Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 8

God houdt van reine mensen

God houdt van reine mensen

„Jegens degene die zich rein bewaart, zult gij u rein betonen.” — PSALM 18:26.

1-3. (a) Waarom zorgt een moeder ervoor dat haar kind netjes en schoon is? (b) Waarom wil Jehovah dat zijn aanbidders rein zijn, en wat motiveert ons om rein te willen blijven?

EEN moeder maakt haar kleine jongen klaar om de deur uit te gaan. Ze zorgt ervoor dat hij zich heeft gewassen en dat zijn kleren netjes en schoon zijn. Ze weet dat een goede hygiëne heel belangrijk is voor zijn gezondheid. Ze beseft ook dat als haar zoon er netjes uitziet, dit een gunstig licht werpt op zijn ouders.

2 Jehovah, onze hemelse Vader, wil dat zijn dienstknechten rein zijn. Zijn Woord zegt: „Jegens degene die zich rein bewaart, zult gij u rein betonen” (Psalm 18:26). * Jehovah houdt  van ons; hij weet dat reinheid goed voor ons is. Hij verwacht ook van ons als zijn Getuigen dat we een gunstig licht op hem werpen. Als we er netjes en schoon uitzien en ons goed gedragen, zullen we Jehovah en zijn heilige naam heerlijkheid geven en geen smaad aandoen. — Ezechiël 36:22; 1 Petrus 2:12.

3 Het besef dat God van reine mensen houdt, motiveert ons om rein te willen blijven. We willen dat onze levenswijze hem tot eer strekt omdat we hem liefhebben. We willen ook in zijn liefde blijven. Laten we daarom onderzoeken waarom we rein moeten blijven, wat het wil zeggen rein te zijn, en hoe we ons rein kunnen houden. Dat kan ons helpen te zien of er terreinen zijn waarop we verbeteringen moeten aanbrengen.

WAAROM MOETEN WE REIN BLIJVEN?

4, 5. (a) Wat is de voornaamste reden waarom we rein moeten blijven? (b) Hoe blijkt Jehovah’s reinheid uit zijn zichtbare schepping?

4 Eén manier waarop Jehovah ons leidt, is door zijn voorbeeld. Zijn Woord spoort ons daarom aan om „navolgers van God” te worden (Efeziërs 5:1). De voornaamste reden waarom we rein moeten blijven, is dat Jehovah, de God die we aanbidden, in elk opzicht rein, zuiver en heilig is. — Leviticus 11:44, 45.

5 Jehovah’s reinheid blijkt duidelijk uit zijn zichtbare schepping, net zoals dat voor heel veel van Jehovah’s eigenschappen en zijn manier van handelen geldt (Romeinen 1:20). De aarde werd ontworpen om een reine woonplaats voor de mens te zijn. Jehovah heeft ecologische kringlopen op gang gebracht die onze lucht en ons water reinigen. Bepaalde microben werken als een soort vuilverwerkingsbedrijf door afval in onschadelijke producten om te zetten. Wetenschappers hebben sommige van die hongerige micro-organismen gebruikt om olievlekken en andere door menselijke zelfzucht en hebzucht veroorzaakte vervuiling op te ruimen. Kennelijk vindt „de Maker van de aarde” reinheid belangrijk (Jeremia 10:12). Dat moet met ons ook zo zijn.

6, 7. Hoe beklemtoonde de Wet dat reinheid een vereiste was voor degenen die Jehovah aanbaden?

 6 Nog een reden waarom we rein moeten blijven, is dat Jehovah, onze Soevereine Heerser, reinheid van zijn aanbidders verlangt. Onder de Wet die hij aan Israël gaf, waren reinheid en aanbidding onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Wet bepaalde dat de hogepriester zich op de Verzoendag niet één maar twee keer moest wassen (Leviticus 16:4, 23, 24). Dienstdoende priesters moesten hun handen en voeten wassen voordat ze slachtoffers aan Jehovah brachten (Exodus 30:17-21; 2 Kronieken 4:6). De Wet kende zo’n zeventig oorzaken van fysieke onreinheid en ceremoniële verontreiniging. Als een Israëliet onrein was, mocht hij — in bepaalde gevallen op straffe des doods — niet aan de aanbidding deelnemen (Leviticus 15:31). Iedereen die weigerde de vereiste reinigingsprocedure te ondergaan, zoals het wassen van zijn lichaam en zijn kleren, moest „uit het midden van de gemeente worden afgesneden”. — Numeri 19:17-20.

