Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Waarom Eden voor u van belang is

Waarom Eden voor u van belang is

 Waarom Eden voor u van belang is

EEN van de meest verrassende bezwaren die geleerden tegen het verslag over Eden inbrengen, is dat het niet door de rest van de Bijbel wordt ondersteund. Paul Morris, hoogleraar religiestudies, schrijft bijvoorbeeld: „Er zijn geen latere directe verwijzingen in de Bijbel naar het verhaal van Eden.” Zijn bewering mag dan misschien een instemmend knikje van allerlei ’deskundigen’ opleveren maar staat wel haaks op de feiten.

De Bijbel bevat juist heel veel verwijzingen naar de Hof van Eden, Adam, Eva en de slang. * Toch valt die misvatting van een paar geleerden in het niet bij een veel grotere, verstrekkender fout. Door het Genesisverslag over de Hof van Eden in twijfel te trekken, doen religieuze leiders en Bijbelcritici in feite een aanval op de hele Bijbel. Waarom kunnen we dat zeggen?

Om de rest van de Bijbel te begrijpen, moeten we begrijpen wat er in Eden gebeurd is. Gods Woord is geschreven om ons te helpen antwoord te krijgen op de meest diepgaande en belangrijke vragen die mensen bezighouden. Het Bijbelse antwoord op die vragen houdt steeds weer verband met gebeurtenissen die in de Hof van Eden hebben plaatsgevonden. Laten we eens een paar voorbeelden bekijken.

Waarom worden we oud en sterven we? Adam en Eva hadden eeuwig mogen leven als ze onderworpen waren gebleven aan Jehovah. Ze zouden alleen sterven als ze in opstand kwamen. Op de dag dat ze ongehoorzaam werden, begonnen ze te sterven (Genesis 2:16, 17; 3:19). Ze waren niet langer volmaakt en konden alleen zonde en onvolmaaktheid aan hun nageslacht doorgeven. De Bijbel zegt dan ook dat „door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, en [dat] aldus de dood zich tot alle mensen heeft uitgebreid omdat zij allen gezondigd hadden” (Romeinen 5:12).

Waarom laat God het kwaad toe? In de Hof van Eden noemde Satan God een leugenaar die de mensen die hij had geschapen, iets goeds onthield (Genesis 3:3-5). Daarmee trok hij de juistheid van Gods manier van regeren in twijfel. Adam en Eva kozen Satans kant. Ook zij verwierpen Jehovah’s soevereiniteit en beweerden eigenlijk dat de mens zelf wel kan bepalen wat goed en kwaad is. In zijn volmaakte gerechtigheid en wijsheid wist Jehovah dat er maar één manier was om die kwestie te beslechten: hij moest er tijd overheen laten gaan, waardoor de  mensen de gelegenheid kregen zichzelf naar eigen goeddunken te regeren. De slechtheid die daar het gevolg van was, is voor een deel te wijten aan de voortdurende invloed van Satan en heeft geleidelijk een belangrijke waarheid onthuld: de mens is niet in staat zichzelf zonder God te regeren (Jeremia 10:23).

Wat is Gods bedoeling met de aarde? De Hof van Eden was Jehovah’s maatstaf van schoonheid voor de aarde. Hij gaf Adam en Eva de opdracht de aarde met hun nageslacht te vullen en ’haar te onderwerpen’, zodat de hele planeet uiteindelijk aan die maatstaf van schoonheid en harmonie zou voldoen (Genesis 1:28). Het is dus Gods bedoeling dat de aarde een paradijs wordt, bewoond door een volmaakte, eensgezinde familie van nakomelingen van Adam en Eva. Een groot deel van de Bijbel gaat over de manier waarop God dat oorspronkelijke voornemen zou vervullen.

