Doorgaan naar inhoud

Verslag jaarvergadering

„Gods eigen Boek is een ware schat”

In het weekend van 5 en 6 oktober 2013 volgden 1.413.676 personen in 31 landen de 129ste jaarvergadering van de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, hetzij in de congreshal van Jehovah’s Getuigen in Jersey City (VS) of via een internetverbinding.

Guy Pierce, een lid van het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen, was de voorzitter. Hij maakte de aanwezigen alvast nieuwsgierig naar het programma: er zou antwoord gegeven worden op belangrijke Bijbelse vragen, Bijbelse waarheden zouden verduidelijkt worden en er zou in geestelijk voedsel te rechter tijd worden voorzien (Mattheüs 24:45; Spreuken 4:18).

„Een tentoonstelling die Jehovah eert.”

Mark Sanderson van het Besturende Lichaam vertelde over de nieuwe tentoonstelling „De Bijbel en Gods naam” op het hoofdkantoor van de Getuigen in Brooklyn (VS). De tentoonstelling laat uitkomen welke belangrijke plaats Gods naam in de Hebreeuwse en Griekse Geschriften heeft. Er zijn allerlei oude Bijbelvertalingen en ook bladzijden uit middeleeuwse bijbels te bewonderen.

Op de tentoonstelling zijn onder andere te zien: bladzijden van een zestiende-eeuwse Bijbelvertaling van William Tyndale, de eerste Bijbelvertaler die Gods naam in het Engels weergaf, en een bladzijde van de Reina-Valerabijbel, een Spaanse vertaling waarin Gods naam wordt weergegeven als „Iehova”. Ook zijn er de Engelstalige Great Bible (druk 1549), een exemplaar van de twaalftalige Bijbel van Elias Hutter (druk 1599, ook wel de Neurenbergse polyglot genoemd), en een Genèvebijbel (druk 1603). In al deze vertalingen komt de naam Jehovah voor.

Broeder Sanderson nodigde iedereen uit voor de tentoonstelling en zei: „We bidden dat (...) oprechte mensen van alle leeftijden en achtergronden hierdoor zullen gaan houden van dezelfde twee dingen als wij: Gods kostbare Woord, de Bijbel, en zijn schitterende naam, Jehovah.”

De jaartekst van 2014.

Gerrit Lösch van het Besturende Lichaam behandelde de samenvatting van De Wachttoren van die week, waarna broeder Pierce de jaartekst van 2014 bekendmaakte: Uw Koninkrijk kome (Mattheüs 6:10). Vooral in 2014 is dit een toepasselijke jaartekst omdat het dan honderd jaar geleden is dat het Koninkrijk in de hemel werd opgericht.

„Een kostbaar geschenk van Jehovah.”

Daarna werd er een video vertoond over de geschiedenis van de Engelse Nieuwe-Wereldvertaling, die door Jehovah’s Getuigen is uitgebracht en die door sommigen tot de beste Bijbelvertalingen gerekend wordt. Toen Nathan Knorr in 1950 het eerste deel van deze vertaling aankondigde op het internationale „Toename der Theocratie”-congres, gaf hij de aanwezigen een advies dat nog steeds geldt: Lees en bestudeer de vertaling goed. Help ook anderen die te bestuderen, want dat zal ze helpen de naam van Jehovah te gaan aanroepen.

„Terug in de tijd.”

Tijdens dit aandeel van Samuel Herd, een lid van het Besturende Lichaam, was een van tevoren opgenomen interview te zien met vier leden van de Bethelfamilie in de VS. Zij hadden meegemaakt dat tussen 1950 en 1960 de Engelse Nieuwe-Wereldvertaling in zes afzonderlijke delen werd uitgegeven.

Eunice Timm kan zich herinneren dat de Nieuwe-Wereldvertaling voor het eerst op de vergadering gebruikt werd. Ze was heel blij met de mogelijkheden voor nazoekwerk, zoals de verwijsteksten. Ze vertelde dat ze alleen de delen meenam die ze dacht nodig te hebben, omdat het zo lastig was ze allemaal mee te nemen. Daarnaast had ze altijd de King James Version in zakformaat bij zich, voor het geval er teksten werden gelezen waar ze niet op had gerekend.

De vertaling had ook invloed op andere aspecten van onze aanbidding. Zo vertelde Fred Rusk dat degenen die de Bethelfamilie voorgingen in gebed, vóór 1950 uitdrukkingen uit de King James Version gebruikten, zoals Thy kingdom come. Maar kort na het verschijnen van de Nieuwe-Wereldvertaling stopten ze met het gebruik van verouderde taal en begonnen ze in hun gebeden meer alledaagse uitdrukkingen te gebruiken.

