Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 HOOFDSTUK 21

Gods Koninkrijk verwijdert alle vijanden

Gods Koninkrijk verwijdert alle vijanden

HOOFDGEDACHTE

De gebeurtenissen die leiden tot de oorlog van Armageddon

1, 2. (a) Waaruit blijkt dat onze Koning sinds 1914 regeert? (b) Wat gaan we in dit hoofdstuk bespreken?

HET is geloofversterkend geweest te zien wat Gods Koninkrijk heeft bereikt terwijl het door vijanden omringd is (Ps. 110:2). Onze Koning heeft een leger van gewillige predikers op de been gebracht. Hij heeft zijn volgelingen geestelijk en moreel gelouterd en gereinigd. En ondanks alle pogingen van de vijanden van het Koninkrijk om verdeeldheid onder ons te veroorzaken, hebben we over de hele wereld eenheid. We hebben nog veel meer dingen besproken die het Koninkrijk heeft bereikt. Bij elkaar vormen ze een overweldigend bewijs dat onze Koning sinds 1914 te midden van vijanden regeert.

2 Het Koninkrijk gaat in de nabije toekomst dingen doen die nog verbazingwekkender zijn. Het zal komen en het zal alle vijanden „verbrijzelen en er een eind aan maken” (Dan. 2:44; Matth. 6:10). Maar voordat die tijd aanbreekt gaan er nog andere belangrijke dingen gebeuren. Welke? Die vraag wordt in een aantal Bijbelprofetieën beantwoord. Laten we er eens een paar bekijken om te zien welke gebeurtenissen nog voor ons liggen.

Voorbode van „een plotselinge vernietiging”

3. Wat is de eerste ontwikkeling die we verwachten?

3 Het uitroepen van vrede. In zijn brief aan de Thessalonicenzen beschreef Paulus de eerste ontwikkeling die we verwachten. (Lees 1 Thessalonicenzen 5:2, 3.) Hij heeft het over „Jehovah’s dag”, die zal beginnen met de aanval op „Babylon de Grote” (Openb. 17:5). Maar vlak voordat Jehovah’s dag begint, zullen naties „Vrede en zekerheid!” zeggen. Deze uitspraak kan slaan op één aankondiging of op een serie opvallende verklaringen. Zullen religieuze leiders hierbij betrokken zijn? Omdat ze een deel van de wereld zijn, is het mogelijk dat ze samen met de naties zeggen: „Er is vrede!” (Jer. 6:14; 23:16, 17; Openb. 17:1, 2) Dit uitroepen van vrede en zekerheid zal het signaal zijn dat de dag van Jehovah op het punt staat te beginnen. Vijanden van Gods Koninkrijk „zullen geenszins ontkomen”.

4. Welke voordelen heeft het te weten wat Paulus’ profetie over vrede en zekerheid betekent?

 4 Welke voordelen heeft het te weten wat deze profetie betekent? Paulus zegt: „Gij zijt niet in duisternis, zodat die dag u zo zou overvallen gelijk hij dieven zou overvallen” (1 Thess. 5:3, 4). In tegenstelling tot mensen in het algemeen begrijpen wij waar de huidige gebeurtenissen op uitlopen. Hoe zal de profetie over vrede en zekerheid precies in vervulling gaan? We moeten afwachten wat er op het wereldtoneel gaat gebeuren. Laten we daarom „wakker blijven en onze zinnen bij elkaar houden” (1 Thess. 5:6; Zef. 3:8).

De grote verdrukking begint

5. Wat vormt de beginfase van de „grote verdrukking”?

5 Aanval op religie. Paulus schreef: „Wanneer zij zeggen: ’Vrede en zekerheid!’, dan zal een plotselinge vernietiging ogenblikkelijk over hen komen.” Net zoals een donderslag snel volgt op een bliksemflits, zo volgt de „plotselinge vernietiging” meteen op de tijd dat er „Vrede en zekerheid!” wordt gezegd. Wat zal er vernietigd worden? Om te beginnen „Babylon de Grote”, het wereldrijk van valse religie, ook wel „de hoer” genoemd (Openb. 17:5, 6, 15). Deze vernietiging van de christenheid en alle andere valsreligieuze organisaties vormt de beginfase van de „grote verdrukking” (Matth. 24:21; 2 Thess. 2:8). Voor velen zal deze gebeurtenis als een verrassing komen. Waarom? Omdat de hoer tot op dat moment denkt dat ze een „koningin” is die „nooit rouw [zal] zien”. Maar plotseling zal ze ontdekken dat haar vertrouwen misplaatst is. Ze zal snel aan haar eind komen, als het ware „op één dag” (Openb. 18:7, 8).