Waarom kwam Jezus Christus naar de aarde? De opstand in de Hof van Eden bracht het doodvonnis over Adam en Eva en heel hun nageslacht, maar in zijn liefde gaf God de mensen hoop. Hij zond zijn Zoon naar de aarde om te voorzien in wat de Bijbel een losprijs noemt (Mattheüs 20:28). Wat houdt dat in? Jezus was „de laatste Adam”; hij slaagde waar Adam had gefaald. Jezus behield zijn volmaaktheid als mens door gehoorzaam te blijven aan Jehovah. Daarna gaf hij zijn leven vrijwillig als een slachtoffer, of losprijs. Daardoor maakte hij het voor alle getrouwe mensen mogelijk vergeving van hun zonden te krijgen en zich uiteindelijk in het soort van leven te verheugen dat Adam en Eva in Eden hadden voordat ze zondigden (1 Korinthiërs 15:22, 45; Johannes 3:16). Daarmee garandeerde Jezus dat Jehovah’s voornemen om van de aarde een paradijs te maken als dat in Eden, vervuld zal worden. *

Gods voornemen is niet vaag, en ook is het geen abstract theologisch concept. Het is reëel. Net als er echt een Hof van Eden op aarde is geweest, met echte dieren en echte mensen, is Gods belofte voor de toekomst een zekerheid die binnenkort een realiteit wordt. Zal dat ook uw toekomst zijn? Zal het ook voor u een realiteit zijn? Dat hangt voor een groot deel van uzelf af. God gunt zo veel mogelijk mensen die toekomst, zelfs mensen die een slecht leven hebben geleid (1 Timotheüs 2:3, 4).

Toen Jezus stervende was, sprak hij met een man die helemaal op het verkeerde pad terechtgekomen was. De man was een misdadiger en hij wist dat hij het verdiende ter dood gebracht te worden. Maar hij wendde zich tot Jezus voor troost en hoop. Hoe reageerde Jezus? „Gij zult met mij in het Paradijs zijn” (Lukas 23:43). Als Jezus wil dat die vroegere misdadiger daar zal zijn — uit de doden opgewekt en gezegend met de mogelijkheid om voor eeuwig in een paradijs als dat in Eden te leven — gunt hij u dan niet diezelfde zegen? Natuurlijk! En datzelfde geldt voor zijn Vader. Als u zo’n toekomst wenst, doe dan al het mogelijke om meer te weten te komen over de God die de Hof van Eden gemaakt heeft.

[Voetnoten]

^ ¶8 Zie voor meer informatie over Christus’ loskoopoffer hfst. 5 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

 [Kader/Illustraties op blz. 10]

EEN PROFETIE DIE ALS EEN RODE DRAAD DOOR DE BIJBEL LOOPT

„Ik zal vijandschap stellen tussen u [de slang] en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen” (Genesis 3:15).

Dit is de eerste profetie in de Bijbel, die God in Eden uitsprak. Wie worden bedoeld met de vier hoofdpersonen: de vrouw, haar nageslacht, de slang, en zijn nageslacht? In welk opzicht bestaat er „vijandschap” tussen hen?

DE SLANG

Satan de Duivel (Openbaring 12:9).

DE VROUW

Jehovah’s organisatie van hemelse schepselen (Galaten 4:26, 27). Jesaja sprak over „de vrouw” en voorzei dat ze een geestelijke natie zou baren (Jesaja 54:1; 66:8).

HET ZAAD VAN DE SLANG

Degenen die ervoor kiezen de wil van Satan te doen (Johannes 8:44).

HET ZAAD VAN DE VROUW

In eerste instantie Jezus Christus, die uit het hemelse deel van Jehovah’s organisatie is voortgekomen. Tot het „zaad” behoren ook Christus’ geestelijke broeders, die met hem in de hemel regeren. Die gezalfde christenen vormen een geestelijke natie, het „Israël Gods” (Galaten 3:16, 29; 6:16; Genesis 22:18).

DE HIELWOND

Een pijnlijke slag die de Messias werd toegebracht maar geen blijvende gevolgen had. Satan slaagde erin Jezus op aarde ter dood te laten brengen, maar Jezus werd weer tot leven gewekt.

DE HOOFDWOND

Een dodelijke slag die Satan zal worden toegebracht. Jezus zal Satan voor altijd vernietigen. Maar al eerder zal hij het kwaad dat Satan sinds Eden heeft aangericht, ongedaan maken (1 Johannes 3:8; Openbaring 20:10).

Zie voor een beknopt overzicht van het centrale thema van de Bijbel de brochure Wat is de boodschap van de Bijbel?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Illustratie op blz. 11]

Adam en Eva ondervonden de rampzalige gevolgen van zonde