Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Adviezen voor het gezinsleven

Het eerste huwelijksjaar overleven

Het eerste huwelijksjaar overleven

Hij: „Het verrast me dat mijn vrouw en ik zo verschillend zijn! Ik hou bijvoorbeeld van vroeg opstaan, terwijl zij graag laat opblijft. Haar wisselende stemmingen zijn me helemaal een raadsel! En dan nog iets: als ik kook, heeft ze overal commentaar op, vooral als ik mijn handen aan de theedoek afdroog.”

Zij: „Mijn man zegt niet veel. Maar ik ben van huis uit gewend dat er veel wordt gepraat, vooral tijdens de maaltijd. En als mijn man kookt, gebruikt hij dezelfde doek om de vaat af te drogen en zijn handen af te vegen! Dat irriteert me! Waarom zijn mannen zo moeilijk te begrijpen? Hoe maken anderen een succes van hun huwelijk?”

BENT u pas getrouwd en hebt u ook met zulke problemen te maken? Lijkt het of uw partner plotseling allerlei tekortkomingen en zwakheden heeft die hij of zij in de verkeringstijd nog niet had? Hoe kunt u de gevolgen beperken van de „moeite en zorg” die gehuwden nu eenmaal hebben? — 1 Korinthiërs 7:28, Groot Nieuws Bijbel.

Ten eerste moet u niet verwachten dat u alleen omdat u elkaar het jawoord hebt gegeven, meteen experts op het gebied van het huwelijk bent. In uw vrijgezellentijd hebt u misschien waardevolle sociale vaardigheden geleerd en wellicht hebt u die in uw verkeringstijd nog verder ontwikkeld. Maar het huwelijk zal andere eisen stellen aan die vaardigheden en u zult waarschijnlijk nieuwe moeten leren. Zult u fouten maken? Ongetwijfeld. Kunt u de benodigde vaardigheden ontwikkelen? Absoluut!

De beste manier om een vaardigheid te vergroten is een expert op dat gebied om raad te vragen en die raad toe te passen. De grootste expert op het gebied van het huwelijk is Jehovah God. Hij heeft ons tenslotte geschapen met het verlangen te trouwen (Genesis 2:22-24). Kijk eens hoe zijn Woord, de Bijbel, u kan helpen problemen op te lossen en de vaardigheden te leren die u nodig hebt om uw huwelijk door het eerste jaar heen te loodsen.

VAARDIGHEID 1. LEER SAMEN TE OVERLEGGEN

Wat zijn de problemen?

Keiji *, een man in  Japan, vergat soms dat zijn beslissingen ook op zijn vrouw van invloed waren. „Ik nam uitnodigingen aan zonder met mijn vrouw te overleggen”, zegt hij. „Later ontdekte ik dan dat het haar helemaal niet uitkwam.” Allen, een man in Australië, zegt: „Ik vond het onmannelijk om dingen met mijn vrouw te overleggen.” Zijn probleem was het gevolg van zijn achtergrond. Hetzelfde was het geval met Dianne in Groot-Brittannië. Ze zegt: „Ik was gewend mijn familie om raad te vragen. Dus in het begin overlegde ik met hen en niet met mijn man als ik een beslissing moest nemen.”

Wat is de oplossing?

Bedenk dat Jehovah God een echtpaar als „één vlees” beziet (Mattheüs 19:3-6). In zijn ogen is geen enkele menselijke relatie belangrijker dan die tussen man en vrouw! Om die band sterk te houden, is goede communicatie heel belangrijk.

Man en vrouw kunnen veel leren van de manier waarop Jehovah God met Abraham communiceerde. Lees bijvoorbeeld het gesprek dat in Genesis 18:17-33 staat. God toonde daar op drie manieren respect voor Abraham. (1) Hij vertelde wat hij van plan was. (2) Hij luisterde terwijl Abraham zijn zienswijze naar voren bracht. (3) Hij was bereid Abraham zo veel mogelijk tegemoet te komen. Hoe zou u dat voorbeeld kunnen volgen als u met uw partner overlegt?

SUGGESTIE: Als u dingen bespreekt die van invloed zullen zijn op uw partner, kunt u het volgende doen: (1) leg uit hoe u de situatie zou willen aanpakken, maar breng uw plan naar voren als een suggestie, niet als een voldongen feit of een eis, (2) vraag uw partner om zijn of haar mening, en erken het recht van uw partner om er anders over te denken, en (3) ’laat uw redelijkheid bekend worden’ door als dat maar enigszins mogelijk is te doen waar uw partner de voorkeur aan geeft (Filippenzen 4:5).

VAARDIGHEID 2. LEER TACTVOL TE ZIJN

Wat is het probleem?

Afhankelijk van uw gezins- of culturele achtergrond zou u de gewoonte kunnen hebben om ronduit of zelfs botweg uw mening te geven. Liam, die in Europa woont, zegt bijvoorbeeld: „Waar ik vandaan kom, zijn de mensen nogal tactloos. Mijn vrouw was vaak van streek door de botte manier waarop ik iets zei. Ik moest leren wat vriendelijker te zijn.”

Wat is de oplossing?

Ga er niet automatisch van uit dat uw partner aangesproken wil worden op dezelfde manier als u dat gewend bent (Filippenzen 2:3, 4). De raad die de apostel Paulus aan een zendeling gaf, is ook nuttig voor pasgetrouwden. Hij schreef: ’Een slaaf van de  Heer behoeft niet te strijden, maar moet vriendelijk zijn.’ Het oorspronkelijke Griekse woord dat met „vriendelijk” is vertaald, kan ook met „tactvol” weergegeven worden (2 Timotheüs 2:24; vtn.). Volgens het Koenen Woordenboek Nederlands is tact het „gevoel voor wat gepast is”; een „voorzichtige manier om iets aan te pakken, zonder anderen te beledigen of te kwetsen”.