6. Wie of wat zal de aanval op „Babylon de Grote” uitvoeren?

6 Wie of wat zal de aanval op „Babylon de Grote” uitvoeren? Een „wild beest” met „tien hoorns”. Uit het boek Openbaring valt op te maken dat het wilde beest een afbeelding is van de Verenigde Naties. De tien hoorns stellen alle huidige politieke machten voor die dit scharlakengekleurde wilde beest steunen (Openb. 17:3, 5, 11, 12). Hoe verwoestend zal de aanval zijn? De lidstaten van de VN zullen de hoer van haar rijkdom beroven, haar verslinden en haar „geheel met vuur verbranden”. (Lees Openbaring 17:16.) *

7. Hoe gingen Jezus’ woorden in Mattheüs 24:21, 22 in de eerste eeuw in vervulling, en hoe zullen ze in de toekomst in vervulling gaan?

7 De dagen worden verkort. Onze Koning onthulde wat er op dat moment tijdens de grote verdrukking zal gebeuren. Jezus zei: „Ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort.” (Lees Mattheüs 24:21, 22.) Zijn woorden gingen op kleine schaal in vervulling in het jaar 66 toen de aanval van het Romeinse leger op Jeruzalem door Jehovah werd „verkort” (Mark. 13:20). Hierdoor konden christenen in Jeruzalem en Judea gered worden. Wat zal er op wereldomvattende schaal gebeuren tijdens de komende grote verdrukking? Jehovah zal via onze Koning de aanval van de VN  op religie verkorten zodat de ware aanbidding niet samen met valse religie vernietigd wordt. Terwijl alle valsreligieuze organisaties weggevaagd zullen worden, zal de ene ware religie blijven bestaan (Ps. 96:5). Laten we nu eens kijken wat er gebeurt als dit deel van de grote verdrukking voorbij is.

Gebeurtenissen die tot Armageddon leiden

8, 9. Op wat voor verschijnselen heeft Jezus misschien gedoeld, en hoe zullen mensen reageren op wat ze zien?

8 Jezus’ profetie over de laatste dagen laat zien dat er een aantal belangrijke ontwikkelingen zullen zijn in de periode die voorafgaat aan Armageddon. De eerste twee gebeurtenissen die we gaan bespreken, worden allebei genoemd in de evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas (lees Mattheüs 24:29-31; Mark. 13:23-27; Luk. 21:25-28).

9 Hemelverschijnselen. Jezus voorspelde: „De zon [zal] worden verduisterd, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen.” De religieuze leiders zullen zeker niet meer gezien worden als bron van verlichting. Het zou kunnen dat Jezus hiermee ook op een bovennatuurlijke manifestatie in de letterlijke hemel doelde (Jes. 13:9-11; Joël 2:1, 30, 31). Hoe zullen mensen reageren op wat ze zien? Ze zullen „radeloze angst” hebben omdat ze „geen uitweg weten” (Luk. 21:25; Zef. 1:17). Vijanden van Gods Koninkrijk — van de koningen tot de slaven — zullen „mat worden van vrees en verwachting omtrent de dingen die over de bewoonde aarde komen” en zullen een schuilplaats zoeken. Maar ze zullen geen plek vinden die veilig genoeg is om aan de woede van onze Koning te ontkomen (Luk. 21:26; 23:30; Openb. 6:15-17).

10. Welk oordeel zal Jezus uitspreken, en hoe zullen aanhangers en tegenstanders van Gods Koninkrijk erop reageren?

10 Het oordeel wordt uitgesproken. Alle vijanden van Gods Koninkrijk zullen dan gedwongen zijn iets waar te nemen waardoor hun angst nog meer toeneemt. Jezus zei: „Dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid” (Mark. 13:26). Dit bovennatuurlijke vertoon van macht zal het signaal zijn dat Jezus gekomen is om het oordeel uit te spreken. In een ander deel van dezelfde profetie over de laatste dagen gaf Jezus meer informatie over het oordeel dat op dat moment uitgesproken zal worden. We vinden die informatie in de gelijkenis van de schapen en de bokken. (Lees Mattheüs 25:31-33, 46.) Trouwe aanhangers van Gods Koninkrijk zullen als „schapen” geoordeeld worden en zullen hun hoofd opheffen omdat ze weten dat hun „bevrijding nabij komt” (Luk. 21:28). Maar tegenstanders van het Koninkrijk zullen als „bokken” geoordeeld worden en zullen „zich in weeklacht slaan” omdat ze weten dat hun „de eeuwige afsnijding” te wachten staat (Matth. 24:30; Openb. 1:7).

