Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De opstanding van Jezus betekent leven!

De opstanding van Jezus betekent leven!

JEZUS’ opstanding is geen opzichzelfstaande gebeurtenis in de oudheid die weinig betekenis heeft voor ons in deze tijd. Paulus wees op het belang ervan toen hij schreef: „Christus [is] uit de doden opgewekt, de eersteling van hen die ontslapen zijn. Want aangezien de dood door een mens is, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden” (1 Korinthiërs 15:20-22).

Jezus werd uit de dood opgewekt op 16 Nisan 33. Dat was de dag van het jaar waarop de Joden de eerstelingen (eerste opbrengst) van de eerste graanoogst aan Jehovah God aanboden in het tempelheiligdom in Jeruzalem. Door Jezus een eersteling te noemen, liet Paulus uitkomen dat er nog meer personen uit de dood zouden worden teruggebracht.

Daarna legt Paulus uit wat door Jezus’ opstanding mogelijk is gemaakt: „Aangezien de dood door een mens is, is ook de opstanding der doden door een mens.” Omdat Adam zonde en onvolmaaktheid aan ons heeft doorgegeven, sterven we allemaal. Maar doordat Jezus zijn volmaakte menselijke leven als losprijs heeft gegeven, heeft hij voor de mensheid de weg geopend om door middel van de opstanding bevrijd te worden van slavernij aan zonde en dood. Paulus vatte dit mooi samen in Romeinen 6:23: „Het loon dat de zonde betaalt, is de dood, maar de gave die God schenkt, is eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heer.”

Jezus zelf heeft uitgelegd welke betekenis zijn dood en opstanding voor ons hebben. Hij zei over zichzelf: „De Zoon des mensen [moet] omhooggeheven worden, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. Want God heeft de wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem, niet vernietigd zou worden, maar eeuwig leven zou hebben” (Johannes 3:14-16).

Stel u dat eens voor: eeuwig leven zonder pijn, lijden en verdriet (Openbaring 21:3, 4). Is dat geen geweldig vooruitzicht? De eerder genoemde Bijbelgeleerde zei het zo: „Begraafplaatsen herinneren ons aan de korte duur van het leven, maar de opstanding verzekert ons van de korte duur van de dood.” De opstanding van Jezus betekent leven!