Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Verslag jaarvergadering

’Voedsel te rechter tijd’

Er waren duizenden aanwezigen op de 128ste jaarvergadering van de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, waar aanmoedigende verslagen en een bijzondere bespreking van Mattheüs 24:45-47 werden gepresenteerd.

 

Op 6 oktober 2012 kwamen bijna vijfduizend mensen samen in de congreshal van Jehovah’s Getuigen in Jersey City (VS). Via een videoverbinding keken nog eens meer dan tienduizend personen mee vanuit onze faciliteiten in Brooklyn, Patterson, Wallkill en ons bijkantoor in Canada.

 

Anthony Morris, een lid van het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen, was voorzitter. Hij gaf een overzicht van jaarvergaderingen uit het verleden die bijzonder opbouwend en historisch waren. De aanwezigen wisten dat het programma van dit jaar opbouwend zou zijn. Maar nu vroegen ze zich af: wordt het ook een historische jaarvergadering?

 

Vervolgens werden er twee video’s vertoond over onze wereldwijde activiteiten.

 

De bouw van Koninkrijkszalen:

Deze video gaf een beeld van wat er in landen met beperkte middelen wordt bereikt op het gebied van de bouw van Koninkrijkszalen. De afgelopen dertien jaar hebben Koninkrijkszalenbouwploegen in zulke landen 25.402 Koninkrijkszalen gebouwd — gemiddeld werden er dus meer dan vijf Koninkrijkszalen per dag voltooid! Deze zalen konden gebouwd worden dankzij giften van Getuigen over de hele wereld. En als er een natuurramp plaatsvindt, komen deze bouwploegen vaak in actie om slachtoffers te helpen bij het repareren of herbouwen van hun Koninkrijkszaal of huis.

 

Speciale congressen:

In 2012 hielden Jehovah’s Getuigen diverse speciale congressen met internationale afgevaardigden. Wat was het verschil tussen deze congressen en de internationale congressen van eerdere jaren?

 

In de video werd uitgelegd dat de huisvesting, het plaatselijk vervoer en de lunch voor de afgevaardigden in de congresweek nu niet meer werden geregeld door reisbureaus maar door de bijkantoren van de betreffende landen. Elk congres werd gemiddeld door 1500 buitenlandse afgevaardigden bezocht.

 

De buitenlandse afgevaardigden en de plaatselijke Getuigen hadden veel gelegenheden om elkaar beter te leren kennen, niet alleen op het congres zelf maar ook tijdens de maaltijden, het prediken tot de plaatselijke bevolking en het bekijken van toeristische attracties. In de video werd gezegd: „Op alle speciale congressen is tot nu toe gebleken dat broederlijke liefde een volmaakte band van eenheid is.”

 

De aanwezigen kregen het geweldige nieuws te horen dat Jehovah’s Getuigen voortaan elk jaar speciale congressen zullen houden in geselecteerde steden over de hele wereld.

 

Andere hoogtepunten van de jaarvergadering:

 

Interviews:

Drie bijkantoorcomitéleden en hun vrouwen, die bij elkaar opgeteld 342 jaar in de volletijddienst zijn, vertelden hoe Jehovah hen heeft opgeleid om in verschillende toewijzingen te kunnen volharden.

 

Richard Kelsey, een lid van het Duitse bijkantoorcomité, zei dat de School voor Bijkantoorcomitéleden en hun Vrouwen hem had geleerd om „altijd Jehovah’s leiding te volgen”. Jehovah is een liefhebbende Vader die het beste met ons voorheeft. „Hij wil dat we eeuwig leven en hij doet alles om voor ons te zorgen.” De school leert de bijkantoorcomitéleden om Jehovah’s liefdevolle voorbeeld na te volgen.

 

Toen Linda Johansson in 1958 een uitnodiging kreeg voor de Wachttoren-Bijbelschool Gilead, was ze tweeënhalf jaar gedoopt en pas één jaar getrouwd. Ze vertelde: „Ik zat in een klas met allemaal hele rijpe en ervaren broeders en zusters. Ik dacht: ik hoor hier eigenlijk niet.”