11. Wat moeten we in gedachte houden als we de komende gebeurtenissen gaan bespreken?

 11 Nadat Jezus zijn oordeel over „alle natiën” heeft uitgesproken, moeten er nog een aantal belangrijke dingen gebeuren voordat de oorlog van Armageddon begint (Matth. 25:32). We gaan er twee bespreken: de aanval van Gog en het bijeenbrengen van gezalfden. Houd daarbij in gedachte dat Gods Woord niet duidelijk maakt wanneer deze gebeurtenissen precies plaatsvinden. Het lijkt zelfs waarschijnlijk dat de ene gebeurtenis de andere tot op zekere hoogte zal overlappen.

12. Hoe zal Satan een totale aanval uitvoeren op het Koninkrijk?

12 Een totale aanval. Gog van Magog zal de overgebleven gezalfden en de andere schapen aanvallen. (Lees Ezechiël 38:2, 11.) Die aanval tegen het opgerichte Koninkrijk zal Satans laatste gevecht zijn in een oorlog die hij tegen het gezalfde overblijfsel voert sinds hij uit de hemel is geworpen (Openb. 12:7-9, 17). Vooral sinds het begin van het bijeenbrengen van de gezalfden in de gereinigde christelijke gemeente probeert Satan hun geestelijke voorspoed te vernietigen — maar tevergeefs (Matth. 13:30). Als alle valsreligieuze organisaties weg zijn en Gods volk schijnbaar onbeschermd woont, „zonder muur, (...) grendels en deuren”, zal Satan een gouden kans zien. Hij zal zijn slechte handlangers ertoe aanzetten een massale aanval uit te voeren op degenen die het Koninkrijk ondersteunen.

13. Hoe zal Jehovah ingrijpen voor zijn volk?

13 Ezechiël beschrijft wat er gaat gebeuren. De profetie zegt over Gog: „Gij zult stellig uit uw plaats komen, uit de meest afgelegen streken van het noorden, gij en vele volken met u, allen rijdend te paard, een grote vergadering, ja, een talrijke krijgsmacht. En gij zult zeer zeker optrekken tegen mijn volk (...), gelijk wolken om het land te bedekken” (Ezech. 38:15, 16). Hoe zal Jehovah reageren op die schijnbaar niet te stoppen invasie? Zijn woede zal oplaaien en hij zal „een zwaard (...) oproepen” (Ezech. 38:18, 21; lees Zacharia 2:8). Jehovah zal ingrijpen voor zijn aanbidders op aarde. Die interventie is de oorlog van Armageddon.

14, 15. Welke andere gebeurtenis zal op een bepaald moment na het begin van Satans totale aanval plaatsvinden?

14 Voordat we nog een stap verdergaan in de tijd om te zien hoe Jehovah zijn volk tijdens de oorlog van Armageddon beschermt, zullen we eerst stilstaan bij een andere belangrijke gebeurtenis. Die zal plaatsvinden op een bepaald moment tussen het begin van Satans totale aanval en het begin van Armageddon. Zoals opgemerkt in alinea 11, is deze tweede gebeurtenis het bijeenbrengen van de overgebleven gezalfden.

15 Gezalfden worden bijeengebracht. Zowel in Mattheüs als in Markus maken Jezus’ woorden over de „uitverkorenen” (met de geest gezalfde christenen) deel uit van een reeks gebeurtenissen die zullen plaatsvinden voordat Armageddon  losbarst. (Zie alinea 7.) Jezus profeteerde over zichzelf als Koning: „Dan zal hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier windstreken, van het uiteinde der aarde tot het uiteinde des hemels” (Mark. 13:27; Matth. 24:31). Welke bijeenvergadering bedoelt hij hier? Hij heeft het niet over de definitieve verzegeling van de overgebleven gezalfde christenen, die zal plaatsvinden vlak voordat de grote verdrukking begint (Openb. 7:1-3). In plaats daarvan doelt hij op iets dat tijdens de komende grote verdrukking gebeurt. De gezalfden die nog op aarde zijn, zullen blijkbaar op een bepaald moment na het begin van Satans totale aanval op Gods volk in de hemel worden bijeengebracht.

16. Welk aandeel zullen de opgestane gezalfden hebben in de oorlog van Armageddon?

16 Wat heeft dit bijeenbrengen van de overgebleven gezalfden te maken met de gebeurtenis die erop volgt, Armageddon? Het tijdstip ervan laat zien dat alle gezalfden in de hemel zullen zijn voordat Gods oorlog van Armageddon begint. In de hemel zullen de 144.000 mederegeerders van Christus de autoriteit krijgen om samen met hem „een ijzeren staf” van vernietiging tegen alle vijanden van het Koninkrijk te gebruiken (Openb. 2:26, 27). Dan zullen de opgestane gezalfden samen met machtige engelen de Koning volgen als hij de confrontatie aangaat met de „talrijke krijgsmacht” van vijanden die zich stort op de prooi: Jehovah’s volk (Ezech. 38:15). Met die gewelddadige confrontatie breekt de oorlog van Armageddon los (Openb. 16:16).

