Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | HEBBEN WE GOD NODIG?

Waarom we God nodig hebben

Waarom we God nodig hebben

Deskundigen op het gebied van de geestelijke gezondheid zeggen dat mensen geestelijke waarden nodig hebben om echt gelukkig te zijn. We zien dat bijvoorbeeld aan het feit dat mensen op zoek zijn naar zingeving en zich willen inzetten voor een hoger doel. Daarom besteden sommigen hun vrije tijd aan de natuur, kunst, muziek enzovoorts. Maar de meesten halen daar geen blijvende voldoening uit.

God wil dat we nu en voor eeuwig gelukkig zijn

Het feit dat mensen een aangeboren spirituele behoefte hebben, is voor Bijbellezers niet verrassend. De eerste hoofdstukken van Genesis laten zien dat God, nadat hij het eerste mensenpaar gemaakt had, regelmatig met ze sprak. Zo konden ze een geestelijke band met hem opbouwen (Genesis 3:8-10). God heeft de mensen niet gemaakt om onafhankelijk van hem te leven; ze hebben de behoefte om met hun Maker te communiceren. In de Bijbel wordt vaak over deze behoefte gesproken.

Jezus zei bijvoorbeeld: „Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood” (Mattheüs 5:3). Uit die woorden blijkt dat iemand zijn aangeboren geestelijke honger moet stillen om gelukkig te zijn. Hoe kunnen we dat doen? Jezus wees op het antwoord toen hij zei: „De mens moet niet van brood alleen leven, doch van elke uitspraak die uit Jehovah’s mond voortkomt” (Mattheüs 4:4). Hoe helpen Gods uitspraken — zijn gedachten en zijn raad in de Bijbel — ons om een gelukkig en zinvol leven te leiden?

We hebben goede leiding nodig

In deze tijd zijn er legio deskundigen die klaarstaan om advies te geven op het gebied van relaties, de liefde, het gezinsleven, het oplossen van conflicten, geluk en zelfs de zin van het leven. Maar wie is het beste in staat om ons op al die terreinen wijze en evenwichtige raad te geven? Is dat niet de Schepper van de mens, Jehovah?

De Bijbel is net als een gebruikershandleiding: het is een gids voor ons leven

Ter illustratie: wanneer u een nieuwe camera of computer koopt, verwacht u dat er een gebruikershandleiding  bij zit die uitlegt hoe u uw aankoop het beste kunt gebruiken. De Bijbel kan vergeleken worden met zo’n handleiding. Het is een handleiding voor het leven die God, als het ware de fabrikant, aan ons, de gebruikers, heeft gegeven. Deze handleiding legt uit waarvoor het product is ontworpen en hoe het het beste kan worden gebruikt.

Zoals bij elke goed geschreven gebruikershandleiding het geval is, attendeert de Bijbel lezers op gedrag dat de veilige en betrouwbare werking van het ’product’, ons leven, in gevaar kan brengen. Adviezen of snellere methoden van anderen kunnen misschien aantrekkelijk klinken of zelfs handig. Maar is het niet logisch dat we de beste resultaten krijgen en problemen vermijden als we de instructies van de Maker opvolgen?

„Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen, die u doet treden op de weg die gij dient te bewandelen. O indien gij slechts werkelijk aandacht aan mijn geboden zoudt schenken! Dan zou uw vrede worden net als een rivier, en uw rechtvaardigheid als de golven der zee.” — Jesaja 48:17, 18

In de Bijbel kunnen we de leiding en hulp vinden die we nodig hebben

Hoewel Jehovah richtlijnen en instructies geeft, dwingt hij ons niet om ze te accepteren. Omdat hij van ons houdt en ons wil helpen, spoort hij ons juist vriendelijk aan: „Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen, die u doet treden op de weg die gij dient te bewandelen. O indien gij slechts werkelijk aandacht aan mijn geboden zoudt schenken! Dan zou uw vrede worden net als een rivier, en uw rechtvaardigheid als de golven der zee” (Jesaja 48:17, 18). Kort samengevat: als we Gods leiding volgen, zullen we een gelukkig leven hebben. Met andere woorden, voor een goed en gelukkig leven hebben we God nodig.

We hebben antwoorden nodig

Sommigen zijn van mening dat ze God niet nodig hebben omdat ze veel moeilijke dingen in het leven onverenigbaar vinden met geloof in een liefdevolle God. Ze vragen misschien: Waarom moeten goede mensen lijden? Waarom komen sommige baby’s misvormd ter wereld? of: Waarom is het leven zo onrechtvaardig? Dat zijn inderdaad belangrijke vragen, en het vinden van overtuigende antwoorden daarop kan een diepe uitwerking op ons leven hebben. Maar in plaats van automatisch God de schuld te geven van deze problemen, is het goed om te kijken hoe de Bijbel hier licht op kan werpen.

In het derde hoofdstuk van Genesis wordt verteld over Satan de Duivel. Hij deed zich voor als een slang en probeerde het eerste mensenpaar ertoe te brengen van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, iets wat God verboden had. God had zelfs gezegd dat ze zouden sterven als ze ervan zouden eten. „Gij zult volstrekt niet sterven”, zei Satan tegen Eva. „Want God weet dat nog op de dag dat gij ervan eet, uw ogen stellig geopend zullen worden en gij stellig als God zult zijn, kennend goed en kwaad” (Genesis 2:16, 17; 3:4, 5).