7 Hoewel we niet onder de mozaïsche wet staan, geeft die ons wel inzicht in Gods denkwijze. De Wet beklemtoonde duidelijk dat reinheid een vereiste was voor degenen die God aanbaden. Jehovah is niet veranderd (Maleachi 3:6). Onze aanbidding kan alleen aanvaardbaar voor hem zijn als die „rein en onbesmet” is (Jakobus 1:27). We moeten dus weten wat hij in dat opzicht van ons verwacht.

WAT HET WIL ZEGGEN REIN TE ZIJN IN GODS OGEN

8. Op welke terreinen verwacht Jehovah reinheid van ons?

8 In de Bijbel betekent het begrip reinheid meer dan alleen fysieke reinheid. Rein zijn in Gods ogen heeft betrekking op alle aspecten van ons leven. Jehovah verwacht reinheid van ons op vier fundamentele terreinen: geestelijk, moreel, mentaal en fysiek. Laten we eens bekijken wat elk van die terreinen inhoudt.

9, 10. Wat betekent geestelijke reinheid, en wat mijden ware christenen?

 9 Geestelijke reinheid. Eenvoudig gezegd betekent geestelijke reinheid dat we ware aanbidding niet met valse vermengen. Toen de Israëlieten Babylon verlieten om naar Jeruzalem terug te keren, moesten ze acht slaan op de geïnspireerde waarschuwing: „Gaat uit vandaar, raakt niets onreins aan; . . . houdt u rein” (Jesaja 52:11). De Israëlieten keerden in de eerste plaats terug om Jehovah’s aanbidding te herstellen. Die aanbidding moest rein zijn — niet besmet met de godonterende leerstellingen, praktijken en gebruiken van de Babylonische religie.

10 In deze tijd moeten we als ware christenen oppassen dat we niet door valse aanbidding verontreinigd worden (1 Korinthiërs 10:21). Voorzichtigheid in dit opzicht is van essentieel belang, want de invloed van valse religie is overal aanwezig. In veel landen houden allerlei tradities, activiteiten en rituelen verband met valsreligieuze leerstellingen, zoals de gedachte dat iets binnen in ons na de dood voortleeft (Prediker 9:5, 6, 10). Ware christenen mijden gebruiken die met valsreligieuze ideeën te maken hebben. * Ook onder druk laten we ons er niet toe brengen de Bijbelse maatstaven in verband met reine aanbidding naast ons neer te leggen. — Handelingen 5:29.

11. Wat houdt morele reinheid in, en waarom is het heel belangrijk dat we in dit opzicht rein blijven?

11 Morele reinheid. Morele reinheid omvat het mijden van elke vorm van seksuele immoraliteit (Efeziërs 5:5). Het is heel belangrijk dat we moreel rein blijven. Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, moeten we om in Gods liefde te blijven ’de hoererij ontvlieden’. Hoereerders die geen berouw hebben, ’zullen Gods koninkrijk niet beërven’ (1 Korinthiërs 6:9, 10, 18). In Gods ogen behoren zulke mensen tot degenen die „walgelijk zijn in hun vuiligheid”. Als ze zich niet reinigen, ’zal de tweede dood hun deel zijn’. — Openbaring 21:8.

12, 13. Welk verband bestaat er tussen gedachten en daden, en hoe kunnen we mentaal rein blijven?

 12 Mentale reinheid. Gedachten leiden tot daden. Als we toelaten dat er verkeerde gedachten in onze geest en ons hart postvatten, zal dat vroeg of laat absoluut tot onreine daden leiden (Mattheüs 5:28; 15:18-20). Maar als we onze geest met zuivere, reine gedachten vullen, kunnen we gemotiveerd worden om ons rein te blijven gedragen (Filippenzen 4:8). Hoe kunnen we mentaal rein blijven? We moeten onder andere elke vorm van amusement mijden die ons denken zou kunnen verontreinigen. * Bovendien kunnen we onze geest met reine gedachten vullen door geregeld Gods Woord te bestuderen. — Psalm 19:8, 9.

13 Om in Gods liefde te blijven, is het van essentieel belang dat we ons geestelijk, moreel en mentaal rein houden. In andere hoofdstukken wordt verder ingegaan op deze aspecten van reinheid. Laten we nu het vierde aspect bekijken: fysieke reinheid.

HOE KUNNEN WE FYSIEK REIN BLIJVEN?

14. Waarom is fysieke reinheid niet slechts een persoonlijke zaak?

14 Met fysieke reinheid bedoelen we dat we ons lichaam en onze omgeving schoonhouden. Is dat een persoonlijke zaak waar niemand zich mee mag bemoeien? Dat geldt beslist niet voor aanbidders van Jehovah. Zoals gezegd vindt Jehovah onze fysieke reinheid belangrijk, niet alleen omdat het goed voor ons is maar ook omdat we dan een gunstig licht op hem werpen. Denk nog eens aan de illustratie die we in het begin gebruikten. Als een kind er altijd vuil of onverzorgd uitziet, ga je je afvragen wat voor ouders het heeft, nietwaar? We willen niet dat onze verschijning of onze levenswijze ook maar in enig opzicht smaad werpt op onze hemelse Vader of afbreuk doet aan de boodschap die we prediken. Gods Woord zegt: „In geen enkel opzicht geven wij enige aanleiding tot struikelen,  opdat er geen aanmerkingen op onze bediening gemaakt kunnen worden, maar in elk opzicht bevelen wij ons als Gods dienaren aan” (2 Korinthiërs 6:3, 4). Hoe kunnen we dan fysiek rein blijven?

15, 16. Wat zijn enkele goede hygiënische gewoonten, en wat moet er van onze kleding gezegd kunnen worden?

15 Onze persoonlijke hygiëne en verschijning. Hoewel culturen en leefomstandigheden van land tot land verschillen, hebben we over het algemeen genoeg water en zeep om ons geregeld te wassen en ervoor te zorgen dat wijzelf en onze kinderen schoon zijn. Goede hygiënische gewoonten zijn onder andere het wassen van onze handen met water en zeep voordat we gaan eten of voedsel gaan bereiden, nadat we gebruik hebben gemaakt van het toilet en nadat we een baby hebben gewassen of verschoond. De handen wassen met water en zeep kan ziekten voorkomen en zelfs levens redden. Het kan  de verspreiding van schadelijke virussen en bacteriën tegengaan en zo diarreeverwekkende ziekten helpen voorkomen. In landen waar de meeste huizen geen riolering hebben, kan men zich misschien van uitwerpselen ontdoen door ze te begraven, zoals dat in het oude Israël gedaan werd. — Deuteronomium 23:12, 13.

16 Ook onze kleding moet geregeld gewassen worden om schoon en presentabel te zijn. De kleding van een christen hoeft niet duur of volgens de laatste mode te zijn, maar wel netjes, schoon en bescheiden (1 Timotheüs 2:9, 10). Waar we ook zijn, we willen dat onze verschijning ’de leer van onze Redder, God, siert’. — Titus 2:10.

17. Waarom moeten ons huis en onze omgeving schoon en presentabel zijn?

17 Ons huis en onze omgeving. Misschien is ons huis niet groot of luxueus, maar het moet wel zo schoon en presentabel mogelijk zijn. En als we een auto gebruiken om naar de vergaderingen en in de velddienst te gaan, kunnen we ons best doen om hem van binnen en van buiten redelijk schoon te houden. Laten we niet vergeten dat een schoon huis en een schone omgeving een getuigenis op zich zijn. Per slot van rekening vertellen we mensen dat Jehovah een reine God is, dat hij „hen [zal] verderven die de aarde verderven” en dat zijn koninkrijk onze aarde binnenkort in een paradijs zal veranderen (Openbaring 11:18; Lukas 23:43). We willen beslist dat de aanblik van ons huis en onze bezittingen anderen duidelijk maakt dat we nu al reine gewoonten ontwikkelen die bij de komende nieuwe wereld passen.

Fysieke reinheid betekent dat we ons lichaam en onze omgeving schoonhouden

18. Hoe kunnen we respect tonen voor onze Koninkrijkszaal?

18 Onze plaats van aanbidding. Onze liefde voor Jehovah beweegt ons ertoe respect te tonen voor onze Koninkrijkszaal, een centrum van ware aanbidding in de omgeving. Als er nieuwelingen naar de zaal komen, willen we dat ze een goede indruk van onze vergaderplaats krijgen. Geregeld schoonmaak- en onderhoudswerk is nodig om ervoor te zorgen dat de zaal mooi blijft. We tonen respect voor onze Koninkrijkszaal door  te doen wat we kunnen om die in goede staat te houden. Het is een voorrecht ons beschikbaar te stellen voor het schoonmaken en het „opknappen en herstellen” van onze plaats van aanbidding (2 Kronieken 34:10). Dezelfde beginselen zijn van toepassing als we in een congreshal of een andere gelegenheid voor grote vergaderingen bijeenkomen.

