Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Problemen en oplossingen

Problemen en oplossingen

 Problemen en oplossingen

DE BIJBEL zegt niet dat het makkelijk is getrouwd te zijn. Onder leiding van God schreef de apostel Paulus dat echtparen met „moeite en zorg” te maken zouden krijgen (1 Korinthiërs 7:28, Groot Nieuws Bijbel). Maar een getrouwd stel kan er zelf veel aan doen om die „moeite en zorg” te beperken en elkaar nog gelukkiger te maken. Hier volgen zes problemen waar veel mannen en vrouwen mee zitten. U zult zien hoe het toepassen van Bijbelse raad kan helpen.

1

PROBLEEM:

„Mijn partner en ik groeien uit elkaar.”

BIJBELSE RAAD:

’Vergewist u van de belangrijker dingen.’ — FILIPPENZEN 1:10.

Uw huwelijk is een van de belangrijkste dingen in uw leven. Het verdient prioriteit. Bekijk dus eens of uw dagindeling aan het probleem bijdraagt. Laat niet toe dat noodzakelijke bezigheden ertoe leiden dat u langs elkaar heen gaat leven. Natuurlijk kunt u door uw werk of door andere onvermijdelijke omstandigheden niet altijd bij elkaar zijn. Maar u kunt en moet een limiet stellen aan alles wat u wel in de hand hebt, zoals tijd die u aan hobby’s of aan vrienden besteedt.

 Sommigen gaan juist meer tijd aan hun werk of aan hobby’s besteden om maar niet bij hun partner te hoeven zijn. Dat is geen „uit elkaar groeien” maar weglopen voor problemen. Als u of uw partner tot deze categorie behoort, moet u vaststellen wat de diepere oorzaken zijn en daar iets aan doen. Alleen door uw leven met uw partner te delen, kunt u naar elkaar toe groeien en in de meest volledige zin „één vlees worden” (Genesis 2:24).

Hoe sommigen deze raad hebben toegepast: Andrew * en Tanji in Australië zijn tien jaar getrouwd. Andrew zegt: „Ik heb gemerkt dat te veel werk en te veel sociale verplichtingen gevaarlijk kunnen zijn voor een huwelijk. Daarom maken mijn vrouw en ik tijd om te praten en onze gevoelens te uiten.”

Dave en Jane in de Verenigde Staten zijn 22 jaar getrouwd en nemen elke avond eerst een halfuur om hun belevenissen en gedachten met elkaar te delen. Jane zegt: „Die tijd vinden we zo belangrijk dat we er niets tussen laten komen.”

2

PROBLEEM:

„Onze relatie geeft me niet meer wat ik nodig heb.”

BIJBELSE RAAD:

„Laat een ieder niet zijn eigen voordeel blijven zoeken, maar dat van de ander.” — 1 KORINTHIËRS 10:24.

Iemand die er voornamelijk in geïnteresseerd is wat het huwelijk hem oplevert, zal nooit echt gelukkig worden, zelfs als hij meerdere malen trouwt. Het huwelijk werkt alleen als beide partners zich meer op geven concentreren dan op nemen. Jezus vertelt hoe dat komt: „Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen” (Handelingen 20:35).

Hoe sommigen deze raad hebben toegepast: Maria en Martin, die in Mexico wonen, zijn  39 jaar getrouwd. Maar het is niet altijd van een leien dakje gegaan. Eén moeilijk moment kunnen ze zich nog heel goed herinneren. „Midden in een hoog oplopende ruzie”, vertelt Maria, „zei ik iets heel minachtends tegen Martin. Hij werd verschrikkelijk boos. Ik probeerde uit te leggen dat ik het niet zo bedoelde en dat ik overstuur was, maar hij wilde niet luisteren.” Martin zegt: „Tijdens die ruzie dacht ik voor het eerst dat we maar beter uit elkaar konden gaan en dat ik niet meer moest proberen nog iets van mijn huwelijk te maken.”

Martin had behoefte aan respect. Maria verlangde naar begrip. Ze kregen geen van beiden wat ze wilden.