John Wischuk was niet alleen onder de indruk van de kwaliteit van de vertaling maar ook van de nederigheid van het vertaalcomité van de Engelse Nieuwe-Wereldvertaling. „Ze wilden niet bekend worden tijdens hun leven of daarna, omdat ze wilden dat alle eer naar Jehovah ging.” Charles Molohan verwoordde de gevoelens van de vier die geïnterviewd werden als volgt: „De Nieuwe-Wereldvertaling heeft de waarheid diep in ons hart geplant en ons geloof versterkt, zodat we anderen kunnen helpen een sterk geloof op te bouwen.”

„Wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken”

(Handelingen 2:11). Geoffrey Jackson van het Besturende Lichaam maakte tijdens zijn lezing bekend dat er een herziene uitgave is van de Engelse Nieuwe-Wereldvertaling. Aan het eind van de lezing kregen alle aanwezigen, en ook bijna iedereen die het programma via een internetverbinding volgde, een eigen exemplaar.

Broeder Jackson merkte op dat het eerste deel van de Nieuwe-Wereldvertaling meer dan zestig jaar geleden werd uitgegeven. Sinds die tijd is de Engelse taal veranderd, maar het doel van het vertalen van de Bijbel is gelijk gebleven: Gods Woord zo letterlijk mogelijk weergeven zonder er een verkeerde betekenis in te leggen.

Vanaf 2005 heeft het Besturende Lichaam extra aandacht besteed aan het vertalen van de Bijbel in veel talen. Intussen is het aantal talen waarin de Nieuwe-Wereldvertaling is uitgegeven, toegenomen van 52 tot 121, en er wordt aan nog 45 talen gewerkt. Vertalers hebben tijdens het werken aan de Nieuwe-Wereldvertaling gevraagd om verduidelijking van bepaalde woorden of zinsdelen. Er zijn meer dan 52.000 van zulke vragen ontvangen en beantwoord. Aan de hand van deze vragen werd duidelijk dat de Engelse tekst op bepaalde plekken herzien of gemoderniseerd kon worden.

Zo legde broeder Jackson uit dat in eerdere uitgaven van de Engelse Nieuwe-Wereldvertaling in 1 Samuël 14:11 stond dat Jonathan en zijn wapendrager „zich blootgaven aan de voorpost van de Filistijnen”. Om misverstanden te voorkomen staat nu in de herziene versie dat ze „hun aanwezigheid kenbaar maakten”. En in Micha 2:6 stond: „Laat geen woorden vallen. Zij laten woorden vallen.” De tekst is nu vertaald met: „’Stop met profeteren!’, profeteren ze.”

Vijf jaar geleden benoemde het Besturende Lichaam een comité dat de Engelse Nieuwe-Wereldvertaling moest herzien, en nu is het resultaat van hun werk uitgebracht. De herziene Bijbel ziet er mooi uit, gebruikt duidelijke taal, en is gemaakt van materiaal dat lang meegaat. Broeder Jackson maakte bekend dat binnenkort ook bijbels in zakformaat en een groteletteruitgave verkrijgbaar zullen zijn.

„Het woord der waarheid juist hanteren.”

Stephen Lett, ook een lid van het Besturende Lichaam, besprak aan de hand van dit thema uit 2 Timotheüs 2:15 de aanvullende informatie bij de herziene vertaling. De uitdrukking ’juist hanteren’ betekent letterlijk „recht snijden”. We willen „het zwaard van de geest” op een goede, nauwkeurige manier gebruiken (Efeziërs 6:17). Broeder Lett liet zien hoe de aanvullende informatie ons hierbij kan helpen.

  1. Voorin staat een introductie met Bijbelteksten die antwoord geven op twintig vragen over basisleerstellingen van de Bijbel.

  2. Appendix A beschrijft kenmerken van de herziene vertaling, zoals de stijl waarin die geschreven is, de weergave van Gods naam en veranderingen in de woordkeus.

  3. Appendix B bestaat uit vijftien gedeelten in kleur met kaarten en tabellen die nuttig zijn bij persoonlijke studie en bij het onderwijzen van anderen.

  4. Aan het begin van elk Bijbelboek wordt een overzicht van de inhoud gegeven, zodat de lezer makkelijk kan vinden wat hij zoekt. Dit gedeelte vervangt de paginatitels die in vorige uitgaven boven aan iedere bladzijde stonden.

  5. In de verklarende woordenlijst staat een korte definitie van honderden woorden die in de Bijbel voorkomen.

  6. De index van Bijbelwoorden is een stuk korter geworden en bevat nu alleen woorden en teksten die nuttig zijn bij het prediken en onderwijzen.