 

Maar ze zette door, en na de school werden zij en haar man als zendelingen naar Malawi gestuurd. Na de hevige vervolging van de Getuigen in dat land gaf ze Bijbelles aan een minister die tegen het werk van de Getuigen was geweest. Nu zijn de vrouw, zoon en dochter van die man allemaal gedoopte Getuigen van Jehovah.

 

Project voor openbaar getuigenis:

Vier afgestudeerden van de Bijbelschool voor Echtparen en een reizend opziener van Jehovah’s Getuigen in Manhattan (New York) vertelden ervaringen die het resultaat waren van hun inspanningen om mensen in drukke stadsgebieden te bereiken.

 

Volletijdpredikers zetten in zulke gebieden verplaatsbare stands met Bijbelse lectuur op. Voorbijgangers kunnen publicaties krijgen, Bijbelse vragen stellen of een Bijbelcursus aanvragen.

 

Getuigen in andere delen van de stad New York en in Chicago en Los Angeles proberen met dezelfde methode mensen te bereiken. In één jaar tijd vroegen zo’n 2700 bezoekers van deze stands om een gratis Bijbelcursus.

 

Kinderkoor:

Veel aanwezigen waren diep ontroerd toen een koor van zeventien kinderen het lied „Luister en doe wat God zegt” uit de bundel Zing voor Jehovah zongen (lied 120).

 

Daarna volgde een symposium van zes lezingen door leden van het Besturende Lichaam: de broeders Jackson, Lösch, Pierce, Herd, Lett en Splane. Ze analyseerden en bespraken de betekenis van Jezus’ woorden die in Mattheüs 24:45-47 staan. Jezus zei:

 

„Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over diens huisknechten is aangesteld om hun te rechter tijd hun voedsel te geven? Gelukkig is die slaaf wanneer zijn meester hem bij zijn aankomst daarmee bezig vindt! Voorwaar, ik zeg u: Hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen.”

 

In het symposium werden de volgende vragen beantwoord:

 

Wanneer stelde Jezus „de getrouwe en beleidvolle slaaf” aan over zijn huisknechten?

Kijk eens naar de context van Jezus’ woorden in Mattheüs 24. Alle verzen die hier worden genoemd, zouden in vervulling gaan tijdens Christus’ tegenwoordigheid, „het besluit van het samenstel van dingen” (vers 3).

 

  • „De verdrukking van die dagen” (vers 29).

  • „Dit geslacht” (vers 34).

  • „Die dag en dat uur” (vers 36).

  • De „dag [waarop] uw Heer komt” (vers 42).

  • „De Zoon des mensen komt op een uur waarvan gij het niet hebt gedacht” (vers 44).

 

Het is dus logisch dat „de getrouwe en beleidvolle slaaf” verschenen moet zijn nadat Christus’ tegenwoordigheid in 1914 was begonnen.

 

Uit Jezus’ woorden blijkt bovendien dat deze „slaaf” zou verschijnen in een tijd waarin met recht de vraag gesteld kon worden: „Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf?” Jezus’ apostelen hadden de wonderbare gaven van de heilige geest, waardoor er in de eerste eeuw weinig reden was om die vraag te stellen (1 Korinthiërs 14:12, 24, 25). Dus ook al waren de apostelen en andere christenen in de eerste eeuw met heilige geest gezalfd, ze waren niet „de getrouwe en beleidvolle slaaf” die Jezus had voorzegd.

 

Het is daarom redelijk de conclusie te trekken dat Jezus „de getrouwe en beleidvolle slaaf” over zijn „huisknechten” aanstelde tijdens zijn tegenwoordigheid, „het besluit van het samenstel van dingen”.

 

„Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf?”

Jezus verwees niet naar één persoon maar naar een samengestelde „slaaf”: een groep die als één lichaam samenwerkt. Jezus zei dat de slaaf (1) zou worden aangesteld over de „huisknechten” van de meester om toezicht te houden en (2) de huisknechten geestelijk ’voedsel te rechter tijd’ zou geven.

 

Vanaf 1919 is er altijd een kleine groep gezalfde christenen op het internationale hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen geweest. Zij houden toezicht op ons wereldwijde predikingswerk en zijn rechtstreeks betrokken bij het bereiden en uitdelen van geestelijk voedsel. In recente jaren is die groep vereenzelvigd met het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen.

