Doorgaan naar inhoud

Welke kijk hebben Jehovah’s Getuigen op onderwijs?

 Onze kijk op onderwijs is gebaseerd op principes die in de Bijbel staan. Elke Getuige gebruikt zijn door de Bijbel gevormde geweten om te bepalen hoe hij die principes toepast. a Hier volgen er een paar.

 Onderwijs is belangrijk

 Onderwijs kan iemand helpen om ‘praktische wijsheid en denkvermogen’ te ontwikkelen, eigenschappen die volgens de Bijbel heel belangrijk zijn (Spreuken 2:10, 11; 3:21, 22). En Jezus zei dat zijn volgelingen anderen moesten onderwijzen wat hij hun geleerd had (Mattheüs 28:19, 20). Daarom worden Getuigen gestimuleerd en geholpen om goed onderwijs te volgen, zodat ze vaardigheden als lezen, schrijven en communiceren opdoen alsook kennis over andere religies en culturen (1 Korinthiërs 9:20-22; 1 Timotheüs 4:13). b

 Ook de overheid vindt onderwijs belangrijk. In heel wat landen zijn jongeren verplicht om tot een bepaalde leeftijd onderwijs te volgen. We houden ons aan zulke wetten want in de Bijbel staat: ‘Iedereen moet onderworpen zijn aan de superieure autoriteiten’, oftewel de regering van een land (Romeinen 13:1). We vinden het belangrijk dat onze kinderen hun best doen op school en niet de kantjes ervan af lopen, want de Bijbel zegt: ‘Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen’ (Kolossenzen 3:23, De Nieuwe Bijbelvertaling). c

 Onderwijs helpt om voor je gezin te zorgen. De Bijbel zegt: ‘Als iemand niet zorgt voor zijn familie, vooral zijn gezinsleden, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige’ (1 Timotheüs 5:8). Een schoolopleiding kan iemand helpen aan de Bijbelse verplichting te voldoen om voor zijn gezin te zorgen. Volgens The World Book Encyclopedia is een van de belangrijkste doelen van onderwijs ‘personen te helpen productieve leden van de samenleving te worden (...) als arbeidskrachten in de economie’. Iemand die bekwaam en goed opgeleid is, zal makkelijker en beter voor zijn gezin kunnen zorgen dan iemand die nooit een vak heeft geleerd of geen basisopleiding heeft gehad (Spreuken 22:29).

 Ouders zorgen ook voor hun kinderen door ze voor te bereiden op het leven als volwassene, en daarbij kan een schoolopleiding heel belangrijk zijn (2 Korinthiërs 12:14). We moedigen ouders aan ervoor te zorgen dat hun kinderen een schoolopleiding krijgen, zelfs als ze ergens wonen waar onderwijs niet gratis is of moeilijk te verkrijgen is of als het volgen van onderwijs tegen de plaatselijke cultuur ingaat. d Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de opleiding van hun kinderen. Ook hierover geven we praktische suggesties. e

 Een objectieve kijk op onderwijs

 We onderzoeken zorgvuldig de opties. De Bijbel zegt: ‘De naïeveling gelooft elk woord, maar de verstandige overdenkt elke stap’ (Spreuken 14:15). We passen dit principe toe door de verschillende opleidingsmogelijkheden zorgvuldig te onderzoeken en te bepalen hoeveel er in een opleiding geïnvesteerd moet worden en hoeveel je eraan hebt. Een opleiding waarbij je een beroep leert bijvoorbeeld, kan heel waardevol zijn en hoeft niet te veel tijd te kosten.

 Onderwijs uit de Bijbel heeft meer waarde dan een schoolopleiding. In tegenstelling tot een schoolopleiding krijgt iemand door onderwijs uit de Bijbel levensreddende kennis van God (Johannes 17:3). De Bijbel is ook een hulp voor het ontwikkelen van morele waarden: ‘wat rechtvaardig, eerlijk en oprecht is, wat de goede weg is’ (Spreuken 2:9). De apostel Paulus volgde een opleiding die te vergelijken is met een hedendaagse universitaire opleiding. Toch erkende hij dat ‘de kennis van Christus Jezus (...) van allesovertreffende waarde is’ (Filippenzen 3:8; Handelingen 22:3). Zo zijn ook in deze tijd veel Getuigen van Jehovah die een hogere opleiding hebben gevolgd ervan overtuigd dat onderwijs uit de Bijbel veel waardevoller is. f

Door onderwijs uit de Bijbel leer je morele waarden

 De mogelijke gevaren van hoger onderwijs

 Een Bijbelse spreuk zegt: ‘Wie verstandig is ziet het gevaar en verbergt zich’ (Spreuken 22:3). Jehovah’s Getuigen zijn van mening dat sommige universiteiten of vergelijkbare instellingen waar je een hogere opleiding kunt volgen, op moreel en geestelijk gebied een gevaarlijke omgeving kunnen zijn. Daarom kiezen veel Getuigen ervoor zichzelf of hun kinderen niet aan zo’n omgeving bloot te stellen. Ze zijn van mening dat er op instellingen waar je een hogere opleiding kunt volgen vaak verkeerde ideeën worden gepromoot. Een paar voorbeelden:

