zijn ogen aan de zonde aan’ en verontreinigt hij zijn hele lichaam. Zijn aanbidding wordt dan een slachtoffer dat niet langer heilig is en dus onaanvaardbaar voor God (Deuteronomium 15:21;  1 Petrus 1:14-16; 2 Petrus 3:11). Wat een hoge prijs voor het kiezen van ongezond amusement!

7 Het is duidelijk dat de keuzes die een christen op het gebied van amusement maakt, ernstige consequenties hebben. We moeten daarom beslist amusement kiezen dat ons slachtoffer aan God zal sieren en niet verontreinigen. Laten we nu bespreken hoe we kunnen bepalen wat gezond is en wat niet.

„HEBT EEN AFSCHUW VAN WAT GODDELOOS IS”

8, 9. (a) In welke twee categorieën kan amusement ruwweg verdeeld worden? (b) Welke vormen van amusement verwerpen we, en waarom?

8 Amusement kan ruwweg in twee categorieën verdeeld worden. De ene omvat amusement dat christenen absoluut mijden; de andere bestaat uit amusement dat christenen al dan niet aanvaardbaar kunnen vinden. Laten we met de eerste categorie beginnen: amusement dat christenen mijden.

9 Zoals in hoofdstuk 1 werd opgemerkt, leggen sommige vormen van amusement de nadruk op bezigheden die in de Bijbel uitdrukkelijk worden veroordeeld. Denk bijvoorbeeld aan websites, films, tv-programma’s en muziek met een sadistische of demonische inhoud of waarin pornografie voorkomt of smerige, immorele praktijken gepropageerd worden. Omdat zulke ontaarde vormen van amusement een positief beeld geven van bezigheden die in strijd zijn met Bijbelse beginselen of een overtreding vormen van Bijbelse wetten, moeten ware christenen die mijden (Handelingen 15:28, 29; 1 Korinthiërs 6:9, 10; Openbaring 21:8). Door zulk ongezond amusement te verwerpen, bewijs je Jehovah dat je echt „een afschuw [hebt] van wat goddeloos is” en je consequent ’afkeert van wat slecht is’. Dan heb je „geloof zonder huichelarij”. — Romeinen 12:9; Psalm 34:14; 1 Timotheüs 1:5.

10. Welke manier van redeneren over amusement is gevaarlijk, en waarom?

 10 Sommigen zouden echter kunnen denken dat het geen kwaad kan naar amusement te kijken waarin immoreel gedrag expliciet getoond wordt. Ze redeneren: ’Ik kijk er misschien wel naar in films of op tv, maar zelf zou ik zulke dingen nooit doen.’ Dat is een bedrieglijke en gevaarlijke manier van redeneren (Jeremia 17:9). Als we het prettig vinden naar dingen te kijken die Jehovah veroordeelt, hebben we dan echt „een afschuw van wat goddeloos is”? Als we herhaaldelijk naar goddeloos gedrag kijken, worden onze zinnen afgestompt (Psalm 119:70; 1 Timotheüs 4:1, 2). Dat zou van invloed kunnen zijn op ons gedrag of op onze kijk op het zondige gedrag van anderen.

11. Hoe is Galaten 6:7 waar gebleken in verband met amusement?

11 Dat is ook inderdaad gebeurd. Sommige christenen hebben zich aan immoreel gedrag overgegeven omdat ze beïnvloed waren door het amusement waar ze geregeld naar keken. Ze leerden door schade en schande dat ’wat een mens zaait, hij ook zal oogsten’ (Galaten 6:7). Maar die slechte gevolgen zijn te vermijden. Als je zorgvuldig gezonde dingen in je geest zaait, zul je gelukkig zijn doordat je in je leven gezonde dingen oogst. — Zie het kader „ Wat voor amusement moet ik kiezen?

PERSOONLIJKE BESLISSINGEN OP GROND VAN BIJBELSE BEGINSELEN

12. Hoe houdt Galaten 6:5 verband met amusement, en welke hulp hebben we bij het nemen van persoonlijke beslissingen?

12 Laten we nu de tweede categorie bespreken: amusement waarin bezigheden worden belicht die in Gods Woord niet rechtstreeks worden veroordeeld en ook niet uitdrukkelijk worden goedgekeurd. Elke christen moet, als hij uit dat amusement een keuze maakt, persoonlijk beslissen wat hij gezond vindt (Galaten 6:5). Maar we hebben hulp bij het  maken van die keuze. In de Bijbel staan beginselen, fundamentele waarheden, die ons in staat stellen Jehovah’s denkwijze te onderscheiden. Door aandacht te schenken aan die beginselen zullen we in alle dingen, ook in onze keuze van amusement, kunnen „inzien wat de wil van Jehovah is”. — Efeziërs 5:17.