 

De bewijzen leiden tot de volgende conclusie: „De getrouwe en beleidvolle slaaf” werd in 1919 over Jezus’ huisknechten aangesteld. Die slaaf is de kleine, samengestelde groep gezalfde broeders die tijdens Christus’ tegenwoordigheid op het internationale hoofdkantoor dient en die rechtstreeks betrokken is bij het bereiden en uitdelen van geestelijk voedsel. Wanneer deze groep als het Besturende Lichaam samenwerkt, treedt ze op als „de getrouwe en beleidvolle slaaf”.

 

Wie zijn de „huisknechten”?

Jezus zei dat zijn „huisknechten” „te rechter tijd hun voedsel” zouden krijgen. Alle ware volgelingen van Jezus worden door „de getrouwe en beleidvolle slaaf” gevoed. Daarom zijn alle volgelingen van Christus — zowel de individuele gezalfde christenen als de „andere schapen” — zijn „huisknechten” (Johannes 10:16).

 

Nadat de spreker dit aspect van Jezus’ profetie had uitgelegd, volgde er een langdurig applaus. Verschillende aanwezigen lieten later weten hoe dankbaar ze zijn dat Jezus hen tot zijn „huisknechten” rekent.

 

Wanneer stelt Jezus de slaaf aan „over al zijn bezittingen”?

Jezus zei dat de meester „bij zijn aankomst” (letterlijk: „gekomen zijnd”) de slaaf zou aanstellen „over al zijn bezittingen”. Wanneer komt de Meester, Jezus?

 

De uitdrukking die is vertaald met „bij zijn aankomst”, is een vorm van het Griekse woord erchomai. In vers 42 en 44 van hoofdstuk 24 wordt een vorm van erchomai vertaald met „komt”. In die verzen verwijst Jezus naar zijn komst als Rechter tijdens de grote verdrukking (Mattheüs 24:30; 25:31, 32).

 

Het moment waarop Jezus de „slaaf” over zijn „bezittingen” aanstelt, moet dus ook in de toekomst liggen. Die aanstelling zal tijdens de grote verdrukking plaatsvinden.

 

Wat zijn Jezus’ „bezittingen”?

Jezus zei: „Alle autoriteit in de hemel en op aarde is mij gegeven” (Mattheüs 28:18). Zijn bezittingen omvatten dus meer dan zijn belangen op aarde. Ze omvatten ook het Messiaanse Koninkrijk (Filippenzen 2:9-11).

 

Jezus zal „de getrouwe en beleidvolle slaaf” dus belonen door de afzonderlijke leden van die groep tot hemels leven op te wekken en door hun de koninklijke autoriteit over al Christus’ bezittingen in de hemel en op aarde te geven. Dat is dezelfde beloning als aan alle getrouwe gezalfde christenen wordt beloofd (Lukas 22:28-30; Openbaring 20:6).

 

De laatste lezing van het symposium bevatte een bijzondere mededeling. Broeder Splane las Jezus’ geruststellende woorden in Mattheüs 28:20 voor en zei: „We hebben nog een reden voor vertrouwen. Die reden vinden we in de jaartekst voor 2013. Welke tekst is gekozen? Jozua 1:9: ’Wees moedig en sterk. Jehovah, uw God, is met u.’”

 

„Wat kunnen we volgend jaar verwachten?”, vroeg broeder Morris in zijn slotwoorden. „De jaarvergadering staat gepland voor 5 oktober 2013 en er zal een verbinding zijn met geselecteerde congreshallen in de Verenigde Staten en andere Engelssprekende landen.”

Het programma zal alleen in het Engels worden uitgezonden en niet in andere talen worden vertaald.

 

Na het opbouwende, historische programma zongen de aanwezigen uit volle borst „Het licht wordt helderder” (lied 116) uit Zing voor Jehovah. De tekst bevat de volgende toepasselijke woorden:

„De Heer gaf de opdracht aan zijn trouwe slaaf

om geestelijk voedsel te geven.

Het licht van de waarheid neemt elke dag toe,

het raakt hart en geest, heel ons leven.”