Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat is Armageddon?

Wat is Armageddon?

 Veelgestelde vragen

Wat is Armageddon?

▪ Voor veel mensen roept het woord Armageddon beelden op van massale vernietiging: een kernoorlog, natuurrampen op grote schaal, of zelfs een ’milieu-Armageddon’, veroorzaakt door de opwarming van de aarde. Maar met het Bijbelse Armageddon wordt iets heel anders bedoeld.

Het woord Armageddon (Har–Magedon) komt uit het Bijbelboek Openbaring. Het slaat op een unieke oorlog, „de oorlog van de grote dag van God de Almachtige”, waarin „de koningen van de gehele bewoonde aarde” gemobiliseerd worden voor een beslissende strijd met God. Ook heel wat andere Bijbelteksten verwijzen naar zo’n oorlog (Openbaring 16:14-16; Ezechiël 38:22, 23; Joël 3:12-14; Lukas 21:34, 35; 2 Petrus 3:11, 12).

Wat gaat er in deze oorlog gebeuren? Openbaring zegt in symbolische taal: „De koningen der aarde en hun legers [werden] vergaderd om de oorlog te voeren tegen degene die op het paard zat en tegen zijn leger.” Deze ruiter is Gods Zoon, Jezus Christus, die door God is aangesteld om legioenen engelen aan te voeren op weg naar de overwinning op Gods vijanden (Openbaring 19:11-16, 19-21). Jeremia 25:33 laat zien hoe groot die vernietiging van de goddelozen zal zijn: „Zij die door Jehovah zijn neergeveld, zullen op die dag stellig van het ene einde der aarde helemaal tot het andere einde der aarde komen te liggen.”

Waarom is Armageddon nodig? De naties weigeren Gods soevereiniteit te erkennen; ze verklaren zichzelf soeverein (Psalm 24:1). Hun uitdagende houding wordt beschreven in Psalm 2:2: „De koningen der aarde stellen zich op en de hoogwaardigheidsbekleders zelf hebben zich als één blok aaneengesloten tegen Jehovah en tegen zijn gezalfde.”

Deze rebellen zijn te vergelijken met onverzettelijke krakers die zich niet alleen andermans bezit toe-eigenen, maar er ook achteloos mee omspringen en het vernielen. De naties vernielen de aarde en vervuilen het milieu. Gods Woord heeft deze bedroevende situatie voorspeld: „De natiën ontstaken in gramschap, en úw [Gods] gramschap kwam, en de bestemde tijd om (...) hen te verderven die de aarde verderven” (Openbaring 11:18). Armageddon is de manier waarop God het strijdpunt over wie het recht heeft om de hele mensheid te regeren, gaat oplossen (Psalm 83:18).

Wanneer komt Armageddon? Gods Zoon zei duidelijk: „Van die dag en dat uur weet niemand iets af, noch de engelen der hemelen noch de Zoon, dan de Vader alleen” (Mattheüs 24:36). Maar Jezus Christus, de Strijder-Koning, waarschuwde ook in verband met Armageddon: „Zie! Ik kom als een dief. Gelukkig is hij die wakker blijft” (Openbaring 16:15). Deze wereldwijde oorlog houdt dus nauw verband met Christus’ tegenwoordigheid, die volgens Bijbelprofetieën nu een feit is.

In Armageddon zullen alleen de onverbeterlijk slechte mensen worden vernietigd, en er zal een „grote schare” overlevenden zijn (Openbaring 7:9-14). Ze zullen meemaken dat deze woorden uitkomen: „Nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn; en gij zult stellig acht geven op zijn plaats, en hij zal er niet zijn. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede” (Psalm 37:10, 11).

[Inzet op blz. 10]

’De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten, en zij zullen hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede’