Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 APPENDIX

Het hoofd bedekken — Wanneer en waarom?

Het hoofd bedekken — Wanneer en waarom?

Wanneer moet een christelijke vrouw in verband met haar aanbidding een hoofdbedekking dragen, en waarom? Laten we eens zien wat de apostel Paulus onder inspiratie over dit onderwerp zegt. In 1 Korinthiërs 11:3-16 geeft hij de richtlijnen die we nodig hebben om goede beslissingen te nemen waarmee we God eren. Paulus noemt drie factoren om te overwegen: (1) de bezigheden waarbij een vrouw zo’n hoofdbedekking moet dragen, (2) de situaties waarin ze dat moet doen, en (3) haar motieven om zich aan die maatstaf te houden.

De bezigheden. Paulus noemt er twee: bidden en profeteren (vs. 4, 5). Bidden is uiteraard het eerbiedig aanroepen van Jehovah. Profeteren slaat in deze tijd op het Bijbelse onderwijs dat een christelijke bedienaar geeft. Maar bedoelt Paulus dat een vrouw telkens als ze bidt of de Bijbelse waarheid onderwijst, haar hoofd moet bedekken? Nee. Het hangt helemaal af van de situatie waarin een vrouw bidt of onderwijst.

De situaties. Paulus’ woorden wijzen op twee situaties of terreinen van activiteit: het gezin en de gemeente. Hij zegt: „De  man is . . . het hoofd van de vrouw” en: „Iedere vrouw die met ongedekt hoofd bidt of profeteert, maakt haar hoofd te schande” (vs. 3, 5). In het gezin is de echtgenoot door Jehovah als het hoofd van de vrouw aangewezen. Als ze zonder het gezag van haar man te erkennen verantwoordelijkheden op zich zou nemen die Jehovah aan hem heeft toegewezen, zou ze haar man te schande maken. Als ze bijvoorbeeld in het bijzijn van haar man een Bijbelstudie moet leiden, zal ze zijn gezag erkennen door een hoofdbedekking te dragen. Of hij nu gedoopt is of niet, hij is het hoofd van het gezin, en daarom zal ze haar hoofd bedekken. * Als ze bidt of onderwijst in het bijzijn van haar minderjarige gedoopte zoon, zal ze eveneens een hoofdbedekking dragen, niet omdat hij het hoofd van het gezin is maar wegens het gezag dat gedoopte mannen in de christelijke gemeente is toegekend.

Paulus noemt ook de gemeente als terrein van activiteit. Hij zegt: „Indien iemand echter ten gunste van een ander gebruik schijnt te redetwisten: wij hebben geen ander en de gemeenten van God evenmin” (vs. 16). In de christelijke gemeente zijn gedoopte mannen met gezag bekleed (1 Timotheüs 2:11-14; Hebreeën 13:17). Alleen mannen worden aangesteld als ouderlingen en dienaren in de bediening met de door God geschonken verantwoordelijkheid om voor zijn kudde te zorgen (Handelingen 20:28). Af en toe kunnen de omstandigheden echter vereisen dat een christelijke vrouw gevraagd wordt een taak te behartigen die normaal gesproken door een bekwame gedoopte man wordt verricht. Misschien moet ze een velddienstbijeenkomst leiden omdat er geen bekwame gedoopte man beschikbaar of aanwezig is. Of ze leidt een van tevoren afgesproken Bijbelstudie in het bijzijn van een gedoopte man. Omdat deze bezigheden eigenlijk in het verlengde van de gemeenteactiviteiten liggen, zal ze een hoofdbedekking dragen als erkenning dat ze een taak verricht die normaal gesproken aan een man wordt toegewezen.

 Maar er zijn heel wat terreinen van onze aanbidding waarbij een zuster geen hoofdbedekking hoeft te dragen. Dat hoeft bijvoorbeeld niet als ze commentaar geeft op de vergadering, als ze met haar man of met een andere gedoopte man van huis tot huis gaat, of als ze met haar ongedoopte kinderen studeert of bidt. Er kunnen uiteraard andere vragen rijzen, en als een zuster onzeker is over een bepaalde kwestie, kan ze extra nazoekwerk doen. * Als ze dan nog twijfelt en als haar geweten haar ertoe aanzet een hoofdbedekking te dragen, zou dat niet verkeerd zijn. Een voorbeeld van zo’n situatie is op de foto te zien.

De motieven. In vers 10 vinden we twee redenen waarom een christelijke vrouw aan dit vereiste zal willen voldoen: „Daarom behoort de vrouw een teken van gezag op haar hoofd te hebben ter wille van de engelen.” Kijk eerst eens naar de uitdrukking „een teken van gezag”. Door een hoofdbedekking te dragen, toont een vrouw dat ze het gezag erkent waarmee Jehovah gedoopte mannen in de gemeente heeft bekleed. Ze geeft dus uiting aan haar liefde voor en loyaliteit aan Jehovah God. Een tweede reden is te vinden in de woorden „ter wille van de engelen”. Welke uitwerking heeft het op die machtige geestelijke schepselen als een vrouw een hoofdbedekking draagt?

De engelen zijn erin geïnteresseerd te zien dat Jehovah’s gezag overal in zijn organisatie wordt erkend, zowel in de hemel als op aarde. Ze hebben ook baat bij het voorbeeld dat onvolmaakte mensen hierin geven. Tenslotte moeten ook zij onderworpen zijn aan Jehovah’s regeling — een toets die heel wat engelen in het verleden niet hebben doorstaan (Judas 6). Ze zien misschien situaties waarin een christelijke vrouw meer  ervaring heeft en beter geïnformeerd en intelligenter is dan een gedoopte man in de gemeente; toch toont ze bereidwillig haar onderworpenheid aan zijn gezag. In sommige gevallen is de vrouw een gezalfde christen die later een van Christus’ mede-erfgenamen zal worden. Zo’n vrouw zal uiteindelijk in een nog hogere positie dienen dan de engelen en met Christus in de hemel regeren. Wat een schitterend voorbeeld voor de engelen! Het is voor alle zusters beslist een voorrecht om voor het oog van miljoenen getrouwe engelen nederige gehoorzaamheid te tonen door loyaal en onderdanig te zijn!

^ ¶5 Een christelijke vrouw zal normaal gesproken niet hardop bidden in het bijzijn van haar gelovige echtgenoot, behalve in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als hij door een ziekte zijn spraakvermogen verloren zou hebben.

^ ¶7 Zie voor meer informatie De Wachttoren van 15 februari 2015, blz. 30; 15 juli 2002, blz. 26, 27, en 1 juni 1977, blz. 348-351.