Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Geesten van de doden — Kunnen ze u helpen of schaden? Bestaan ze werkelijk?

De demonen beweren ten onrechte dat de doden leven

De demonen beweren ten onrechte dat de doden leven

De bijbel leert dat Satan „de gehele bewoonde aarde misleidt” (Openbaring 12:9). Satan en zijn demonen willen niet dat wij in Gods Woord, de bijbel, geloven. Zij willen mensen laten geloven dat de doden ergens in het geestenrijk leven. Laten wij eens zien hoe zij dat doen.

Valse religie

Mensen, dieren, vissen en vogels zijn allemaal zielen

Veel religies leren dat ieder mens een ziel heeft die na de dood van het stoffelijke lichaam naar het geestenrijk gaat. Zij zeggen dat het lichaam sterft maar dat de ziel niet sterft. Bovendien beweren zij dat de ziel niet kan sterven, dat ze onsterfelijk is.

Maar dat wordt niet in Gods Woord geleerd. De bijbel geeft te kennen dat de ziel de persoon zelf is, niet iets in een persoon. De schepping van Adam wordt in de bijbel bijvoorbeeld als volgt beschreven: „En Jehovah God ging ertoe over de mens te vormen uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten de levensadem te blazen, en de mens werd een levende ziel” (Genesis 2:7). Adam kreeg dus geen ziel; hij was een ziel.

Dieren worden eveneens zielen genoemd. — Genesis 1:20, 21, 24, 30.

 Aangezien het bijbelse woord „ziel” de persoon zelf betekent, dient het ons niet te verbazen te vernemen dat zielen kunnen sterven en inderdaad doodgaan. De Schrift zegt:

  • De ziel die zondigt, díe zal sterven.” — Ezechiël 18:4.

  • „Vervolgens zei Simson: ’Mijn ziel sterve met de Filistijnen.’” — Rechters 16:30.

  • „Is het geoorloofd op de sabbat een goede daad te doen of een slechte daad te doen, een ziel te redden of te doden?” — Markus 3:4.

De bijbel toont aan dat de ziel niet onsterfelijk is

Andere schriftplaatsen tonen aan dat zielen afgesneden (Genesis 17:14) en met het zwaard geslagen (Jozua 10:37) kunnen worden en dat ze kunnen verstikken (Job 7:15) en verdrinken (Jona 2:5). De ziel sterft dus.

Als u de bijbel van begin tot eind doorleest, zult u nergens de uitdrukking „onsterfelijke ziel” tegenkomen. De menselijke ziel is geen geest. De leer van de onsterfelijke ziel is geen bijbelse leer. Ze is een leer van Satan en zijn demonen. Jehovah haat alle religieuze leugens. — Spreuken 6:16-19; 1 Timotheüs 4:1, 2.

 Mediums

De demonen geven in werkelijkheid voor, de geesten van de doden te zijn

Nog een manier waarop Satan mensen misleidt, is via mediums. Een medium is een persoon die boodschappen kan ontvangen die rechtstreeks uit de geestenwereld afkomstig zijn. Veel mensen, met inbegrip van de mediums zelf, geloven dat deze boodschappen afkomstig zijn van geesten van de doden. Zoals wij echter in de bijbel hebben gezien, is dit onmogelijk. — Prediker 9:5, 6, 10.

Waar komen deze boodschappen dan vandaan? Van de demonen zelf! De demonen hebben iemand kunnen zien toen hij leefde; zij weten hoe de persoon sprak, hoe hij er uitzag, wat hij deed en wat hij wist. Het is daarom niet moeilijk voor hen overleden mensen te imiteren. — 1 Samuël 28:3-19.

 Onjuiste verhalen

Nog een manier waarop Satan de leugen over de doden propageert, is door middel van onjuiste verhalen. Zulke verhalen keren mensen vaak van de bijbelse waarheid af. — 2 Timotheüs 4:4.

