Toegankelijkheidsinstelling

Search

Taal selecteren

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Bent u benieuwd naar de waarheid?

Bent u benieuwd naar de waarheid?

De waarheid waarover? Over enkele van de belangrijkste kwesties die mensen bezighouden. Misschien hebt u weleens nagedacht over de volgende vragen:

  • Geeft God echt om ons?

  • Komt er ooit een eind aan oorlog en ellende?

  • Wat gebeurt er met ons als we sterven?

  • Is er hoop voor de doden?

  • Hoe moet ik zo bidden dat God naar me luistert?

  • Hoe kan ik geluk vinden in het leven?

Waar zou u de antwoorden op deze vragen zoeken? In bibliotheken of boekwinkels zou u duizenden boeken kunnen vinden die beweren de antwoorden te leveren. Maar het ene boek spreekt vaak het andere tegen. Sommige boeken lijken op het moment bruikbaar, maar raken al snel achterhaald en worden herzien of vervangen.

Er is echter een boek met betrouwbare antwoorden. Het is een boek dat alleen maar waarheid bevat. Jezus Christus zei in gebed tot God: „Uw woord is waarheid” (Johannes 17:17). In deze tijd staat dat Woord bekend als de Bijbel. Op de volgende bladzijden krijgt u een indruk van de duidelijke, waarheidsgetrouwe antwoorden die de Bijbel op de bovenstaande vragen geeft.

 Geeft God echt om ons?

VANWAAR DEZE VRAAG? We leven in een wrede wereld vol onrecht. Veel religies leren dat de ellende waarmee we te maken hebben Gods wil is.

WAT LEERT DE BIJBEL? God is nooit de oorzaak van slechtheid. In Job 34:10 staat: „Verre zij het van de ware God wetteloos te handelen, en van de Almachtige onrechtvaardig te handelen!” Het voornemen dat God met de mens heeft, getuigt van liefde. Daarom leerde Jezus ons bidden: „Onze Vader in de hemelen, . . . Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde” (Mattheüs 6:9, 10). God geeft zo veel om ons dat hij tot het uiterste is gegaan om ervoor te zorgen dat zijn voornemen echt vervuld wordt. — Johannes 3:16.

Zie ook Genesis 1:26-28; Jakobus 1:13 en 1 Petrus 5:6, 7.

Komt er ooit een eind aan oorlog en ellende?

VANWAAR DEZE VRAAG? Oorlogen eisen nog steeds onnoemelijk veel mensenlevens. Menselijk leed raakt ons allemaal.

WAT LEERT DE BIJBEL? God voorzegt een tijd waarin hij op de hele aarde vrede tot stand zal brengen. Onder zijn koninkrijk, een hemelse regering, zullen mensen „de oorlog niet meer leren”. In plaats daarvan zullen ze „hun zwaarden tot ploegscharen moeten smeden” (Jesaja 2:4). God zal een eind maken aan alle onrecht en ellende. De Bijbel belooft: „Hij [God] zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen [met inbegrip van het onrecht en leed van deze tijd] zijn voorbijgegaan.” — Openbaring 21:3, 4.

Zie ook Psalm 37:10, 11; 46:9 en Micha 4:1-4.

Wat gebeurt er met ons als we sterven?

VANWAAR DEZE VRAAG? De meeste religies leren dat iets binnen in ons na de dood verder leeft. Sommige beweren dat de doden ons kwaad kunnen doen of dat God slechte mensen straft door hen te veroordelen tot eeuwige pijniging in een hel.

WAT LEERT DE BIJBEL? Bij de dood houden mensen op te bestaan. „De doden . . . zijn zich van helemaal niets bewust”, zegt Prediker 9:5. Omdat de doden niets kunnen weten, voelen of ervaren, kunnen ze de levenden geen kwaad doen, en hen ook niet helpen. — Psalm 146:3, 4.

Zie ook Genesis 3:19 en Prediker 9:6, 10.

 Is er hoop voor de doden?

VANWAAR DEZE VRAAG? We willen allemaal leven, en we willen van het leven genieten met de mensen van wie we houden. Het is dan ook heel logisch dat we ernaar verlangen overleden familieleden en vrienden terug te zien.

WAT LEERT DE BIJBEL? De meeste mensen die gestorven zijn, zullen een opstanding krijgen. Jezus beloofde dat „allen die in de herinneringsgraven zijn . . . te voorschijn zullen komen” (Johannes 5:28, 29). In overeenstemming met wat oorspronkelijk Gods bedoeling was, zullen degenen die als mens worden opgewekt, in een paradijs op aarde kunnen leven (Lukas 23:43). De toekomst die God belooft, zal voor gehoorzame mensen volmaakte gezondheid en eeuwig leven betekenen. De Bijbel zegt: „De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven.” — Psalm 37:29.

