Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De heerser van de wereld ontmaskerd

De heerser van de wereld ontmaskerd

 De heerser van de wereld ontmaskerd

’DE HEERSER van deze wereld zal worden buitengeworpen’, zei Jezus. Later voegde hij eraan toe dat ’de heerser van de wereld geen vat op hem had’ en dat ’de heerser van deze wereld geoordeeld was’ (Johannes 12:31; 14:30; 16:11). Over wie had Jezus het?

Uit wat Jezus over „de heerser van deze wereld” zei, blijkt duidelijk dat hij niet zijn Vader, Jehovah God, bedoelde. Wie is dan „de heerser van deze wereld”? Hoe zal hij „buitengeworpen” worden en wat betekent het dat hij „geoordeeld” is?

De heerser van deze wereld” maakt zich bekend

Net zoals een topcrimineel het prachtig vindt om over zijn macht op te scheppen, deed de Duivel dat ook toen hij Jezus, de Zoon van God, op de proef stelde. Nadat hij Jezus „alle koninkrijken” op aarde had laten zien, deed hij hem dit aanbod: „Ik zal u al deze autoriteit en de heerlijkheid ervan geven, want ze is mij overgegeven, en ik geef ze aan wie ik ook wens. Indien gij daarom een daad van aanbidding jegens mij verricht, zal het alles van u zijn” (Lukas 4:5-7).

Als de Duivel gewoon het kwaad is, zoals sommigen zeggen, hoe is deze beproeving dan te verklaren? Werd Jezus op de proef gesteld door een kwade gedachte of door een innerlijke onrust die hij misschien na zijn doop had? Hoe kan er dan gezegd worden dat er ’geen zonde in hem is’? (1 Johannes 3:5) Jezus ontkende niet dat de Duivel macht over de mensheid heeft, maar bevestigde dat juist door over hem te spreken als „de heerser van de wereld”. Hij noemde hem ook een „mensenmoordenaar” en een „leugenaar” (Johannes 14:30; 8:44, Herziene Statenvertaling).

Bijna zeventig jaar na Christus’ ontmoeting met de Duivel herinnerde de apostel Johannes christenen aan de grote invloed van de Duivel door te zeggen: „De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze.” Johannes zei ook dat hij „de gehele bewoonde aarde misleidt” (1 Johannes 5:19; Openbaring 12:9). De Bijbel leert dus dat een onzichtbare geest „de heerser van de wereld” is. Maar hoe ver reikt zijn invloed over de mensheid?

De wereldheerser delegeert macht aan medestanders

Toen de apostel Paulus schreef over de strijd die christenen voor hun geloof moeten voeren, zei hij duidelijk wie hun grootste vijanden zijn: „Onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de regeringen, tegen de autoriteiten, tegen de wereldheersers van deze duisternis, tegen de goddeloze geestenkrachten in de hemelse gewesten” (Efeziërs 6:12). Het is dus niet een strijd tegen mensen, tegen „bloed en vlees”, maar een strijd tegen „goddeloze geestenkrachten”.

Volgens de meeste moderne Bijbelvertalingen heeft de uitdrukking „goddeloze geestenkrachten” hier geen betrekking op het kwaad in het algemeen maar op slechte engelen, boze geesten. Sommige vertalingen hebben het over „de kwade geesten in de hemelsferen” (De Nieuwe Bijbelvertaling), „de geesten van het kwaad in de hemelse regionen” (Willibrordvertaling) en „de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad” (Groot Nieuws Bijbel). De Duivel oefent zijn macht dus uit via andere opstandige engelen, die „hun eigen juiste woonplaats [in de hemel] hebben verlaten” (Judas 6).

 Het profetische Bijbelboek Daniël vertelt dat deze „wereldheersers” al sinds de oudheid macht uitoefenen over de wereld. De profeet Daniël was erg bezorgd om zijn volksgenoten die in 537 v.Chr. vanuit ballingschap in Babylon naar Jeruzalem waren teruggekeerd, en hij bad drie weken lang voor ze. Een engel die door God was gestuurd om de profeet gerust te stellen, vertelde hem waarom hij zo laat kwam: „De vorst van het koninklijke gebied van Perzië bood mij eenentwintig dagen lang tegenstand” (Daniël 10:2, 13).

Wie was die ’vorst van Perzië’? De engel had het duidelijk niet over de Perzische koning Cyrus, die Daniël en zijn volk gunstig gezind was. Trouwens, hoe zou een gewoon mens drie weken lang een geestelijk wezen kunnen tegenhouden als één engel in één nacht 185.000 sterke soldaten kan doden? (Jesaja 37:36) Deze vijandige ’vorst van Perzië’ moest wel een instrument van de Duivel zijn, een demon die de macht had gekregen over het gebied van het Perzische Rijk. Later in het verslag zei Gods engel dat hij weer tegen de „vorst van Perzië” moest vechten en ook tegen een andere demonenvorst, „de vorst van Griekenland” (Daniël 10:20).