13. Wat zal ons ertoe bewegen amusement dat Jehovah zou kunnen mishagen, te mijden?

13 Het is te begrijpen dat niet alle christenen hun morele  waarnemingsvermogen, hun onderscheidingsvermogen, in dezelfde mate ontwikkeld hebben (Filippenzen 1:9). Bovendien beseffen christenen dat smaken verschillen op het gebied van amusement. Het is dus niet te verwachten dat alle christenen precies dezelfde beslissingen zullen nemen. Toch is het zo dat hoe meer we onze geest en ons hart door Bijbelse beginselen laten beïnvloeden, hoe meer we ons best zullen doen om elke vorm van amusement die Jehovah zou kunnen mishagen, te mijden. — Psalm 119:11, 129; 1 Petrus 2:16.

14. (a) Met welke factor moeten we rekening houden bij het kiezen van amusement? (b) Hoe kunnen we de Koninkrijksbelangen op de eerste plaats houden in ons leven?

14 Bij het kiezen van amusement moet je met nog een belangrijke factor rekening houden: je tijd. Het gehalte van het amusement dat je kiest, onthult wat je aanvaardbaar vindt, maar de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt, onthult wat je belangrijk vindt. Voor christenen zijn geestelijke dingen natuurlijk het belangrijkst (Mattheüs 6:33). Wat kun je dan doen om ervoor te zorgen dat de Koninkrijksbelangen op de eerste plaats blijven in je leven? Paulus zei: „Ziet er daarom nauwlettend op toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de gelegen tijd voor uzelf uitkopend” (Efeziërs 5:15, 16). Als je duidelijke grenzen stelt aan de hoeveelheid tijd die je voor amusement opzijzet, zul je genoeg tijd hebben voor „de belangrijker dingen”: bezigheden die tot je geestelijke welzijn bijdragen. — Filippenzen 1:10.

15. Waarom is het verstandig om in je keuze van amusement een veiligheidsmarge aan te houden?

15 Het is ook verstandig om in je keuze van amusement een veiligheidsmarge aan te houden. Wat betekent dat? Denk nog eens aan het voorbeeld van het stuk fruit. Om te voorkomen dat je per ongeluk iets eet wat rot is, haal je niet  precies de rotte plek eruit maar snijd je wat meer weg. Zo is het ook verstandig om in je keuze van amusement een veiligheidsmarge aan te houden. Een verstandige christen mijdt niet alleen amusement dat duidelijk in strijd is met Bijbelse beginselen, maar ook soorten amusement die twijfelachtig zijn of waarin geestelijk ongezonde elementen schijnen te zitten (Spreuken 4:25-27). Het nauwgezet opvolgen van de raad in Gods Woord zal je daarbij helpen.

„AL WAT EERBAAR IS”

Bijbelse beginselen toepassen bij het kiezen van amusement beschermt ons tegen geestelijke schade

16. (a) Hoe kunnen we tonen dat we Jehovah’s kijk op morele aangelegenheden delen? (b) Hoe kan het toepassen van Bijbelse beginselen een levenswijze voor je worden?

16 Ware christenen nemen bij het kiezen van amusement allereerst Jehovah’s zienswijze in aanmerking. De Bijbel onthult Jehovah’s denkwijze en maatstaven. Koning Salomo bijvoorbeeld noemt verschillende dingen die Jehovah haat, zoals „een leugentong, en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat schadelijke plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het slechte te snellen” (Spreuken 6:16-19). Hoe moet Jehovah’s zienswijze op die van jou van invloed zijn? „O gij die Jehovah liefhebt, haat het kwade”, luidt de aansporing van de psalmist (Psalm 97:10). Uit je keuzes op het gebied van amusement moet blijken dat je echt haat wat Jehovah haat (Galaten 5:19-21).  Houd ook in gedachte dat wat je in je privéleven doet, meer nog dan wat je in het openbaar doet, onthult wat voor iemand je eigenlijk bent (Psalm 11:4; 16:8). Als je dus de oprechte wens hebt om in elk aspect van je leven Jehovah’s kijk op morele aangelegenheden te volgen, zul je altijd keuzes maken die in overeenstemming zijn met Bijbelse beginselen. Het wordt dan een levenswijze voor je. — 2 Korinthiërs 3:18.

17. Welke vragen moeten we onszelf stellen voordat we een keuze maken op het gebied van amusement?

17 Wat kun je nog meer doen om ervoor te zorgen dat je keuze van amusement met Jehovah’s denkwijze overeenstemt? Denk na over de vraag: hoe zal dit op mij en mijn reputatie bij God van invloed zijn? Voordat je bijvoorbeeld beslist of je naar een bepaalde film zult kijken, kun je je afvragen: hoe zal de inhoud van die film van invloed zijn op mijn geweten? Laten we eens bekijken welke beginselen op dat onderwerp van toepassing zijn.

18, 19. (a) Hoe kan het beginsel in Filippenzen 4:8 ons helpen te bepalen of het amusement dat we kiezen, gezond is? (b) Welke andere beginselen kunnen je helpen goed amusement te kiezen? (Zie voetnoot.)