ONS REINIGEN VAN VERONTREINIGENDE GEWOONTEN EN PRAKTIJKEN

19. Wat moeten we mijden om fysiek rein te blijven, en hoe helpt de Bijbel ons in dit opzicht?

19 Om fysiek rein te blijven, moeten we verontreinigende gewoonten en praktijken mijden, zoals roken, alcoholmisbruik en het niet-medische gebruik van verslavende of stemmingsveranderende middelen. De Bijbel noemt de onreine en weerzinwekkende gewoonten en praktijken die in deze tijd gangbaar zijn, niet allemaal bij name, maar bevat wel beginselen waardoor we kunnen begrijpen hoe Jehovah over dat soort dingen denkt. Omdat we bekend zijn met Jehovah’s zienswijze, beweegt onze liefde voor hem ons ertoe de handelwijze te volgen die zijn goedkeuring heeft. Laten we eens vijf Bijbelse beginselen bekijken.

20, 21. Van welk soort praktijken wil Jehovah dat we vrij zijn, en welke gegronde reden hebben we om daaraan gehoor te geven?

20 „Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij ons reinigen van elke verontreiniging van vlees en geest, en in de vrees voor God heiligheid vervolmaken” (2 Korinthiërs 7:1). Jehovah wil dat we vrij zijn van praktijken die ons lichaam verontreinigen en schadelijk zijn voor onze geest, onze overheersende mentale geneigdheid. Daarom moeten we verslavende gewoonten, waarvan bekend is dat ze slecht zijn voor onze fysieke en mentale gezondheid, mijden.

21 De Bijbel geeft een gegronde reden waarom we ons moeten „reinigen van elke verontreiniging”. Merk op dat 2 Korinthiërs 7:1 begint met: „Daar wij dan deze beloften hebben.” Welke beloften? Zoals in de verzen ervoor staat, belooft  Jehovah: „Ik wil u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn” (2 Korinthiërs 6:17, 18). Stel je dat eens voor: Jehovah belooft je onder zijn beschermende zorg te plaatsen en van je te houden zoals een vader van zijn zoon of dochter houdt. Maar Jehovah zal die beloften alleen vervullen als je vrij bent van verontreinigingen van „vlees en geest”. Wat zou het dus dom zijn als je je door een weerzinwekkende gewoonte of praktijk van zo’n kostbare, nauwe band met Jehovah zou laten beroven!

22-25. Welke Bijbelse beginselen kunnen ons helpen onreine gewoonten en praktijken te mijden?

22 „Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand” (Mattheüs 22:37). Jezus noemde dit gebod specifiek het grootste van allemaal (Mattheüs 22:38). Jehovah verdient zo’n liefde van ons. Om hem met heel ons hart, onze ziel en ons verstand lief te hebben, moeten we praktijken mijden die ons leven kunnen verkorten of ons door God geschonken denkvermogen kunnen vertroebelen.

23 ’Jehovah geeft aan allen leven en adem en alle dingen’ (Handelingen 17:24, 25). Het leven is een gave van God. We hebben de Gever lief, en daarom willen we respect tonen voor die gave. We mijden gewoonten of praktijken die slecht zijn voor onze gezondheid, want we beseffen dat we anders grove minachting voor de gave van het leven zouden tonen. — Psalm 36:9.

24 „Gij moet uw naaste liefhebben als uzelf” (Mattheüs 22:39). Onreine gewoonten en praktijken zijn vaak niet alleen van invloed op de persoon zelf maar ook op de mensen om hem heen. Tabaksrook bijvoorbeeld kan een schadelijke uitwerking hebben op niet-rokers. Iemand die anderen schade toebrengt, overtreedt Gods gebod om de naaste lief te hebben. En mocht hij beweren God lief te hebben, dan loochent hij dat door zijn daden. — 1 Johannes 4:20, 21.

25 ’Wees onderworpen en gehoorzaam aan regeringen en autoriteiten als regeerders’ (Titus 3:1). In veel landen is het bezit of  gebruik van drugs in strijd met de wet. Als ware christenen bezitten en gebruiken we geen drugs. — Romeinen 13:1.

26. (a) Wat moeten we doen om in Gods liefde te blijven? (b) Waarom is in Gods ogen rein blijven de beste levenswijze?

26 Om in Gods liefde te blijven, moeten we ons rein houden, niet slechts in een of twee opzichten maar in alle opzichten. Het is misschien niet makkelijk om verontreinigende gewoonten en praktijken op te geven, maar het is wel mogelijk. * Een betere levenswijze is er niet, want Jehovah leert ons altijd ’onszelf baat te verschaffen’ (Jesaja 48:17). Het belangrijkste is dat we door rein te blijven de voldoening kunnen hebben te weten dat we een gunstig licht werpen op de God die we liefhebben en daardoor in zijn liefde blijven.

^ ¶2 Het Hebreeuwse woord dat met „rein” is vertaald, heeft niet alleen betrekking op fysieke reinheid maar ook op morele en geestelijke reinheid.

^ ¶67 De naam is veranderd.