Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Heeft God de Duivel geschapen?

Heeft God de Duivel geschapen?

 Veelgestelde vragen

Heeft God de Duivel geschapen?

▪ Omdat de Bijbel zegt dat Jehovah God „alle dingen heeft geschapen”, trekken sommigen de conclusie dat hij ook de Duivel gemaakt moet hebben (Efeziërs 3:9; Openbaring 4:11). De Bijbel laat duidelijk zien dat dit niet zo is.

Jehovah heeft degene geschapen die de Duivel is geworden. Daarom moet het bestaan van deze persoon, die nu Zijn grootste tegenstander is, verenigbaar zijn met wat de Bijbel over Jehovah als de Schepper zegt: „Volmaakt is zijn activiteit, want al zijn wegen zijn gerechtigheid. Een God van getrouwheid, bij wie geen onrecht is; rechtvaardig en oprecht is hij” (Deuteronomium 32:3-5). Op grond hiervan kunnen we concluderen dat Satan eens volmaakt en rechtvaardig was; hij was namelijk een van Gods engelenzonen. In Johannes 8:44 zei Jezus over de Duivel: „Hij stond niet vast in de waarheid”, wat betekent dat hij ooit eerlijk en oprecht geweest moet zijn.

Maar net als alle engelen en mensen had de engel die Satan werd de vrijheid om te kiezen tussen goed en kwaad. Door zich tegen God te keren en de eerste mensen ertoe aan te zetten dat ook te doen, maakte hij zichzelf tot Satan, wat Tegenstrever betekent (Genesis 3:1-5).

Dat goddeloze schepsel maakte zichzelf ook tot Duivel, wat Lasteraar betekent. Satan was de onzichtbare bedrieger achter de slang en maakte sluw gebruik van leugens om Eva te misleiden, zodat ze de duidelijke regel van de Schepper overtrad. Daarom noemde Jezus hem „de vader van de leugen” (Johannes 8:44).

Maar hoe kon een volmaakt geestelijk schepsel, dat niet te maken had met zwakheden binnenin of slechte invloeden van buitenaf, verkeerde neigingen krijgen? Hij verlangde kennelijk naar de aanbidding die alleen God toekwam en zag een mogelijkheid om in Zijn plaats over mensen te regeren. Door over dit idee te blijven nadenken en het niet van zich af te zetten, liet hij het verder woekeren totdat hij het uiteindelijk in daden omzette. Dit proces wordt in het boek Jakobus beschreven: „Een ieder wordt beproefd doordat hij door zijn eigen begeerte meegetrokken en verlokt wordt. Vervolgens baart de begeerte, als ze vruchtbaar is geworden, zonde” (Jakobus 1:14, 15; 1 Timotheüs 3:6).

Ter illustratie: Een boekhouder ziet een mogelijkheid om met de gegevens te knoeien en op die manier geld van zijn bedrijf te stelen. Hij zou die verkeerde gedachte onmiddellijk uit zijn hoofd kunnen zetten. Maar als hij erover blijft nadenken, zal dat idee steeds aantrekkelijker worden en is de kans groot dat hij het uitvoert. Als hij dat doet, maakt hij zichzelf tot een dief. En als hij het probeert te verbergen, wordt hij ook nog een leugenaar. Ook de door God geschapen engel voedde verkeerde verlangens en zette ze in daden om. Hij koos er zelf voor bedrog te plegen en tegen zijn Vader in opstand te komen, en zo maakte hij zichzelf tot Satan de Duivel.

Gelukkig zal Satan de Duivel op Gods tijd vernietigd worden (Romeinen 16:20). Intussen kennen Jehovah’s aanbidders Satans bedoelingen en worden ze beschermd tegen zijn listen (2 Korinthiërs 2:11; Efeziërs 6:11). De Bijbel zegt: „Weerstaat de Duivel en hij zal van u wegvluchten” (Jakobus 4:7).

[Inzet op blz. 21]

Door zich tegen God te keren, maakte een volmaakte engel zichzelf tot Satan