SUGGESTIE: Als u zich aan uw partner ergert, stel u dan voor dat u met een goede vriend of met uw werkgever praat in plaats van met uw partner. Zou u nog steeds op dezelfde toon spreken of dezelfde woorden gebruiken? Bedenk dan redenen waarom uw partner het verdient met nog meer respect en tact aangesproken te worden dan uw vriend of uw werkgever (Kolossenzen 4:6).

VAARDIGHEID 3. LEER U AAN UW NIEUWE ROL AAN TE PASSEN

Wat is het probleem?

De man gaat in het begin misschien onhandig met zijn positie als gezinshoofd om, of de vrouw vindt het wellicht nog moeilijk om tactvolle suggesties te geven. Antonio, een man in Italië, zegt bijvoorbeeld: „Mijn vader overlegde bijna nooit met mijn moeder over gezinsbeslissingen. In het begin regeerde ik dan ook over mijn gezin alsof ik een monarch was.” Debbie, een vrouw in Canada, zegt: „Ik eiste dat mijn man minder slordig zou worden. Maar mijn bazige aanpak werkte alleen maar averechts.”

Wat is de oplossing voor de man?

Sommige mannen verwarren wat de Bijbel over onderworpenheid van de vrouw zegt, met wat daarin over de gehoorzaamheid van een kind aan zijn ouders wordt gezegd (Kolossenzen 3:20; 1 Petrus 3:1). Maar volgens de Bijbel moet een man „zich hechten aan zijn vrouw, en de twee zullen één vlees zijn”. Dat wordt niet over ouders en kinderen gezegd (Mattheüs 19:5). Jehovah beschrijft de vrouw als een tegenhanger, een aanvulling, van haar man (Genesis 2:18). Nooit noemt hij een kind een tegenhanger of aanvulling  van een ouder. Wat denkt u: als een man zijn vrouw als een kind behandelt, toont hij dan respect voor de huwelijksregeling?

Gods Woord geeft mannen de dringende raad met hun vrouw om te gaan zoals Jezus met de christelijke gemeente omgaat. U kunt het uw vrouw makkelijker maken u als haar hoofd te bezien (1) als u niet van haar verwacht dat ze onmiddellijk en feilloos haar onderworpenheid toont en (2) als u haar liefhebt als uw eigen lichaam, ook wanneer er problemen rijzen (Efeziërs 5:25-29).

Wat is de oplossing voor de vrouw?

Erken dat uw man nu uw door God aangestelde hoofd is (1 Korinthiërs 11:3). Als u uw man respecteert, respecteert u God. Als u het gezag van uw man als hoofd niet accepteert, laat u niet alleen zien hoe u over hem denkt, maar ook hoe u over God en zijn vereisten denkt (Kolossenzen 3:18).

Als u samen over moeilijke kwesties praat, probeer dan iets te doen aan het probleem — niet aan het karakter van uw man. Koningin Esther bijvoorbeeld wilde dat haar man, koning Ahasveros, een eind zou maken aan een bepaald onrecht. In plaats van hem persoonlijk aan te vallen, drukte ze zich tactvol uit. Haar man aanvaardde haar suggestie en deed uiteindelijk wat er gedaan moest worden (Esther 7:1-4; 8:3-8). De kans is groter dat uw man zal leren u innig lief te hebben (1) als u hem de tijd geeft om aan zijn nieuwe rol als gezinshoofd te wennen en (2) als u respect voor hem toont, ook wanneer hij fouten maakt (Efeziërs 5:33).

SUGGESTIE: In plaats van te letten op dingen waarin uw partner volgens u moet veranderen, kunt u beter een lijst bijhouden van dingen waarin u zelf moet veranderen. Mannen: als uw vrouw zich ergert aan de manier waarop u uw gezag als hoofd uitoefent of juist niet uitoefent, vraag haar dan hoe u dat kunt verbeteren en schrijf haar suggestie op. Vrouwen: als uw man het gevoel heeft dat u hem geen respect toont, vraag hem dan hoe u dat kunt verbeteren en doe iets met zijn suggestie.

Wees redelijk in uw verwachtingen

Een gelukkige, evenwichtige huwelijksrelatie in stand leren houden, is te vergelijken met leren fietsen. U gaat ervan uit dat u wel een paar keer zult vallen voordat u zelfvertrouwen hebt opgebouwd als fietser. Zo moet u ook verwachten dat u enkele gênante fouten zult maken terwijl u ervaring opdoet in het huwelijk.

Behoud een goed gevoel voor humor. Neem de dingen waar uw partner mee zit serieus, maar leer om uw eigen blunders te lachen. Grijp in het eerste huwelijksjaar gelegenheden aan om uw partner een plezier te doen (Deuteronomium 24:5). Laat vooral Gods Woord een gids zijn in uw relatie. Dan zal uw huwelijk met het jaar sterker worden.

^ ¶9 Sommige namen zijn veranderd.

OM OVER NA TE DENKEN:

  • Heb ik mijn partner tot mijn naaste vertrouweling gemaakt, of overleg ik liever met anderen?

  • Wat heb ik de afgelopen 24 uur gedaan om te tonen dat ik mijn partner liefheb en respecteer?