 •   Misvatting: Geld maakt gelukkig en biedt zekerheid

   Hoger onderwijs wordt vaak gezien als de beste manier om een goedbetaalde baan te krijgen. Hierdoor volgen steeds meer studenten een universitaire opleiding met als voornaamste doel veel geld te verdienen. Ze hopen dat geld ze gelukkig gaat maken en zekerheid zal bieden, maar de Bijbel laat zien dat die gedachte niet klopt (Prediker 5:10). Belangrijker nog, de Bijbel zegt dat ‘de liefde voor geld een wortel is van allerlei schadelijke dingen’ en er vaak toe leidt dat iemand zijn geloof verliest (1 Timotheüs 6:10). Jehovah’s Getuigen doen er alles aan om niet te zwichten voor ‘de verleiding van rijkdom’ (Mattheüs 13:22).

 •   Misvatting: Het aanzien dat het resultaat kan zijn van hoger onderwijs is iets dat iedereen moet nastreven

   Nika Gilauri, voormalig premier van Georgië, schreef over een gangbaar standpunt in zijn land: ‘Een universitaire graad is bijna een verplicht statussymbool in Georgië. (...) [Vroeger] waren jongeren die geen universitaire graad haalden een schande voor hun familie.’ g In tegenstelling daarmee waarschuwt de Bijbel voor het nastreven van prominentie in deze wereld. Jezus zei tegen de religieuze leiders die op aanzien uit waren: ‘Hoe kunnen jullie geloven als jullie eropuit zijn om te worden geëerd door elkaar?’ (Johannes 5:44) Een universiteit is een omgeving waar een trotse houding gevoed kan worden, en dat is een houding die God haat (Spreuken 6:16, 17; 1 Petrus 5:5).

 •   Misvatting: Iedereen moet zelf bepalen wat goed of slecht is

   Jehovah’s Getuigen houden zich aan Gods normen voor goed en kwaad (Jesaja 5:20). Volgens een artikel in de Journal of Alcohol and Drug Education zorgt groepsdruk op universiteiten er echter voor dat veel studenten ‘keuzes maken die ingaan tegen de normen voor goed en kwaad waar ze zich voorheen aan hielden’. h Die conclusie komt overeen met een Bijbels principe: ‘Slechte omgang bederft goede gewoonten’ (1 Korinthiërs 15:33). In het studentenwereldje zijn dingen die God veroordeelt, zoals dronkenschap, drugsgebruik, en seks buiten het huwelijk, vaak heel normaal en wordt er zelfs toe aangemoedigd (1 Korinthiërs 6:9, 10; 2 Korinthiërs 7:1).

 •   Misvatting: Het volgen van hoger onderwijs is de beste manier om de wereld te verbeteren

   Het is waar dat velen die hoger onderwijs volgen dat niet doen om rijk te worden, status te verwerven of erop los te leven. Ze kiezen voor hoger onderwijs om zichzelf en de wereld te verbeteren. Dat zijn nobele doelen, maar Jehovah’s Getuigen zoeken de oplossing ergens anders. Net als Jezus geloven we dat alleen Gods Koninkrijk voor een betere wereld kan zorgen (Mattheüs 6:9, 10). Dat betekent niet dat we passief afwachten tot het Koninkrijk de problemen in deze wereld oplost. Net als Jezus prediken we het ‘goede nieuws van het Koninkrijk’. Op die manier helpen we elk jaar honderdduizenden mensen over de hele wereld om positieve veranderingen in hun leven aan te brengen (Mattheüs 24:14). i

a Jonge Getuigen die nog thuis wonen, luisteren naar hun ouders als het op het volgen van onderwijs aankomt zolang de wensen van hun ouders niet tegen Gods wetten ingaan (Kolossenzen 3:20).

b We hebben meer dan 11 miljoen brochures gedrukt die bedoeld zijn om mensen te leren lezen en schrijven, zoals de brochure Apply Yourself to Reading and Writing. En we geven wereldwijd in 120 talen gratis lees- en schrijfles. Van 2003 tot 2017 hebben we zo’n 70.000 personen leren lezen en schrijven.

c Zie het artikel ‘Zal ik maar van school gaan?

d We moedigen ouders bijvoorbeeld aan om hun zoons en dochters naar school te sturen. Zie het artikel ‘Moet mijn kind naar school?’ in De Wachttoren van 15 maart 2003.

g Practical Economics: Economic Transformation and Government Reform in Georgia 2004—2012, blz. 170.

h Jg. 61, nr. 1, april 2017, blz. 72.

i Zie voor voorbeelden van personen die de positieve invloed van de Bijbel en de Koninkrijksboodschap hebben ervaren ‘De Bijbel verandert levens’ op jw.org.