Hoe hebben ze het probleem opgelost? Martin zegt: „Ik gaf mezelf tijd om af te koelen, en we besloten allebei dat we de goede Bijbelse raad om elkaar te respecteren en vriendelijk te zijn, zouden toepassen. In de loop van de jaren hebben we gemerkt dat hoe vaak er ook problemen ontstaan, we ze kunnen overwinnen als we om Gods hulp bidden en de raad uit de Bijbel opvolgen” (Jesaja 48:17, 18; Efeziërs 4:31, 32).

3

PROBLEEM:

„Mijn partner doet niet wat hij (of zij) moet doen.”

BIJBELSE RAAD:

„Een ieder van ons [zal] voor zichzelf rekenschap afleggen aan God.” — ROMEINEN 14:12.

Het is natuurlijk zo dat een huwelijk niet optimaal functioneert als maar één van de partners zijn best doet. Maar het is nog erger als beide partners nalatig zijn en elkaar verwijten maken.

Als u constant bezig bent met wat uw partner zou moeten doen, zult u nooit gelukkig worden, vooral als u zijn of haar gebreken als excuus gebruikt om uw eigen verantwoordelijkheden niet na te komen. Maar als u er moeite voor doet een goede echtgenoot of echtgenote te zijn, is de kans groot dat uw huwelijk erop vooruitgaat (1 Petrus 3:1-3). Wat belangrijker is, u laat God zien dat u respect hebt voor zijn huwelijksregeling, en dat zal hem blij maken (1 Petrus 2:19).

Hoe sommigen deze raad hebben toegepast: Kim en haar man, die in Korea wonen, zijn 38 jaar getrouwd. Kim zegt: „Soms ergert mijn man zich aan me en wil hij niet meer met me praten, zonder dat ik weet waarom. Daardoor krijg ik het gevoel dat hij niet meer van me houdt. Ik heb weleens gedacht: waarom wil hij dat ik hem begrijp als hij niet probeert mij te begrijpen?”

Kim zou zich kunnen concentreren op de onrechtvaardigheid van haar situatie en op wat haar man niet doet. Maar ze pakt de zaak anders aan: „Ik heb geleerd dat het beter is de eerste stap te zetten om vrede te sluiten in plaats van kwaad te blijven. Uiteindelijk kalmeren we allebei en kunnen we het rustig uitpraten” (Jakobus 3:18).

 4

PROBLEEM:

„Mijn vrouw is niet onderdanig.”

BIJBELSE RAAD:

„Het hoofd van iedere man [is] de Christus.” — 1 KORINTHIËRS 11:3.

Een man die vindt dat zijn vrouw niet onderdanig is, zou eerst eens moeten kijken of hij zelf bereid is zich te onderwerpen aan zijn Hoofd, Jezus Christus. Hij kan dat laten zien door Jezus’ voorbeeld na te volgen.

Paulus schreef: „Mannen, blijft uw vrouw liefhebben, evenals ook de Christus de gemeente heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd” (Efeziërs 5:25). Jezus speelde niet de baas over zijn volgelingen (Markus 10:42-44). Hij gaf hun duidelijke raad en corrigeerde hen wanneer dat nodig was, maar dat deed hij nooit op een botte manier. Hij was vriendelijk en hield rekening met hun beperkingen (Mattheüs 11:29, 30; Markus 6:30, 31; 14:37, 38). Hij stelde hun belangen altijd boven die van hemzelf (Mattheüs 20:25-28).

Een man moet zich afvragen: is mijn kijk op mijn positie als hoofd en op vrouwen in het algemeen misschien meer beïnvloed door plaatselijke gebruiken dan door de raad en de voorbeelden uit de Bijbel? Wat vindt u er bijvoorbeeld van als een vrouw die het niet met haar man eens is, duidelijk maar toch respectvol zegt hoe ze erover denkt? In de Bijbel wordt Abrahams vrouw Sara als een voorbeeld genoemd van een onderdanige vrouw (1 Petrus 3:1, 6). Toch gaf ze haar mening als dat nodig was, zoals toen Abraham bepaalde gevaren die zijn gezin bedreigden niet zag aankomen (Genesis 16:5; 21:9-12).