De grootse finale van de grote verdrukking

De oorlog van Armageddon begint!

17. Wat zal er in Armageddon gebeuren met „de bokken”?

17 Het oordeel wordt voltrokken. De oorlog van Armageddon zal de finale zijn van de grote verdrukking. Op dat moment zal Jezus nog een taak op zich nemen. Behalve de Rechter van „alle natiën” wordt hij ook de Oordeelsvoltrekker van natiën, dat wil zeggen van alle mensen die hij eerder als „bokken” heeft geoordeeld (Matth. 25:32, 33). Met „een scherp lang zwaard” zal onze Koning „de natiën (...) slaan”. Alle met bokken te vergelijken mensen — van de „koningen” tot de „slaven” — „zullen heengaan in de eeuwige afsnijding” (Openb. 19:15, 18; Matth. 25:46).

18. (a) Hoe zullen de rollen omgedraaid worden voor „de schapen”? (b) Hoe zal Jezus zijn overwinning voltooien?

18 Voor degenen die Jezus als „schapen” heeft geoordeeld, zullen de rollen echt omgedraaid worden. Hoewel ze eerst bijna door Satans enorme leger van „bokken” onder de voet werden gelopen, zal „een grote schare” van schijnbaar weerloze „schapen” de aanval van de vijand overleven en „uit de grote verdrukking komen” (Openb. 7:9, 14). Nadat Jezus alle menselijke vijanden van Gods Koninkrijk heeft overwonnen en verwijderd, zal hij Satan en zijn demonen in de afgrond werpen. Daar worden ze duizend jaar in een inactieve toestand  gehouden die met de dood te vergelijken is. (Lees Openbaring 6:2; 20:1-3.)

Hoe kunnen we ons voorbereiden?

19, 20. Hoe kunnen we de les uit Jesaja 26:20 en 30:21 toepassen?

19 Hoe kunnen we ons op deze wereldschokkende gebeurtenissen voorbereiden? De Wachttoren zei een paar jaar geleden: „Overleving zal afhangen van gehoorzaamheid.” Waarom is dat zo? Het antwoord is te vinden in een waarschuwing die Jehovah de Joodse ballingen in het oude Babylon gaf. Hij voorspelde dat Babylon veroverd zou worden. Maar wat moest Gods volk doen om zich daarop voor te bereiden? Jehovah zei: „Ga, mijn volk, begeef u in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u. Verberg u voor slechts een ogenblik, totdat de openlijke veroordeling voorbijgaat” (Jes. 26:20). Let op de werkwoorden in dat vers: ga, begeef, sluit en verberg. Ze staan allemaal in de gebiedende wijs; het zijn geboden. De Joden die deze geboden opvolgden, bleven in hun huis, veilig voor de vijandelijke soldaten op straat. Hun overleving hing dus af van gehoorzaamheid aan Jehovah’s instructies. *

20 Wat kunnen wij hiervan leren? Net als bij Gods aanbidders uit de oudheid zal ook onze redding tijdens de komende gebeurtenissen afhangen van onze gehoorzaamheid aan Jehovah’s instructies (Jes. 30:21). We krijgen die instructies via de gemeente. Leer daarom de leiding die we ontvangen van harte te gehoorzamen (1 Joh. 5:3). Als we dat nu al doen, zullen we in de toekomst eerder bereid zijn te gehoorzamen. Zo ontvangen we bescherming van onze Vader, Jehovah, en onze Koning, Jezus (Zef. 2:3). Dankzij die bescherming zullen we met eigen ogen kunnen zien hoe Gods Koninkrijk alle vijanden volledig verwijdert. Wat zal dat een onvergetelijke gebeurtenis zijn!

^ ¶6 Het lijkt redelijk dat met de vernietiging van „Babylon de Grote” vooral de vernietiging van de religieuze instituten wordt bedoeld, en niet het uitroeien van alle gelovige mensen. De meeste voormalige aanhangers van Babylon zullen die vernietiging dus overleven, en waarschijnlijk zullen ze zich dan, al is het maar voor de vorm, proberen te distantiëren van religie, zoals te kennen wordt gegeven in Zacharia 13:4-6.

^ ¶19 Zie voor meer informatie Jesaja’s profetie — Licht voor de hele mensheid I, blz. 282, 283.