Sommigen menen mensen gezien te hebben die uit de dood zijn teruggekeerd

In Afrika doen veel geruchten de ronde over mensen die in levenden lijve zijn gezien nadat zij waren gestorven. Typerend voor zulke waarnemingen is dat ze zich voordoen op een plaats die ver verwijderd is van de plaats waar de persoon heeft gewoond. Maar vraag uzelf eens af: ’Is het redelijk om aan te nemen dat iemand die de macht heeft om uit de dood terug te komen, naar een plaats terugkeert die ver van zijn familie en vrienden vandaan is?’

Is het bovendien niet mogelijk dat de bewuste persoon alleen maar leek op degene die was gestorven? Zo merkten twee christelijke bedienaren die in het binnenland predikten, dat een oude man hen urenlang volgde. Toen zij hem vroegen waarom hij dit deed, kregen zij te horen dat de man in een van de bedienaren zijn broer meende te herkennen, die enkele jaren voordien was gestorven. Hij had natuurlijk ongelijk, maar hij weigerde dit te geloven. Stelt u zich eens voor welk verhaal de oude man later aan zijn vrienden en buren heeft opgedist!

 Visioenen, dromen en stemmen

De demonen misleiden door middel van dromen, visioenen en stemmen

Ongetwijfeld is het u bekend dat mensen vreemde dingen hebben gezien, gehoord of gedroomd. Zulke bovennatuurlijke ervaringen jagen degenen die ermee te maken hebben, vaak angst aan. Marein, die in West-Afrika woonde, hoorde ’s nachts geregeld de stem van haar overleden grootmoeder, die haar riep. Doodsbang schreeuwde Marein het dan uit en maakte haar hele gezin wakker. Uiteindelijk verloor zij haar verstand.

Welnu, indien de doden werkelijk zouden leven, is het dan redelijk te veronderstellen dat zij hun geliefden angst zouden aanjagen? Natuurlijk niet. Zulke schadelijke boodschappen zijn afkomstig van de demonen.

Maar wat valt er te zeggen van boodschappen die nuttig en vertroostend lijken te zijn? Gbassay, uit Sierra Leone, was bijvoorbeeld ziek. In een droom zag zij haar overleden vader. Hij droeg haar op naar een bepaalde boom te gaan, een blad te nemen, het met water te vermengen en het te drinken. Zij mocht er met niemand over praten voordat zij het gedaan had. Zij deed het en werd beter.

Een andere vrouw zei dat haar overleden man op een zekere keer  ’s nachts aan haar was verschenen. Zij zei dat hij er helemaal niet eng uitzag en prachtige kleren aan had.

Zulke boodschappen en visioenen lijken goed en nuttig. Zijn ze van God afkomstig? Nee, dat zijn ze niet. Jehovah is „de God der waarheid” (Psalm 31:5). Nooit zou hij ermee instemmen dat wij worden misleid of bedrogen. Alleen de demonen doen dit.

Maar zijn er goede demonen? Nee. Ook al lijken ze soms hulpvaardig, toch zijn ze allen slecht. Toen de Duivel met Eva sprak, leek hij vriendelijk (Genesis 3:1). Maar waartoe leidde het dat zij naar hem luisterde en deed wat hij zei? Zij stierf.

Satan zei dat Eva niet zou sterven. Eva geloofde hem, maar uiteindelijk stierf zij

U weet dat het niet ongewoon is wanneer een slecht mens vriendelijk is voor degenen die hij wil misleiden en bedriegen. „Witte tanden, zwart hart”, luidt een Afrikaans spreekwoord. En Gods Woord zegt: „Satan zelf blijft zich veranderen in een engel des lichts.” — 2 Korinthiërs 11:14.

God treedt niet langer door middel van dromen, visioenen of stemmen uit de geestenwereld met mensen in contact. Hij leidt en instrueert hen door middel van de bijbel, die iemand ’volledig kan toerusten voor ieder goed werk’. — 2 Timotheüs 3:17.

Wanneer Jehovah ons dus voor de streken van de Duivel waarschuwt, doet hij dit omdat hij ons liefheeft. Hij weet dat de demonen gevaarlijke vijanden zijn.

Meer info

GOD HEEFT GOED NIEUWS VOOR ONS!

Welke hoop is er voor de doden?

Wat gebeurt er bij de dood? Zullen we onze gestorven dierbaren ooit weer zien?