Het is duidelijk dat Abraham Sara niet terroriseerde, zodat ze haar mond niet open durfde te doen. Hij was geen tiran. Zo zal een man die de Bijbelse raad opvolgt zijn vrouw ook niet afblaffen en eisen dat ze toegeeft aan al zijn grillen. Hij krijgt vanzelf het respect van zijn vrouw als hij zijn gezag als hoofd op een zachtaardige manier uitoefent.

Hoe sommigen deze raad hebben toegepast: James woont in Engeland en is acht jaar getrouwd. Hij zegt: „Ik doe mijn best om geen belangrijke beslissingen te nemen zonder met mijn vrouw te overleggen. Ik probeer niet alleen aan mezelf te denken, maar in de eerste plaats aan wat zij nodig heeft.”

George, die in de Verenigde Staten woont en 59 jaar getrouwd is, zegt: „Ik probeer mijn vrouw als een intelligente en bekwame partner te behandelen, en niet als een inferieur wezen” (Spreuken 31:10).

 5

PROBLEEM:

„Mijn man toont geen initiatief.”

BIJBELSE RAAD:

De waarlijk wijze vrouw heeft haar huis opgebouwd, maar de dwaze haalt het met haar eigen handen omver.” — SPREUKEN 14:1.

Als uw man geen beslissingen neemt of niet de leiding neemt in het gezin, hebt u op zijn minst drie opties. (1) U kunt hem voortdurend op zijn fouten wijzen, (2) u kunt zijn rol als hoofd overnemen, of (3) u kunt hem oprecht prijzen voor alles wat hij wel doet. Als u een van de eerste twee opties kiest, haalt u uw huis met eigen handen omver. Als u de derde optie kiest, zal dat u helpen uw huwelijk op te bouwen, hechter te maken.

Veel mannen vinden respect zelfs belangrijker dan liefde. Dus als u ervoor zorgt dat uw man zich gerespecteerd voelt — hem laat merken dat zijn inspanningen om de leiding te nemen effect hebben en gewaardeerd worden — zal hij waarschijnlijk groeien in zijn rol. U zult het natuurlijk niet altijd met elkaar eens zijn. Dan is het goed om zulke kwesties met elkaar te bespreken (Spreuken 18:13). Maar de toon waarop u spreekt en de woorden die u kiest, kunnen uw huwelijk opbouwen of afbreken (Spreuken 21:9; 27:15). Praat met respect, dan is het waarschijnlijker dat u bereikt wat u wilt: een man die de leiding neemt.

Hoe sommigen deze raad hebben toegepast: Michele is dertig jaar getrouwd en woont in de Verenigde Staten. Ze zegt: „Omdat mijn moeder mij en mijn zusjes in haar eentje heeft moeten grootbrengen, was ze een sterke, onafhankelijke vrouw. Ik heb de neiging me net zo op te stellen en moet er dus aan blijven werken onderdanig te zijn. Ik heb bijvoorbeeld geleerd niet alles zelf te beslissen maar eerst met mijn man te overleggen.”

Ook Rachel, die in Australië woont en 21 jaar met Mark getrouwd is, is door haar achtergrond beïnvloed. „Mijn moeder was nooit onderdanig aan mijn vader”, vertelt ze. „Ze maakte altijd ruzie en had helemaal geen respect voor hem. In de eerste jaren van ons huwelijk was ik net zo. Toch heb ik in de loop van de tijd geleerd hoe goed het is de Bijbelse raad toe te passen en respect voor mijn man te hebben. Nu zijn Mark en ik veel gelukkiger.”

6

PROBLEEM:

„Ik ben zijn (of haar) irritante gewoonten zat.”

BIJBELSE RAAD:

„Blijft elkaar verdragen en elkaar vrijelijk vergeven als de een tegen de ander een reden tot klagen heeft.” — KOLOSSENZEN 3:13.