18 Een belangrijk beginsel vinden we in Filippenzen 4:8, waar staat: „Al wat waar is, al wat van ernstig belang is, al wat rechtvaardig is, al wat eerbaar is, al wat lieflijk is, alles waarover gunstig wordt gesproken, welke deugd er ook is en al wat lof verdient, blijft deze dingen bedenken.” Nu sprak Paulus natuurlijk niet over amusement maar over de meditatie van het hart, die zich moet richten op dingen die God welgevallig zijn (Psalm 19:14). Maar in principe kunnen Paulus’ woorden ook op amusement toegepast worden. Hoe dan?

19 Vraag je af: wordt mijn geest door mijn keuze van films, computerspellen, muziek of andere vormen van amusement gevuld met „al wat eerbaar is”? Als je bijvoorbeeld  een film hebt gezien, wat voor beelden blijven er dan in je geest hangen? Als ze aangenaam, zuiver en opbouwend zijn, weet je dat het gezond amusement was. Maar als je door de film aan dingen gaat denken die oneerbaar zijn, dan was het ongezond en zelfs schadelijk amusement (Mattheüs 12:33; Markus 7:20-23). Waarom? Omdat onreine gedachten je innerlijke vrede verstoren, littekens op je door de Bijbel gevormde geweten veroorzaken en je band met God kunnen verwoesten (Efeziërs 5:5; 1 Timotheüs 1:5, 19). Aangezien zulk amusement op jou persoonlijk een schadelijke uitwerking heeft, moet je vastbesloten zijn het te mijden (Romeinen 12:2). * Wees als de psalmist die tot Jehovah bad: „Wend mijn ogen af, opdat ze dat wat waardeloos is niet zien.” — Psalm 119:37.

HOUD REKENING MET ANDEREN

20, 21. Hoe is 1 Korinthiërs 10:23, 24 van toepassing op het kiezen van gezond amusement?

20 Paulus noemde een belangrijk beginsel waaraan we moeten denken als we beslissingen nemen in persoonlijke kwesties. Hij zei: „Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Laat een ieder niet zijn eigen voordeel blijven zoeken, maar dat van de ander” (1 Korinthiërs 10:23, 24). Hoe is dat beginsel van toepassing op het kiezen van gezond amusement? Je moet je afvragen: welke invloed heeft het amusement dat ik kies op anderen?

21 Je geweten staat je misschien toe van een bepaalde vorm van amusement te genieten die jij als „geoorloofd” beschouwt. Maar als je merkt dat andere gelovigen met een strikter geweten het bedenkelijk vinden, zou je kunnen besluiten ervan af te zien. Waarom? Omdat je niet wilt ’zondigen tegen je broeders’ — of zelfs ’zondigen tegen Christus’,  zoals Paulus zei — door het voor je geloofsgenoten moeilijker te maken God trouw te blijven. Je schenkt aandacht aan de vermaning: ’Geef geen aanleiding tot struikelen’ (1 Korinthiërs 8:12; 10:32). Ware christenen volgen Paulus’ vriendelijke en attente raad op door amusement te mijden dat misschien wel „geoorloofd” is maar niet ’opbouwt’. — Romeinen 14:1; 15:1.

22. Waarom laten christenen ruimte voor verschillende zienswijzen in persoonlijke kwesties?

22 Rekening houden met anderen heeft echter ook een andere kant. Een christen met een strikter geweten moet niet eisen dat iedereen in de gemeente zich aan zijn strengere kijk op amusement aanpast. Als hij dat zou doen, lijkt hij op een automobilist op een snelweg die eist dat alle andere bestuurders op die weg zich aan zijn snelheid houden. Dat zou niet redelijk zijn. Uit christelijke liefde moet iemand met een nauwer geweten rekening houden met geloofsgenoten die enigszins anders over amusement denken maar zich nog steeds aan christelijke beginselen houden. Op die manier laat hij zijn „redelijkheid aan alle mensen bekend worden”. — Filippenzen 4:5; Prediker 7:16.

23. Hoe kun je ervoor zorgen dat je gezond amusement kiest?

23 Om kort te gaan: hoe kun je ervoor zorgen dat je gezond amusement kiest? Wijs elke soort amusement af waarin ontaarde, immorele daden die Gods Woord uitdrukkelijk veroordeelt, expliciet getoond worden. Houd je aan Bijbelse beginselen die toegepast kunnen worden op soorten amusement die niet specifiek in de Bijbel genoemd worden. Mijd amusement dat je geweten schaadt, en wees bereid om af te zien van vormen van amusement die voor anderen, vooral voor geloofsgenoten, aanstootgevend zouden kunnen zijn. Als je vastbesloten bent dat te doen, eer je Jehovah en blijf je samen met je gezin in zijn liefde.

^ ¶19 Meer beginselen die op amusement toegepast kunnen worden, staan in Spreuken 3:31; 13:20; Efeziërs 5:3, 4 en Kolossenzen 3:5, 8, 20.

Meer info

DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE

Bedenk wat voor mens je hoort te zijn

Satan wil niet dat we Gods goedkeuring krijgen. Wat kunnen we doen om onze band met Jehovah te beschermen?

DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE

Pas op voor de bedoelingen van het hart

Soms probeert ons hart excuses te verzinnen voor een verkeerde handelwijze. Hoe kunnen we te weten komen wat er echt in ons hart leeft?