  7. Het aantal verwijsteksten in de middenkolom is teruggebracht. Alleen teksten die bruikbaar zijn in de prediking zijn erin opgenomen.

  8. In de voetnoten staan alternatieve weergaven, letterlijke vertalingen en achtergrondinformatie.

JW Library.

John Ekrann, een lid van het bijkantoorcomité van de VS, demonstreerde de nieuwe app JW Library voor smartphones en tablets. Deze app geeft toegang tot de herziene Engelse Nieuwe-Wereldvertaling en vijf andere Bijbelvertalingen. JW Library is sinds 7 oktober 2013 gratis te downloaden via de grote app stores.

„De betekenis van Gods Woord juist vertalen.”

Anthony Morris van het Besturende Lichaam gaf verdere uitleg over de principes waardoor het vertaalcomité zich bij de nieuwe herziening heeft laten leiden. Het comité baseerde zich bij hun werk op 1 Korinthiërs 14:8, 9 en wilde er zeker van zijn dat de herziene vertaling makkelijk te begrijpen zou zijn. Een letterlijke vertaling werd vermeden als de betekenis daardoor verkeerd zou worden weergegeven.

Een letterlijke vertaling van Genesis 31:20 zou bijvoorbeeld zijn: „Jakob stal het hart van Laban.” Maar de Hebreeuwse uitdrukking heeft hier niet de betekenis die wij gewend zijn. Daarom staat in de Nieuwe-Wereldvertaling dat Jakob Laban om de tuin leidde. En een letterlijke vertaling van 1 Korinthiërs 7:39 zou de boodschap kunnen overbrengen dat een vrouw met een andere man zou mogen trouwen als haar man ’zou slapen’. In de Bijbel wordt met slaap soms de doodsslaap bedoeld, en de Nieuwe-Wereldvertaling maakt dat duidelijk door de uitdrukking „ontslapen” te gebruiken.

Broeder Morris zei: „De Bijbel is geschreven in de alledaagse taal van gewone mensen — boeren, herders en vissers. Een goede vertaling van de Bijbel maakt de boodschap die erin staat begrijpelijk voor oprechte mensen, wat hun achtergrond ook is.”

„’Verrukkelijke woorden’ en ’juiste woorden van waarheid’ gebruiken.”

David Splane van het Besturende Lichaam besprak dit thema uit Prediker 12:10. De Bijbelschrijvers hebben Gods gedachten heel nauwkeurig opgeschreven, en ook het oorspronkelijke vertaalcomité heeft zijn werk heel zorgvuldig gedaan. Ook bij deze herziening van de Nieuwe-Wereldvertaling is het principe gevolgd om voor „juiste woorden van waarheid” te kiezen en Gods boodschap zo duidelijk mogelijk over te brengen.

Broeder Splane zei: „Veel Engelse woorden hebben meer dan één betekenis.” In eerdere uitgaven van de Engelse Nieuwe-Wereldvertaling werd in 2 Timotheüs 1:13 de uitdrukking „patroon van gezonde woorden” gebruikt. Het woord patroon heeft meerdere definities, waaronder een decoratief ontwerp. Op basis van die omschrijving hebben sommigen gedacht dat de uitdrukking verwijst naar het mooie ontwerp dat in Bijbelse leerstellingen terug te vinden is. Maar in de oorspronkelijke taal wordt er een voorbeeld om na te volgen mee bedoeld. Daarom is de uitdrukking in de herziene Engelse uitgave vertaald met norm of maatstaf van gezonde woorden.

Broeder Splane legde ook uit dat sommige wijzigingen nodig waren omdat de Engelse taal is veranderd. Om de manier te beschrijven waarop Jezus terechtgesteld werd, stond in eerdere uitgaven het woord impale, wat meestal de betekenis heeft van een lichaam doorsteken met een puntige staak. Maar omdat Jezus niet met de martelpaal doorstoken werd, is dat woord in de herziene uitgave vervangen (Mattheüs 27:22, 23, 31).

Broeder Splane besloot met de woorden: „Wij bidden dat het lezen en bestuderen van de herziene Nieuwe-Wereldvertaling je steeds dichter tot Jehovah zal brengen. Mag hij altijd je Vader, je God en je Vriend blijven.”

Besluit.

Broeder Pierce vergeleek de herziene Engelse vertaling met het hoofdgerecht van Jehovah’s „feestmaal” (Jesaja 25:6). Het programma werd toepasselijk afgesloten met lied 114 uit Zing voor Jehovah: „Gods eigen Boek is een ware schat.”