Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Doen Jehovah’s Getuigen aan gebedsgenezing?

Doen Jehovah’s Getuigen aan gebedsgenezing?

 Veelgestelde vragen

Doen Jehovah’s Getuigen aan gebedsgenezing?

▪ Jehovah’s Getuigen hebben nooit aan gebedsgenezing gedaan. Net als Jezus geloven ze dat hun voornaamste missie de prediking van het goede nieuws over Gods koninkrijk is. Ze geloven ook dat ware christenen niet te herkennen zijn aan gebedsgenezing maar aan iets wat veel belangrijker is.

De meedogende genezing van zieken in de eerste eeuw van onze tijdrekening door Jezus Christus is uiteraard van grote betekenis voor ons allemaal. Hij verschafte daarmee een waarborg dat onder zijn regering als Koning van Gods koninkrijk „geen inwoner zal zeggen: ’Ik ben ziek’” (Jesaja 33:24).

Maar wat valt er over onze tijd te zeggen? Gebedsgenezers in de christenheid en in sommige niet-christelijke godsdiensten beweren wonderbare genezingen te verrichten. Toch waarschuwde Jezus zelf nadrukkelijk voor personen die zouden beweren in zijn naam „veel wonderen gedaan” te hebben. Hij zou tegen hen zeggen: „Ik heb u nooit gekend; verdwijn uit mijn ogen, boosdoeners” (Mattheüs 7:22, 23, Groot Nieuws Bijbel). Zijn de vermeende wonderen van hedendaagse gebedsgenezers dan werkelijk een blijk van Gods goedkeuring of zegen?

Sta eens stil bij wat de Bijbel zegt over de genezingen die Jezus verrichtte. Door dat Bijbelse verslag te vergelijken met de methoden van hedendaagse gebedsgenezers is het niet moeilijk vast te stellen of de moderne gebedsgenezing van God komt.

Jezus gebruikte genezing nooit als een middel om volgelingen of een groot publiek te trekken. Integendeel, een aantal genezingen verrichtte hij buiten het gezichtsveld van anderen. Vaak zei hij tegen degenen die hij had genezen niemand over het wonder te vertellen (Lukas 5:13, 14).

Jezus bracht nooit iets in rekening voor zijn wonderen (Mattheüs 10:8). Zijn pogingen tot genezing slaagden ook altijd. Alle zieken die naar hem toe kwamen, werden volkomen genezen, en de genezing was niet afhankelijk van hun mate van geloof (Lukas 6:19; Johannes 5:5-9, 13). Jezus wekte zelfs de doden op! — Lukas 7:11-17; 8:40-56; Johannes 11:38-44.

Hoewel Jezus die wonderen verrichtte, lag de nadruk bij Jezus’ bediening niet op het bijeenbrengen van bekeerlingen door emotionele bijeenkomsten waar wonderen werden verricht. In plaats daarvan was zijn voornaamste werk de prediking van het goede nieuws van Gods koninkrijk. Jezus organiseerde zijn volgelingen om makers van discipelen te worden en anderen te onderwijzen over de hoop op volmaakte gezondheid onder Gods koninkrijk (Mattheüs 28:19, 20).

Weliswaar hadden sommigen van Jezus’ volgelingen uit de eerste eeuw speciale gaven van genezing, maar die zouden ophouden (1 Korinthiërs 12:29, 30; 13:8, 13). Ware christenen zijn in deze tijd niet te herkennen aan daden van genezing, maar aan de band van zelfopofferende liefde (Johannes 13:35). De hedendaagse gebedsgenezing heeft geen echte familie voortgebracht van christenen uit alle rassen en met uiteenlopende achtergronden die door zo’n liefde verbonden zijn.

Er bestaat echter een groep christenen die verenigd zijn door zo’n sterke band van liefde dat ze weigeren elkaar, of wie dan ook, nadeel te berokkenen, zelfs tijdens de hevigste menselijke conflicten. Wie zijn dat? Jehovah’s Getuigen. Ze staan er wereldwijd om bekend dat ze een liefde als die van Christus tentoonspreiden. Het verenigen van mensen met uiteenlopende raciale, nationale, culturele en etnische achtergronden is in feite een wonder en wordt alleen mogelijk gemaakt door Gods heilige geest. Zou het geen goed idee zijn om een van hun bijeenkomsten bij te wonen en het met eigen ogen te zien?

[Illustratie op blz. 13]

Genieten hedendaagse gebedsgenezers (zoals hier op de illustratie) werkelijk Gods steun?