Zie ook Job 14:14, 15; Lukas 7:11-17 en Handelingen 24:15.

Hoe moet ik zo bidden dat God naar me luistert?

VANWAAR DEZE VRAAG? In praktisch alle religies zijn er mensen die bidden. Toch hebben veel mensen het gevoel dat hun gebeden niet verhoord worden.

WAT LEERT DE BIJBEL? Jezus leerde ons dat we het moeten vermijden in onze gebeden steeds weer dezelfde formules op te zeggen. Hij zei: „Als gij echter bidt, zegt dan niet steeds weer dezelfde dingen” (Mattheüs 6:7). Als we willen dat God naar onze gebeden luistert, moeten we bidden op een manier die hij goedkeurt. Om dat te kunnen doen, moeten we te weten komen wat Gods wil is en vervolgens in overeenstemming daarmee bidden. In 1 Johannes 5:14 wordt gezegd dat „ongeacht wat wij vragen overeenkomstig zijn [Gods] wil, hij ons hoort”.

Zie ook Psalm 65:2; Johannes 14:6, 14 en 1 Johannes 3:22.

Hoe kan ik geluk vinden in het leven?

VANWAAR DEZE VRAAG? Veel mensen geloven dat geluk afhangt van geld, roem of schoonheid. Daarom doen ze daar alles voor, met als enig resultaat dat het geluk hun ontglipt.

WAT LEERT DE BIJBEL? Jezus zei wat de sleutel tot geluk is: „Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood” (Mattheüs 5:3). Waar geluk is alleen te vinden als we stappen ondernemen om te voldoen aan onze grootste „geestelijke nood” of spirituele behoefte — ons verlangen de waarheid te weten over God en zijn voornemen met ons. Die waarheid staat in de Bijbel. Het kennen van die waarheid kan ons helpen te onderscheiden wat echt belangrijk is, en wat niet. Als we ons bij onze beslissingen en daden door de Bijbelse waarheid laten leiden, zullen we een zinvoller leven hebben. — Lukas 11:28.

Zie ook Spreuken 3:5, 6, 13-18 en 1 Timotheüs 6:9, 10.

 In het voorgaande is slechts in grote lijnen het Bijbelse antwoord op zes vragen gegeven. Zou u er meer over willen weten? Als u iemand bent die ’zich bewust is van zijn geestelijke nood’ waarschijnlijk wel. U hebt misschien nog meer vragen, zoals: Als God om ons geeft, waarom heeft hij dan door de eeuwen heen zo veel kwaad en ellende toegelaten? Hoe kan ik een gelukkiger gezinsleven krijgen? De Bijbel geeft complete en bevredigende antwoorden op deze en heel wat andere vragen.

Toch zijn er veel mensen in deze tijd die niet zo gauw in de Bijbel zullen lezen. Ze vinden het een dik en saai boek dat soms moeilijk te begrijpen is. Zou u graag geholpen willen worden om de antwoorden in de Bijbel te vinden? Jehovah’s Getuigen bieden daarvoor twee hulpmiddelen aan.

Ten eerste het boek Wat leert de bijbel echt? Het is bedoeld om mensen die het druk hebben te helpen duidelijke Bijbelse antwoorden op belangrijke vragen te krijgen. Ten tweede een gratis Bijbelstudie. Een van Jehovah’s Getuigen bij u uit de buurt die opgeleid is om Bijbelles te geven, kan bij u thuis of op een andere geschikte plek komen om elke week kort iets uit de Bijbel te bespreken. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben profijt gehad van zo’n Bijbelstudie. Velen van hen zijn tot de conclusie gekomen dat ze de waarheid hebben gevonden!

Dat is het waardevolste wat er te vinden is. De Bijbelse waarheid bevrijdt ons van bijgeloof, verwarring en angsten. Ze geeft ons hoop en een doel in het leven, en maakt ons gelukkig. Jezus zei: „Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.” — Johannes 8:32.

Meer info

De Bijbel onderzoeken — Waarom?

De Bijbel geeft antwoord op de levensvragen van miljoenen mensen over de hele wereld. Wilt u meer weten?

Is God een onpersoonlijke kracht?

De Bijbel zegt dat God alles heeft gemaakt, maar geeft hij om ons?

Wat gebeurt er na de dood?

Zijn de doden zich bewust van wat er om hen heen gebeurt?

Wat is de opstanding?

Wie zullen er in de toekomst allemaal weer tot leven komen?

Zal God mijn gebeden verhoren?

Of God onze gebeden verhoort, hangt grotendeels van onszelf af.