In uw verkeringstijd zag u waarschijnlijk alleen maar de goede eigenschappen van uw toekomstige partner en was u zich nauwelijks bewust van zijn of haar minpunten. Kunt u dat nu ook proberen? U hebt ongetwijfeld weleens reden tot klagen. Maar vraag u af: wil  ik me op de goede eigenschappen van mijn partner concentreren of de slechte?

Jezus haalde een sprekend voorbeeld aan waaruit blijkt dat we niet op de fouten van anderen moeten letten. Hij vroeg: „Waarom kijkt gij (...) naar het strootje in het oog van uw broeder, maar beschouwt niet de balk in uw eigen oog?” (Mattheüs 7:3) Een strootje kan iets heel kleins zijn. Maar een balk is een enorm stuk hout dat het dak van een huis kan dragen. Wat wilde Jezus duidelijk maken? „Haal eerst de balk uit uw eigen oog, en dan zult gij duidelijk zien hoe gij het strootje uit het oog van uw broeder moet halen” (Mattheüs 7:5).

Jezus liet dit voorbeeld voorafgaan door een ernstige waarschuwing: „Houdt op met oordelen, opdat gij niet wordt geoordeeld; want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden” (Mattheüs 7:1, 2). Als u wilt dat God uw fouten — de balk in uw oog — voorbijziet, is het in uw eigen belang de foutjes van uw partner voorbij te zien (Mattheüs 6:14, 15).

Hoe sommigen deze raad hebben toegepast: Jenny, die in Engeland woont en negen jaar getrouwd is met Simon, zegt: „Ik erger me er het meest aan dat Simon niet vooruit plant; hij doet alles op het laatste moment. Het ironische is dat ik het tijdens onze verkering juist leuk vond dat hij zo spontaan was. Maar ik weet dat ik ook mijn fouten heb; ik ben bijvoorbeeld nogal bazig. We doen dus ons best om niet op elkaars onvolmaaktheden te letten.”

Curt, die getrouwd is met de eerder genoemde Michele, zegt: „Als je je op de vervelende trekjes van je partner concentreert, lijken die steeds groter te worden. Ik probeer me juist op de eigenschappen te concentreren waardoor ik verliefd op Michele ben geworden.”

Het geheim van een gelukkig huwelijk

Deze voorbeelden illustreren dat problemen in een huwelijk onvermijdelijk maar niet onoverkomelijk zijn. Wat is het geheim van een gelukkig huwelijk? Liefde voor God ontwikkelen en bereid zijn de raad uit zijn Woord, de Bijbel, toe te passen.

Alex en Itohan, die in Nigeria wonen en ruim twintig jaar getrouwd zijn, hebben dat geheim geleerd. Alex zegt: „Ik heb gemerkt dat bijna elk huwelijksprobleem opgelost kan worden door het toepassen van Bijbelse principes.” Zijn vrouw zegt: „We hebben geleerd hoe belangrijk het is geregeld samen te bidden en de raad uit de Bijbel toe te passen om oprecht van elkaar te houden en geduldig met elkaar te zijn. We hebben nu minder problemen dan toen we pas getrouwd waren.”

Zou u graag meer willen weten over de praktische raad uit Gods Woord en wat uw gezin daaraan kan hebben? Vraag dan een van Jehovah’s Getuigen om dit onderwerp met u door te nemen aan de hand van hoofdstuk 14 van het boek Wat leert de bijbel echt? *

[Voetnoten]

^ ¶10 Sommige namen zijn veranderd.

^ ¶63 Uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Illustratie op blz. 4]

Maken we tijd voor elkaar?

[Illustratie op blz. 5]

Probeer ik meer te geven dan te nemen?

[Illustratie op blz. 6]

Zet ik de eerste stap om een ruzie bij te leggen?

[Illustratie op blz. 7]

Overleg ik met mijn vrouw voordat ik een beslissing neem?

[Illustratie op blz. 9]

Concentreer ik me op de goede eigenschappen van mijn partner?