Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | NADERT HET EINDE?

Wat betekent het einde?

Wat betekent het einde?

Wat ziet u voor zich als u de woorden ‘Het einde is nabij!’ hoort? Een fanatieke predikant die met de Bijbel in zijn hand hel en verdoemenis preekt? Of misschien een gigantische meteoriet die de aarde dreigt te raken? Sommigen worden bang bij dat soort beelden, terwijl anderen sceptisch reageren of er zelfs om moeten lachen.

De Bijbel zegt inderdaad: ‘Het einde zal komen’ (Mattheüs 24:14). Dat einde wordt ook ‘Armageddon’ of ‘de grote dag van God’ genoemd (Openbaring 16:14, 16). Er is veel verwarring over dit onderwerp, en er gaan rare, onheilspellende verhalen over rond. Toch is de Bijbel heel duidelijk over wat het einde wel en niet is. Dankzij de Bijbel kunnen we ook te weten komen of het dichtbij is. En we leren hoe we het kunnen overleven! Maar voordat we daarop ingaan, ontzenuwen we eerst enkele misvattingen en bespreken we wat het einde volgens de Bijbel wel inhoudt.

 WAT IS HET EINDE NIET?

 1. DE AARDE ZAL NIET ZOALS IN SOMMIGE RAMPENFILMS VOLLEDIG VERWOEST WORDEN

  De Bijbel zegt: ‘[God] heeft de aarde op haar vaste plaatsen gegrondvest; ze zal tot onbepaalde tijd, of voor eeuwig, niet aan het wankelen worden gebracht’ (Psalm 104:5). Deze en andere Bijbelteksten verzekeren ons ervan dat God de aarde nooit zal vernietigen en dat ook nooit zal toelaten (Prediker 1:4; Jesaja 45:18).

 2. HET EINDE IS GEEN TOEVALLIGE, ONGEPLANDE GEBEURTENIS

  Volgens de Bijbel heeft God een specifieke tijd vastgesteld voor het einde. Er staat: ‘Van die dag of het uur weet niemand iets af, noch de engelen in de hemel, noch de Zoon, dan de Vader. Blijft toezien, blijft wakker, want gij weet niet wanneer de bestemde tijd is’ (Markus 13:32, 33). God heeft dus de tijd bestemd, of vastgelegd, waarop het einde zal beginnen.

 3. HET EINDE WORDT NIET VEROORZAAKT DOOR MENSEN OF DOOR EEN METEORIET

  Waardoor wordt het einde wel veroorzaakt? Openbaring 19:11 zegt: ‘En ik zag de hemel geopend, en zie! een wit paard. En degene die erop zat, wordt Getrouw en Waarachtig genoemd.’ En in vers 19 staat: ‘En ik zag het wilde beest en de koningen der aarde en hun legers vergaderd om de oorlog te voeren tegen degene die op het paard zat en tegen zijn leger’ (Openbaring 19:11-21). Uit deze symbolische taal blijkt dat God een leger van engelen zal sturen om zijn vijanden te vernietigen.

Wat de Bijbel over het einde zegt, is positief

WAT IS HET EINDE WEL?

 1. HET EINDE VAN FALENDE REGERINGEN

  De Bijbel legt uit: ‘De God des hemels zal een koninkrijk [regering] oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind  aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan’ (Daniël 2:44). Zoals eerder, in punt 3, is uitgelegd, zullen ‘de koningen der aarde en hun legers’ door een leger van engelen vernietigd worden (Openbaring 19:19).

 2. HET EINDE VAN OORLOG, GEWELD EN ONRECHT

  ‘[God] doet oorlogen ophouden tot het uiteinde der aarde’ (Psalm 46:9). ‘De oprechten zijn het die op de aarde zullen verblijven, en de onberispelijken zijn het die erop zullen overblijven. Wat de goddelozen betreft, zij zullen van de aarde zelf worden afgesneden; en wat de verraderlijken betreft, zij zullen ervan worden weggerukt’ (Spreuken 2:21, 22). ‘Zie! Ik maak alle dingen nieuw’ (Openbaring 21:4, 5).

 3. HET EINDE VAN RELIGIES DIE GOD EN MENSEN TELEURGESTELD HEBBEN

  ‘De profeten profeteren leugens, de priesters treden eigenmachtig op. (...) Wat zullen jullie doen als je einde nadert?’ (Jeremia 5:31, De Nieuwe Bijbelvertaling) ‘Velen zullen op die dag tot mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw naam vele krachtige werken verricht?” En toch zal ik hun dan openlijk verklaren: Ik heb u nooit gekend! Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid’ (Mattheüs 7:21-23).

 4. HET EINDE VAN MENSEN DIE HET HUIDIGE SYSTEEM IN STAND HOUDEN EN ONDERSTEUNEN

  Jezus zei: ‘Dit nu is de basis voor het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, maar de mensen hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht, omdat hun werken goddeloos waren’ (Johannes 3:19). De Bijbel vertelt dat er al eerder een wereldwijde vernietiging is geweest, in de tijd van Noach. ‘De toenmalige wereld werd vernietigd toen ze door water werd overstroomd. Maar door hetzelfde woord zijn de hemelen en de aarde van nu voor het vuur opgespaard en ze worden bewaard voor de dag van het oordeel en van de vernietiging der goddeloze mensen’ (2 Petrus 3:5-7).

De komende ‘dag van het oordeel en van de vernietiging’ wordt vergeleken met de vernietiging van ‘de wereld’ in Noachs tijd. Welke wereld werd toen vernietigd? De aarde bleef bestaan, maar de goddeloze mensen — Gods vijanden — werden vernietigd. Ook tijdens Gods komende ‘dag van het oordeel’ zullen personen die ervoor kiezen Gods vijanden te zijn, vernietigd worden. Maar vrienden van God zullen het overleven, net als Noach en zijn gezin (Mattheüs 24:37-42).

Wat zal de aarde prachtig zijn als God alle slechte invloeden verwijderd heeft! Wat de Bijbel over het einde zegt, is dus positief. Maar misschien vraagt u zich af: Vertelt de Bijbel ons wanneer het einde komt? Is het nabij? Hoe kan ik het overleven?