Wat kunnen we hieruit opmaken? Dat er inderdaad onzichtbare „wereldheersers” zijn, demonenvorsten die samen de macht over de wereld hebben onder hun leider, Satan de Duivel. Maar wat is altijd hun doel geweest?

De wereldheerser laat zijn ware aard zien

In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, vertelt Johannes dat Jezus, als de aartsengel Michaël, de Duivel en zijn demonen verslaat. Ook beschrijft hij welke rampzalige gevolgen hun verdrijving uit de hemel heeft: „Wee de aarde (...), want de Duivel is tot u neergedaald, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft” (Openbaring 12:9, 12).

Hoe laat de Duivel die grote woede zien? De Duivel en de demonen gebruiken dezelfde soort tactiek als criminelen die in het nauw zitten. Ze zijn vastbesloten om de aarde en haar bewoners mee te sleuren in de vernietiging. De Duivel weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Daarom gebruikt hij een van de hoofdelementen van de maatschappij, de commercie, om een waanzinnige consumptiedrang te bevorderen die wereldwijd tot uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en tot vernietiging van het milieu leidt, waardoor het voortbestaan van de mens wordt bedreigd (Openbaring 11:18; 18:11-17).

Al vanaf het begin van de mensheid is de machtshonger van de Duivel ook terug te zien in religie en politiek. Het boek Openbaring schildert de politieke machten af als wilde beesten die van de Duivel „grote autoriteit” hebben gekregen. Ook wordt het schaamteloze bondgenootschap tussen religie en politiek beschreven als walgelijk geestelijk overspel (Openbaring 13:2; 17:1, 2). Denk eens aan de onderdrukking, de slavernij, de oorlogen en de etnische conflicten die in de loop van de eeuwen miljoenen levens hebben gekost. Kan iemand in alle eerlijkheid beweren dat de schokkende en afschuwelijke dingen die in de geschiedenis zijn gebeurd, gewoon het werk van mensen waren? Of waren ze het gevolg van manipulatie door onzichtbare boze geesten?

In de Bijbel wordt de persoon die menselijke leiders en wereldmachten manipuleert duidelijk geïdentificeerd en ontmaskerd. Of het nu bewust gebeurt of niet, de maatschappij weerspiegelt de persoonlijkheid en de tactiek van haar heerser. Maar hoe lang zal de mensheid nog moeten lijden onder het bestuur van de Duivel?

Het einde van de Duivel is in zicht

Met Jezus’ komst naar de aarde waren de dagen van de Duivel en zijn demonen geteld.  Toen Christus’ volgelingen vertelden dat ze demonen hadden uitgeworpen, zei hij: „Ik zag Satan reeds als een bliksem uit de hemel gevallen” (Lukas 10:18). Daaruit blijkt dat Jezus al uitzag naar zijn overwinning over de heerser van de wereld, die plaats zou vinden wanneer Jezus in de hemel teruggekeerd zou zijn als de aartsengel Michaël (Openbaring 12:7-9). Een grondige studie van Bijbelprofetieën maakt duidelijk dat hij die overwinning in 1914 * of kort daarna in de hemel heeft behaald.

Sinds die tijd weet de Duivel dat zijn vernietiging voor de deur staat. Hoewel de hele wereld in zijn macht ligt, zijn er miljoenen mensen die zich niet laten misleiden door zijn wanhopige pogingen ze in zijn greep te krijgen. De Bijbel heeft hun ogen geopend voor zijn ware identiteit en zijn bedoelingen (2 Korinthiërs 2:11). Ze putten hoop uit Paulus’ woorden aan zijn medechristenen: „De God die vrede geeft (...) zal Satan binnenkort onder uw voeten verbrijzelen” (Romeinen 16:20). *

De Duivel zal binnenkort aan zijn eind komen! Onder Christus’ liefdevolle bestuur zullen rechtvaardige mensen de aarde in een paradijs veranderen. Geweld, haat en hebzucht zullen voor altijd voorbij zijn. „De vroegere dingen zullen niet in de geest worden teruggeroepen”, zegt de Bijbel (Jesaja 65:17). Wat zal dat een opluchting zijn voor iedereen die zich losmaakt van de geheimzinnige heerser van de wereld en zijn macht!

[Voetnoten]

^ ¶20 Zie voor meer details over 1914 de appendix van het boek Wat leert de bijbel echt?, blz. 215-218.

^ ¶21 Wat Paulus hier zegt doet denken aan de eerste Bijbelprofetie in Genesis 3:15, die over de uiteindelijke vernietiging van de Duivel gaat. Paulus gebruikte een Grieks woord dat „stukslaan of stampen” of „vertrappen” betekent (Lexicon Nieuwe Testament).

[Inzet op blz. 9]

Onder Christus’ liefdevolle bestuur zullen rechtvaardige mensen de aarde in een paradijs veranderen