Daarmee beweerde Satan niet alleen dat God een leugenaar was maar suggereerde hij ook dat Gods manier van regeren onrechtvaardig was. De Duivel zei dat de mensen beter af zouden zijn als ze naar hem zouden luisteren. Hoe konden die strijdpunten opgelost worden? Jehovah koos ervoor tijd  te laten verstrijken zodat iedereen zou kunnen zien of de beschuldigingen die tegen hem werden ingebracht waar waren of niet. God heeft Satan en degenen die zijn kant hebben gekozen in feite de kans gegeven om te laten zien of mensen zonder God een goed leven kunnen hebben.

Wat vindt u van Satans beweringen? Kunnen mensen een goed leven hebben en zichzelf met succes besturen zonder God? De mensheid wordt al eeuwenlang geplaagd door lijden, onrecht, ziekte en dood, en ook door misdaad, moreel verval, oorlogen, genociden en andere wreedheden. Dat bewijst onomstotelijk dat de pogingen van mensen om zichzelf onafhankelijk van God te besturen, op een rampzalige mislukking zijn uitgelopen. In plaats van God verantwoordelijk te stellen voor de moeilijkheden die mensen doormaken, wijst de Bijbel op een belangrijke oorzaak ervan, namelijk dat „de ene mens over de andere mens heeft geheerst tot diens nadeel” (Prediker 8:9).

Is het in dit licht bezien niet duidelijk dat we God nodig hebben, niet alleen voor antwoorden op verontrustende vragen, maar ook voor de oplossing voor de problemen van de mensheid? Wat zal God doen?

We hebben Gods hulp nodig

Mensen verlangen al tijden naar bevrijding van ziekte, veroudering en de dood. Aan dit streven hebben ze enorme hoeveelheden tijd, energie en middelen besteed, met weinig of geen resultaat. Sommigen hebben geprobeerd dit doel te bereiken via het legendarische levenselixer, de bron van eeuwige jeugd, shangri-la en dergelijke. Al die dromen bleken een teleurstelling.

God wil dat mensen een goed en gelukkig leven hebben. Dat was oorspronkelijk zijn bedoeling toen hij de mens schiep, en dat is hij nooit vergeten (Genesis 1:27, 28; Jesaja 45:18). We hebben Jehovah’s verzekering dat hij altijd zal doen wat hij zich voorneemt (Jesaja 55:10, 11). De Bijbel vertelt ons over Gods belofte dat hij de paradijselijke omstandigheden waarin de eerste mensen ooit leefden, zal herstellen. In het laatste boek van de Bijbel staat daarover: „Hij [God] zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:4). Hoe zal God deze prachtige omstandigheden tot stand brengen, en hoe kunnen we voordeel trekken van die belofte?

Gods Zoon, Jezus Christus, leerde zijn volgelingen bidden of Gods wil gedaan mocht worden. Veel mensen kennen dit gebed en herhalen het vaak. Het wordt door veel mensen het Onzevader genoemd en gaat als volgt: „Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde” (Mattheüs 6:9, 10). Gods Koninkrijk is dus het middel waardoor God niet alleen een eind zal maken aan de trieste gevolgen van menselijk bestuur, maar ook zal zorgen voor de rechtvaardige nieuwe wereld die hij beloofd heeft (Daniël  2:44; 2 Petrus 3:13). * Wat moeten we doen om voordeel te trekken van die belofte?

Jezus Christus zegt welke eenvoudige stap we moeten zetten: „Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus” (Johannes 17:3). Met Gods hulp is oneindig leven in de beloofde nieuwe wereld mogelijk. Dat vooruitzicht kan een extra reden zijn om ons ervan te overtuigen dat we God inderdaad nodig hebben.

Leer meer over God

Tweeduizend jaar geleden, op de Areopagus (of Marsheuvel) in Athene, zei de apostel Paulus tegen de vrijdenkende Atheners dat God „zelf aan allen leven en adem en alle dingen geeft”. Hij zei verder: „Want door hem hebben wij leven en bewegen wij ons en zijn wij, zoals ook sommigen van de dichters onder u hebben gezegd: ’Want wij zijn ook zijn nageslacht’” (Handelingen 17:25, 28).

Wat Paulus tegen de Atheners zei, geldt nog steeds. Onze Schepper geeft ons lucht, voedsel en water. We kunnen gewoon niet leven zonder de goede dingen die hij ons geeft. Maar waarom is hij ermee doorgegaan zulke voorzieningen te treffen voor alle mensen, of ze nu in hem geloven of niet? Paulus zei dat hij dat doet „opdat zij God zouden zoeken, of zij wellicht naar hem tasten en hem werkelijk vinden zouden, ofschoon hij eigenlijk niet ver is van een ieder van ons” (Handelingen 17:27).

Wilt u God beter leren kennen, dat wil zeggen, meer leren over wat hij van plan is en over zijn adviezen om nu en voor eeuwig een gelukkig leven te hebben? Praat dan eens met de persoon die u dit tijdschrift heeft gegeven. U kunt ook contact opnemen met de uitgevers. Ze zullen u graag helpen.

^ par. 20 Zie voor meer informatie over de manier waarop het Koninkrijk ervoor zal zorgen dat Gods wil op aarde wordt gedaan, hoofdstuk 8 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen en online of als download beschikbaar op www.jw.org/nl.